Läst 2314 ggr
Wassago
2013-12-02, 08:13

Jagets skapelseprocess

Vi skapar oss själva genom insikter! Insikt läggs till insikt.. Som pärlemor som byggs på runt ett sandkorn i en mussla. Lager läggs till lager.. Tills en dag en pärla är skapad. För att komma till insikter, oavsett vilka insikter krävs kunskap. För att få kunskap krävs erfarenheter. Och för att få erfarenheten krävs upplevelsen av densamma. Genom upplevelser får vi således kunskaper som ger oss insikter. Insikter ger oss medvetande. Medvetandet gör att vi kan lära oss att se.. Att röra oss… Att andas.. känna, uppleva osv.… 
Processen fortlöper efterhand snabbare och snabbare.. Vi börjar blir medvetna om vår egen existens. Att vi är EN individ, avskild från alla andra individer. En individ i form av arten människan, med en själ eller ett Jag. Redan för årtusenden börjar vi separera själen eller Jaget ifrån kroppen. Man talar om de som två olika väsen! Vi börjar så sakta få perspektiv på tillvaron. Just genom att vi kan skilja vårt eget väsen från alla andra väsen! Således är också mångfalden av yttersta vikt för vår skapelse. För utan den kan vi inte få perspektiv. Utan perspektiv kan vi heller inte uppfatta dessa ”mönster” Jaget måste följa mot sin födelse. 

Vi måste också komma till den insikten att Jaget inte är detsamma som den kropp den skapas och lever i. Kroppen är endast ett redskap för Jagets möjlighet till de grundläggande och enklaste erfarenheterna och upplevelserna av känslor, fysiska samt psykiska av densamma inför sin födelse. Ett redskap gjort för att lära oss skillnaderna mellan de psykiska och rent kroppsliga känslorna av positiva och negativa stimulanser. Att till fullo förstå dessa stimulanser och att samla på oss så många olika sorters smärtor och njutningar som möjligt, samt av så många olika orsaker/skäl som möjligt. Tyvärr så tror jag att många människor idag glömmer bort den viktigaste orsaken till kroppen, näst efter överlevnad samt fortplantnings syfte givetvis. För många människor har kroppen blivit liktydig med dem själva och detta ser jag som ett stort problem för jagets födelse. Man skulle kunna jämföra kroppen och det ”utvecklade jaget” med en bil och dess förare. 

Kroppen bör visserligen skötas om så mycket som möjligt, men inte så till den milda grad att den endast skall fungera som ett lockbete för det motsatta könet samt för de rent sexuella relationerna. Att ta så väl vara på sin kropp så att man kan bli så långlivad i densamma som möjligt är heller inget vunnit med om man inte tagit till sej de lärdomar man kan göra med detta så viktiga redskap. Man måste ta till vara den oerhörda nytta man har av sin kropp och använda den som det redskap det faktiskt är! Ni vet säkerligen alla vilka rent patologiska retningar av er kropp som skänker er smärta, obehag eller njutning. Men har ni tänkt på hur mycket som handlar om just patologiska njutningar kontra psykiska? Vad är det som avgör om en viss retning i form av en smekning som avgör huruvida du uppfattar den som obehaglig, njutningsfull eller kanske rent av sexuellt? Det är nämligen återigen orsaken till smekningen som i detta exempel som oftast har den största bidragande effekten på hur du upplever den samt de associationer den väcker i ditt inre och oftast inte skälva retningen i sej! Om man som människa till fullo kan ta in dessa insikter innebär det att hon i vilken given situation ständigt själv kan avgöra hur hon skall uppleva situationen oavsett huruvida hon själv kan påverka den rent praktiskt. 

Nu, efter min födelse så har jag även på något sätt inte bara förlikat mej med min värk, utan jag kan dessutom se den som något positivt! På grund av värken kan jag på ett mycket vidare plan njuta av de positiva stimulanserna i form av värme, närhet och njutning. Även så små njutningar som jag innan min skada knappt bemödade mej med att känna kan jag idag uppleva som oerhört positiva och njutningsfulla just eftersom jag kan sätta dem i relation till den ständiga värk jag dras med. Liv i kroppsform är således det allra enklaste formen av liv! Det är endast begynnelsen till evigt liv i icke kroppsform! Och ju fortare ”jaget” kommer till dessa insikter dels genom egna praktiska övningar samt varvade med rent teoretiskt andliga övningar, så kan man gå vidare till den utvecklingen i icke kroppsform som är så oändligt mycket behagligare och varierande än den i kropp. Som med alla andra ”läxor” ju fortare man sätter fart med att ta itu med dem desto fortare kan man gå vidare. 

Ett Jag kan inte skapas och födas till full insikt inom loppet av ett enda liv i kropp. Jaget måste inför sin födelse vara komplett ifråga om känslor och upplevelser. För att Jaget skall bli komplett krävs det att den varit allt i alla konstalationer. Jaget skall ha upplevt att vara Jägaren och bytet, den som ätit och ätits, offer och förövare. Den som sårat och den som sårats, vinnaren och förloraren, skaparen och förgöraren. Alltså läraren och eleven i alla upplevelser och konstalationer som existerar! 
Därför inkarnerar sej Jaget ned i de olika kropparna efterhand som den tagit till sej de upplevelser, lärdomar och insikter som för den vidare i utvecklingen. 

Sålunda är kroppen till för att användas till just dessa upplevelser som vi via vårat nerv system kan uppleva och känna rent fysiskt. Numera går mycket av min tid åt till att just lära mej alla de aspekter som spelar in, för att jag skall kunna uppleva en viss retning som njutningsfullt eller smärtsamt. För ofta är det så att det är en samverkan mellan minnet och associationer, syn och luktupplevelserna samt den rena fysiska beröringen och orsaken till den specifika beröringen som är avgörande för hur jag upplever den. Genom att träna mej i vad som är det väsentliga i varje situation kan jag lära mej att i mitt sinne framkalla den känsloupplevelse som jag för stunden önskar. Jag kan således välja exakt efter eget gottfinnande hur jag skall uppleva alla beröringar jag utsätter mej för. Så för att sammanfatta detta stycke: Kroppen är INTE till för att tittas på, eller åtminstone väldigt lite. Den är till för att användas för att få kunskap och erfarenhet av alla de olika känslor man kan förnimma i kropp! Inga känslor är för ringa eller för oväsentliga för att man inte skall försöka uppnå dem. Sen måste man också givetvis ställa dem i relation till de psykiska känsloupplevelserna och försöka förstå dess inbördes samanhang. Betänk också att alla känsloförnimmelserna upplevs olika beroende på syftet med densamma, så en och samma känsloretning av en viss del av din kropp kan upplevas på ett otal olika sätt, beroende på orsaken som sagt samt ur vilket perspektiv man använder sej av just för stunden. 

För mej är detta ett axiom som jag utan problem kan väva samman med vetenskapen, teologin och filosofin. Och det är just det som måste till för att man skall kunna få alltings vara att hänga samman. Med andra ord kan man säga att jag hävdar att ingen vetenskaps man, hur stor och framstående han än må vara ensam kan lösa den frågan. Inte heller den kunnigaste och frommaste teologen eller den mest beläste och utbildade filosofen. Tillsammans? Absolut! 
Tyvärr lider de flesta av alla dessa högt aktade män och kvinnor av ett, å ena sidan synnerligen roande och andra sidan mycket beklämmande beteende. Som små barn i en sandlåda kivas de! Både inom det egna skrået och mellan varandra. 
- JAG HAR RÄTT och NI HAR FEL! 
- JAG SKA BESTÄMMA, ANNARS SÅ ÄR INTE JAG MED! 
- DET SKA VARA EXAKT SÅ SOM JAG HAR BESTÄMT! Osv. 

Tänk om de istället kunde ta del av varandras rön och kunskaper? Om dom istället för att slå ned på varandra kunde tänka: Hummm… Undrar om det går att passa ihop det han påstår sej veta med det jag tror mej veta.. För det är så att de alla har delar av svaret! Men för att kunna få fram hela svaret måste de använda sej av varandras rön och kunskaper, först då kan svaret bli helt korrekt! 

Det går helt enkelt inte att med bara vetenskapen förklara livets mening eller skapelse processen. Det går heller inte att med bara de olika teologiska teorierna förklara alltet. Man måste försök att se dessa ”vetskaper” som olika pusselbitar. Pusselbitar som faktiskt passar ihop om man hittar det ”rätta” sättet att lägga dom samman. Rätt sammanlagda bildar dessa bitar en bild, eller kanske snarare ett mönster. Och just detta ”mönster” är vägen till de ”insikts nycklar” som öppnar de dörrar som man som människa inte kan se med blotta ögat. De dörrar som Jaget senare skall vandra vidare i sin utveckling till att bli en skapare. Under den senare delen av Jagets utveckling så kommer Jaget att ”splittras upp” i tre olika Jag. Det ursprungliga medvetna Jaget samt det övermedvetna Jaget och det undermedvetna Jaget. Dessa ”tre” Jag, måste slås samman för att det ”färdiga” Jaget skall kunna ”födas” till vad Jag kallar Ett fullt utvecklat medvetet Jag. Denna process från början till slut tar oerhörd lång tid. En tid som inte kan räknas i år utan snarare i antal LIV. 

Att rent vetenskapligt bevisa detta påstående tordes vara mycket svårt, ja kanske till och med omöjligt i detta läge. Inte heller med bara Teologins hjälp eller för den sakens skull Filosofins lära. Jag tror att endast genom att använda alla dessa tre lärorna så kan man komma någotsånär i närheten av ”bevis”. Man måste dessutom ta till sej andemeningen och förstå dessa tre stora lärors syften. Och här har vi nog en av orsakerna till att människan har så svårt att lösa denna gåta. För som regel tar man bara till sej EN av dessa läror och låser sej vid den. Men genom att låsa sej så blir man ju rent automatiskt bunden och man kommer inte vidare i sin utveckling. Människans otroliga förmåga att ständigt försöka begränsa sej själva i sin utveckling är helt fantastisk! Hon skapar sej en mängd ”oskrivna regler” tabun och fördomar, och oftast är de alla till ingen som helst nytta eller mening. Jaget kan endast fortlöpa sin färd mot födelse om det är fritt! Det är endast den fria människan och det fria Jaget som kan födas till odödlighet och komma att bli ETT med alltings vara! Tills Jaget har kommit till denna stora insikt och födelse, kommer den att vara bunden till liv i kroppsform. Och få göra om dessa ”ekvation” om och om igen tills den uppnått denna insikt. 
Att kunna komma dithän kräver bl.a. att vi lär oss att sätta allting i relation till någonting annat. Man måste ta till sej relativitet teorin och förstå dess totala innebörd. När jaget till fullo kan inse den övergripande totala innebörden av att allting står i relation till allting annat som existerar i detta universum, samt hur de står i relation till varandra. Samt att INGA upplevelser är för små och obetydliga eller på något sätt onödiga! Då vet också Jaget VAD det är och HUR det uppkommit samt MENINGEN med sin existens i kropp. Såsom t.ex. den urgamla frågan ”Vad är meningen med livet”. Denna fråga är faktiskt en omöjlighet föresten att besvara, för att kunna besvara denna fråga måste den omformas till följande: ” Vad är meningen med liv” Till att börja med, följdfrågan lyder, ”Vad är meningen med liv i kroppsform”. Men.. Detta är ju inte viktigt på något sätt! 

Med Jagets födelse kommer också vetskapen och med den kommer tryggheten och kärleken, Glädjen och tilliten. Det som Jag innan har upplevt som ohyggliga evighetslånga år av skräck, förtvivlan osv. har nu förminskats till det lilla stick som Jag i människokropp upplever i samband med att jag behöver ta en spruta.. Inte mer än så… Alla dessa upplevelser har varit nödvändiga för att Jag i mitt ”seende” skall kunna få färg, kontraster, djup och förståelse, medlidande och empati.. För att kunna bli hel och ett! 

Det som i första hand gör, att jag i mitt allra innersta känner att det var den stora sanningen Jag funnit, den sanningen som alla religioner söker, som filosoferna söker och även vetenskapen söker. Är hur hela mitt tänkande och medvetna Jag har utvecklats på ett helt enormt sätt efter min födelse. Jag upplever att jag har funnit en nyckel, eller kanske snarare några få genomgående mönster som går igen i ALLT! Ett mönster som till synes kan se ut på hur många sätt som helst tills man väl har sett den genomgående strukturen. Exakt som om ni har testat att hålla dessa tredimensionella bilder man ibland får i tidningarna som man skall hålla ett par centimeter ifrån näsan för att man sedan skall sakta flytta bilden längre och längre ut.. Tills helt plötsligt den där gråaktiga till synes bara en kladd, visar sej vara en bild på ett skepp eller på någonting annat. När man väl har sett vad bilden föreställer så ser man den hela tiden… Den gråa kladden vägrar infinna sej..

Medarbetare på Reptiler iFokus

[sara888dormina]
2013-12-02, 08:37
#1

"Att rent vetenskapligt bevisa detta påstående tordes vara mycket svårt, ja kanske till och med omöjligt i detta läge. Inte heller med bara Teologins hjälp eller för den sakens skull Filosofins lära. "

De kan inte jag hålla med, vetenskapen vet mycket men viss kunskap får inte komma ut, 

och sen mycket bra artikel, men ja förstår inte vad du menar med övermedvetna jaget och det undermedvetna jaget, och sen kan det fattas något hur ska man få de och smälta samman, de kan ja inte förstå måste man bli som upplyst, och en sån process går inte av sig själv och tror inte de har med tiden för vi kan ju på ett liv leva som en annan behöver kanske 1miljon liv för

Wassago
2013-12-02, 18:03
#2

Först och främst är det ingen artikel..Det är den kunskap jag fick till mej under det jag kallar min sanna födelse… Å all kunskap finns tillgänglig för den som söker… Nä… en sådan process går inte av sej själv… det kräver oerhörda ansträngningar! Och visst är det så….Vissa lärdomar tar du till dej på ett liv eller två…andra får du traggla med i liv efter liv tills du uppnått den kunskap du behöver för att komma vidare i din utveckling… När det kommer till tid blir det klurigt…För det är endast nnär du lever i kroppsform som tid existerar så som människorna menar!

Medarbetare på Reptiler iFokus

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Yon
Yon 
2013-12-02, 18:28
#3

#2 Man kan tolka det som att du uppfattar att hans benämning "artikel" är nedsättande, vilket jag inte tror han menade att vara.. Snarare tvärt om.

[sara888dormina]
2013-12-02, 18:46
#4

nej inte alls jag tycker det var intressant och vill gärna höra mer om din utveckling, jag har samma andliga inriktning, men mina uttryck på svenska kan uppfattas fel, jag har mina rötter från turkiet vet faktiskt inte vad benämningen på artikel innebär

Yon
Yon 
2013-12-02, 19:03
#5

Sara.. Det var så att du skrev att det var en intressant artikel.. Wassago svarade med att " Först och främst är det ingen artikel".. Jag menar att du, Sara.., antagligen inte menade något nedsättande med att säga att det var en bra artikel. Tvärtom.. Svar #3 var till wassago

Wassago
2013-12-02, 21:05
#6

Ok…:) Ingen skada skedd! :) Jag håller just nu på ganska intensivt med att sammanställa en bok… så jag kan inte gå in specefikt på det jag skriver om… Men den handlar om min resa fram till min födelse samt var vi kommer ifrån och vart vi är på väg samt meningen med liv i kroppsform kortfattat! :)

Medarbetare på Reptiler iFokus

Upp till toppen