Annons:
Läst 19787 ggr
[Mariann]
2008-03-04, 08:23

De tre andliga högtiderna-fullmånarna

Här får ni en inblick i de esoteriska förståelserna av Påskens fullmåne och de två efterföljande fullmånarna Wesak och Den Goda Viljan.

DE TRE STORA ANDLIGA HÖGTIDERNA

I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter:
påsken (vid fullmånen i Väduren), wesak (vid fullmånen i Oxen), och Den goda viljans högtid (vid fullmånen i Tvillingarna).
Genom att många individer och grupper över hela jorden hela tiden ihärdigt mediterar håller dessa högtider på att anbringas i mänsklighetens medvetande. De är symboler för ett grundläggande gudomligt syfte som kommer att få förankring när olika religiösa traditioner, var och en på sitt sätt, både bejakar och tar hänsyn till detta mänsklighetens och Guds unika, årliga ömsesidiga närmande. Detta samtidiga erkännande är något som är grundläggande för den nya världsreligionen.

DE TOLV HÖGTIDERNA

Vi ska också titta närmare på syftet med och effekten av varje fullmåneperiod under året. De nio mindre högtiderna arbetar in de gudomliga attributen i det mänskliga medvetandet, medan de tre större högtiderna arbetar in de gudomliga aspekterna. Aspekterna är grundläggande energikvaliteter som reflekterar gudomens bakomliggande treenighet, nämligen vilja eller syfte, kärlek/visdom och ljus eller intelligent aktivitet.
Attributen är: harmoni genom konflikt, konkret vetenskap, idealism och hängivenhet samt ordning och organisation. Dessa kvaliteter är potentiellt lika gudomligt perfekta som de tre stora aspekterna. Alla tolv högtiderna kan användas för att stimulera det evolutionära andliga växandet i alla naturrikena.

De tolv fullmånehögtiderna används alltmer som ett sätt att tjäna genom meditation. Meditationen öppnar en kanal i medvetandet. Genom denna åkallas, mottas och vidarebefordras energierna på ett medvetet sätt. Energi, som modifierats av varje fullmånes karaktär och influens, rinner till oss på livets ström från vårt solsystems centrum, solen. Vi mediterar därför i grupp vid fullmånehögtiderna, ty när vi säger att månen är "full", är kommunikationsleden för energierna fri, klar och ogrumlad.

DE TRE HÖGTIDERNA

I framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira samma helgdagar. Det kommer att medföra en koncentration av andliga krafter och en gemensam andlig strävan, plus en åkallan. Kraften i detta ligger i öppen dager. De tre årliga stora högtiderna är koncentrerade till tre månader i följd och leder till en förlängd andlig strävan som påverkar resten av året. De tre är:

 • Påsken. Detta är den återuppståndne levande Kristus högtid. Han är mänsklighetens lärare och den andliga hierarkins överhuvud.
  Han är uttrycket för Guds kärlek. Under påskens fullmåne uppmärksammas den andliga hierarkin, som han leder, och man betonar Guds kärleksnatur. Denna högtid bestäms alltid av datum för vårens fullmåne och det är västerlandets och kristenhetens stora högtid.

 • Wesak. Detta är Buddhas högtid. Buddha är den andliga länken mellan planetens högsta andliga center, Shamballa, och hierarkin. Han är uttrycket för Guds vishet, förkroppsligandet av ljus och det gudomliga syftets vägvisare.Wesak firas vid fullmånen i maj, och det är österlandets stora högtid.

 • Den goda viljans högtid eller världsböndagen. Detta är högtiden för den mänskliga andens längtan efter Gud, när den söker anpassa sig efter Guds vilja och försöker uttrycka riktiga mänskliga
  relationer. Högtiden infaller vid tiden för fullmånen i juni. Det är en dag då mänsklighetens andliga och gudomliga natur uppmärksammas.
  Varje världsböndag de senaste tvåtusen åren har
  Kristus stått inför hierarkin och inom synhåll för Shamballa. Han har stått där som representant för mänskligheten, som gudsmänniskan, som ledaren för sitt folk och "som den förstfödde bland
  många bröder" (Rom. 8:29). Varje år vid det här tillfället har han förkunnat Buddhas sista predikan för den församlade hierarkin.
  Det är därför en högtid av innerlig åkallan och av en naturlig längtan efter broderskap, efter mänsklig och andlig enighet. Den utgör exempel på effekten av Buddhas och Kristus arbete i det
  mänskliga medvetandet.

Dessa tre högtider är en del av en för mänskligheten gemensam andlig metod, även om de ännu inte fungerar hundraprocentigt ihop.
Men stunden närmar sig, då alla tre högtiderna kommer att firas över hela världen och genom dem kommer vi att få en stor andlig enighet.

Dessutom kommer effekterna av det stora närmande, som är på gång, att bli starkare över hela planeten genom mänsklighetens förenade åkallan.

ENERGIER FÖR ATT BYGGA EN NY VÄRLDSORDNING

Restaurationskrafterna är särskilt aktiva vid påskhögtiden. De strömmar ut från Guds sinne. De är förbundna med intelligensprincipen i den gudomliga naturen och de stimulerar det mänskliga intellektet.
Denna typ av energi är synnerligen kreativ i naturen och bär med sig "livet som leder till formernas födelse". Det är det stora allmänhetens energi, och den hänger ihop med stimulering av folkmassornas intelligens.
Den får människor att tänka, planera och vidta åtgärder. Den skapar varken goda eller dåliga resultat, utan väcker helt enkelt människornas sinnen till intelligent verksamhet. Verksamheten i sig bestäms av sinnets typ hos dem som reagerar på restaurationskrafterna och präglas av deras utvecklingsnivå, ras och nationstillhörighet, av traditioner, religiösa och kulturbetonade reaktioner. Krafterna är nu aktiva i alla länder.
Ofta skapar de till en början större svårigheter, men leder så småningom till en slutgiltig omgestaltning av det nationella livet. Effekterna är först och främst fysiska och målet är skapandet av en ny jord och alla yttre tecken på att ett nytt liv strömmar in.

Upplysningskrafterna är aktiva vid wesak. De strömmar ut från Guds hjärta. De är relaterade till gudomlig förståelse och kan nå fram till och stärka dem som älskar och tjänar mänskligheten. Den här energin överför gudomens andra princip, kärlekvisdom, som Buddha och Kristus är de två främsta exponenterna för. Upplysningskrafterna initierar den nya världsutbildningen. De första att påverkas av dem är de stora bildningsrörelserna, redskap för människor i alla länder och de värderingar som sprids genom massmedia. Pressen, bokförläggare, talare, skribenter, mediaverksamma och samhällsarbetare påverkas alla av dessa krafter som strömmar in i det mänskliga sinnet. Effekterna är ännu inte påvisbara, men de tar alla emot upplysningskrafterna. När de urskiljer de nya inströmmande idéerna kan de kanalisera och styra energin, så att den påverkar allmänheten överallt.

Rekonstruktionskrafterna är aktiva under Den goda viljans högtid, som är Kristus och mänsklighetens högtid. De är relaterade till gudomens viljeaspekt, och förblir än så länge den minst kraftfulla av de tre energiströmmar som släpptes fria under de tre högtiderna 1945. Rekonstruktionskrafterna verkar framför allt på nationer. Hur dessa opersonliga energier används beror på mottagarnationens natur och kvaliteten på dess grad av verklig upplysning och dess utvecklingsnivå. Nationer uttrycker idag ett folks ackumulerade självcentrering och självbevarelsedrift. Energierna kan därför antingen stärka denna aspekt av nationens liv eller stimulera till enhet, fred och framsteg i världen, målsättningar som Förenta nationerna håller fram för mänskligheten som en sann vision av planen. Dessa konstruktiva, syntesskapande energier bör transformera enhetens teori till praktisk upplevelse, så att ordet förenta kan få en verklig mening och innebörd för alla nationer. Idag växer viljan-till-syntes långsamt fram i FN:s generalförsamling, inspirerad därtill av rekonstruktionskrafterna och syntesens Avatar, med Kristus bistånd.

Den nya värld som restaurations, upplysnings och rekonstruktionskrafterna bidrar till, kommer att uttrycka Guds ljus, kärlek och kunskap i ett crescendo av uppenbarelse, som ger följande resultat:

 • Världens lärjungar och invigda kommer att få kraft till att effektivt och klokt styra återbyggnadsprocessen.

 • Viljan-till-kärlek kommer att stimulera människor med god vilja överallt till att gradvis övervinna hatet. Den inre drivkraften hos människor att leva och verka tillsammans finns redan och får hela
  tiden ny stimulans.

 • Viljan-till-aktivitet kommer att leda intelligenta människor över hela världen till att sätta igång aktiviteter som lägger grunden till en ny, bättre och lyckligare värld.

 • Viljan-till-samarbete kommer att bli starkare. Människor kommer att önska sig och kräva riktiga mänskliga relationer som ett naturligt sätt att leva.

 • Viljan-att-veta och att tänka korrekt och kreativt blir en framträdande egenskap hos allmänheten. Kunskap är det första steget mot visdom.

 • Viljan-att-framhärda kommer att bli ett mänskligt kännemärke, en förfining av den naturliga självbevarelsedriften. Den kommer att
  leda till en orubblig tro på de ideal som hierarkin lägger fram och till att odödligheten bevisas.

 • Viljan-att-organisera främjar en uppbyggnadsprocess som kommer att gå framåt under hierarkins direkta inspiration. Hjälpmedlen är kraften i viljan-till-det-goda hos den nya gruppen världstjänare och gensvaret hos mänsklighetens goda vilja.

Den stora invokationen

Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd,
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte -
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt Kärlekens och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

Denna invokation eller bön tillhör inte någon enskild person eller grupp utan tillhör hela mänskligheten. Dess skönhet och styrka ligger i dess enkelhet och i att den uttrycker vissa centrala sanningar som alla normalt erkänner sanningen att det finns ett grundläggande förnuftigt väsen som vi vagt gett namnet Gud; sanningen att det bakom allt yttre sken är kärlek som är universums drivkraft; sanningen att en upphöjd personlighet, av de kristna kallad Kristus, kom till jorden och förkroppsligade denna kärlek för att vi skulle kunna förstå; sanningen att både kärlek och intelligens är effekter av det som kallas Guds Vilja och slutligen den självklara sanningen att det endast är genom mänskligheten själv som den gudomliga planen kan förverkligas.

I några översättningar av Den stora invokationen används det namn som olika religioner har gett den som ska komma: herren Maitreya, Krishna, imamen Mahdi
och Messias.

För mer information och en broschyr om wesakhögtiden:

LUCIS TRUST
1 Rue de Varembé (3è) Suite 54 120 Wall Street
Case Postale 31 3 Whitehall Court 24th Floor
1211 Genève 20 London SW1A 2EF New York NY 10005
Schweiz Storbritannien USA

Översättning, layout och utskick: Gudrun Fleetwood

Svenskt Informationscenter för World Goodwill och Trianglar Granängsringen 16, 135 44 Tyresö. Hemsida: http://www.goodwilltriangel.org E-post: info@goodwilltriangel.org
Tel: 018- 53 01 20 (dagtid) eller 08-798 28 78 (kvällstid) Svenskt Informationscenters arbete finansieras enbart genom gåvor.Varje gåva bidrar till att information kan spridas till så många som möjligt. Bankgironummer: 5777-15378

Annons:
Gronstedt
2008-03-04, 09:19
#1

Hm, jag har mina högtider på andra ställen, nämligen vid dagjämningarna och solstånden. Månen har inte så mycket att betyda i mitt liv.

Hoppfull
2008-03-04, 09:24
#2

Oj men påverkas inte du av månen? Jag blir nästan sjuk av månen när den är full. Hela min fysik förändras! Hela min familj är sådan, alla mina barn påverkas jättestarkt av fullmånen. Så dne här texten var passande för oss :) Jag har alltid haft starka känslor för påsken, inte allt tramsande med ägg och sådant (även om det är kul för barnen) utan en stark känsla av firande bara på något sätt. Mycket starkare än jag känt för julen!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-03-04, 09:26
#3

Det är UPPSTÅNDELSENS måne då (påsk)…. det är ju den energi som är extra tydlig nu i denna tid och den tid som ska vara läääänge.

