2. Döden - det stora äventyret

10. Döden, det stora äventyret

2009-04-18 17:14 #0 av: Eremitha

I serien om döden har vi hunnit fram till mentalplanet - tankarnas egen värld.

Livet på mentalplanet

 

Efter livet på astralplanet dör vi "den andra döden" - den astrala döden.
Vi lyfter oss till mentalplanet, där vi vaknar upp i vår mentalkropp.

(Alice A Bailey: Döden - det stora äventyret 7:8)

 

Astralplanet är inte slutstationen på vår resa in i de inre världarna. Oavsett hur lycklig den astrala tillvaron än må vara, når vi alltid en mättnadspunkt där vår expanderande medvetenhet längtar efter att ersätta den känslomässiga lyckan med insikt och klarhet. Gradvis eller plötsligt (beroende på våra individuella processer) lägger vi av astralkroppen. Vi dör "den andra döden" - den astrala döden - och lyfter oss till mentalplanet där vi vaknar upp i vår mentalkropp.

Ingen död i fysisk bemärkelse - ingen smärta
Det är inte frågan om att dö i fysisk bemärkelse. I själva verket är det en medvetenhetsexpansion. Den slutliga övergången från det astrala till det mentala medför inga smärtor, inget lidande. Vi har ju lämnat kvar vår känslokropp på astralplanet, och all astral materia har därför tillbakabildats och kan inte längre påverka oss. Vi kan inte längre känna - inte heller smärta. Livstråden, som förbinder människan med själen dras ut ur sin förankringspunkt i den astrala permanenta atomen i solar plexus, och in på mentalplanet. Samtidigt överförs essensen från bearbetningsprocessen på astralplanet.

Perioder av medvetslöshet (fostertillvaro)
Strax efter den astrala döden sjunker vi ner i en vidunderlig vila. Vanligtvis inträder en kortare eller längre period med medvetslöshet i likhet med den som följer efter den fysiska döden, men undan för undan vaknar vi upp till livet på mentalplanet. Perioden av medvetslöshet är en slags fostertillvaro som är en nödvändig förberedelse för livet i den nya kroppen.

Mentalplanet har fått olika beteckningar i olika kulturer och tider.

  • Sanskrit: devachan (gudarnas land)
  • Teosofi: devachan (solskenslandet)
  • Hinduism: svarga
  • Buddhism: sukhavati
  • Zoroasterna: himlen
  • Judendom: himlen
  • Kristendom: himlen
  • Islam: paradiset
  • Allmänna beteckningar: den himmelska världen, allmänhetens nirvana

Då det kommer att bli för tungt att använda dessa beteckningar föredrar jag att kalla detta plan för mentalplanet.

ment1.jpg

 

Permanent euforiskt lyckotillstånd
När man på sanskrit har valt ett ord som betyder "gudarnas land", beror det givetvis på att vi befinner oss på människans lycksaliga viloplats, där vi i fred och harmoni smälter det fysiska livets frukter. När vi vaknar på mentalplanet efter den astrala döden kommer den första upplevelsen att vara en obeskrivlig, närmast extatisk lycksalighet, och en enorm vitalitet. Glädjen bara över att leva är så överväldigande att det enda vi önskar helt enkelt är att leva.

Det astrala livet ger möjligheter att uppleva en lycka som ligger långt över vad vi känner i det fysiska livet, men livet på mentalplanet överstiger vida det astrala livets lyckokänsla. Det gäller inte bara upplevelsen av lycka, utan också alla andra upplevelser. Det mentala livet är så mycket rikare och mer utvecklat än det astrala att man inte kan jämföra dem. Även om varje försök att beskriva livet på mentalplanet kommer att ligga oändligt långt ifrån den verkliga upplevelsen, vill jag ändå försöka.

