Läst 13109 ggr
Gaiatri
2015-05-18, 20:34

Liv i Universum

Enligt den esoteriska världsåskådningen så har de materiella formerna vi ser och känner liv och medvetande. Varje planet eller stjärna är eller har varit en uttryckskropp för ett större liv och medvetande.

Finns det liv på andra planeter?

Utifrån det esoteriska/teosofiska perspektivet så är alla former en del av det manifesterade livet. Hela universum är eteriskt och levande till sin natur*. Det liv som strömmar genom alla former är ett Väsens liv, vilket medför att den mångfald av livsformer som finns utgår ifrån det Enda Livet.

Varje planet, solsystem och galax är en del av ett större liv inom det Enda Livet. De fysiska kropparna är eller har varit en fysisk form av ett större inre medvetande.

Livet är evigt och manifesteras cykliskt genom olika inkarnationer. Det fysiska livet som vi ser och upplever är den yttre manifestationen av ett inre liv. Det inre livet dör inte men utvecklas och gör erfarenheter genom en serie av inkarnationer. En planet sägs också inkarnera. Det gör den genom en kedja av glober som livet eller fokuseringspunkten för det inneboende livet uttrycks på.

Enligt esoteriken så finns det också fler planeter i vårt solsystem än vad vi i nuläget känner till. Dessa planeter är eteriska, astrala eller mentala och därför kan vi inte se dem. Vetenskapen har ännu inte upptäck de nivåer som de befinner sig på och heller inte de mindre livsformer på vår planet som inte är fysiska.

Den fysiska nivån inom esoteriken inkluderar gasformigt och flytande. För att försöka klargöra detta tydligare så har varje människa en fysisk kropp, en eterisk kropp, en astral kropp och en mental kropp, samt högre energinivåer och höljen än dessa som vi ännu inte medvetet kontaktar eller använder.

Likaså har det liv som uttrycker sig genom vår planet också eteriska, astrala och mentala nivåer, samt ännu högre medvetandenivåer än vad människan kan föreställa sig.

När en människa inkarnerar fysiskt så går hon/han ner i inkarnation från det kausala planet (själsplanet). Först går hon ner i den mentala sfären eller planet och bygger den mentala auran genom att dra till sig mental materia som är lämplig för utvecklingen under den inkarnationen. Därefter fortsätter hon ned på astral (emotionell) nivå och bygger där en astralkropp. Hon fortsätter sedan med att bygga den eteriska kroppen som den fysiska kroppen sedan byggs utifrån. Man kan säga att ur mentalkroppen emanerar/utgår astralkroppen och ur astralkroppen emanerar den eteriska kroppen. Den fysiska kroppen byggs utifrån den eteriska kroppen.

När man sedan dör så lämnar man kropparna i motsatt riktning. Först lämnar man den fysiska kroppen, därefter den eteriska, sedan den astrala och till slut den lägre mentala (rupa) kroppen. Då befinner vi oss på de högre mentala nivåerna (arupa) som är kausalplanet d.v.s. själens plan.

För en planet så sker också en nedgång i materien från högre nivåer och ett uppåtgående från lägre nivå. Det liv (väsen) som uttrycker sig genom en planet kan manifesteras på mentala, astrala, eteriska och fasta fysiska nivåer. En planet inkarnerar genom en kedja av glober. Vår planet har sju glober. Vi befinner oss på den fjärde globen som är den mest materiella av dessa. Observera att från esoterisk synpunkt så är lägre mental, astral och eterisk nivå materiella även om vi inte kan se dessa nivåer eller räknar med dessa nivåer i vårt vanliga tänkande och observerande av omgivningen. Dessa nivåer kallas också för rupa medan högre nivåer kallas för arupa (formlösa). De former som globerna tar är därför materiella.

Av de sju globerna som vår planet tillhör är den första globen - glob A mental (arupa), den andra globen - glob B är mental (rupa) och den tredje globen - glob C är astral. Manifestationen går nedåt genom dessa till den fjärde globen som är den glob som vi befinner oss på. Genom den femte, sjätte och sjunde globen stiger livet uppåt igen. Femte globen – glob E är astral, sjätte globen – glob F är lägre mental (rupa) och sjunde globen – glob G är högre mental (arupa)**.

Utvecklingscykeln sker genom att livet går vidare från en glob till en annan glob.

Livet eller snarare livsformer och medvetande utvecklas genom otaliga inkarnationer. De fysiska planeterna som vi ser är ett uttryck för manifesterat liv eller har varit ett uttryck för manifesterat liv. Livet utvecklas också genom aktivitet och vila. Det manifesterade livet drar sig cyklist tillbaka från manifestationen och då inträder en pralaya eller en fördunklingsperiod. En del av de planeter som vi ser i vårt solsystem är just nu i pralaya. T.ex. sägs att Mars och Merkurius just nu är i en fördunklingsperiod mellan två runder ***.

Det finns också eteriska, astrala och mentala livsformer på jorden som vi inte kan se. En del personer kan se, höra eller förnimma de lägre eteriska och de lägre astrala livsformerna. Det sägs att personer med eteriskt seende ser på de lägsta eteriska nivåerna. Det finns astrala växter och djur, olika devor och änglar, etc.

Esoteriken säger också att evolutionen människostadiet finns även på andra planeter även om dessa är beskaffade på andra sätt än här och har andra attribut. Människoriket är ett stadie mellan de lägre naturrikena (här är det djurriket, växtriket och mineralriket) och de högre naturrikena.

Skulle det då innebära att det finns fysiska organismer, såsom djur, växter eller en mänsklighet på någon planet i vårt solsystem? Fysiska livsformer verkar vi inte finna. Däremot så kan det finnas livsformer på astrala eller mentala nivåer (på de astrala och mentala globerna) om man utgår från de esoteriska teorierna. Dock kan en del planeter eller kedjor befinna sig i en fördunklingsperiod.

*se vidare sid 144 Telepati och eterkroppen.

** se sid 279 En avhandling om kosmisk eld.

*** se sid 186 H.L. I.

Källor: H. P. Blavatsky - Den hemliga läran; A. A. Bailey - En avhandling om kosmisk eld; A. A. Bailey, Telepati och eterkroppen.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gurky
2015-05-18, 20:44
#1

Ja det är med den kunskap vi besitter i dagens läge är det lite korkat att inte tro något annat. Däremot säger det ingenting om hur långt utvecklade dessa livsformer är.

Upp till toppen