2. Döden - det stora äventyret

11. Döden, det stora äventyret

2009-04-21 15:26 #0 av: Eremitha

Här fortsätter beskrivningen av mentalplanet.

 

Livet på mentalplanet är en bearbetningsprocess
Hur är livet på mentalplanet? Syftet är att bearbeta och omvandla erfarenheter till egenskaper - liksom i den astrala världen. Vi drar alltså essensen ur vårt tankeliv och tar den med oss in i kausalkroppen, där den omvandlas till eviga själsegenskaper.

Mentalkroppen uppdelas inte i lager
I den mentala världen sker inte en uppdelning av materien på samma sätt som i den astrala världen. Vi genomlever därför inte underplanen ett och ett, utan glider direkt in på det underplan vi är kvalificerade för. Och här lever vi hela vårt mentala liv. Men förutsättningen är fortfarande att vi har skapat osjälviska eller neutrala tankeformer som vi kan leva i och fördjupa i det mentala tillståndet. Därför är många människor över huvud taget inte medvetna på mentalplanet.

De fyra mentala underplanen
Mentalplanet består av sju underplan, liksom alla andra existensplan. Människans mentala aktivitet är emellertid uppdelad i konkret tänkande och abstrakt tänkande. Det konkreta tänkandet kommer till uttryck i den mentala materia som befinner sig på de fyra lägsta underplanen av mentalplanet, och det är vanligen dessa underplan som betecknas mentalplanet. De tre översta kallas kausalplanet, och är själens medvetenhetsplan.

De fyra underplanen på mentalplanet genomlevs inte i ordningsföljd, jag bara beskriver dem i ordningsföljd. Och vi börjar nedifrån. Exemplen jag ger är konkreta händelser iakttagna av klärvoajanta forskare. De har noggrant iakttagit ett antal människor och beskrivit dem oerhört exakt och vetenskapligt - precis som en botaniker skulle beskriva växterna på en nyupptäckt ö.

Exemplen är alltså inte teoretiska modeller utan verkligheten.


Översikt över mentalplanet


ment3.jpg

Sjunde underplanet
Element: jord
Vardagsliv, relationer, vänskap, familj, kärlek, partnerskap.
Begränsad osjälviskhet och hängivenhet.
Tankelivet är knutet till de nära relationerna.

Till gagn för en liten grupp människor.

Sjätte underplanet
Element: Vatten
Religiös hängivenhet, tillbedjan av personlig gud, idealism, det storslagna, livets sammanhang.
Större osjälviskhet och hängivenhet.
Tankelivet är förknippat med aktivt tjänande.

Till gagn för en större grupp människor.

Femte underplanet
Element: Luft
Idéer och visioner till förbättring av människolivet, välgörenhet, humanism, intressesamfund, planer för filantropiska mål.
Omfattande osjälviskhet och hängivenhet.
Tankelivet är knutet till humanitärt hjälparbete.

Till gagn för stora grupper av människor.

Fjärde underplanet
Element: eld
Osjälviskt strävande efter andlig insikt (visdom).
Högtstående filosofiskt/vetenskapligt tänkande.
Osjälviska litterära/konstnärliga förmågor.
Tjänandearbete för tjänandets skull.
Tankelivet anknyter till osjälvisk filosofi, konst och vetenskap.

Till gagn för mänskligheten.


Sjunde underplanet


Låt oss börja med sjunde underplanet (jord, vänskap). Den viktigaste egenskapen vi möter här är kärlek till familj och nära vänner. Här möter vi alltså människor vars osjälviska eller upphöjda tankeliv har varit knutet till familjekänslan. Då de har uppvisat en viss grad av osjälviskhet uppfyller de betingelsen för ett liv på mentalplanet. De har dock ingen osjälviskhet på något annat område än till de allra närmaste. Förhållandet till hustrun, mannen, barnen och föräldrarna är faktiskt det enda område där en äkta osjälviskhet finns.

I några fall var kärleken riktad mot en enskild människa medan alla andra uteslöts, men även den minsta antydan till osjälvisk kärlek medför en tids vistelse på mentalplanet där denna positiva tendens kan förbättras och upplyftas.