Inga humörsvängningar
Vi är alltså uppfyllda av ett permanent, euforiskt lyckotillstånd. Vi är fria från känslolivets subjektiva sympatier och antipatier. Vi upplever alltså inte det stämningsmässiga stigandet och fallandet vi känner från den fysiska världen, där vi är glada och lyckliga ena stunden och djupt deprimerade i nästa. Vanliga känslotillstånd finns helt enkelt inte i tankens värld. På mentalplanet upplever vi ett konstant, permanent, högfrekvent lyckotillstånd. Vi genomströmmas av en obeskrivlig glädje och lycka, som är som en högre oktav av våra kända lyckokänslor. Och det totala lycksaliga tillståndet blir ännu kraftigare och ännu mer dominerande när vi kommer upp i de högre andliga världarna.

Det allmänna sceneriet
Om vi ska skapa oss ett intryck av det som möter oss på mentalplanet tror jag vi bör jämföra med övergången från den fysiska världen till den astrala. Jag vill därför kort repetera fyra avgörande steg:

1. Astralplanet är självlysande
Alla astrala former har karaktär av lysande stoftmoln i vackra färger som är mycket klara, mycket vitala och rörliga. Det hela är flera oktaver högre än det högsta och det mest estetiska vi kan finna i den fysiska världen.

2. Medvetenheten är befriad från den tunga kroppen
Vi rör oss inte som en följd av muskelsammandragningar utan med hjälp av ändringar i medvetenheten.

3. Ny upplevelse av tid och rum
På astralplanet förekommer några avgörande förändringar i de två stora upplevelseområdena tid och rum. Tidens gång så som vi  upplever och mäter den i den fysiska världen med hjälp av en klocka, existerar inte. Tiden upplevs mer flexibel. Vi känner kanske igen det från drömvärlden. Från det ögonblick flugan sätter sig på näsan till dess att vi vaknar kan vi uppleva långa drömsekvenser inom loppet av några sekunder.

Exempel:
Teosofen Annie Besant berättar att det har genomförts experiment som illustrerar detta förhållande. Man har helt enkelt väckt sovande människor med en beröring. Hon berättar om en sovande man som blev berörd på ryggen och halsen. Han vaknade av denna beröring och då han slog upp ögonen sa han:

"Jag har haft en fruktansvärd dröm. Jag drömde att jag hade skjutit en man, att jag blev ställd inför rätta, befunnen skyldig, dömd och inspärrad i en cell på de dödsdömdas avdelning. Till sist fördes jag till giljotinen, och jag vaknade i den sekund kniven berörde halsen."

Denna långa drömsekvens upplevde mannen på några få sekunder. Här har vi en bild av tidens elasticitet på astralplanet. På astralplanet är vi ännu inte helt över i "det flytande nuet" eller "det eviga nuet" men vi är på väg.

4. Rummet blir fyrdimensionellt
På astralplanet blir rummet fyrdimensionalt. Inte med tiden som fjärde dimension som många tror, utan reguljärt fyrdimensionalt. Det vill säga att vi inte ser tingen i perspektiv som i den tredimensionella världen där vi upplever höjd, bredd och djup. På astralplanet   ser vi alla saker från alla fyra sidor samtidigt. Vår medvetenhet omsluter tingen.

Mentalplanet är ännu mer överväldigande
Övergången från den astrala till den mentala världen är en ännu mer överväldigande upplevelse. Vi är långt bort från allt som påminner det minsta om den fysiska världen. När vi vaknar upp på mentalplanet ser vi de vackraste färger. Ljuset, klarheten, genomskinligheten är nu totalt dominerande.

Ingenting på det fysiska planet är som detta. Inget kan beskriva det. Buddhistiska och hinduiska klärvoajanta har försökt, och de talar om träd av guld och om silver- och juvelbesatta frukter. Esoteriker jämför med solnedgångens färger. Men sanningen är alltför väldig för fysiska ord.

Syntes av sinnena
Varför är vi så intensivt lyckliga på mentalplanet? Bland annat för att sorger och bekymmer är omöjliga i denna värld, för under vår rening på astralplanet har den lägre delen av vår natur bränts bort. Återstår gör endast våra högre och mer ädla och osjälviska strävanden från det fysiska livet. I den astrala världen har vår uppfattningsförmåga ännu karaktären av sinnesupplevelser - något vi ser, hör, känner etc. - men på mentalplanet är vår uppfattningsförmåga en syntes av alla sinnena, plus en mental dimension. Med mental dimension menar jag att vi är i stånd att förstå bakgrunden till allting. Allt ses i skenet av sitt verkliga orsak-verkanförhållande.

Femdimensionalt
Tidsupplevelsen har nu äntligen försvunnit - elasticiteten från den astrala tidsupplevelsen är borta. Vi är nu inne i "det eviga nuet". Här märker vi ingen annan rörelse än medvetenhetstillstånden som glider över i varandra.

Rummet på mentalplanet är femdimensionalt. Det betyder att vi inte ser allt endast från en vinkel som i den tredimensionala världen, eller som i den fyrdimensionala världen där vi ser runt om tingen samtidigt. Nu upplever vi att vi på samma gång är inne i tingen, även om vi ser dem utifrån. Vi ser sakerna utifrån, omkring och inifrån. Denna beskrivning gäller självfallet inte bara föremålen på mentalplanet. Det gäller allt i denna region. Det medför att allting är närvarande i medvetandet på en gång. Vi är därför ett med allt. Detta är omöjligt att föreställa sig med en fysisk hjärna.

himlaspel1a.jpg

Den astrala döden och den mentala födelsen
Hur förnimmer en människa det att lägga av sin astralkropp och gå in i den mentala världen? Vår mentalkropp är mycket mindre utvecklad än astralkroppen. Mänskligheten som helhet har inte fungerat som ett intelligent, tänkande väsen i mer än 5-6000 år. Då talar jag naturligtvis om genomsnittsmänniskan. Det ger ett intryck av hur lite vår mentalkropp är utvecklad i förhållande till astralkroppen, som vi har utvecklat under miljontals år. I otaliga liv har vi vant oss vid att ta emot intryck och impuls till handling nedifrån. Mest från de fysiska aspekterna men också från astralkroppen. Mentalkroppen har använts mycket lite för att ta emot mentala vibrationer på sitt eget plan.

Mentalkroppen är mindre utvecklad
Astralkroppen är i de flesta fall fullt funktionsduglig för de allra flesta människor idag. Det vill säga att all materia i astralkroppen är rimligt aktiv. Det betyder inte att vi har full kontroll över den - tvärtom - men det innebär att vi kan använda all materia i den.

Detsamma gäller inte mentalkroppen. Långt ifrån all materia är aktiv. Vi utnyttjar därför långt ifrån alla möjligheter som ligger i vår tankenatur. På mentalplanet börjar vi därför inte plötsligt att tänka i nya banor, utan är begränsade till dem som vi tidigare har använt. Eller uttryckt på ett annat sätt: en färglös människa blir inte med ens färgrik bara för att hon fortsätter sitt liv på mentalplanet. Vi anländer med just det mentala redskap vi är i besittning av, varken mer eller mindre.

Vi förändrar oss inte bara för att vi dör
Några tror att vi förvandlar oss i döden och vaknar upp i den himmelska världen uppfyllda av egenskaper vi inte hade i det fysiska livet. Detta är ett missförstånd. Att vi dör och kommer över i andra världar betyder inte att vi genomgår en förvandling då vi plötsligt kan en massa vi inte kunde förut. Den ointelligente vaknar inte upp som ett geni, och egoisten är inte plötsligt ett helgon. Eller omvänt. Om vi inte själva har skapat tankeformer av det slaget får vi dem inte heller i efterlivet.

Mental materia rivs ut vid den astrala döden
När vi har väsentligt mycket mindre materia att uttrycka oss igenom på mentalplanet, beror det alltså på att vi mister en del mental materia vid den astrala döden då vi river ur den del av mentalkroppen som var knuten till allmänna materiella begär - och det är ju en mycket stor del av känslolivet. I vår fysiska tillvaro är många av våra tankar knutna till materiella ting och sinnesnjutningar, och alla dessa begär har en mental dimension eftersom vårt tankeliv anknyter till dem. Den materia i mentalkroppen som står i aktiv förbindelse med denna del av tankelivet dras med ur vid den astrala döden, och knyts till "skuggan".

Endast osjälviska tankeformer
Återstår gör endast den del av mentalkroppens materia som har använts för tankeformer knutna till en aller annan grad av osjälviska känslor. Därtill de som har varit emotionellt neutrala - till exempel fackliga, vetenskapliga, filosofiska etc. Där kan kanske finnas glädje över andevetenskapliga kunskaper. Eller glädje över att uppdaga filosofiska djup. Eller begeistring över en ny och klar insikt.

Dessa tankar är inte sinnesbegär i egentlig mening. Tillvaron och processerna på mentalplanet präglas av lycksalighet, glädje och vitalitet, men en särskild kvalitet måste finnas om processerna ska förvandlas till eviga egenskaper, och det är osjälviskhet. Om vårt engagemang motiveras av personlig belöning eller vinning kommer kraften att lösas ut på astralplanet, helt enkelt för att det handlar om ett begär.

De allra flesta människor agerar utifrån personliga motiv, och därför utvecklar majoriteten primärt sina talanger och egenskaper i de högre astrala regionerna, medan livet på mentalplanet blir kort. Därför är det lätt att förstå att det sker en väsentlig reduktion av tankelivet för väldigt många människor, och att de flesta är väsentligt mindre medvetna på mentalplanet än i den astrala världen. Vi har helt enkelt mindre mängd aktiv materia att vara medvetna med, eller igenom.

Vi rör oss inte runt på mentalplanet
På mentalplanet finns inte tankeskapade landskap och städer som vi rör oss runt i så som vi gör i det fysiska och astrala livet. Det är snarare så att var människa innesluter sig i sin egen tankevärld.

"Fönster" till mentalplanet
De tankeformer vi har skapat verkar som ett slags "fönster" vi tittar igenom ut på planet. Och vi kan ta emot impulser genom dessa "fönster", som motsvarar den aktiva materian i vår mentalkropp.

Exempel:
Fönstrens storlek: Vi kan säga att storleken på glaset i rutan motsvarar storleken på tankeformerna. Några har stora "panoramarutor" som ger överblick över hela trädgården. Andra har små "källarfönster" som bara medger begränsad utsikt.

Glasets färg: Vi kan också jämföra med glasets färg. När vi upplever något färgas upplevelserna av vårt förhållningssätt. Har vi många fördomar är glasets färger täta. Vi kan därför inte se hur tingen verkligen ser ut. Vi iakttar bara våra egna fördomar. Har det däremot lyckats oss att vara rimligt neutrala och fördomsfria, ser vi tingen som de är. Vi ser verkligheten klart.

Fönstren är förstås bara en symbolisk framställning. På mentalplanet bär vi självfallet inte runt på små eller stora rutor med färgat glas. Det är bara en symbolisk beskrivning av medvetenhetens tillstånd på tankens eget plan.

Exempel:
Intresse för musik: En människa som inte har intresserat sig för musik kommer att vara utan "fönster" till (mental)planets stora områden med insikt i musikens idé och själ. Om vi bara har intresserat oss för ett slags musik i det fysiska livet kommer vi att vara begränsade till denna musikform. Men om vi har haft ett äkta och stort intresse för musik kommer vi att uppleva att det ligger en sanning bakom idén om "sfärernas musik", för på dessa höga plan frambringar varje rörelse och handling harmoniska ljud och färger. Alla tankar (både egna och andras) uttrycker en obeskrivlig följd av skiftande ackord. Den musikaliska manifestationen bildar bakgrund för alla våra  upplevelser i himlavärlden.

På mentalplanet finns en särskild orden av devor som är vigda åt musiken. Hinduerna kallar dem för "gandharvarna". Om vi sätter värde på musik kommer vi att tilldra oss deras uppmärksamhet och därmed komma i kontakt med dem och den musik de skapar. Då de använder sig av alla slags okända övertoner och variationer kommer vårt musikaliska intresse att medföra att vi nästkommande liv inkarnerar ännu rikare än då vi lämnade det föregående. Till slut kan vi lyssna till den musik våra medmänniskor skapar på mentalplanet. Många av de stora kompositörerna befinner sig här, och de fysiska kompositörernas inspiration är i verkligheten blott ett svagt eko av den musik de har framställt på mentalplanet.

Exempel:
Intresse för färger: Om vi är intresserade av konst och färger kommer vi att få liknande upplevelser. Genom våra "fönster" kommer vi att uppfatta mentalplanets naturliga ordning, som uttrycker sig i färger och ljud. Vi uppfattar devornas fantastiska färgspråk, för en viss devaorden kommnunicerar med hjälp av praktfulla färger. Dessutom kommer vi att kunna uppfatta de stora konstnärernas färgskapelser på mentalplanet.

Våra egna och besläktade tankeformer
Samma princip gäller för alla andra områden av tankar och intressen, och hela mentalplanet genomströmmas av en förunderlig glädje över att uppleva och lära. Gränsen för vår medvetenhet utgörs inte endast av våra egna tankeformer. Vi har dessutom tillgång till tankeformer eller mentala frekvenser som är besläktade med våra egna intressen. Detta är en lagmässighet som gäller på alla plan. De erfarenheter vi insamlar i det fysiska livet ska bearbetas i de inre världarna efter döden, och därför har vi tillgång till mentala klimat och de idéer som motsvarar våra egna intresseområden i detta och tidigare liv.

Öppna dörrar till våra intressen
Varje intresseområde som vi har ägnat oss åt i det fysiska och det astrala livet fungerar nu som en öppen dörr till en värld av djup förståelse och insikt i just de områden som engagerar oss mest. I denna femdimensionala värld finns möjlighet, inte bara att tränga in i, utan också att bli en del av medvetenhetsfältet. Här kan våra intressen på allvar bära frukt. Lärdomen kan få verkligt djup och intensitet. Livets lärprocesser och erfarenheter kan effektivt förvandlas till visdom.


P5030120.JPG

Livet på mentalplanet börjar i det fysiska livet
Om vi ska ta konsekvensen av dessa upplysningar måste vi erkänna att de tankar vi tänker i det fysiska livet är avgörande för vårt tillstånd i efterlivet. Den vi är i den fysiska världen, är vi också i den mentala världen. Varken mer eller mindre. Om vi lär oss att skapa klara tankeformer på mentalplanet, måste vi öva upp förmågan att tänka klart, koncentrerat och precist i den fysiska världen. Samtidigt måste vi konstant värdera och förädla våra motiv.

Kommunikationsbegränsningen på mentalplanet
Vi skapar själva våra möjligheter och begränsningar på tillvarons alla nivåer, och det kommer naturligtvis till uttryck i kommunikationen mellan människor på mentalplanet. Kommunikationen betingas av två faktorer:

1. Vår egen utvecklingsgrad

2. Mottagarens utvecklingsgrad

Om vi själva är outvecklade kommer de tankebilder vi skapar av mottagaren att vara ofullkomliga, och då har mottagarens själ svårt att använda sig av dem. Men även det sämsta tankeuttryck är långt bättre än det skulle vara i det fysiska livet, för i inkarnation ser vi våra medmänniskor fragmentariskt och felaktigt.

Om mottagaren är outvecklad får han eller hon inte fördel av bilden även om den är klar. Om mottagaren inte har de egenskaper som visualiseras, kan han eller hon inte plötsligt uttrycka dem bara för att någon annan har föreställt sig att han eller hon har dem.

Det generella sceneriet på mentalplanet
För genomsnittsmänniskan är tillståndet huvudsakligen mottagande, och förmågan att uppleva något utanför den individuella tankevärlden är mycket begränsat. Orsaken är att vi i livet skapar tankevanor, och vi kan inte utan vidare bilda nya. Det tankefält vi själva har skapat utgör vårt verksamhetsfält på mentalplanet. På grund av dessa självskapade begränsningar kan de flesta människor inte uppleva mentalplanets generella sceneri, för de har inte materia i mentalkroppen som de kan uppleva igenom. De flesta ser bara ut genom sina egna föreställningar. Dessa upplever de i gengäld med obeskrivlig skönhet och intensitet - men de kan inte uppfatta mentalplanet som helhet. Därför kan de inte se de levande krafter och mäktiga devor som omger dem och hjälper dem.

Uppslukad av upphöjda tankar
På mentalplanet är vi fullständigt uppslukade av de intressen och kunskaper som dominerade i det fysiska livet. Detta omges av tankebilder som får liv av och antar skepnad av de högsta, renaste och mest upplyftande tankar. Om det rör sig om kärlek till familj eller nära vänner, ses dessa uteslutande i det mest upphöjda ljus, för vi upplever deras själskvaliteter. Några tycker kanske att det är underligt och overkligt att vi står i förbindelse med föreställningar av våra närmaste, istället för med dem själva. Men vilka är de?

En människa som älskar en annan människa högt, skapar en kraftfull mental bild av denna människa i den mentala världen. Tankeformen är en mäktig kraft som är stark nog att nå den älskades själ på kausalplanet, för det är naturligtvis människans själ som älskas, inte den fysiska kroppen som blott är en manifestation av denna människa. Den kärlek som strömmar mot den tankebild vi har skapat av den vi älskar, är en stark kraft till det goda som väcker kärlek hos motparten. Denna goda egenskap förstärks i honom eller henne, och kan då manifestera sig i vännens personlighet på det fysiska planet.

Impulser ges liv av själarna
Själen reagerar och svarar på den kärlek du sänder emot den. Våra upphöjda tankar om våra närmaste ges därför liv av deras egna själar, och därför ser vi dem som de verkligen är - som själar. Det är ingen skillnad om denna människa är fysiskt levande eller död. I den mentala världen är vi därför alltid omgivna av levande tankeformer av dem vi håller av, och de visar sig från sin bästa sida. Dels för att vi själva har bildat oss våra positiva föreställningar om dem, dels för att dessa ges liv av deras själar, som alltid bara uttrycker det högsta och bästa i varje människa.

Kommunicera med hjälp av telepati
På mentalplanet är vi därför mycket närmare våra vänner än vi någonsin varit på det fysiska planet. Vi kommunicerar med hjälp av telepati och därför kan det inte uppstå missförstånd. Kommunikationen är direkt, klar och fullkomlig.

Idéer, planer och projekt
Familj och vänner är en sak. En annan är våra intressen i det liv vi lever. En människa som har varit upptagen av fysiska ting och materiella intressen har mycket få och små "fönster" att kika ut igenom på mentalplanet. En människa som är intresserad av konst, musik, filosofi, psykologi, andlig vetenskap, naturvetenskap etc., kommer i gengäld att upptäcka att oändlig glädje och gränslös insikt väntar i det mentala livet.

Det betyder att om vi i det fysiska livet har varit äkta engagerade i idéer, planer och projekt som kanske inte realiserades, utvecklar sig ett imponerande panorama som visar idéernas potentialer och utvecklingsmöjligheter. Om det handlar om längtan efter andlig insikt kommer medvetenheten att fyllas av den lyckligast insikt. De intresseområden som har varit föremål för kärlek i det fysiska livet, blir till "fönster"  på mentalplanet. Och genom dem kan vi kontakta korresponderande mentala klimat som finns som stora tankecentra eller hela mentala kontinenter.

Exempel
Den medhavda skålen: Vi har en orientalisk allegori som säger att var och en kommer till mentalplanet medförande sin egen skål. Oavsett storleken kommer den alltid att fyllas till randen. Några kommer med en fingerborg. Andra med en balja. I det fysiska livet är många av våra tankar fragmentariska. På mentalplanet utarbetar vi tålmodigt alla detaljer i våra tankar, och vi genomlever dem med en livlighet som inget i den fysiska världen kan komma i närheten av.

Lärjungar och invigda upplever (hela) sceneriet
I motsats till genomsnittsmänniskan kommer människor med en viss utvecklingsnivå (och här tänker jag på lärjungar och invigda) att uppleva ett heltäckande sceneri. Därför är det möjligt att skissera hur lärjungar upplever mentalplanet.

Tankeelementaler
På mentalplanet upplever vi alla tankeformer, vilka skapas i den mentala elementalessensen - de så kallade "tankeelementalerna". De förekommer i lika enorma myriader som i den astrala världen, för varje liten medvetenhetsyttring hos varje levande väsen med en mental aspekt, producerar en evig ström av dessa elementaler.

En avspegling av Akashakrönikan
På mentalplanet har vi också en avspegling av de planetariska uppteckningarna i Akashakrönikan, men det är just bara en avspegling. Den egentliga "akashakrönikan" finns på översta underplanet inne i den kausala världen. Denna egentliga krönika avspeglar sig i det vi kan kalla "det mentala ljuset" som är en långt mer pålitlig källa än i den astrala världen.

Avspegling av arketypiska modeller
De arketypiska, planetariska modellerna (alltså grunden för hela evolutionsprocessen) hör också hemma i den kausala världen på dess översta underplan, men de ingår faktiskt också i det generella sceneriet på mentalplanet, då vi inte endast finns till städs i vår mentalkropp. Vi finns dessutom närvarande i vår kausalkropp - själens kropp. Själen är alltid den innersta kärnan oavsett om vi lever eller dör. Kombinationen av kausal- och mentalkropp gör det möjligt för oss att uppleva alla dessa ting.

Själsgrupper
Här på mentalplanet kommer vi att uppleva att vår själ är vår individuella kärna. Men vi kommer också att uppleva att denna kärna är grupperad under de sju strålarna -  och därefter åter undergrupperad innanför speciella områden. Själen är ett gruppväsen. Broder/systerskap är därför en realitet i naturen, och det kan kännas igen direkt på mentalplanet. Alla beslut dikteras av grupphänsyn. Här tänker alla "vi" - aldrig "jag".

 

Av Erik Ansvang
Visdomsnettet

Översatt av Eremitha
Foto: ©Marie Sundberg (2 och 3), Visdomsnettet (1)

Del 9

 

Del 11

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-18 17:23 #1 av: Aldebaran

Tack för en fin artikel.. Myck bra att denna serie kom igång igen saknad och efterlängtad av många... Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-18 17:34 #2 av: Eremitha

Tack!
Ja, den är fascinerande och viktig.
Nu är det en del mentalplanet, samt kausalplanet kvar.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-18 17:36 #3 av: Aldebaran

Ja absolut är denna serie det.. La ett inlägg hos mig och hänvisade till denna artikelserie här på AU har haft en del som diskuterat i dessa banor...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-18 17:45 #4 av: Eremitha

Tack igen Glad

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-19 00:26 #5 av: Oanna

Det sägs att människans medvetenhet om döden (vad den egentligen innebär) kommer att öka framöver. Människor vill faktiskt veta, och vågar närma sig det ämnet på ett mer öppet sätt. Att vi nu för tiden har fri tillgång till esoteriska källor om dödsprocessen är en gudagåva - om man säger så. Den här artikeln är väldigt bra. Tack snälla för översättningen!

Anmäl
2009-04-19 15:09 #6 av: Telos

Hur kan vi leva mer som själen?

av Niles MacFlouer

 

Tjänande i dagens värld kanske kan uttryckas som att man tjänar tillsammans med andra människor.

Att man försöker se andra och sig själv som själar som tillsammans verkar för att nå andliga mål och försöker skapa en grund för andlig utveckling.

För att nå högre tankeformer behövs rätt motiv i tjänandet, dvs bort från själviska tankar och istället rikta fokuseringen utåt mot andra.

Om man vill att energi centran (chakrarna) ska utvecklas tillsammans och bilda en enhet måste man aktivt försöka använda alla sina kroppar och sinnen i tjänandet.

Vi är alla en del av vår skapare, vi lever i Guds sinne. En stor del och mening i livet är att på ett individuellt sätt bidra till Guds tanke. Gud vill att vi ska tänka nya tankar för på så sätt växer vi alla tillsammans.

Vi människor har friheten att välja unika indivduella tankar som en del i processen.

Att skapa den bästa tanken bland alla är att vara givmild i tänkandet. Att hjälpa andra att tänka på bästa möjliga sätt, vilket hjälper oss att bli kreativa och nyskapande utan att där uppstår negativa krafter mellan oss och andra i tänkandet.

DET SKAPAS EN OFORCERAD TÄNKANDE EXISTENS.

När vi tänker egoistiskt och arrogant skapar vi en enorm negativ kraft i vårt tänkande i mötet med andras tankar. Om vi istället letar efter bättre tankar och fokuserar utåt mot andra händer det motsatta, de negativa krafterna försvinner.

ÖDMJUKHET

Så varje gång vi känner oss utmanade i vårt tänkande pga någon annans ord kanske vi kan försöka öppna vårt sinne för möjligheten att:

"Den andres tanke kanske är bättre än min?"

"Jag ska i alla fall tänka igenom det. Jag ska utmana mig själv och se om det fungerar!"

"Och om den är bättre än min.....Toppen!"

 

De sju strålarna genom energi centrarna.

Grunden för dessa strålar är att de ger oss medvetenhet.

 

De tre aspektstrålarna

Den 1:a strålen - vilja, makt

Den 2:a strålen - kärlek, visdom

Den 3:e strålen - aktiv intelligens

De fyra attributstrålarna

Den 4:e strålen - harmoni genom konflikt

Den 5:e strålen - konkret kunskap, vetenskap

Den 6:e strålen - idealism, hängivenhet

Den 7:e strålen - ceremoniell ordning

 

7:e strålens energi - sexual centrat (med minsta komplexitet) Det här är energi av grundläggande medvetenhet - energi i sin renaste form kallas den 7:e strålens energi. Den relaterar till sex eftersom den här strålen hjälper oss att nå en förståelse för saker som är annorlunda från oss själva, och ta den förståelsen och syntetisera något nytt ifrån det. Härifrån kommer hörseln som det grundläggande sinnet.

Den 6:e strålens energi i vår dimension tycker om att vara nära. Solar plexus centrat - den förser oss med sinnet beröring och medvetenhet om livet.

Den 5:e strålens energi - ajna centrat - förser oss med information som har att göra med LJUS och hur ljus är strukturerat. Färger är en separation av ljus och Ljus är Guds tanke. Sinnet vi förses med är synförmågan och den kommer genom utvecklande av ajna centrat. Synförmågan är början av skapandet mellan oss och Gud, VI KAN SKAPA KUNSKAP MED ENERGIERNA. Ljus ger oss information om vårt universum.

4:e strålens energi - sakral centrat - förser oss med en känsla av balans och förmåga att avgöra om något är skapat av Gud eller människan. Den etablerar en balans och ett igenkännande av de två och ger oss en kompass om hur vi ska leva våra liv. Luktsinnet.

3:e strålens energi - hals chakrat - om något kommer från intelligens. Den förser oss med en förmåga att känna andra människors sätt att tänka, och tankekommunikation i tal. Detta chakra är en del av Guds sinne. Kommunikation "på ett bra sätt" skapar energi.

2:a strålens energi - hjärt chakrat - Medvetenhet i sin renaste form - förstående, givmild, kärleksfull. Ger oss en direkt förståelse av skaparen på en nivå som är medveten. Med ett medvetet hjärta kan vi känna Gud i oss själva och andra. Hjärt chakrat utvecklas genom att vara givmild, kärleksfull och planerande - skapa mer som en själ, leva som en själ. Ju bättre man ÄLSKAR genom att hjälpa andra att bli mer kärleksfulla utvecklar hjärt chakrat, och det  förser oss med en förståelse om hur Gud är.

1:a strålens energi - kron chakrat - ger oss en förståelse om hur vi kan skapa mer av vår skapare i oss själva och alla andra. Det hjälper oss att definiera syfte/mening och skapa mer av detta syfte/mening i oss själva och andra. Att bli en med-skapare, och energin utvecklas endast om vi skapar mer av vår skapare i andra på ett aktivt sätt.

 

Anmäl
2009-04-19 15:19 #7 av: Eremitha

Telos: vilket bra inlägg!

Har du något emot att jag lyfter ut det och gör en egen tråd av det?
Det löper risk att komma bort under artikeln.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-19 15:32 #8 av: Telos

Hej Eremitha, tack för din varma omtanke för en bättre värld. Du får göra precis som du vill! Glad

Kram

Telos

Anmäl
2009-04-19 18:02 #9 av: [Mariann]

Den är så lysande att den kunde varit en artikel! Skrattande

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.