Annons:
Läst 9094 ggr
Hoppfull
2008-10-10, 15:39

4. Chakran och centra II

Chakranas utseenden och funktioner.

Chakranas utseenden och funktioner

Rotchakrat (4 blad)

Rotchakrat har en frekvens som skapar fyra "blad".(på en sinuskurva skapar frekvensen fyra vågtoppar = dess våglängd). Rotchakrat är förbundet med binjurarna som producerar adrenalin, det så kallade "kamphormonet". Det stimulerar kroppen att kämpa för överlevnad. Rotchakrat förmedlar därför de astrala energier vi kallar självbevarelsedrift. Denna urgamla drift är orsaken till att mänskligheten överlever på planeten.

Sakralchakrat (6 blad)

Sakralchakrat sänder ut samma typ av prana prana (?) som rotchakrat. Sakralchakrat har sex blad och styr vår könsdrift. Sakralchakrat är förbundet med könskörtlarna och könshormonerna. De astrala energierna strömmar in i sakralcentret, aktiverar nervsystemet och stimulerar oss till sexuell aktivitet. Rotchakrat och sakralchakrat representerar därför våra drifter i livet.

Solarplexuschakrat (navelchakrat) (10 blad)

Solarplexuschakrat har tio "blad". Det mottar den gröna pranan och är medvetenhetens port in i det allmänna känslolivet. Solarplexuschakrat är förbundet med bukspottkörteln och styr bland annat insulinproduktionen. Solarplexuschakrat representerar människans känsloliv. Energierna strömmar från astralkroppen, genom solarplexuscentrat, in i nervsystemet och framkallar de upplevelser vi kallar känslor - alltså de otaliga emotionella tillstånd vi upplever som glädje, vrede, aggression, kärlek, hat, svartsjuka, missunnsamhet (avundsjuka), förnärmelse osv.

De flesta människor är känslomänniskor. Solarplexuscentret är därför mänsklighetens mest aktiva center. Överaktivitet (stress) kan medföra sjukdomar som magsår och underaktivitet kan medföra sjukdomar som diabetes. (Stress kan medföra överaktivitet och nervositet kan medföra underaktivitet i solarplexus).

Hjärtchakrat (12 blad)

Hjärtchakrat har 12 "blad". Det tar emot den gula pranan. Hjärtchakrat är förbundet med thymuskörteln (brässen), denna gåtfulla körtel. Hos de flesta människor är hjärtchakrat bara delvis aktivt. Orsaken är att det först senare i utvecklingen kan ta emot den "äkta" intuitionen, eller de Buddhiska energierna - kärlek och visdom. Detta förmår få människor.

Halschakrat (16 blad)

Halschakrat har 16 "blad". Det mottar den blå och violetta pranan. Halschakrat är förbundet med sköldkörteln och bisköldkörteln. Den medvetenhetsmässiga funktionen ändras nu från det autonoma nervsystemet till det centrala nervsystemet. Som ger tillgång till det vanliga skapande känslolivet. De flesta människor är som sagt fokuserade i känslolivet men fler och fler blir uppmärksamma via tankelivet.

Sexualiteten i sakralcentret och den skapande tankeverksamheten i halscentret är tätt förbundna. Därför har många människor halsproblem när deras kreativitet växer fram och stimulerar halschakrat. Halsproblem kan därför bero på ett understimulerat halscenter eller ett överstimulerat sakralcenter.

Pannchakrat (96 blad)

Pannchakrat har 96 "blad". Frekvensen stiger alltså våldsamt från 16 till 96 - fast uppdelat i två tydliga delar med 48 i varje. Pannchakrat är förbundet med våra högsta mentala funktioner. Pranafärgen är blå och violett, och ligger i den högsta änden av färgspektret. Chakrat har förbindelse med hypofysen. Det är en endokrin körtel som påverkar och styr många andra endokrina och hormonproducerande körtlar.

Chakrat har en dubbel funktion. Dels mottar vi de högre tankeimpulserna i detta center, dels styr och integrerar det våra övriga funktioner. Pannchakrat är nämligen centrum för det högre abstrakta tänkandet. Dessutom är det det integrerade personlighetscentret. En integrerad personlighet samlar och koordinerar sina tankar, känslor och handlingar så att de fungerar som en helhet.