Exempel: den unge mannen
Från den andliga vetenskapens forskning hör vi om en ung man. Han utvecklade inga särskilda intellektuella förmågor, och han var inte intresserad av religiösa eller andliga områden. För honom hade dessa ämnen varit som en slags dimmig sky. Men i sitt liv hade han haft en djup hängivenhet för sin familj. De var ofta i hans tankar, och han kände att när han arbetade så arbetade han för dem. Han gick i kyrkan om söndagarna, men hans kyrkobesök var uttryck för socialt beteende. Han gick dit för att grannen gjorde det.
På mentalplanet levde han omgiven av tankeformer av dem han älskade i sin jordiska tillvaro. Dessa tankeformer var hans "fönster" ut mot mentalplanet. Detta hade en mycket positiv effekt eftersom dessa tankeformer fick liv av hustruns och barnens själskroppar på kausalplanet - alltså inte nedifrån deras personlighetsaspekter. Inifrån själens eget område strömmade energier som hade affinitet till de tankeformer han byggde upp. På så sätt blev det hela mer strålande och levande för honom. Han levde därför intensivt lycklig på detta enda område där han också i den fysiska världen hade varit intensivt lycklig.

Graden av osjälviskhet har alltid något att göra med den grad av lycka vi redan har, för den enda formen för harmoni och lycka härstammar från vår förmåga att glömma oss själva och fungera tillsammans med andra människor i harmoni med evolutionen.

Exempel: Mannen och den unga dottern
Ett annat exempel är en man som dog medan hans dotter ännu var ganska ung. På mentalplanet var hon alltid i hans tankar medan han konstant byggde upp de vackraste och mest positiva tankar om hennes framtid. Och dessa tankeformer verkade som en inspirerande kraft på dottern.

Exempel: Den grekiska kvinnan och hennes son
Ett tredje exempel är en grekisk kvinna som var vidunderligt lycklig för sina tre barn. Det ena barnet var en vacker pojke som hon hänryckt föreställde sig skulle segra i de olympiska spelen.

Västerlänningar kontra österlänningar
De många exempel som utforskats uppvisar en oändlig mängd variationer. Det fanns dock en generell tendens till att nationaliteter (västerlänningar) som har det gemensamt att deras viktigaste osjälviska aktiviteter utvecklas runt familjen hamnar på det sjunde underplanet, medan däremot hinduer och buddhister vars religiösa förståelse visar sig mer direkt i deras dagliga liv, får tillgång till högre plan.

Sjätte underplanet

På sjätte underplanet (vatten, religiositet) finner vi människor som varit engagerade i en större grupp än familjen. Orsaken är att deras tankeliv var knutet till en äkta och djup andlig hängivenhet. Det var emellertid inte tal om en universell andlig uppfattning, utan en personlig. Det är alltså människor som dyrkar en personlig religion och tror på en personlig Gud.

Skillnaden mellan dessa människors hängivenhet och den unge mannens hängivenhet (på sjunde underplanet) är att det här handlar om en större hängivenhet. Det andliga spelar en äkta roll i personens liv, och därför har denna person en större grad av osjälviskhet för väsentligt fler människor än de personer som har begränsat sig till den lilla grupp som hörde till den allra närmaste familjen.

Den andliga känslan är väsentligen mer omfattande än familjekänslan, och det medför att man kvalificerar sig för ett högre underplan. Det är större djup i det mentala livet eftersom det högre alltid omfattar det lägre.

Exempel: Vishnu- och Shivatillbedjare
På sjätte underplanet fann de andligt vetenskapliga forskarna människor som var förhållandevis oförnuftiga och ointelligenta, men särdeles uppriktiga. De iakttog exempelvis Vishnu- och Shivatillbedjare som var för sig var inneslutna i ett skal av egna tankar och föreställningar. Skallen kan liknas vid ett ägg på det fysiska planet. Om man vill in under skallen måste man slå den i bitar. Dessa människor hade stängt in sig tillsammans med sin gud, och hade därmed utestängt resten av mänskligheten - undantaget de människor som de kunde förenas med i dyrkan av gudomen. Man fann också buddhister på denna nivå, men endast de som hade fått en felaktig undervisning och därför betraktade Buddha som föremål för tillbedjan istället för en upphöjd lärare.

Exempel: Frälsningsarmén
C W Leadbeater berättar om en man från Frälsningsarmén. Även om många ler när de ser Frälsningsarmén stå och spela och sjunga runtom i gathörnen, är det ofta tal om människor med en mycket hög grad av osjälviskhet. De utför faktiskt ett imponerande socialt arbete, och det visar att deras hängivenhet är riktad mot människor utanför deras egen familjekrets. Denne mans liv hade präglats av osjälviskt tjänande, men han hade inte någon djupare filosofisk världsbild. Detta framgår bland annat av uniformerna. De lägger vikt vid fysiska ting, men deras religiösa hängivenhet är odiskutabel. På mentalplanet levde nu denne man intensivt lycklig omgiven av de bilder han har skapat åt sig genom sina studier av Bibeln och sin personliga tolkning av den.

Det sker något som motsvarar den unge mannen på sjunde underplanet. Tankeformerna får liv av de högre väsen som är ansvariga för hela den kristna religionen. Bakom alla stora religioner står alltid höga väsen, och de är uppmärksamma på denna typ av tankeformer. Tankeformerna livgivs, och från dem utgår de strömningar som inspirerar människor med en djup och äkta tro.

Exempel: Materialisten
Men hur är det med en materialistisk människa? Kan en sådan inte få ett liv på mentalplanet? Jo - förutsatt att h*n har varit i stånd att uttrycka äkta hängivenhet. Det kan komma till uttryck som osjälvisk kärlek till en större grupp människor, exempelvis genom aktivt frivilligt samhällsengagemang eller filantropiska initiativ. Nyckelordet är osjälviskhet.


Femte underplanet

På femte underplanet (luft, altruism) möter vi en ännu större osjälviskhet. Här träffar vi människor som har arbetat med organiserat hjälparbete i större omfattning än till exempel Frälsningsarmén. Den filosofiska dimensionen saknas dock fortfarande. Dessa människor är inte begränsade till en religion. De ser alla människor som en enhet. De kan inte drömma om att avstå från att hjälpa människor i nöd bara för att de har en annan tro, färg eller ras. Detta kan förekomma på sjätte underplanet där hängivenheten är knuten till en bestämd trosuppfattning. Här möter vi en större bredd som omfattar socialt hjälparbete generellt, och det behöver inte utgå ifrån en religiös eller andlig förvissning. Osjälviskheten är helt enkelt större. Fanatismen är mindre.

Exempel: Visionären
C W Leadbeater nämner en man som i sin fysiska tillvaro hade stora visioner om socialt hjälparbete. Han drömde om att realisera ett projekt genom att köpa upp och slå samman alla verksamheter i ett område och bygga bostäder till de anställda. Där skulle han upphäva konkurrensen, höja lönerna, sörja för vinstdelning och säkra pensionen för alla anställda. Han fann också en modell för finansiering av projektet. Problemet var bara att i den fysiska tillvaron förmådde han inte skaffa det nödvändiga kapitalet. På mentalplanet levde han i dessa sociala tankeformer, och där kunde han arbeta med sina tankeformer på ett mer effektivt sätt.

Tankeformer av denna karaktär ges liv av Hierarkin, som naturligtvis är intresserade av människor som tänker osjälviskt i större omfattning. Det är inte många som använder livet till att bygga upp visioner av detta slag, och dessa tankeformer kommer att leva vidare och inspirera andra människor som tänker i sociala banor. Vid en eller annan tidpunkt kommer det att bli möjligt för några att skaffa politisk och ekonomisk uppbackning på det fysiska planet.

Exempel: Konstnärer
Konstnärer som skapar sina konstverk för att uppnå berömmelse och rikedom kommer inte att finna vägen till detta plan. Konstnärer som betraktar sin konstnärliga förmåga som en kraft som anförtrotts dem som ett redskap för att lyfta medmänniskornas medvetenhet, kommer naturligt att glida in på detta mentalplan eller möjligtvis högre.

I den mentala världen samlar besläktade tankeformer sig i bestämda områden. Sociala tankeformer grupperar sig också, och ju fler som skapas, desto starkare blir de. Tankeformer försöker att repetera sig för att få leva längre. Och ju större och starkare en tankeform blir, desto större inflytande får den på människor som tänker i samma banor. Är man inne på en social tankegång kommer man att "tona in" på besläktade sociala tankeformer.

De tankeformer som socialt engagerade människor bygger upp grupperar sig i detta generella område, och blir tillgängliga för alla som tänker i samma banor. Vid en viss tidpunkt skaffar någon det nödvändiga kapitalet, och så realiseras projektet. Inte nödvändigtvis av upphovsmannen själv. Det ligger stora möjligheter i denna upplysning. Allt som vi tänker konstruktivt och positivt för evolutionen kommer att ha ett värde, även om vi själva inte får möjligheten att realisera tankarna på det fysiska planet. Det är nämligen så att på femte underplanet utarbetas de stora planer och skisser som ännu inte har manifesterats på Jorden.

 

Fjärde underplanet

Vi har nu bara ett underplan kvar, för mentalkroppen består som sagt endast av materia från mentalplanets fyra lägre underplan. De utgör den konkreta tankevärlden. De tre översta underplanen utgör kausalplanet och den abstrakta tankevärlden.

På fjärde underplanet (eld, originalitet) har vi det högsta som vanligt mänskligt mentalt liv kan prestera. Detta tankeliv kan indelas i fyra grupper:

 1. Osjälviskt sökande efter andlig insikt
 2. Högt filosofiskt eller vetenskapligt tänkande
 3. Osjälviskt utövande av högre konst och litteratur
 4. Tjänandearbete för tjänandets egen skull

Tankelivet är alltså knutet till osjälvisk spiritualitet, filosofi, konst, vetenskap och samhällsengagemang. Här möter vi de stora filosoferna, de stora författarna, de stora kompositörerna, de stora matematikerna etc. Här på mentalplanet fortsätter de med det skapande tankearbetet genom att bygga tankeformer som inspirerar människor i inkarnation.


ment2.jpg

1. Osjälviskt sökande efter andlig insikt

De flesta av invånarna i denna region har erkänt nödvändigheten i att uppnå andlig insikt. Här finner vi de mer intelligenta buddhistiska lärjungarna som mest av allt såg Buddha som en lärare och inte som ett gudomligt väsen som skulle tillbedjas. På mentalplanet blev deras önskan om att få sitta vid Buddhas fötter uppfylld, för de tankebilder de själva skapat av Buddha är inte bara en tom form. Buddhas visdom, kärlek och kraft strömmar igenom tankeformen, och på så sätt förvärvar lärjungarna ny kunskap som de kan ta med sig till nästa liv. Där kommer de snabbt och intuitivt att förstå läran i ett bredare och mer filosofiskt perspektiv.

Mästarnas tankeformer finns i böcker
Detsamma gör sig gällande om en människa har följt en stor andlig författares undervisning och gjort denna lära till ett ideal. Det kan exempelvis vara Alice A Bailey's författarskap, som bekant är kanaliserat från mästaren Djwahl Khul. Mästaren är narvarande i böckerna och de är ett uttryck för dennes tankeformer. På mentalplanet träder vi in i dessa tankeformer som får liv av mästaren, och därmed har vi en möjlighet att studera och förstå materialet på en väsentligt djupare nivå. Det är därför belysande att verkan av livet på mentalplanet är att själens utveckling påskyndas. Därför finner vi på detta höga plan människor som seriöst studerar andlig vetenskap.

Vi finner också många hinduer och avancerade sufier, men bortsett från dessa sufier och enstaka gnostiker tycks varken kristendomen eller islam kunna lyfta sina anhängare till detta högsta mentalplan.

2. Högt filosofiskt och vetenskapligt tänkande

Den typ av filosofer som vi finner här är inte de som har tillbringat livet med diskussioner och ordklyveri, för motivationen till sådant är ofta intellektuellt högmod och egoism. Det är människor som seriöst har försökt att tränga in i universums gåtor. De söker insikt för att kunna upplysa och hjälpa mänskligheten till större förståelse. Detsamma gäller forskarna. Här möter vi människor som har försökt förstå det mänskliga livet och dess utveckling.

3. Osjälviskt utövande av högre konst och litteratur

På denna nivå finner vi de största konstnärerna - exempelvis de största kompositörerna, Mozart, Beethoven, Bach, Wagner med flera - som fyller den himmelska världen med harmonier som är långt skönare än det de komponerade under sitt fysiska liv. Målare och skulptörer bygger med tankens kraft de vackraste medvetenhetsbilder och skulpturer till glädje för planets invånare. Dessa mentala konstverk uppfångas tidvis av inkarnerade konstnärer, som låter sig inspireras av dem.

4. Tjänandearbete för tjänandets egen skull

På fjärde underplanet finns många människor som har utfört tjänandearbete för tjänandets skull. De har engagerat sig i planer om välgörenhet och skapandet av riktiga mänskliga relationer. Här på mentalplanet kommer deras förmågor att förmedla hjälp att mogna.

 

Esoteriska skolor

Esoterisk betyder som bekant "inre", och här på de inre planen är det möjligt att få undervisning i de äkta esoteriska skolorna - de inre skolorna. På mentalplanets översta underplan finner vi "Visdomens sal". Vi har också en skola på astralplanets första underplan, "Kunskapens sal". I boken Stillhetens röst nämns en tredje sal som benämns "Omedvetenhetens sal". Det är tydligt att den sistnämnda står för livets skola på det fysiska planet.

Kunskapens sal och Visdomens sal
När vi når en viss grad av utveckling kommer vi att ta emot en allmän undervisning under nattens timmar. Det sker mellan kl 22 på kvällen till kl 05 nästa morgon. Undervisningen fortgår antingen på astralplanets översta underplan i Kunskapens sal, där den mer nutida kunskapen och filosofin finns tillgänglig, medan det i Visdomens sal på det översta mentala underplanet är den mer avancerade och framtida undervisningen som erbjuds. Vi får tillgång till Visdomens sal först efter första invigningen.

Vi kan ta emot undervisning både som sovande människa i inkarnation och självfallet också som döda eller diskarnerade människor. I Visdomens sal på mentalplanets översta underplan är lärarkrafterna mycket avancerade. Några gånger är lärarna till och med medlemmar av hierarkin. Den nattliga undervisningen är en av förklaringarna till att vi kan vakna upp med lösningen på ett problem, eller med en helt ny kunskap som vi inte hade då vi lade oss för att sova. Det betyder dock inte att vi sitter på skolbänken varje natt. Vi deltar ofta i det nattliga hjälparbetet. Och några gånger driver vi bara omkring och upplever planet.

"Nattlektioner"
Denna nattliga undervisning beskrivs i övrigt bra i den intressanta boken Nattlektioner (Through the Curtain, Foinix förlag, övers anm) av Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla, som berättar om undervisningen i Visdomens sal.

 

Reflektion

I livet på mentalplanet bearbetas allt det som varit värdefullt i tankarnas etiska, moraliska ch mentala erfarenheter i det fysiska livet. Det mediteras över erfarenheterna, och gradvis omdanas de till etiska, moraliska och mentala förmågor som vi tar med oss till nästa liv. Alla osjälviska tankar på jorden kommer på detta sätt till användning i det mentala livet. Varje strävan förvandlas till en kraft. Alla otillfredsställda ansträngningar blir till förmågor och egenskaper. Kamp och nederlag blir redskap för seger. På mentalplanet samlar själen bara "nektarn" av de moraliska egenskaperna. Därför är det viktigt att vi medvetet väljer våra aktiviteter i det fysiska livet.

Livet på mentalplanet är en period av mental matsmältning, och samma regler gäller för detta som i det fysiska. Livet i både den fysiska kroppen och mentalkroppen förutsätter att vi sörjer för att det finns någon näring att ta upp. Och kvaliteten av det vi tillför kropparna påverkar kvaliteten på livet i kropparna.

Om du vill reflektera över denna information kan du:

 • sluta ögonen och vända uppmärksamheten inåt
 • låta kroppen komma till ro
 • lyfta medvetenheten till panncentret
 • om en liten stund ställa dig själv två frågor som du bör värdera, till gagn för dig själv och ditt liv.

Du ska nu värdera dig själv.
Dina tankar är riktade mot de intressen du brinner för i detta liv. Då det liv du lever just nu skapar betingelserna för både efterlivet och för nästa liv, bör du erkänna följande:

 • Dina tankevanor i det fysiska livet skapar förutsättningarna för ditt liv i den mentala världen.
 • Dina tankevanor är nära knutna till dina intressen i det fysiska livet.
 • Dina intressen i det fysiska livet ger dig tillgång till ett liv i gränslös glädje med intensiv undervisning i den mentala regionen.
 • Din undervisning i den mentala världen skapar grunden för de förmågor och talanger du föds med i nästa liv.

Med detta som utgångspunkt bör du nu ärligt värdera dina intressen i detta liv, och ställa dig själv dessa två frågor:

 1. Är jag engagerad i aktiviteter som utmanar och utvidgar mina mentala förmågor?
 2. Har de aktiviteter jag är engagerad i positiv betydelse för mig själv, min närmaste familj och vänkrets, min närmiljö, eller kan de karaktäriseras som ett reellt samhällsengagemang till gagn för helheten?

Forts del 12

Av Erik Ansvang
Visdomsnettet
Del 10 av Döden, det stora äventyret

Nattlektioner (Petitt Neal/Karagulla)

Översättning från danska: Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-22 17:15 #1 av: [Mariann]

Mycket mycket intressant artikel  Glad och i synnerhet någonstans på mitten fanns det massor att kontemplera...

Anmäl
2009-04-22 17:44 #2 av: hatchepsut

Håller med, tycker att sista raderna är av vikt, lite självrannsakan om man är på rätt spår...

Anmäl
2009-04-22 21:52 #3 av: Aldebaran

Tack för en bra artikel...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.