Annons:
Läst 16335 ggr
Eremitha
2008-10-10, 13:56

4. Chakran och centra I

De eteriska energibanorna, nadierna, korsar varandra på flera ställen i kroppen. När två typer av energi möter varandra ökas energimängden, och på detta sätt skapas flera centra i kroppen.

Människa, känn dig själv - 4

Av Erik Ansvang

De eteriska energibanorna, nadierna, korsar varandra på flera ställen i kroppen. När två typer av energi möter varandra ökas energimängden, och på detta sätt skapas flera centra i kroppen.

1 chakran och centra.jpg

Där tjugoen nadier korsar varandra skapas en kraftig energikoncentration, och sju primära centra. Fem av de sju ligger längs ryggraden. Två av dem ligger inne i huvudet. De utgör de sju primära centren – alltså inte chakran! Därför …

  • Där fjorton nadier korsar varandra har vi tjugoen sekundära centra.

  • Där sju nadier korsar varandra har vi fyrtionio tertiära centra.

  • Där färre än sju nadier korsar varandra har vi hundratals små centra.

Centra och chakran

Det är som sagt tal om centra – inte chakran. Vad är skillnaden? Chakrana ligger framtill på kroppen, medan centren ligger längs ryggraden. Centren ligger dock inte i själva ryggraden, utan i den eteriska ryggraden bakom den fysiska ryggraden.

Det blomliknande chakrat

Från dessa centra i den eteriska ryggraden flyter en ström av eterisk energi fram till framsidan eterkroppen, och mynnar ut på yttersidan av den eteriska huden. Här skapar den en blomliknande virvel. Denna energivirvel kallas att chakra. Många tror att chakra och centrum är det samma, men ett chakra sitter alltså framtill på kroppen, medan centrat sitter bak i ryggraden.

Skyddsväven

Mellan de sju centren i den eteriska ryggraden finns en eterisk skyddsväv bestående av roterande skivor av koncentrerad eterisk materia. De förhindrar energierna att strömma fritt in i centren, vid en tidpunkt i utveckling då vi ännu inte är färdiga för att hantera dem. Skyddsväven upplöses automatiskt efterhand som utvecklingen framåtskrider.

De sju primära chakrana

De sju primära chakrana skapas som sagt där tjugoen nadier korsar varandra.

2 primära chakran.jpg

De tjugoen sekundära chakrana

De tjugoen sekundära chakrana skapas, där fjorton nadier korsar varandra. De är alla förbundna med de primära chakrana, och kontrolleras av dem. Andevetenskapen ger inga detaljer, men vi vet var de är belägna:

3 sekundära chakran.jpg

Eterkroppens primära funktioner

Fysisk medvetenhet uttrycker sig i hjärnan, nervsystemet och cellmassan.

Psykisk medvetenhet är tankar och känslor, som kommer till uttryck i sina egna inre världar.

Tankarna kommer till uttryck i hjärnan, men de skapas inte av hjärnan. Därför måste det finnas en förbindelse mellan det ställe där tankarna uppstår och själva hjärnan. Denna förbindelse är eterkroppen.

Samtidigt skapar eterkroppen en skyddande barriär mellan det fysiska och det astrala planet. Vi kommer nu att se närmare på dessa tre funktioner:

  1. Att tillföra människan energi.
  2. Att fungera som medvetenhetsbro mellan inre psykisk och yttre fysisk medvetenhet.
  3. Att fungera som skydd mellan det fysiska planet och de inre, psykiska planen.

4 energikroppen.jpg

1. Att tillföra människan livskraft (energi)

Den första energitypen är livskraft. Livskraften strömmar genom livstråden in i den permanenta fysiska atomen i hjärtcentrat, och därifrån fördelas energierna ut i det eteriska nätverket och bildar eterkroppen. Det är livskraften som gör människan levande. Om livskraften dras ut ur eterkroppen, dör människan.

Denna överföring av livsenergi till blodströmmen stimulerar blodcirkulationen. Livskraften byter dessutom konstant ut cellerna i vår fysiska kropp.

2. Att fungera som bro för medvetenheten

Den andra energitypen är prana eller vitalitet. Prana är planetens livsessens på alla existensplan. Prana bildas när solljus mäter atmosfären och kolliderar med de minsta fysiska partiklarna – så kallade spiralhjärtan. De fångar upp olika energier med olika färger.

5 vitalitetskulan.jpg

Den dominerande färgen är rosa. Det rosafärgade spiralhjärtat bildar ett centrum som de sex övriga spiralhjärtana med var sin färg roterar omkring. Det rosafärgade spiralhjärtat i mitten för sig upp och ner, medan de övriga spiralhjärtana gör snabba, roterande rörelser. Därmed skapas illusionen av en kulform. Denna pranakula är en molekyl som kallas en ”vitalitetskula”.

Nadier är som sagt ”ihåliga strån”, och i dessa kanaler strömmar de eteriska energierna för att beliva centren.

8 pranaströmmar.jpg

Hos genomsnittsmänniskan transporterar nadierna sex energityper. I mitten strömmar de psykiska energierna (känslo- och tankeenergier) från den inre människan. Omkring denna mitt har vi de fem övriga huvudströmmarna. Det är de fem pranatyper som strömmar ut från mjältcentrat.

När pranakulorna strömmar in i organismen, avger de sin energi. De strömmar in i mjältchakrat, som fördelar energierna till övriga centra och tillhörande organ. Rosa prana är som sagt den mest vitala. Friska människor har god förmåga att uppta rosa prana. Vi tömmer dock inte alla pranakulor på energi. Några passerar bara genom systemet, då förmågan att ta upp energierna varierar från människa till människa.

Rosa prana bildar den största delen av hälsoauran, och därför är de flesta människors eterkropp rosafärgad. Men samtidigt färgas eterkroppen av materieutbytet. Vi tar upp och byter ut materia konstant. Processen skapar en gråaktig dimma som blandar sig med de rosafärgade partiklarna, och därför upplevs eterkroppen som gråaktig eller blåaktig för människor med eterisk syn.

3. Att fungera som skydd

Kundalinikraften är identisk med den energi som andevetenskapen kallar fohat. Fohat är en roterande kraft som skapar materieatomer. Denna kraft utgår från klotets centrum, där bildande och ombildande av mineraler äger rum. Kraften strömmar ut från planeten och lagras i rotcentrat. Här bildar den en energidepå, beredd att resa sig. I den indiska mytologin symboliseras kundalinielden därför med en kobra, den reser sig, och kallas därför ”ormelden”. Skyddsvävarna mellan centren förhindrar att kundalinienergin strömmar fritt mellan centren, eftersom det skulle vara katastrofalt.

Kundalini är en naturlig energi med en naturlig funktion, som inte har någonting med kundaliniresning att göra. Kundaliniresning sker först på en mycket senare och högre utvecklingsnivå. För de allra flesta människor har kundalini en annan, naturlig och viktig funktion.

Medvetenhetsförmedling

Vi ska nu studera medvetenhetsförmedlingen i människan, och vi börjar nerifrån med rotcentrat, som är depån för kundalinikraften. Den andliga vetenskapen kallar denna kraft för en ”elektrisk vätska” – alltså en elektrisk energi som flyter som en vätska. Den flyter längs ryggraden, men det är inte tal om en kundaliniresning.

Kundalinielden flyter i en spiralformad rörelse från centren i ryggen, ut på framsidan av kroppen till ytan av den eteriska ”huden”. På ytan möter den livsenergin, som roterar motsatt väg. När de två motsatta rotationerna möts bildas vågrörelser. Denna vågrörelse kallas ett chakra.

9 chakranas rörelser.jpg

Vågrörelserna bildar ett energimönster som påminner om ekrarna i ett hjul, och därför kallas det ett chakra, som på sanskrit betyder hjul. Vågmönstret kan också påminna om blommor med kronblad, och kallas därför också lotusblommor. Vågorna är i verkligheten frekvensmönster, och de sju chakrana har olika antal vågor eftersom de har olika frekvens.

Chakrana har anknytning till olika organ, som tillförs energi från områdets chakra. Och det är kundalinikraftens primära funktion i en genomsnittlig människa.

Förbinder fysik och psykisk medvetenhet

Eterkroppens viktigaste funktion är att förbinda fysisk och psykisk medvetenhet. Funktionen ses tydligt hos en människa i narkos. Narkos driver eterkroppen upp genom huvudet och ut ur den fysiska kroppen. Förbindelsen mellan den fysiska kroppen och eterkroppen avbryts. Läkarna kan nu skära i den fysiska kroppen utan att vi känner smärta. Känsel uppstår nämligen inte i nerverna, utan i en inre kropp som nu är utan förbindelse med kroppen.

Slutsatsen är att vi inget känner med hjälp av nervsystemet. Impulserna strömmar från de inre kropparna in i eterkroppen och via centren in i det fysiska nervsystemet. Nerverna fångar bara upp impulser från en djupare instans och sänder dem vidare till hjärnan, som registrerar dem som smärta. Det gör därför aldrig ont i kroppen. Smärtan uppstår i känslo/astralkroppen.

Förbundna med hormonproducerande körtlar

Varje centrum är förbundet med ett större nervområde och en endokrin, eller hormonproducerande, körtel. De hormonproducerande körtlarna stimuleras av impulser från chakrana, och utsöndrar ett hormon till blodbanan. På detta sätt skapar hormonerna medvetenhet runt om i den fysiska kroppen.

Centren har därför en dubbel funktion:

  • 1. Den fysiologiska funktion - där pranadistributionen påverkar och styr organfunktionerna

  • 2. Den psykiska funktionen - som påverkar och styr medvetenheten

Eterkroppen som skydd

Som sagt fungerar eterkroppen också som ett skydd mellan det astrala och det fysiska planet. Eterkroppen förhindrar nämligen astrala krafter från att strömma direkt in i den fysiska kroppen, innan vi kan kontrollera energierna. Vävarna är ett skydd, för utan dem skulle de flesta vara sinnessvaga. Vi kan varken ha plats för eller hantera intryck från två världar samtidigt. Mellan dem finns ett roterande, finmaskigt lager av eteriska partiklar. Livskraften kan strömma igenom, medan däremot medvetenhetsenergierna inte kan passera.

Förhindrar minnen från sömnperioden

Här har vi förklaringen på att vi endast minns fragment från de många timmarnas upplevelser under sömnen, när vi är ute ur kroppen och inne på astralplanet. Utan dessa vävar skulle vi komma ihåg alla upplevelser på astralplanet.

Skyddsväven kan skadas

Den eteriska skyddsväven kan skadas eller brytas ned vid intag av narkotika eller alkohol. Ett exempel är delirium tremens, då alkoholister ser ormar, skorpioner, råttor och andra astrala upplevelser som plötsligt strömmar in i medvetandet.

Vävarna kan inte repareras utan vidare. Därför avråder den andliga vetenskapen mot att medvetet föra energi till chakrana. Detta för att energi följer tanken, och om väven i förväg är tunn (till exempel på grund av skador som förvållats i ett tidigare liv), riskerar man att bryta hål i väven. Och hålet kan inte stängas igen i detta liv. Det kommer att krävas flera liv med kontrollerad livsföring – och återstoden av detta liv kommer att vara ”tappat”.

Eterisk väv i ryggraden

En annan form av skyddsvävar ligger i ryggraden, och de förhindrar kundalinielden att strömma högre upp än vad vi klarar att hantera. Vävarna löses upp efter hand som utvecklingen framåtskrider. De flesta människor har genom otaliga inkarnationer brutit ner de flesta skyddsvävarna, och har därför på naturlig väg lyft kundalinielden konstant upp till högre centra.

10 skyddsväven.jpg

Kundalini aktiveras uppifrån och ner

När skyddsväven mellan två centra är nedbruten, kan kundalinikraften strömma fritt mellan de två centren. Det är ett utbrett missförstånd att kundalinielden bryter igenom vävarna nerifrån. Processen är faktiskt den rakt motsatta. Det är karaktärsutvecklingen som skapar genombrytningen.

En karaktärsstärkt människa tillåter inte okontrollerade emotionella utbrott. Men hjälp av viljestyrkan kontrolleras solarplexuscentrat, och det skapar en energiutstrålning som strömmar ner i de lägre centren och långsamt och gradvis bränner bort skyddsväven. Processen sker därför uppifrån och ned – inte nerifrån och upp.

Det är alltså karaktärsutvecklingen och inte kundalinielden som bränner bort vävarna. En förädling av karaktären kommer gradvis att öppna centren och lyfta medvetenheten. Den riktiga kundaliniresningen sker först när alla vävarna är bortbrända, och kraften fritt kan strömma från rotcentrat till huvudet.

Vidare till del 2

Fair Winds and Following Seas!

Annons:
Hoppfull
2008-10-10, 15:02
#1

Åh det här är så otroligt intressant! jag skulle vilja kunna detta och jobba med det!

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Cristine
2008-10-10, 15:19
#2

Jätteintressant artikel. Det var mycket jag fick lära mej.

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

[Mariann]
2008-10-10, 15:19
#3

Jag måste ju då lyfta fram det sista stycket i denna väldigt klargörande artikeln. (ser fram emot no 2)

Karaktäsrutveckling står det, det är alltså karaktärsutveckling som får kundalinin att strömma.

Sedan står det något mycket mycket viktigt att den (karaktärsutvecklingen) kommer gradvis öppna centren.

Detta tåls att verkligen djupt grunnas över… för detta talar ju om att det inga genvägar finnes, ingen som helst genväg hur gärna vi (vem är vi?) än önskar det…

[Borttaget]
[Borttaget]
2008-10-10, 15:21
#4

Inlägget är borttaget

[Mariann]
2008-10-10, 19:37
#5

blev fel i förra inlägget och därför är kommentaren borttagen.

ifall någon grunnar över numreringen. Obestämd

hinzidi
2008-10-10, 22:25
#6

åh, takk for en fantastisk artikkel! :) Helt underbar!

Annons:
Blissis
2008-10-11, 12:44
#7

#3 Karaktäsrutveckling står det, det är alltså karaktärsutveckling som får kundalinin att strömma.

Sedan står det något mycket mycket viktigt att den (karaktärsutvecklingen) kommer gradvis öppna centren.

Min lärare talar hela tiden om vikten att höja xinxing dvs hjärtats eller sinnets natur (sin karaktär). Det är en av nycklarna på den andliga resan. Och den viktigaste faktiskt.

[Mariann]
2008-10-11, 12:48
#8

#6 Vad roligt att du tycker det! Skrattande Blir glad mycket glad.

[Borttaget]
[Borttaget]
2008-10-11, 13:49
#9
Ayena
2008-10-11, 16:37
#10

Tack för en intresant artikel Glad

[Mariann]
2008-10-11, 16:39
#11

Varsågod! Kul att den uppskattas! Glad

Yataz
2010-01-12, 18:20
#12

Mycket intressant artikel som jag faktiskt ska skriva ut och kommer nog läsa flera gånger om. Tycker det är väldigt intressant! Glad

Yataz

Loet_old
2010-01-13, 10:14
#13

En mycket intressant artikel tycker jag.Glad

Annons:
[yodhe]
2010-01-13, 14:01
#14

En väldigt bra beskriven artikel om hur det ligger till..

[Borttaget]
[Borttaget]
2010-01-13, 14:01
#15

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: