Annons:
Läst 14426 ggr
Gaiatri
2015-05-24, 11:00

Esoterisk Astrologi

Den esoteriska astrologin förmedlar det själsliga uttrycket och människans potentiella väg genom erfarenheterna till själskontakt och medvetenhet om själslivet.

Vi har de inflytanden som påverkar personlighetslivet och formen, d.v.s. det yttre livet eller livet i de tre världarna. Denna del av oss själva är vi oftast mer eller mindre medvetna om. Hur vi är som person och hur vi tänker, känner och agerar. Vi är medvetna om vad vi gillar och vilken väg i det yttre livet vi vill ta. Man kan också känna sig begränsad av omgivningen eller av ens egna tankar och känslor, eller av vad man verkar dra till sig för erfarenheter i livet. Man kan också bli medveten om de möjligheter och potential vi har och vilka valmöjligheter som verkar öppna upp sig för oss. Detta rör det yttre livet och den erfarenhetssfär som vi har i denna inkarnation. De astrologiska inflytanden som rör formen och personlighetens identifikation med det yttre är enligt den esoteriska astrologin förknippad med planeternas inflytande och de tolv husen i det personliga horoskopet.

Vi har också de inflytanden som stimulerar själen i formen och själens inflytande över personligheten. Vi är inte alla lika medvetna om själslivet och de energier som kommer från själen. När vi blir medvetna om själen och har väckts upp till själens medvetande så får andra astrologiska energier inflytande över människan, och med tiden minskar de inflytanden som kommer från planeterna och husen.  

Soltecknet är det stjärntecken som en människa föds in i när solen syns stå i detta tecken från vår synvinkel på jorden. Zodiaken innehåller 12 stjärntecken med olika kvaliteter. Soltecknet stimulerar själen i formen och när soltecknets kvaliteter är tydliga hos människan så förbereds hon på att gensvara på själen. Detta ger inre förändringar i människan och hennes uttyckssätt blir till en sammansmältning av stjärnbildernas energi och planeternas energi. Detta leder till att människan kan börja gensvara på de energier som kommer från ascendenten.

Ascendenten påskyndar själens utvecklingsprocess och det växande inre livet. Vi känner av denna påverkan från ascendenten först när vi kan gensvara på dessa energier. Detta sker när människan börjar vakna upp till den energi som kommer från själen och blir medveten om själen. Ascendenten anger det livsmål som människan har under den livscykel hon befinner sig i.

Enligt den esoteriska astrologin vandrar vi i en riktning (från inkarnation till inkarnation) genom zodiaken från Väduren till Oxen via Fiskarna under större delen av våra många inkarnationer. Vi utvecklar då kännedom om våra kroppar (fysisk, astral och mental), lär oss förstå intrycken som vi får från våra sinnesorgan och förfinar våra reaktioner i samspel med vår omgivning. Vi utvecklar personligheten och integrerar våra kroppar så att personligheten kan fungera som en helhet med tanke, känsla och handling i samklang.

Vi vänder sedan riktning i zodiaken och vandrar i motsatt riktning från Väduren till Fiskarna via Oxen. Detta kallas för inriktningens kris och tar flera inkarnationer. Det är påverkan från soltecknet som leder till att människan vänder om och byter riktning i zodiaken. Vi vänder då livets kretslopp och börjar färdas tillbaka till vårt ursprung. Vi går då själens väg som sakta börjar bli en medveten del av vår tillvaro. Den stora illusionens väg som var den tidigare riktningen har inte lika stor påverkan på oss. Genom att vi utvecklar urskiljningsförmågan så lär vi oss att övervinna begär genom erfarenhet och experiment.

På liknande sätt som individen byter kretslopp så håller nu mänskligheten som helhet på att byta riktning i det stora zodiakkretsloppet. Det innebär en kris i mänskligheten som också för med sig möjligheter. En nyorientering för också med sig omställningar och svårigheter innan balans uppstår.

De tolv husen påverkar främst hur vi uttrycker oss på det fysiska planet. Påverkan från husen är starkast innan vi har bytt riktning i zodiaken. Dessa inflytanden tonar sedan bort i och med att själens energier och själsinriktningen blir starkare. De fyra armarna på de tre korsen får då istället en större signifikans i horoskopet. Dessa kors har samband med själens utveckling och var vi befinner oss själsligt. Korsen visar på krispunkter i själens liv. Trianglarna i ett horoskop visar på möjligheter.

När vi börjar vakna upp till själens medvetande blir vi påverkade av planeterna i relation till personligheten. Planeternas inflytande minskar varefter själen mer och mer styr personligheten. Det är en process som sker och löper över flera inkarnationer.

När själsintegrationen är nådd så är personligheten ett instrument för själen. Personligheten är då själsgenomsyrad och personlighetens tendens att vara självcentrerad är då övervunnen. Vi är då medvetna om själens uppgående i den större själen. Identifikationen med personlighetens känslor, fysiska attribut och tankar har bytts ut av en identifikation med helheten och själens identifikation med den större själen.

Planeterna indelas också i heliga och icke-heliga planeter. De fem icke-heliga planeterna påverkar oss främst innan vi har bytt riktning i zodiaken. De fem icke-heliga planeterna är Mars, Jorden, Pluto, Månen (som döljer en planet), och Solen (som döljer en planet). De icke-heliga planeterna påverkar främst livet i de tre världarna.

De heliga planeterna är sju. Dessa planeter underlättar den sammansmältningsprocess som sker mellan själ och kropp, av medvetande och form. De heliga planeterna är Vulkanus, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus och Neptunus, och Uranus. De heliga planeterna är främst verksamma när vi går själens väg.

Både de heliga och icke-heliga planeternas inflytande visar på vilken inriktning i det yttre livet som är trolig. 

Att planeterna indelas i heliga och icke-heliga planeter beror på planetandens (planetlogos) utveckling. Det andliga livet som besjälar jorden eller de andliga liv som besjälar andra planeter har också en utvecklingsväg. Vår jord anses vara en icke-helig planet ännu, men utvecklas i riktning mot att bli en helig planet.

Den eteriska strukturen hos en helig planet är till stor del uppbyggd av en väv av trianglar, medan hos en icke-helig planet så består den eteriska strukturen till stor del av kvadrater. Kvadraterna omvandlas successivt till trianglar när en planet går från att vara en icke-helig planet till en helig planet. Solens eterväv består av sammanflätade cirklar.

Det finns enligt esoteriken ca 70 osynliga planeter i vårt solsystem. Dessa planeter är inte upptäckta ännu p.g.a. av att de är eteriska eller astrala till sin natur. De kan därför inte observeras med den vanliga synen. De osynliga planeterna påverkar oss också även om vi just nu inte är medvetna om alla de planeter som påverkar oss.

Enligt den esoteriska världsbilden så är hela universum eterisk och levande till sin natur. Alla former är eller har varit uttryck för ett större andligt liv. Varje planet och solsystem är en uttryckskropp för ett planetärt, systemiskt eller kosmiskt liv. Dessa liv (eller logoi) är en del av det Enda livet och står i förbindelse med varandra på det eteriska planet när de är i manifestation. Energier och krafter cirkulerar genom den eteriska väven och därigenom påverkar eller påverkas eterkroppen hos olika väsen.

Vi ingår också i det Enda livet och påverkas av energier som kommer från vissa av dessa större andliga liv. Vi är en integrerad del av mänsklighetens eterkropp. Vi uppgår också i mänsklighetens själskropp. Vi delar med andra ord själ och kropp.

Mänskligheten är en del av planetlivet, som är en del av solsystemets liv. Det solära livet är en del i ett ännu större liv som uttrycker sig genom sju solsystem. Vårt solsystem är ett (av sju) centrum i detta större liv.

Det är dessa energier som ligger till grund för de astrologiska influenserna. Vi lär oss att svara på de energier som kommer från planeter, solsystemet och stjärnbilder, och vi utvecklar en förmåga att uttrycka den kvalitet som de förmedlar.

Källa: A. A. Bailey – Esoterisk astrologi.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Annons:
Upp till toppen
Annons: