Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Andlighet i vardagen

Andlighet i vardagen II

2008-08-16 09:31 #0 av: [Mariann]

Av Asger Lorentsen del 2. Heliggörelse av familjen

 

HELIGGÖRELSE AV FAMILJEN

Familjeenheten är kanske den mest naturliga helhet som har en speciell gudomlig uppmärksamhet. Detta beror på att familjen blir det fysiska ställe där man samlar kraft och tar igen sig. Det är den platsen där man tränar grundläggande mänskliga egenskaper som hänsynstagande, hjälpsamhet, lyssnande, medmänsklig förståelse och praktisk kärlek till nästan. Familjen är också den organiska helhet som drar till sig andliga väsen till en ny födsel på jorden. Familjen blir alltså en representant för Fader-Moder-Gud genom föräldraprincipen, i det att två människor på gudomens vägnar kommer att fungera som beskyddare, uppfostrare, vägledare och välsignare för nyinkarnerade väsen. Till slut har familjen en möjlighet att via samspelet mellan familjemedlemmarna och föreningen av de två könen, nedkalla heligt ljus som kan gagna närsamhället och naturen. I det som följer beskrivs förståelse, förhållningssätt och praxis som kan hjälpa andligt inställda människor att låta familjen vara fokus för heliggörelse.

 

Den viktigaste utgångspunkten för en heliggörelse av familjelivet är vår hållning till familjen. I fiskarnas tidsålders spiritualitet fanns det en tendens till att se munk-nunnelivet som uttryck för den högsta spiritualiteten, medan familjelivet var skapat för vanliga människor som inte skulle nå de andliga höjderna. I det gamla Indien fann man emellertid en modell som kunde kombinera de två. I Upanishaderna från ca 800 f. Kr beskrivs följande fyra livsstadier, som kallas ashrams. I det första stadiet är man barn och ung. I det andra bildar man familj, får barn och har sin plats i samhället. I det tredje stadiet drar man sig tillbaka från familjen och söker andlig vägledning i förbindelse med en andlig lärare och grupp. I det fjärde stadiet drar man sig helt tillbaka från världen och blir eremit. Dessa fyra stadier är ett uttryck för att man får plats både för sin andliga utveckling och samtidigt tar medansvar för samhället och för att nya själar kan inkarnera i andliga familjer.

I vattumannens tidsålder blir idealet att spiritualitet ska vara full förenlig med familjeliv. Om vi lever i ett långvarigt parförhållande eller äktenskap, där vi överväger skilsmässa, kan vi eventuellt använda grundregeln att endast om partnern på allvar försöker hindra oss att uppfylla den livsuppgift som avtalats före den nuvarande inkarnationen, skulle det vara andligt naturligt att välja livsuppgiften framför den speciella, alltför begränsande, människan. Den andra möjligheten för skilsmässa eller eventuellt partnerbyte kan uppstå, om det ligger i ens livsbana att bli ensam eller att få en ny partner. Men i de flesta fall där man har en partner och eventuella barn, kan man lugna sig med, att familjen är med som en del av ens livsuppgift. I denna hållning ligger också, att vi måste upphöra med att ställa så stora krav på den möjliga partnern att vi skapar onödig ensamhet i vår egen tillvaro och i den möjliga partnerns tillvaro.

Om vår situation är att vi är i ett parförhållande där ens partner inte intresserar sig för det spirituella, skulle vi naturligtvis önska att det var annorlunda. Men samtidigt visar erfarenheten att det kanske fungerar bra för tre fjärdedelar av alla andligt inställda människor som lever i ett fast förhållande. För några är den typen av förhållande svåra och kanske en pina, men vi kan inte förvänta oss att tillvaron bara ska ge oss frid, harmoni och balans. De allra flesta av oss har fått tillrättalagda inkarnationer där det är utmaningar och friktioner, och där vi fått ett eller flera kors att bära. För några av oss är detta att vara tillsammans med en partner som motarbetar våra spirituella engagemang, kanske det viktigaste korset att bära. Men det är inte ett större kors än vi gör det till.

Det betyder, att i det ögonblick där vi väljer att ta på oss denna aspekt av vår livsväg och vänder det till att bli ett område för heliggörelse, så minskar känslan av börda och smärta. Istället växer en känsla av meningsfullhet, och parförhållandet blir en lika väsentlig andlig uppgift som andra uppgifter vi kanske har. Samtidigt kan vi arbeta med att ändra vår förståelse av spiritualitet, på så sätt att vi upptäcker många positiva kvaliteter som vår partner sannolikt har. Dessa kan vara ett uttryck för en spiritualitet som är likvärdig i förhållande till vår egen form av spiritualitet, som bara kanske innehåller en del förståelse som partnern inte har. Jag har ibland haft samtal med människor, som klagar på sin partners brist på andlighet, men när jag möter partnern, måste jag ibland dra slutsatsen att partnern är minst lika långt framme på den andliga vägen som den människan som beklagade sig. I sådana fall kan äktenskapet vara uttryck för en naturlig polaritet mellan två lika människor, som uttrycker spiritualitet och idealism på två olika sätt, men som på så sätt avbalanserar varandra, supplerar varandra och utmanar varandras förståelse av livet.


HUR HELIGGÖR MAN HEMMET?

En heliggörelse av familjen måste ha utgångspunkt i ett samarbete med den Helige Ande eller i det heliga kärleksljuset. Det är änglariket som på gudomens vägar administrerar Helige Andens utströmningar. En heliggörelse av familjelivet ska således mest naturligt ha utgångspunkt i ett samarbete med änglariket. Till exempel kan du be: "Maria, Heliga Andens moder, sänd en av dina heliga änglar till att beskydda, välsigna och lyfta min familj."
Föreställ dig därefter en ängel komma, och var medveten om att Marias änglar har en särskild uppgift att harmonisera och lyfta familjer, så att människor välsignas och blir bättre på att älska varandra. Speciellt kvinnor och barn får så mycket kärlek och gudomligt beskydd så att de kan blomstra. Det är bara genom kvinnor och barn som det spontana, det omedelbara, det varsamma, det fruktsamma och det inre livet i hög grad kan komma in i människoriket. Samtidigt är det ofta dessa människor som får det svårt på grund av stränga fysiska livsvillkor och konkurrensmentalitet med vikt på yttre värderingar som hittills varit härskande på jorden. Ett samarbete med en av Marias änglar betyder att man lägger vikten vid mjuka kvaliteter, så som sorg, varsamhet och inre liv.

Efter påkallelsen av en beskyddande och välsignande ängel kan du föreställa dig, att änglaväsendet omsluter hela hemmet med alla dess medlemmar, antingen det är ett par, en kärnfamilj eller en större familj. I ditt inre kan du berätta för änglaväsendet, att du vill samarbeta med denna om att förmedla det heliga ljuset till familjen. Du öppnar alltså ditt hjärtcenter och dina inre kroppar för de kvaliteter, som änglaväsendet har, såsom varsamhet, fyllnad och helande kärlek. Ju mer du kan göra dig sensitiv för änglaväsenet, ju mer kommer du själv börjar uttrycka dessa kvaliteter. Du kan alltså efter hand börja uppleva det som om du är en förlängning av "hemmets ängel". Ibland är "hemmets ängel" ett självständigt änglaväsen. Ibland är det en form av tankeform eller en projektion från ett större änglaväsen, som förlänger detta väsens uppmärksamhet till din familj, samtidigt som änglaväsendet kan ha andra uppgifter. Om det gäller högre utvecklade änglamänniskor kan Maria-ängeln gradvist bytas ut mot änglamänniskans eget högre änglaväsen. I alla tre fallen kommer beskyddet, välsignelsen och healingen att vara kopplat till själva änglariket och en större beskyddande världsmoder som exempelvis Maria.

I de meditationer där du kommer att känna dig mest i samklang med hemmets ängel, kan du uppleva det som om det både finns en änglaaura som omsluter hela familjen, och som om du själv tillsammans med hemmets ängel är medom att famna och rymma familjen. Därmed kommer du djupare in i din uppgift som en samarbetspartner i familjens heliggörelse. Eventuellt kan du ta med i din dagliga meditation, att du är en förlängning av hemmets ängel och att du tillsammans med denna ängel famnar, beskyddar, välsignar, harmoniserar, healar och älskar alla familjemedlemmar. Därmed går din uppgift vidare till att samarbeta med att fylla familjen med healande och famnande frid, kärlek och fyllnad. Du kommer då att märka, att hemligheten med att familjen trivs, är att du som ett andligt väsen tar medansvar för att familjen kan harmoniseras och lyftas. Du är då inte bara en yttre personlighet med konkret kommunikation till och från din familj, du är nu även en healer av familjemedlemmarna, av familjerelationerna och av hemmet som helhet och du kommer eventuellt att märka, att denna helande uppgift under en period är din viktigaste uppgift på jorden. I ett sådant fall går detta tillbaka till ett gudomligt avtal om att vara med om att heala och lyfta en hel grupp människor som inkarnerar som dina nära familjemedlemmar.

En sådan healing- och heliggörelseuppgift kan utveckla sig till, att healingen blir en fast del i den dagliga meditationen, och du kan märka under dagen, att det alltjämnt finns en ljusmedvetenhet omkring hela familjen. Denna lysande, harmoniserande och healande aura är en förlängning av hemmets ängel, men samtidigt blir din egen aura och medvetenhet involverad som en form av samarbetspartner och nedfällare. Du kommer då att märka att du medvetet tar ansvar för familjens inre trivsel, och att ditt eget inre liv utvecklas och växer: Det är, som om ditt hjärtcenter får lov att blomstra mer, att det blir mer sensitivt och utvidgas. Eventuellt kan detta upplevas som om hjärtcentret får vingar, som kan veckla ut sig så mycket att de kan rymma hela hemmet och alla familjemedlemmarna.

 

 

Några familjer är lättare att harmonisera och lyfta, genom att inströmningen av healande inre liv omedelbart kommer att upplevas som en ökning av kärleken, friden, harmonin och trivseln i familjen. Därmed skapas en atmosfär, som får familjemedlemmarna att blomstra, att våga vara mer sensitiva, och att våga visa mer livsglädje. Andra familjer har större spänningar inbyggda medlemmarna emellan, eller konkreta familjemedlemmar kan ta med en svår karma in i familjens centrum, eller kanske stora oförlösta trauman från tidigare inkarnationer, som oundvikligen kommer att prägla familjen. I dessa fall kommer harmoniseringen, upplyftelsen och den inre blomstringen att ta betydligt längre tid, och det kan kanske uppstå många olika svårigheter och turbulens under den healingprocess som satts igång. I de fall där det är svårigheter och turbulens finns det som regel några djupgående orsaker hos en eller flera familjemedlemmar i förbindelse med själva personlighetens vilja. Det sker ofta, att människor med en stark personlighet och en stark vilja får så svårt att anpassas till normala mänskliga relationer och samhällsliv, att han eller hon inkarnerar i en familj där en av medlemmarna har en möjlighet att förmedla harmoniserande och friktionslösande kärlek.

Men då det handlar om att personlighetens vilja är i uppror mot livet, Gud eller sin omgivning, kan det ta lång tid innan den harmoniserande och helande kärleken kan uppmjuka de inre konflikterna och låsningarna så mycket att den det gäller törs släppa taget, slappna av och låta sig integreras på jorden. Vid några tillfällen är det som om den nedärvda personliga viljan bara säger: "Jag vill inte". I dessa fall är samarbetet med hemmets ängel utomordentligt viktigt, men samtidigt kan man inte förvänta sig snabba resultat, även om det ibland kan komma ett överraskande genombrott.

Man kan skilja mellan harmonisering, healing och heliggörelse av familjen, och healing till en specifik familjemedlem. Även om det är en familjemedlem som har ett stort behov av healing, måste man arbeta med hela familjen på en gång. Familjen kan ses som en organisk helhet, där de enskilda medlemmarna samspelar på ett sätt som kan motverka eller främja relationen till de mest belastade medlemmarna. Ju mer harmoniserad, fylld med levande ljus och fylld med feminin fyllnad familjeenheten blir, ju mer kommer yttre och inre kommunikationslinjer och utväxlingar skapa en tillitsfull atmosfär, som automatiskt kommer att verka helande på de enskilda medlemmarna. Om en familjemedlem med en stark jag-mentalitet reagerar aggressivt på det inre healingarbetet, måste du titta noga på om du healar tillräckligt opersonligt. Med ett opersonligt samarbete med hemmets ängel menas dels att du släpper all vilja att en av familjemedlemmarna ska ändra på sig, dels att kärleken inte blir för "kletig" eller för personligt moderlig. Om du har personliga moderliga känslor kan du naturligtvis visa detta i den dagliga samvaron, men i förbindelse med och samarbete med hemmet ängel ska du gå in i den opersonliga kärlek som bara famnar och rymmer utan någon personlig önskan och utan en personlig relation till familjemedlemmarna. Vi måste här lära oss balansen mellan den form av kärlek, ömhet, och varsamhet för en eller flera människor som är naturligt för änglar, och den form av beroendeskapande människokärlek, som kan vara naturlig i mänskliga relationer.

Den stora utmaningen här kan vara att fylla, famna, harmonisera och heala utan att önska ett bestämt resultat. På personlighetsplanet kan vi ha önskningar om hur våra makar och våra barn bör vara, men i samarbete med hemmets ängel ska vi bara se oss som en förlängning av det gudomliga i en välsignande och heliggörande uppgift. Det betyder, att vi kan vara med och fylla familjen med Helig Ande, på ett sådant sätt att familjemedlemmarna får sin inre frid, harmoni och fyllnad stärkt, så att de - oavsett allt annat - bättre kan trivas och blomstra inifrån. Men det är upp till den enskilde hur de tar emot denna möjlighet, och vad som kan ske i deras auror och chakran.

Vid heliggörelse av familj och hem ska det skiljas mellan att heala direkt till familjemedlemmarna och att fylla en familj med kärlek. Det sista är alltid tillåtet med sin egen familj, medan en direkt healing är ett ingrepp i andra människors aura och personliga integritet. Huvudregeln är här, att en direkt healing fordrar en tillåtelse från den människan det gäller, även om det är ens egen äkta hälft. Det enda undantaget är ens egna barn, så länge de inte kan formulera en önskan om att healas. Det kan vara olika från situation till situation, när man behöver tillåtelse från sina barn. Men när självständighetslängtan på allvar sätter in i puberteten, är det som regel ett tecken på att barnet nu önskar frigöra sig så mycket, att en direkt healing blir uppfattad som ett ingrepp i ens personliga medvetenhet. Om det finns tvivel kan man använda förbön, eller be hemmets ängel att ge särskild uppmärksamhet och välsignelse till barnet. Det är också tillåtet att av vara med och fylla barnet med kärlek, och att se barnet vandra i ljus under beskydd från en gudomlig representant.

Man måste ofta förhålla sig till problemställningen att ens partner eller barn inte utvecklar sig på det sätt som man själv tycker är optimalt. Kanske blir den nära familjemedlemmen mer personlighetsorienterad, mer egoistisk, mindre sensitiv eller mer experimenterande med sina begär, än man önskat. I några fall kan det uppstå ett handikapp, som man inte tycker stämmer överrens med idealen för ett bra liv. Vi måste emellertid förstå att varje människa har sin livsbana, sina svårigheter, och sina utmaningar och sina kors att bära, oavsett om de är i vår familj eller inte. Att de är inkarnerade i vår familj betyder bara, att de får en familj med en helande och förstående medlem, och att de får en extra möjlighet till hjälp. Men det är inte meningen att vi ska ta bort våra makars och barns svårigheter och lidanden. Vi kan som en förlängning av den Helige Ande vara med och hela, harmonisera, välsigna och beskydda. Vi kan säkra att det finns mesta möjliga fyllnad i familjen hemmabas, men att vi varken kan eller ska ta bort de svårigheter, som är en del av de gudomliga avtal den gällande människan har.

Det är viktigt att förstå, att våra barn inte är barn! Barn är andliga väsen inkarnerade i en ung kropp, men de tillhör sina själar, livet och gud, på precis samma sätt som alla andra människor är sig själva i förbundenhet med det gudomliga livet.
Att dessa själar inkarnerar hos oss är en välsignelse för oss, och de blir en del av vårt liv och vår livsuppgift. Om det inkarnerar väsen som våra barn, som har en speciell svår livsbana, kan vi välja at ta emot detta som en särskild gåva: dessa väsen hade kanske ett val, mellan att inkarnera i en okänslig familj eller hos dig, som har viss förmåga till att förstå, älska och heala. Vi kan således vara tacksamma för att denna människa har kommit till oss i en tillit till att vi kan ge det optimala stödet i en svår inkarnation, och att även vi själva lär oss optimalt av detta. Denna förståelse innebär att, vi inte kan förvänta oss att vi kan fjärma oss från ett lidande som ligger i ens livsbana, och det betyder at vi måste tränas i att inte låta oss gå in i våra barns lidanden så att vi själva blir så påverkade av det, att vårt samarbete med familjens ängel försvinner.

Vid de tillfällen när vi har tvivel om hur mycket vi ska engagera oss i våra barn, våra makar och våra barnbarns utvecklingsvårigheter, kan det vara en bra idé att meditera över vad vårt avtal är, och hur omfattande vår uppgift är i förhållande till den människan. Eventuellt kan vi söka clairvoyant vägledning i hur det ligger till i ett speciellt förhållande, en speciell karmisk förpliktelse eller en speciell uppgift, som vi lovat gud i förhållande till den gällande familjemedlemmen.

FORTS DEL III

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel

Översättning Gyllene Hjärtljuset

Anmäl
2008-08-16 12:48 #1 av: Blissis

"Men det är inte meningen att vi ska ta bort våra makars och barns svårigheter och lidelser."

Vill bara säga att lidelser antagligen är felöversatt och att det är lidanden som menas. Lidelser är starka begär och passioner. Vilket skapar lidanden :-)

 

 

Anmäl
2008-08-16 12:51 #2 av: [Mariann]

Ok, det har vi missat i korrekturen. Det är lidanden som åsyftas! Jag ska ändra. Tack ska du ha!

Anmäl
2008-08-16 19:52 #3 av: [Mariann]

Visst finns det mkt illusion omkring detta att "andra/vanliga " människor inte är andliga?

Bara för att människor inte läser andlig litteratur eller sk new age/personlig utveckling litteratur så är de inte andliga, är väl ofta slutsatsen...

Undra när vi ska förstå att det inte handlar om att människor är andliga bara man är medial, går på andligutvecklings,"new age" och/eller personligutvecklings kurser, håller på med healing - kanaliseringar, trumresor, alternativ medicin, UFO mm mm, ja allt det vi vanligtvis lägger i ordet new age.

Kan det vara så att den människa som jobbar idéelt i Röda Korset och annan organisation är mer andlig än någon annan av oss här på alla sk "andliga" sajter på iFokus?

grunnar jag över... vågar någon annan grunna med mig....

finns det någon här som tom har en partner som är andligare än en själv, trots han/hon inte läser sk andlig litteratur? Men han/hon kanske är ideelt aktiv.... ger av sig själv utan att få igen något...

grunnar jag igen....

 

Anmäl
2008-08-16 20:22 #4 av: Blissis

Jag tror inte att det handlar så mycket om vad vi gör, att bara för att vi arbetar för något ideellt så är vi mer andliga...

De vanliga jag har mött är bl a två kvinnor, döda nu, som varit hemmafruar hela sitt liv och som strålat ut så mycket godhet och ödmjukhet, tolerans och välvilja bara i sitt sätt att vara. Man verkligen kände att dessa kvinnor är stora själar i ett anspråkslöst liv. Och de påverkade alla som mötte dem och var som en ledstjärna för andra.

Anmäl
2008-08-16 20:28 #5 av: [Mariann]

Exakt!!

Precis det jag menar, ger av sig själva... Skrattande

Jag drog exempel bara med röda korset... det finns många som jobbar ideelt med att träna grabbar i tennis mm

En granne som alltid är behjälplig... mor o far färäldrar som alltid ställer upp utan mankemang och utan att kräva något i gengäld... tex snälla vuxna barn....mm mm

Även om Röda Korset i första tanken kan verka glamoröst, så finns det de som "bara" står med bössan...

Anmäl
2008-08-18 15:28 #6 av: Hoppfull

Samtidigt är det kanske inte så konstigt att andlighet förknippas med olika former av aktiva handlingar, allt från healing och meditationer till att studera andlig litteratur.

Trots allt är det ju detta det pratas om. Sällan pratar vi om hur vi utvecklas bara genom att leva och gå vår livsväg och att vi alla är andliga på något sätt.

Jag menar att det är lätt att börja mäta och väga andlighet utifrån våra tankar, kunskaper och vår egen medvetna utveckling (våra kurser och andra övningar för att bli mer andliga) och missa den naturliga andligheten.

Anmäl
2008-08-18 18:21 #7 av: Andriel

Jag vill även här understryka det som jag påpekade efter 4e delen av andlighet i vardagen, nämligen att man när man talar om andlighet måste göra distinktionen andligt uppträdande eller andligt medvetande och andlig medvetenhet. Hela skapelsen även polariteterna är andliga, eftersom anden genomsyrar allt. Men hela skapelsen är inte andligt medveten utan det har med nivå att göra. Det är vad vi oftast menar när vi talar om andlighet. Dvs en andlig medvetenhet. Vissa beteenden hos människor som inte är andligt medvetna kan ha en karaktär av osjälviskt slag som gör att den individen får en andlig prägel. Så länge motivet är ett annat än det ser ut att vara är det dock inte frågan om andlighet. Däremot kanske det förbereder och förenklar ett andligt uppvaknande. Utan medvetenheten om andens befintlighet och betydelse ingen medveten andlighet. Så länge man är helt förfallen i materia och inbiten fysikalist kan man inte vara andligt medveten dvs andlig. Det är motsägelser. Däremot kan man ha ett andligt uppträdande. Hoppas ni förstår vad jag menar.

Jag delar för övrigt synen på familjens betydelse och ser den som den viktigaste träningsplatsen för den sanna enhetskänslan som kommer senare. Den träning man får i familjen i att bortse från sitt lägre egos omedelbara behov till förmån för sitt barn eller sin partner är oslagbar därför att omständigheterna kring denna dynamik inte låter sig maskeras och manipuleras så lätt. Man får den respons man gjort sig förtjänt av i allmänhet.

För övrigt en kommentar om utstrålande av kärleken från ett öppet hjärtchakra, och den effekt det åstadkommer hos den som påverkas. Med anledning av det som stod i texten ovan en reflexion. Citat Tibetanen D.K

En lärjunge till den Stora Vita Logen har i grunden ett inflytande som är fundamentalt gott och andligt beskaffat. Han kan aldrig vara obemärkt, utan utgör alltid ett utstrålande centra av riktad kärleksenergi i mänsklighetens kropp. Ytligt sett och särskilt för lärjungen själv kan svåra situationer, splittring och brister eller dygder komma fram och leva kvar under många liv ända tills personen blivit vad som kallas ockult försonad med den emanerade energin. Dessa problem som härrör från lärjungens uppväckta hjärtcentrum är vanliga och de skapar en ständig oro i lärjungens liv, och har sin förklaring i kärleksenergins växelverkan med begärens kraft. Det är dock inte mycket lärjungen kan göra förutom att försöka styra utflödet så gott det går. Problemet kan bara lösas av den som påverkas och förr eller senare så kommer en försoning och ett samarbete att ske och den påfrestande tiden av svårigheter är avslutad.

Ovanstående skrev jag med anledning av att olika sätt att reagera på änglarnas utstrålning beskrevs i grundtexten på denna sida.

Anmäl
2008-12-03 12:08 #8 av: szirius

är det ok att man skriver in sina tankar på ett såpass "gammalt" inlägg?(är ju ny här och det är bara så underbart att känna så många " precis det här har jag oxå kommit fram till" genom att läsa föredragen som finns här.)Ja, Marianne, min man är nog den mest andlige person jag vet, trots att jag under de första åren störde mig enormt på att han inte visste nåt om karma o chakran etc; ).Men ju mer tiden gått, så ser jag hur han bara lyser, han är liksom självlärd, behöver inte studera - han LEVER det.Han är så godhjärtad, finns för andra, pratar aldrig illa om någon utan vänder allt till något positivt, förlåter andra utan att blinka.På nåt sätt är han så ren.(Och det kan vara en utmaning att leva med en sådan, för jag kan känna mig så enormt ego och ofärdig bredvid honom.Många gånger känner jag mig först nästan provocerad, men har funnit ett sätt att vända det till att känna inspiration i stället.)

Jag har oxå kännt att det skulle vara " lättare" för mig att leva själv, men jag känner så tydligt att det är i ett äktenskap, med barn som jag har mina största utmaningar (hänsynstagande, hjälpsamhet,villkorslöshet, givande)- och även mina största lärdomar!I en meditation bad en ängel mig att tänka" vad kan jag ge" i stället för "vad kan jag få".Detta använder jag mig av ofta när jag börjar må dåligt. Och vad bejakande att läsa just dessa ord här!!

 

Anmäl
2008-12-03 12:17 #9 av: [Mariann]

Man får kommentera hur gamla artiklar och inlägg som helst, det är bara roligt!

Så kommentera på bara!!  Glad

Jag vet att mycket av artiklarna ger och säger en otrolig massa (för de som kan läsa med hjärtat) och denne Asger är synnerligen en klok man med fötterna djupt ner i Jordens mylla och huvudet högt högt upp i himlen Flört

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.