Utstrålningen från detta centra påverkar andra människor. Kombinationen av synenergierna och utstrålningen från panncentret kan uppfattas av andra människor. Det är orsaken till att människor kan märka att man ser på dem även om de står med ryggen till. Många tror att pannchakrat är "det tredje ögat" men det är inte korrekt.

Huvudchakrat (960 + 12 blad = 972)

Huvudchakrat har 960 + 12 "blad" = 972. Det styr de allra högsta processerna i människan. Huvudcentret är förbundet med tallkottkörteln, vilken också är en medicinsk gåta. Man vet att tallkottkörteln utsöndrar ett ämne som styr dygnsrytmen. Det överensstämmer med den andliga vetenskapen som säger att tallkottkörteln har varit ett öga för millioner år sedan. Fontanellen överst på huvudet fungerade då som ögonhåla till detta öga.

Samtidigt vet vi att körtelns hormon (melatonin) påverkar hypofysen, som igen påverkar alla de övriga centren. Här har vi medvetenhetens kommandoväg. Och den medvetenhet som strömmar genom detta center är andlig vilja, som strömmar från det atmiska centret.

Som sagt finns det ett litet 12-bladigt "hjärtcentra" inuti huvudcentret. När den andliga vetenskapen säger att hjärtcentret öppnas och det strömmar kärlek/visdom eller Kristusenergi ner i en människa, refereras det inte till hjärtcentret i bröstområdet utan till hjärtcentret i huvudet. Först när detta hjärtcenter i huvudet öppnar sig för de högre andliga energierna, öppnas det lägre hjärtcentret fullt ut.

Men det lägre hjärtcentret är inte bara inväntande och inaktivt. Det förmedlar vårt högre känsloliv - det vill säga våra meditativa och medkännande natur.  Det är en tillfällig funktion, för när hjärtcentret i huvudcentret öppnas och förbindelsen till det lägre hjärtcentret blir det en kanal för inströmning av Buddhisk energi - eller ren intuitiv insikt.

Inspiration, intuition & instinkt

Det framstår nu klart att eterkroppen är förbindelseledet mellan den yttre fysiska människan och den inre psykiska människan. Man kan också säga att eterkroppen fungerar som ett förkroppsligande av själen, för själen skapar och styr den fysiska kroppen med hjälp av eterkroppen. Detta mellanled fungerar därför som ett redskap för de tre överordnade uttrycken för själsmedvetenhet.

3 sorters själsmedvetenhet

  • 1. Den andliga själsmedvetenheten - som är fokuserad i och förbunden med huvudcentret via tallkottkörteln.
  • 2. Den mänskliga självmedvetenheten - som är fokuserad i hjärtcentret och andra relaterade center.
  • 3. Den djuriska själsmedvetenheten - som är fokuserad i solarplexus och andra relaterade center.

bild till artikel om chakran.jpg

Dessa tre center utgör människans primära medvetenhetscentra. Själens impulser strömmar in i dessa center och registreras i hjärnan på ett sätt som kan klassificeras som…

De tre medvetenhetescentran

Den andliga själen

Som skapar kontakt med den övermänskliga medvetenheten genom huvudcentret. Impulser överförs från själen via det eteriska nätverket, till huvudcentret och vidare till hjärnan där de upplevs som inspiration (?).

Människosjälen

Som skapar kontakt med den mänskliga medvetenheten (rasens astrala och mentala medvetenhet) genom hjärtcentret. Impulser överförs från själen via det eteriska nätverket till hjärtcentret och vidare till hjärnan där de upplevs som intuition (?).

Djursjälen

Som skapar kontakt med djurmänniskans medvetenhet genom solarplexuscentret. Impulser överförs via det eteriska nätverket till solarplexuscentret och vidare till hjärnan där de kommer till uttryck som instinkt (?).

Halscentret - under utveckling idag

Ännu ett center är under snabb utveckling idag, och det utgör både en möjlighet och ett hinder för andlig utvikning (utveckling). Vi talar här om halscentret som kommer att ge mänskligheten en stadigt ökande kontakt med det lägre mentalplanet (?) den konkreta tankens område.

Det konkreta tankesinnet tankesind (?) är av dubbel natur:

1. Tankemateria som är formad

Det konkreta tankesinnet utgör den del av mänsklighetens medvetenhet, som rymmer den konkreta kunskap som mänskligheten erövrat fram till nu.

2. Tankemateria som kan formas

Det konkreta tankeplanen består av tankemateria som är tillräckligt förtätad för att kunna iklädas en abstraktion, materia och ge den en konkret form.

Många människor har utvecklat detta centra, för det är som bekant många i västvärlden som har tillgång till den kunskap som har utvecklats fram tills nu och som dessutom har förmågan att arbeta med tankemateria.

Tankemässig avtäckning av sanningen

Detta öppnar stora möjligheter då den betyder att vi kan omsätta våra andliga visioner till verklighet på det fysiska planet. Vi vill inte nöja oss med att drömma - vi ger tankarna form. Och därmed ställer vi dem till förfogande för andra. Den tankemässiga avtäckningen av sanningen kommer att bereda väg för en klar framställning av livet, till gagn för mänskligheten.

Undgå kristallisering

Det är viktigt att du iakttar dina tankeprocesser. Försök att skilja mellan abstrakta och konkreta tankar.

Det är vår uppgift att försöka frigöra oss från den konkreta tankens dominans. Och vi kan förbereda oss på detta nästa steg i utvecklingen bara genom att behålla ett öppet sinne. Det är viktigt att vara uppmärksam på att varje gång din tankeverksamhet stagnerar, kristalliseras du. Varje gång du betraktar olika förhållningssätt och idéer som absoluta absolutte (?)sanningar, kristalliserar du - och stänger av för verkligheten. Din utsikt blockeras. Bevara därför ett öppet sinne sind (?) i alla lägen. Det betyder inte nödvändigtvis att du ska ändra värderingar och förhållningssätt, du ska istället fördjupa dem. Det är det första steget på vägen från kunskap till visdom.

Människans fyra medvetenhetsnivåer

Idag ser vi människor på många olika utvecklingsnivåer, och de kan klassificeras i fyra överordnade grupper.

1, Stadiet där människan lever på människorasens djuriska medvetande. Det är ovanligt, men det förekommer.

På denna nivå är solarplexuscentret och sakralcentret de primära centren för medvetenhetskontakt med omgivningen. Hjärnan uppfattar impulser som strömmar in genom solarplexuscentret och sakralcentret. Känslonaturen blir därför primitiv och domineras av driften att säkra rasens överlevnad och fortplantning.

Energiströmmen genom det eteriska nätverket med dess lägre centrar och täta fysiska kroppar under mellangärdet kommer enbart att förmedla otydliga emotioner in i människans känsloliv. Människan kommer därför att vara primitiv - mer djur än människa.

I detta stadiet sker en begynnande och mycket långsam aktivering av hjärt- och halscentret och till slut kommer det att framkalla en tendens att reagera emotionellt och respondera på tankeimpulser, om än på ett oklart sätt.

2, Stadiet där människan uttrycker en klar mänsklig medvetenhet. Detta är den mest dominerande medvetenheten i vår tid. De flesta människor är uppmärksamma på sina känslomässiga relationer - både vad gäller människor och saker.

I detta stadium utvecklas sakralcentret och solarplexuscentret - och samtidigt sker det en aktivering av hjärtcentret samt en delvis aktivering av halscentret. Det är på detta stadiet som människans känslocenter utvecklas snabbast.

I astralkroppen har vi ämnen för att uttrycka kraftiga känslotillstånd inbyggda. Vi har klara upplevelser av glädje och smärta, gott och ont etc. Det är här vi delar upp mänskligheten i så kallade "goda och onda" - alltså en klar emotionell människotyp som responderar, svarar på, sinnesimpulser via den personliga känsloimpulsen.

Som en följd av hjärtcentrets aktivering sker ett brobyggande i det eteriska nätverket… vilket förbinder solarplexuscentret och djursjälen med hjärtcentret och människosjälen.

På detta stadium i utvecklingen integreras djursjälen och människosjälen.

De fungerar nu som en enhet. Astralkroppen är på detta stadium högt utvecklad och är i stånd till att uttrycka stora emotionella djup. Det är ett center med stort inflytande på livet.

3, Stadiet där människan skiftar från människomedvetenhet till andligt medvetande.

Detta stadiet innefattar både mentala och emotionella typer - och skapar därför stor förvirring. Dessa människor genomgår nästan konstanta värderingskiften, för de vacklar konstant mellan formsidan och den idealistiska sidan i deras natur. Här ser vi orsaken till de nuvarande världskriserna och det konstanta kaoset omkring oss.

I detta stadium utvecklas de redan beskrivna centren plus en tilltagande aktivering av hjärtcentret, halscentret och en begynnande aktivering av panncentret.

Det byggs nu en bro mellan människosjälen i hjärtat och den andliga själen sjæl (?) i huvudet via mentalkroppen.

Astralkroppen disciplineras och mister sin ställning som dominerande centra, för denna funktion övertas nu av mentalkroppen.

Huvudcentrat väcks långsamt och börjar låta energi strömma från själen in i systemet. Mentalkroppen fungerar här som ett mellanled och aspiranter vill försöka att fokusera i tankesinnet via panncentret. Deras intuition fungerar och blir mottagligt för inspiration - och de förbereder sig på att använda denna inspiration i samhällsengagemang.

I slutet av detta utvecklingsstadium integreras mentalkroppen och astralkroppen och den fysiska kroppen via det eteriska nätverket och dess centra. Brobygget är nu gjort och de två lägre medvetenhetsstadierna kommer att tryckas in i den andliga själen.

4, Stadiet där människan konstant fungerar i det själens andliga medvetenhet. Detta förekommer mycket sparsamt men det blir möjligt för fler och fler att arbeta sig mot gränsen för detta tillstånd.

I detta stadium är alla de sju centren väckta, och de fungerar och vibrerar i balans och harmoni. Uppmärksamheten är nu helt lyft in i själskroppen och härifrån kan själen styra och nyttja de tre lägre redskapen till effektivt tjänstearbete, var på sitt plan.

Glöm inte att den fysiska hjärnan tar emot sina intryck via det eteriska nätverket genom det eller de centra som är mest aktiva. Noggranna iakttagelser av dina egna reaktioner kan ge dig ett intryck av vilket eller vilka center du utvecklar dig igenom - och det indikerar samtidigt vad ditt nästa steg i utvecklingen bör vara.

Förslag till personliga övningar

Om du har lust kan du fundera på att skriva ner…

  • Din personliga uppfattning av din utvecklingsnivå, sett i ljuset av den kunskap om centrena du precis fått.
  • Överväg samtidigt ditt nästa steg i din själs utveckling (udfoldelse).
  • Bedöm dessutom i förhållande till dina ambitioner och den disciplin du anser vara nödvändig för att nå dina mål.

FORTS del 5

Artikeln är hämtad från VisdomsNettet och kan läsas i sitt original här

Behöver du en medmänniska att prata med? Känner du dig ensam?

Titta in här medmanniska.net och se om det är något för dig.

Annons:
[Mariann]
2008-10-10, 17:46
#1

3, Stadiet där människan skiftar från människomedvetenhet till andligt medvetande.

Det är ju på detta stadiet de allra flesta av oss är. Så just denna del kanske ska grunnas över djupare.

Isynnerhet det som står där om panncentret och huvudcentret=kroncentret.
Eftersom vi haft detta på tapeten i andra trådar så kanske detta förklarar det bättre än vad jag kunde. Obestämd

[Mariann]
2008-10-11, 13:42
#2

Jag har grunnat över om det är så att det finns konstiga ord i dessa två delarna av artikeln om chakran o centren så går det ju givetvis bra att ställa frågor om betydelsen här i tråden eller i separat tråd. Glad

Inga frågor är dumma på något sätt!

Ayena
2008-10-11, 16:39
#3

Tackar för denna intressanta artikel Glad

[Mariann]
2008-10-13, 09:46
#4

jag noterar att det inte står så mycket i denna artikel om hjärtchakrat

Så därför väljer jag att göra en länk till ett annat inlägg om Hjärtchakrat

Läs gärna den så kan man kanske jämföra och begrunda att solar plexus energin ska lyftas upp i hjärtat…

Upp till toppen
Annons: