Läst 11708 ggr
Eremitha
2009-10-15, 15:04

Den esoteriska läran, del 3

I detta kapitel går Hardy Bennis in på människans chakrasystem.

De psykiska centren – chakrana

I det eteriska energifältet, eterkroppen, finns ett antal knutpunkter eller centra där energin är mer koncentrerad än i resten av fältet. De uppkommer genom att flera energilinjer, nadier eller meridianer, korsar varandra. Det finns tre kategorier av centra:

  1. Där 21 energilinjer möts har vi sju primära centra, som genom stjälkliknande strömmar mynnar på eterkroppens yta och bildar de sju primära chakrana.

  2. Där 14 energilinjer möts har vi 21 sekundära centra med tillhörande chakran.

  3. Där sju energilinjer möts har vi 49 mindre centra. Utöver dessa finns flera hundra ännu mindre centra. Denna kategori av centra är kända av många som akupunkturpunkter.

EsotLär5.jpg
De sju primära chakrana

Vi kommer emellertid att koncentrera oss på de sju primära centren, då de har en överordnad betydelse för alla mindre centra och för vår fysiska och psykiska hälsa.

I östern har man som sagt kallat dessa centras utlopp på eterkroppens yta för chakran eller lotusblommor, eftersom de kan påminna om ett virvlande hjul (chakra= hjul på sanskrit) eller en blomma med kronblad.

Det är dessa sju primära centra som kanaliserar de inre, psykiska medvetenhetsimpulserna till de fysiska medvetandeorganen: Det autonoma nervsystemet och centrala nervsystemet. Den ursprungliga ”kommandovägen” för impulserna går via de endokrina körtlarna, vilka producerar hormoner och därmed påverkar nervsystemen. Men evolutionen är i färd med att utveckla en nyare ”kommandoväg”, som hoppar över den långsamma hormonproduktionen och går direkt till nervsystemen via nadierna eller meridianerna.

Alla våra tankar, känslor, drifter och begär går alltså bokstavligt talat i blodet på oss, och vi måste vänja oss vid att betrakta vårt generella hälsotillstånd som ett direkt eller indirekt uttryck för de inre medvetenhetstillståndens inverkan på den fysiska organismen via centren. Det betyder att varje centrum har både en psykisk (emotional och mental, övers anm.) och en fysiologisk funktion. Men låt oss nu helt kort gå igenom de sju primära chakrana och deras funktioner:

  1. Rotchakrat har fyra kronblad och är förbundet med de endokrina körtlar som kallas binjurarna. Dessa producerar adrenalin, det så kallade kamphormonet, och det är därför inte förvånande att rotcentret kanaliserar den medvetenhetsaspekt vi kallar självbevarelsedriften, in i de fysiska medvetandeorganen.

Det är på många sätt ett gåtfullt centrum, för det inrymmer den starka kraft som man in östern kallar kundalini, och som under evolutionens gång kommer att ge alla människor grunden för en högre, andlig medvetenhet. När detta centrum inte fungerar som det ska, kan resultatet vara sjukdomar i ryggmärgen, vissa nervskador, vävnadsinfektioner och tumörer.

  1. Sakralchakrat har sex kronblad och är förbundet med könskörtlarna. Därmed uttrycker det människans sexualitet och reproduktionsförmåga. Sakral betyder ”helig”, och på det sättet antyder namnet att centret förmedlar en helig skaparkraft, som inte enbart kan användas för att skapa nya människokroppar med, utan som även kan sublimeras och ”upphöjas” till högre, mentala skapelsprocesser.

När sakralcentrets funktion är ur balans uttrycker detta sig som antingen en överdriven känsla, en evig jakt efter sexuella njutningar, eller en påfallande brist på intresse för denna aspekt av tillvaron. Redan i mänsklighetens barndom för miljontals år sedan förekom rubbningar i detta centrums funktion på grund av ett våldsamt missbruk, och det ledde till sexuella perversioner och en öppning för könssjukdomar som syfilis och gonorré – problem som fortfarande följer mänskligheten idag.

  1. Solar plexuschakrat har tio kronblad och är förbundet med bukspottkörteln, som bland annat producerar insulin. Detta centrum kanaliserar psykiska känslotillstånd till det autonoma nervsystemet så att vi kan uppleva dem med vårt fysiska medvetande. Det betyder att det finns ett nära samband mellan känslotillstånd såsom sympati, antipati, kärlek, hat, glädje, sorg, trygghet, rädsla, svartsjuka eller missunnsamhet, och våra inre organs funktioner – särskilt mage, tarm, lever och gallblåsa.

Människor som är mycket centrerade i sitt solar plexuscentrum söker alltid idoler som de kan ”luta sig emot”. De låter sig lätt dras med av stämningar och är lätta offer för fanatisk propaganda eller annan demagogisk påverkan.

Psykologiskt sett finns några viktiga aspekter i förbindelse med solar plexuscentret. Det är härifrån som impulser till den lägre psykismen kommer, eftersom detta center är nära knutet till känslornas astrala värld. Om det är överaktivt kan det uppstå ångestliknande ”fjärilar” i magen, magsår eller en förnimmelse av osynliga väsens närvaro. Om det är underaktivt kan man få problem med matsmältningen och uppleva en känsla av emotional distans till andra människor. Andra vanliga problem förknippade med solar plexus är leversjukdomar, leukemi och vissa nervösa symptom.

Sett ur utvecklingsmässig synvinkel kan vi säga att det på längre sikt är vår uppgift att sublimera eller ”upplyfta” solar plexuscentrets energier till hjärtcentret, så vi blir i stånd att uttrycka högre, mera osjälviska känslotillstånd, och gruppmedvetenhet.

  1. Hjärtchakrat har tolv kronblad och är förbundet med brässen eller thymuskörteln. Som namnet antyder är det en kanal för de högre känslor som alla människor bär fröet till. Senare blir det centret för den andliga kärlek och visdom, den direkta, intuitiva och helt opersonliga enhetsupplevelse som många kallar Kristusmedvetenheten.

Medicinskt sett är thymuskörtelns funktion ännu något av en gåta, och det stämmer bra överens med det faktum att detta centrum för de flesta människors vidkommande inte alls har nått sin maximala aktivitet på det psykologiska området, och dess ledsagande egenskaper är därför inte särskilt utpräglade.

Bristande balans i hjärtcentrets funktion kan medföra hjärtproblem, cirkulationsstörningar och vissa former av nervositet, och då thymuskörteln är förbunden med kroppens immunsystem kan man föreställa sig att nyckeln till en högre motståndskraft mot AIDS kanske ligger i en utveckling av detta centrum.

  1. Strup- eller halschakrat har 16 kronblad och är förbundet med sköldkörteln och bisköldkörtlarna. Med detta centrum uttrycker vi skapande tankeverksamhet, det vill säga den kreativa sensitivitet som kommer till uttryck i fantasi och bildrikedom. Att detta centrum genomgår en kraftig utveckling hos mänskligheten som helhet märks på den utpräglade mentala kreativitet vi kan se särskilt inom vetenskap och teknologi.

När man lyckas sublimera denna aspekt av tillvaron överför vi de sexuella energierna till halscentret. Därvid ”lättar vi på trycket” på sakralcentret och gör det lättare för oss själva att bli herrar över könslivet.

Hals- eller strupcentret kan också vara stället där förträngda känslor kommer till uttryck i ett neurotiskt intellekt eller i det som kallas ”nervös hals”. Många cellförändringar, halsbesvär och lungsjukdomar som till exempel tuberkulos, är resultatet av bristfällig balans i centrets aktivitet.

  1. Pannchakrat har 96 kronblad fördelade på två huvudsektioner, och är förbundet med hypofysen. Denna körtel har en överordnad och styrande funktion i relation till kroppens andra endokrina körtlar, och detta säger oss att panncentret är förbundet med koordineringen och integreringen av personlighetens olika medvetenhetselement: Tankar, känslor och driftslivet.

Men samtidigt är centret kanal för högre mentala funktioner som inspiration och intuition. Det tar emot det abstrakta och symboliska idéinnehåll som halscentret använder i sin kreativa aktivitet, och då dessa impulser kommer från själen är pann- eller ajnacentret utgångspunkten för den medvetenhetsbro som människan genom evolutionen bygger till sin egen inre, själsliga och andliga kärna.

Obalans i panncentrets funktion kan leda till sjukdomar i ögon, öron och näsa, nervinflammation, huvudvärk, migrän och psykiska problem.

  1. Huvudchakrat har 960 + 12, det vill säga 972 kronblad, och är förbundet med tallkottkörteln som också kallas epifysen. Den är det högsta andliga centret i människan och kanal för den andliga viljan och dynamiska avsikten.

På samma sätt som för hjärtcentrets vidkommande, är tallkottkörteln något av en medicinsk gåta, och det stämmer överens med det faktum att detta centrum psykologiskt sett är nästan helt inaktivt hos de flesta människor, liksom egentlig andlig vilja och avsikt är en oerhört sällsynt mänsklig egenskap.

Men centret har dock i fysiologiskt hänseende en viss aktivitet, och obalans kan leda till sjukdomar såsom hjärninfektioner, tumörer, cancer och olika former av mental sjukdom.

EsotLär6.jpg

De 21 sekundära chakrana

Från Visdomsnettet

Översatt av Eremitha

Löpsedelsbild:    © Marie Sundberg

Forts del 4

Fair Winds and Following Seas!

[Mariann]
2009-10-16, 08:35
#1

Bra beskrivningar om chakrana! Glad

[yodhe]
2009-10-16, 15:38
#2

Tack för en bra och fin artikel!

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

berobe
2009-11-30, 14:42
#3

Ligger den astrala (eteriska eller andliga) kroppen innanför eller utanför den fysiska kroppen?

[Mariann]
2009-11-30, 14:53
#4

både den eteriska kroppen och den astrala kroppen ligger innanför och utanför den fysiska kroppen.

Eteriska med några centimeter och den astrala går ytterligare längre ut.

berobe
2009-11-30, 14:58
#5

Tack för ett snabbt svar - försöker "förkroppsliga" tanken på hur det ser ut…

[Mariann]
2009-11-30, 15:00
#6

Läs mer om eterkroppen

astralkroppen

och även här finns lite

[Mariann]
2009-11-30, 15:08
#7

här har vi en utförlig artikel om just astralkroppen

berobe
2009-12-01, 17:18
#8

Tack Mariann för hänvisningarna. Dte är mycket intressanta och läsvärda artiklar!

Jag tror mej ha stillat min nyfikenhet  och fått bra svar på just  den här frågan.

Berobe

Upp till toppen