Vad det lider kommer en artikel om det också…

Gronstedt
2008-03-04, 09:31
#4

Nä, månen säger mig inte mycket, annat än att den är snygg att titta på … Jag är mer jordbunden, jag.

Påsken har inte heller någon större betydelse, däremot vårningen. Årstidsväxlingarna känner jag mycket tydligt, den dagen när jorden reder sig där hemam upplever jag det nästan orgiastiskt.

[Mariann]
2008-03-04, 09:35
#5

Det är Uppståndelsen du upplever.. livet återvänder till jorden…

 jag älskar när jorden reder sig också för då börjar det rycka i spaden…

Gronstedt
2008-03-04, 09:38
#6

#5: Visst är det det. Jag känner sommarens fullbordan, höstens tunga mognad, vinterns vila lika starkt och tydligt. Den här vintern har jag haft svårt att förlika mig med, eftersom det inte blivit någon tydligt dvala - i alla fall inte på mina breddgrader.

Annons:
Hoppfull
2008-03-04, 09:41
#7

Det håller jag oxå med om… inte just om spaden förstås Förvånad men hur årstidsväxlingarna sitter i kroppen liksom.

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Gronstedt
2008-03-04, 09:47
#8

Spade - psss! Man går ut och rör vid jorden, andas in dofterna, låter sin *tanke* sjunka ned i jorden som börjar spritta av liv, och kontemplerar alla små ogräsfrön som väntar …

[Mariann]
2008-03-04, 09:51
#9

Oskyldig Vill bara meddela att jag sitter i ett 2 år gammalt nybyggt hus… med en trädgård som är i en uppbyggnadsfas…. jag älskar o plantera… då behövs spade…

Hoppfull
2008-03-04, 09:51
#10

Precis så…. näsborrarna vibrerar av jorddoften! Och så fåglarna som påpekar för de trögväckta att det faktiskt är vår nu :)

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Gronstedt
2008-03-04, 09:53
#11

Hemma finns nu en taltrast som sjunger koltrast när mörkret börjar vika - det blir så mycket lättare att släpa sig ur sängen då!

[Mariann]
2008-03-04, 09:53
#12

fast jag förstår precis…. kontemplera ogräsfrön gillar jag

måste visa min vackra ogräs då…

fast oj vad vi är OT nu… å jag är ju värden o diktatorn ju *lol*

Gronstedt
2008-03-04, 09:55
#13

Jag skrev faktiskt en gång ett litet häfte som hette Älskade ogräs. Och min ogrässoppa är inte att leka med - smask! De flesta ogräs är ju faktiskt nyttoväxter som fått dåligt rykte …

Annons:
Hoppfull
2008-03-04, 09:56
#14

Jaa, jag är ett typiskt ogräs som egentligen är ett nyttogräs Oskyldig

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-03-04, 09:58
#15

Nix

nogsvammlat…

from NU återgår tråden att handla om de tre andliga högtiderna!

Glad

Gronstedt
2008-03-04, 10:05
#16

#14: Attans, jag som trodde du var ett fruktträd med djupa rötter och saftiga frukter, lite beska kanske, men närande, och grenverk som skuggar och ger skydd och sträcker sig mot solen för att njuta av sol och värme … men ok, du är kanske en kvickrot då? Mångformig, envis, kommer alltid igen, kan utföra mycket under jorden men ger dig av om du får på tafsen upprepade gånger, näringande och givande om man behandlar dig rätt?

*kvasifilosofiska klubben har möte*

Hoppfull
2008-03-04, 10:10
#17

Skrattande vi får nog starta en egen kvasifilosofisk tråd eller helt enkelt en trams och flams tråd, innan vi blir svartlistade av sajtvärden Oskyldig

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Lionadh
2008-03-05, 18:27
#18

Bra artikel! Tack Mariann.

Light and joy and peace abide in me. Lesson 93 ACIM

[Mariann]
2008-03-05, 18:56
#19

Den kommer att kompletter din jätte bra!!

Hennum
2008-03-18, 21:50
#20

hum… jag är varken kristen eller buddhist, och kan inte relatera särskilt mycket till dom två fullmånarna. bara ett annat sätt för kristendomen att försöka omvända alla, och blanda in lite buddhism för att det ska se bättre ut.. nej tack säger jag ^^

"I framtiden kommer alla människor med andlig läggning att fira samma helgdagar" det tycker jag är läskigt. ingen mångfald och inga valmöjligheter. varför ska alla "andliga" göra på samma vis? varför skulle detta vis vara bättre än andra? Dessutom är det omöjligt att med säkerhet säga hur det kommer se ut i framtiden.

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

Annons:
[Mariann]
2008-03-18, 22:17
#21

Det är ingen Kristendom som blandar in Buddhismen för att det ska se bättre ut, Ifall man har studerat Bailey så vet man att det inte är så. De esoteriska förståelserna finns i alla de stora världsreligionerna.

Sedan håller jag med dig vi kan inte veta, men jag håller för troligt att det kanske kan bli så, isynnerhet om religionerna mer och mer smälter samman och "reformerar sig upp" i en högre syntes. Då skulle det inte förvåna mig att de Kristnas högtid påsken får en plats och wesak som buddhisternas får en plats och om då sedan nästa fullmåne också får en plats som världsböndagen… återstå att se.

Veta? Nej det kan vi inte…. men det kan vara en tanke som man kan fundera över… precis som du gjorde Glad

Hennum
2008-03-24, 02:12
#22

i mina ögon, så som det beskrivs ovan. så får jag en bild av att det är precis så som jag redan sagt. om det nu inte har med kristendom att göra på det viset, varför överhuvudtaget blanda in jesus? om det nu är alla stora världsreligionerna så varför får man ingen känsla av att de finns med i detta. dessutom finns det fler religioner än alla de stora…

och hierarki… bara ordet får mej att vilja springa iväg. ^^ haha, jag har problem med hierarkier :P men det är kanske bara jag det. vad menas med den andliga hierarkin?

att säga att alla andliga skulle göra på ett vis, är att säga att de som inte skulle göra så, skulle inte vara andliga. och skulle det i framtiden finnas andra andliga rörelser än denna, så skulle de inte vara andliga i (era) ögon.

usch, så negativ jag känner mej. detta är typ dom enda inläggen jag haft på denna sajten och känner mej ganska tråkig. förlåt! jag är inte sån som jag kanske verkar nu :P tror jag inte iaf ^^ bara några småsaker som jag reagerar på i texten, men det kan ju bara vara missförstånd. :P

/ Johanna Hoogendoorn, ordförande för Kattens Talan

[Mariann]
2008-03-24, 11:20
#23

Det är lugnt Glad

man ska vara kritisk och inte svälja allt utan att smaka först!! Jätte vikigt faktiskt. Glad

jag håller med dig, Hierarkien är ett ord som nog kommer att försvinna… men det förekommer i vissa texter, ev ska jag ta mig friheten att ändra det till Det stora vita broderskapet vilket är samma fast annat namn…

Jag vet också att man oftast reagerar starkt på orden som Jesus, Kristus, helige Ande osv, eftersom de är så otroligt missburkade av människor inom Kristendomen genom tiderna. Så har vi enorma motstånd på dessa ord. Med rätta!

Eftersom vi alla känner till historien och de av oss som tror på reinkarnation gör att vi alla är delaktiga i att ha skapat detta missbruk, som nu gör att många människor har motstånd på dessa "relgiösa" ord. Dessa motstånd är till för att övervinnas och att börja förstå dessa ord på nya sätt, tror jag.

Men jag skulle önska att du läste här om KRISTUS och BUDDHA

Jag vet ju inte om det säger dig nått mer, men…

Sedan finns det fler i sammanhanget intressanta ord som är förklarade i ord förklaringar. T.ex. Stora Vita broderskapet mm

Jga tror i framtiden att man kan vara andlig på olika sätt, det är ju just mångfalden i enheten som är det som kommer att gälla!

Men jag tror också att vi kommer att vissa högtider som är gemensamma för hela mänskligheten, kanske dessa tre.

Men vet gör vi inte…

camillal777
2008-03-25, 23:22
#24

Helt rätt Mariann, jag kände starkt motstånd mot religiösa ord tills jag lät de starka energier jag kände få behålla sina kända namn som Jesus, Maria, Helige Ande osv.

#22 Genom att lägga fokus på energier istället för ord blev det lätt för mig att acceptera dessa religiösa ord. :) Du e inte alls tråkig! Jag tror vi är många som har känt precis som du gör! Glad

Hoppfull
2008-03-26, 14:48
#25

Jag känner ju likadant… det bär mig emot så oerhört att använda de ord som religiösa företrädare "snott". Det största problemet med att använda dem är dock, som jag ser det, att även de runt omkring förknippar dem med detta och förkastar de här tankarna innan de ens lärt känna dem lite. Det är synd tycker jag!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-03-26, 15:07
#26

Jaa, de har faktiskt snott dem. Det sättet å se det gillar jag!

De har snott uttrycken och trampat ner dem i "skiten".

men nu är det för oss att ta upp dem ur skiten och tvätta av dem och lyfta upp de till sin rätta förståelse…

Faktum är väl att vi måste göra detta vi alla som varit med till att skita ner dem… jag vet jag har iaf…. i tidigare inkarnationer…

Hoppfull
2008-03-26, 15:23
#27

Precis så ser jag på det oxå! Jag är dock bara i början och måste s.a.s. återerövra dem själv först…

Jag tror att det är oerhört viktigt att vi skriver om detta här på sajten (vilket vi ju oxå gör), annars kommer vi av oerhört många av avvisas på direkten som en ännu kristen åskådning som tar sig rätten att vara bäst och viktigast i omvärlden och gentemot alla andra åskådningar.

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Annons:
[Mariann]
2008-03-26, 15:36
#28

Så sant, så sant…

Hur gör vi för att människor ska komma över den tröskeln? Att börja våga märka och se energin bakom orden.

Hur får man människor att överhuvudtaget se bakom… att lyfta blicken och se bakom, se längre bort än det ögat ser… se bakom det fysiska, som ju faktiskt ord är…

Hoppfull
2008-03-26, 16:35
#29

Hm, bra fråga… tål att tänkas på!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-04-13, 22:51
#30

WESAK är i antågande… bara en vecka bort…

[Mariann]
2008-04-14, 08:53
#31

Är det någon som firar Wesak och hur gör ni isåfall?

jag kommer helt klart att meditera och jag kommer att vara med på webben kl 12.00

+ min lilla vita lotus ljus kommer fram…

Hoppfull
2008-04-14, 10:04
#32

Hm, jag hade aldrig hört talas om wesak innan Generad i vår familj mår alla väldigt dåligt av fullmånen så vi brukar snarast anstränga oss för att hålla fred i vårt hus runt den tiden.

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-04-14, 10:12
#33

Meditation = Fred ;))

LJUS = fred ;))

[Mariann]
2008-04-14, 10:15
#34

*grunnar*

kan det vara läge att uppleva att fullmånarna för med sig något positivt också….

faktum är att Asger i sitt videoföredrag om spörgsmål/svar kommer in på månen som är en negativ planet…. får minnsan leta upp den sekvensen och lyssna igen.

Annons:
Hoppfull
2008-04-14, 10:21
#35

Aha, ja den påverkar i alla fall vår familj på ett negativt sätt rent känslomässigt, men även fysiskt. Barnen drömmer mardrömmar (och har gjort i över tio år), sover oroligt och är trötta och griniga och min sambo han blir så lättretlig runt fullmåne så det är inte klokt!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-04-14, 10:25
#36

Böner syrran… böner … (ok du är inte syrra så men en syrra i ljuset det ÄR du)

Sedan syftar jag ju inte på ätbara böner ;)

be om att huset omsluts av Marias rosa och ljusblåa ljus. Se de som moln som sänker sig ner runt huset och sipprar in överallt in i alla rum… d

detta är utmärkt att be om  om man  har orolig sömn….

Du glömemr väl inte beskyddet!? Be om beskydd mot månens negativa inverkan på er och be om att den påverkar er i det omfång som fyller ett syfte.

Hoppfull
2008-04-14, 10:30
#37

Jag ber i och sig om beskydd varje kväll men bara allmänt beskydd inte specifikt så. Får testa det nu då, när är fullmånen?

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-04-14, 10:35
#38

sändag! Men kör igån dagen före och och någon dag efter… men man ska ju öppna sig för wesak inströmningen!!!

så beskydda dig inte från den

be om att öppna dig för den istället.

Det är en hjärte ström… återkommer med mer om wesak…

Lionadh
2008-04-14, 14:53
#39

Investerade i ett Buddha huvud idag på Coop Forum. Det är ju bra när man kan köpa mat och andliga symboler på samma ställe! :-)

Wesak tänker jag fira med att lyssna på ljustjänsten online.

Har redan pyntat till helgen.

Light and joy and peace abide in me. Lesson 93 ACIM

[Mariann]
2008-04-14, 22:38
#40

Andlig spis *fniss*

Hoppfull
2008-04-14, 22:46
#41

Hm undrar om inte jag något Buddhahuvud kvar från när jag hade butik

*funderar*

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Annons:
[Mariann]
2008-04-14, 22:49
#42

leta o hiva fram!!! Glad

butik… vad såldes det?

[Mariann]
2008-04-14, 22:59
#43

WESAK

Wesakfestens energier har som syfte att stimulera broderskabets, kärlekens och den goda viljans ande på Jorden. Att fusionera alla människor av god vilja till en integrerad mottaglig helhed.

Hoppfull
2008-04-15, 10:02
#44

Jag sålde smycken som: silverringar, halsband, örhängen och piercing. Och afrikansk konst (hantverk som masker, täljstensfigurer, träfigurer mm), småmöbler och masker från Bali och lite annat smått och gott. En presentbutik kanske man kan kalla den för… har en del lager kvar :)

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-04-15, 10:06
#45

vad roligt det låter å sälja sådant…

Hoppfull
2008-04-15, 10:34
#46

Det var jättekul, det som inte alls var kul var att ha butikstider… aldrig ha en enda ledig lördag, komma hem när ungarna redan hade gått och lagt sig, missa läxläsning, föräldramöten, ingen semester, ingen lön osv osv Näe, det var inget för mig, gärna företag men inte affärstider.

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-05-13, 22:58
#47

Vill bara påminna om att det är Fullmåne om en vecka, för de som vill förbereda sig….

Den tredje och sista stora fullmånen av de 12…

Hoppfull
2008-05-14, 10:22
#48

Coolt, precis när vi åker till Kreta :)

Vi känner redan av att den är på väg här… vi är oerhört månkänsliga i vår familj!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Annons:
[Mariann]
2008-05-14, 10:24
#49

Åker ni på tisdag alltså?

Sedan om du hinenr o kan, var  emd på söndagstjänsten via webben… det är en sanningstjänst (KRETA)

Hoppfull
2008-05-14, 10:36
#50

Onsdag åker vi till Sthlm och torsdag vidare till Kreta.

Menar du nu på söndag?

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

[Mariann]
2008-05-14, 11:45
#51

japp menar nu på söndag… Cool

[Mariann]
2009-04-04, 10:54
#52

Påsk festival (Kristus fullmåne) i år är 9 april kl 15.57

Wesak festival (Buddhas fullmåne)8 maj kl 05.03

Goda Viljans festival (mänsklighetens fullmåne) 7 juni  kl 19.13

Gaiatri
2011-04-17, 22:34
#53

Påskfullmånen infaller måndag 18:e april klockan 04.45 (alltså inatt).

Sajtvärd på Andlig utveckling

szirius
2012-05-05, 22:21
#54

puttar för Wesak

Gaiatri
2013-04-13, 12:20
#55

Lyfter denna artikel.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Annons:
Gaiatri
2014-04-15, 18:33
#56

Puttar upp artikeln.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Mentis
2014-06-25, 05:45
#57

Vilken "dynga" Ni kan skriva! Detta har med NWO och Frimurarna (satanisterna) att göra! Kom med något bättre!!!!!

Mvh Mentis.n.nu

Upp till toppen
Annons: