Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Urskiljning på den andliga vägen

2008-02-21 20:32 #0 av: [Mariann]

På vår andliga väg sänder vår själ och vår inre grupp oss i genom en mängd av utmaningar i livet. Några av dessa utmaningar ska lära oss djup och mogenhet, och en relativt stor del av utmaningarna ska lära oss urskiljning

 

I vårt naiva tillstånd tror vi således att varje gång vi möter en grupp, en andlig lärare eller en andlig bok som använder utryck som Gud, ljus och kärlek så möter vi en direkt väg till Gud och en direkt utströmning från ett högre gudomligt center. Men så sakteliga undervisar livet oss i att även inom den stora kategorin, som kan kallas för gudomlig uppenbarning, finns det en mångfald av universums och vägar.

Några av dessa universum och vägar är i en mycket direkt kontakt med det stora universella centret av gudomlig kärlek - visdom. Emedan andra är i en indirekt kontakt att många av oss ibland måste dra slutsatsen att det för oss mer verkar som villovägar än som vägar i förhållande till vad vi söker.

 

Skilja mellan personlighet och själ

Den högsta form för urskiljning inom den mänskliga evolutionen är förmågan att skilja mellan det overkliga och det verkliga, mellan personlighetens värld och själens värld, mellan tid/rum dimensionerna och den transcendenta verkligheten - mellan den tillslöjade verklighet och själva verkligheten.

Undervisningen i denna, den mest direkta urskiljningsförmåga var enligt Alice A. Bailey ett av Buddhas tre primära syften, då han var inkarnerad för 2500 år sedan. Omsatt till vår utvecklingsväg betyder denna urskiljningsförmåga att i slutet av vår inkarnationscykel kommer vi ständigt att möta grupper, lärare och böcker, där vi skall träna i att genomskåda vad som utströmmar direkt från det buddhiska planet eller ett högre plan, och vad som har fått en förskjutning på mentalplanet, eller som kanske kommer från mentalplanet.

Denna utmaning i urskiljningsförmåga betyder att vi tränas i sensitivitet för att kunna genomskåda energier, som inte innehåller full kärlek - visdom, som inte är fullt universell, och som fortfarande har en färgning av slöjor i sig.

Denna form av urskiljningsförmåga kan vi för tillfället inte förväntas ha förrän vår längtan är tillräckligt stark i oss efter Gud som full kärlek och efter sannheten som full universell visdom. Därför upplever de flesta av oss några utmaningar i urskiljningsförmåga, som inte handlar om den ultimata urskiljningsförmågan, men om att vi på vår väg besöker en mängd spirituellt orienterade universum, som var och en har sin färg och sitt värde, som var och en kan bidra med något på vår väg, men som vi kommer att lämna igen når vi har absorberat vad vi skall absorbera, och når vi har genomskådat vad som inte passar till det nästa kapitel på vår väg.

 

IMG_1559.jpg

Att gå på upptäcktsfärd

Jesus sade: "I min fars hus finns det många rum". Det betyder bl.a. att det i de medvetandefälten på vår planet, där den andliga utvecklingen föregår finns det väldigt många variationer av andlig förståelse och olika former av ljus/kärlek. Det gör vår planet till en enastående plats för träning i urskiljningsförmåga.

Och det gör att vi får lov att gå på upptäcktsfärd i de många olika deluniversum som finns på den andliga vägen. Jag har haft stor glädje av att besöka en mångfald av de universum, som är representerade här i Danmark, så som det teosofiska universumet, ett Martinus inspirerat universum, ett antroposofiskt universum, olika former av yoga universums, ett Rajnesh-inspirerat universum, terapeutiskt inspirerade universums, ett Ananda Tara Shan universum, ett Scientologi-inspirerat universum, ett par olika guru-universums, TM's universum och A. A. Baileys universum.

Varje gång jag besöker ett sådant universum, gör jag det i en öppenhet för att förstå universumet, i en öppenhet för vad de kan ge på vägen av vibration, förståelse och erfarenheter samt i en full respekt för att vart och ett av dessa universum uttrycker en helhet, som har sitt berättigande och som kan vare viktiga led i många människors utvecklingsväg.

Då jag undervisade i olika religioner, sekter och andliga grupper på gymnasiet och i HF klasser, lade jag alltid vikt vid att vi inte skall se oss själva som domare över dessa grupper och religioner, utan snarare söka att förstå dem inifrån, utifrån den danske religionsprofessor Wilhelm Grønbæks tankegång om att man inte kan förstå en religion, med mindre man har varit förälskad i den.

Detta betyder i förbindelse med urskiljningsförmåga att vi först kan förvänta oss att ha en nyanserad urskillningsförmåga av spirituella fenomen och grupper, när vi har involverat oss i dem och när vi vet efter vi provat dem i vårt eget system, har funnit deras fördelar och svagheter i förhållande till vår utvecklingsväg.

Den formen för urskiljningsförmåga som kommer från en sådan öppenhet i att besöka olika universum är en urskiljningsförmåga som är öppen för en mångfald av nyanser. Denna typ av erfarenhet får oss att förstå varje grupp eller andliga inspiratörers universums som en fullkomlig helhet i sig själv.

Varje andlig grupp har den uppgift att bibringa olika vibrationer, den har fördelar i förhållande till andra universums inom sitt speciella område, och den har en gudomlig uppgift med att hjälpa människor just däri var dens styrka ligger. Livets undervisning i urskiljningsförmåga betyder här en undervisning i att förstå exakt vilken vibration som den bestämda andliga bok, lärare eller grupp har och exakt vilka människor i vilka utvecklingsproblemställningar den har som en gudomlig uppgift att hjälpa.

Ut över denna undervisning i urskiljningsförmåga så finns det en personlig urskiljningsförmåga, som tränas vidrörande om gruppen eller inspiratören representerar det universum som passar in i vår andliga sökan vid nuvarande tidpunkt. Svaret kommer nästan alltid att vara, att så länge vi söker djupare in i det aktuella universumet, så har det något att lära oss just nu. Och svaret är samtidigt att när vi söker vidare, så er det som regel för att det har gett oss vad det skulle ge oss just nu. Ut av detta kommer en viss urskiljningsförmåga för vad detta universum innehåller.

Vi måste vara uppmärksamma på att den bedömning vi når fram till ofta är personligt färgad. Här är det min erfarenhet att om vi lämnar ett universum med en hållning av kritik, så har vi ännu inte fått full urskiljningsförmåga i förhållande till den grupp eller inspiratör, som vi har lämnat: I en full urskiljningsförmåga har vi en avbalanserad och nyanserad syn som är relativt opersonlig, som er präglad av kärlek till det som vi har lämnat, och som djupast sett motsvarar att vi når till samma syn på det universum som Gud eller mästaren har.

Det betyder att vi i vår uppnådda urskiljningsförmåga kan se det universum som vi just har lämnat, utifrån dets gudomliga syfte, utifrån vem det kan hjälpa, och utifrån att deltagare och ledare i detta universum gör det bästa de kan i förhållande till deras individuella förutsättningar. Urskiljningsförmåga betyder således inte att vi har rätt till att vare domare över andra eller andras universum.

 

Den ultimata urskiljningsförmågan

De flesta önskar att få den ultimata urskiljningsförmågan, och de tilltro sig ofta förmågan till både att kunna skilja och att kunna döma ultimat! Men den djupaste förmåga till att skilja mellan verkligheten och overkligheten, mellan den rena kärleks-visdomsvibrationen och den färgade kärleks-visdomsutströmningen, kan inte förväntas förrän vid den tredje invigningen, där den hör naturligt hemma.

Om vi för tidigt blir satta i den ultimata prövningen av denna urskiljningsförmåga genom att möta Guds-rikets vibration utan nedsänkning, måste vi förvänta att den vibration vi möter kommer att vara så intensiv, så levande och så kraftfull att våra personlighetskroppar kommer att ha svårigheter med att klara mötet med Verkligheten. Detta betyder i praktiken att vi skall vara glada för att möta enhetens liv i dämpade former, som är färgade av olika nedsänkningsprocesser.

Det stora urvalet av andliga böcker, andliga lärare och andliga grupper visar då också att de allra flesta av oss är tillfreds med utgåvor av det gudomliga, som är anpassade till personlighetens universum, som inte är för konfronterande i förhållande till vår nuvarande världsbild, och som inte ställer de ultimata kraven om att "sälja vad vi äger, ge det till de fattiga och följa Jesus".

Ett liv som är präglad av en undervisning i den ultimata urskiljningsförmåga kommer oftast att vara ett liv där vi känner att nästan var enda spirituell bok vi läser innehåller oväsen, en färgning eller en förvrängning. Det kan vara ett liv där vi kan möta hundratals världskända andliga lärare och bara kunna klara av att lyssna till tre av dessa.

Och det kan vara ett liv där vi bara intresserar oss för en andlig teknik, som går ut på den enklaste möjliga levandegörelse, som en absorbering in i den rena varan/kärleken. En sådan inkarnation är en avkallets inkarnation för allt vad det fysiska livet innehåller, för den ultimata urskiljningsförmågan är baserad på en mätthet av allt vad som inte vibrerar och lever av Det Enda Livet.

IMG_1560.jpg

Urskiljning omkring andliga grupper

Den urskiljningsförmåga som har störst värde i praktiken är en urskiljningsförmåga omkring den utgåva av spiritualitet som vi studerar eller som vi tar del i, i förhållande till det vi söker i den aktuella fasen av vår utvecklingsväg. Ofta kommer vår urskiljningsförmåga att berätta för oss att den andliga gruppen, undervisningen eller utvecklingsteckniken är just precis vad som klingar riktigt inne i oss. Emellanåt kommer vi att finna att det är något som inte klingar riktigt i förhållande till våra andliga mål.

I dessa tillfällen får vi en period där vi ska skilja mellan vilka personlighetsmekanismer och tankegångar vi har användning för hos oss själva eller i gruppen, för det kanske är det vi är i gruppen för att lära oss. När vi har lärt oss får vi kanske en längre period där vi upptäcker de djupare vibrationerna och undervisningar i det aktuella universumet.

Ibland kommer ett "oljud" i förhållande till vår andliga längtan eller inre urskiljningsförmåga bli en stadig påminnelse om att vi skall nå fram till att förstå vad som i det aktuella universumet som är i disharmoni med det vi söker. Det är just där som livets undervisning i urskiljningsförmåga kommer in, för ofta visar det sig att det är en väldigt långvarig och svår process att nå fram till en sober och objektiv förståelse av vad exakt i den aktuella gruppens, litteraturens eller lärarens universum som inte motsvarar det vi söker.

En sådan läroprocess är väldigt värdefull och ju längre tid den tar och ju mer smärtfull den eventuellt må vara, ju större värde har den som en undervisning i den andliga vägens mångfald som vi kan ta med oss som en inbyggd erfarenhet.

Nästan alla andliga lärare, inspiratörer, böcker och grupper använder uttryck som ljus, kärlek och visdom på sådana sätt så att vi omedelbart tror att de talar om det samma. Men genom att flytta oss in i de olika universums provar vi dem som energier i vårt eget system, då kommer vi efterhand dra slutsatsen att det bakom orden kan gömma sig vitt skilda vibrationer, vitt skilda förståelser och vitt skilda mål.

Ju längre vi har kommit i vår urskiljningsförmåga för vad som gömmer sig bakom linjerna, ju snabbare genomskådar vi vad som passar till vårt nästa steg i utvecklingen och vad som inte passar. Därmed blir vi också bra till att genomskåda vilken grad av färgning det aktuella universumet har i förhållande till ett universum där ord som kärlek, visdom och universalitet med rätta hör hemma.

Problemet är att som regel har vi bara urskiljningsförmåga fram till den nivån av andlig utveckling som vi själv representerar. Vi har var och en av oss en rad erfarenheter med urskiljningsförmåga bakom oss, som representerar olika andliga universums, som vi har varit igenom i denna inkarnation och i tidigare inkarnationer. Därför kan vi snabbt genomskåda en rad utgåvor av utvecklingsvägen, som er för primitiva, för stängda, för glamorösa, för illusoriska, för naiva eller för personlighetsfärgad i förhållande till vårt nuvarande utvecklingssteg.

Men vi kan inte förvänta att vi kan skilja mellan kanske tjugo olika utgåvor av den andliga utvecklingsvägen med tillhörande deluniversums som vi ska prova i de kommande inkarnationerna. Problemställningen är här att den urskiljningsförmågan som lärs i dessa kanske tjugo olika utgåvor av den gudomliga vägen innehåller några förfinade nyanser som för oss fortfarande är för subtila, så att vi har förmågan att skilja mellan dem på nuvarande tidpunkt.

Mitt i mellan dåtidens och framtidens områden av livets undervisning i urskiljningsförmåga, har vi så de kanske 5-10 "andliga universums" som vi just nu är i beröring med, och vari vi just nu tränar i att förstå olikheterna i vibration, i de bakomliggande livsförståelserna, och vart hän de för människorna.

De artiklar som finns i denna utgåva av Nordens Stjerne*, är sett som en hjälp till att känna igen olikheten mellan olika universums innanför det medvetenhetsområde, som vi var och en är upptagen av nu, och vari vi söker andlig kunskap eller inspiration. Artiklarna och utdragen från olika källor om ämnet skall ses som ett stöd till att känna igen vad vår växande inre sans har börjat berätta för oss. Och ju mer vi får en klarhet över det universum som vi har fokus på, ju snabbare kan vi se klart, dra våra slutsatser och eventuellt gå vidare på vår andliga väg till nästa område av utforskning och gudomlig inspiration.

Når jag själv har stått i situationer där jag har lärt urskiljning över en bestämd grupps eller inspiratörs vibration, inre livsförståelse och andliga mål har jag ibland tänkt: Bara alla människor var clairvoyanta, så de kunde se energierna i stället för att behöva använda flera år till att upptäcka disharmonin mellan den vibrationsmässiga verklighet och de ord och förståelser som utrycks i det yttre.

I en viss grad har jag fortfarande denna önskan, men dels är den clairvoyanta förmågan felbar helt fram till mellan den tredje och den fjärde invigning, och dels vill en sådan form för clairvoyant förmåga ju frånta oss de mer personliga och därför mer djupgående och ihållande erfarenheter som uppstår just genom att vi är för blinda för den vibrationsmässiga verkligheten som döljer sig bakom orden.

stig.jpg

Så låt oss vandra vidare, testa vår urskiljningsförmåga genom felaktiga värderingar, lära av våra erfarenheter och därefter besöka de nya områdena på vår väg. Låt hjärtevärmen, levandeheten, universaliteten och den alltomfamnande kärleken vare den ton, som leder vår väg, men låt oss inte fordra denna ton av andra än av Gud.

 

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel

 

Nordens Stjerne är en Dansk tidning som ges ut av Den Gyldne Cirkel. Numera finns den som gratis Internet utgåva på www.dengyldnecirkel.dk . Gamla nummer kan säkert köpas genom DGC

 

Översättare: Mariann Andersson

 

 

Anmäl
2008-06-17 13:53 #1 av: [Mariann]

Hur ser vi på detta med urskiljning?

Jag har i början läst ett otal böcker som har varit alldelse för personlighetsfrämjande för mig, talat alldeles för lite om det som är andligt för mig. utan mest byggt på personlighet o ego i mina ögon.

Det värsta var väl den bok av en svensk kvinna som menade på att hon var utvald, helt speciell sett till hela mänskligheten och att man lever 13 inkarnationer och hon levde nu sin sista. De allra flesta var inte komna någonstans och hon var så speciell att kosmos valt henne för kontakt och att vidarege info i flera böcker...det blev bara en...

Där blev det nog färgat med en gång att man från de inre planen la ner allt med en gång... egot trädde fram...

jag tror att i samband med böcker o annat som undervisare förmedlar och som påstås komma från höga plan, där  bör man vara vaksam och ev läsa den artikeln vi har här om kommunikation med de inre världarna...

HÄR

för detta hänger ihop....

 

Anmäl
2008-07-14 14:27 #2 av: [Mariann]

"Jesus sade: "I min fars hus finns det många rum". Det betyder bl.a. att det i de medvetandefälten på vår planet, där den andliga utvecklingen föregår finns det väldigt många variationer av andlig förståelse och olika former av ljus/kärlek. Det gör vår planet till en enastående plats för träning i urskiljningsförmåga."

Står det i artikeln.... jag tänker genast på diskussionen i tråden Helande och min lilla tråd om Vägen till källan - min dröm...

Anmäl
2008-07-14 14:28 #3 av: [Mariann]

En sak som är mkt intressant är ju denna lilla textdel:

"Problemet är att som regel har vi bara urskiljningsförmåga fram till den nivån av andlig utveckling som vi själv representerar. Vi har var och en av oss en rad erfarenheter med urskiljningsförmåga bakom oss som representerar olika andliga universums, de som vi har varit igenom i denna inkarnation och i tidigare inkarnationer. Därför kan vi snabbt genomskåda en rad utgåvor av utvecklingsvägen som är för primitiva, för stängda, för glamorösa, för illusoriska, för naiva eller för personlighetsfärgad i förhållande till vårt nuvarande utvecklingssteg."

Anmäl
2008-07-14 16:30 #4 av: Hoppfull

Mmmm, det är väl därför det är viktigt att inte bara söka sig till likheter i andras utveckling, det handlar ju snarare om igenkänning än om utveckling. Utan att vara öppen även för andras förståelse och upplevelse även om den känns väldigt olik den egna. Det behöver ju inte betyda att den är fel.

Anmäl
2008-07-14 23:18 #5 av: [Mariann]

Saken är ju just den att man ska lära sig urskilja vad som är nästa steg för en själv... och inte alltid per automatik dyka ner i vad som är inne för tillfället... vilka andliga böcker läser man och gör som alla andra... då är man ju där igen i flocken, i gruppen och det känns tryggt...

Läser man och anammar det som de flesta läser och gillar, känns det ju givetvis tryggt... och kanske tanken också kommer om "att då är det nog sant också om så många läser detta"

Att sedan "förkasta" innebär ju inte att man tycker det är fel i sig.. det passar bara inte in i mig och där jag är...

Våga bryta även de andliga mönstren... våga läsa nått som inte 75% av andra andligt intresserade läser... vem vet man kanske finner sitt nästa steg!

Fundersam funderar Mariann

Anmäl
2008-07-15 10:22 #6 av: Gronstedt

#5: Det där är superviktigt: Att förkasta innebär inte fördöma - bara att det inte är rätt för mig just nu! För dig kanske det är precis huvudet på spiken!

Anmäl
2008-07-15 10:31 #7 av: [Mariann]

#6 Det där fetar vi tycker jag

 

Att förkasta innebär inte fördöma - bara att det inte är rätt för mig just nu!

Anmäl
2008-07-15 12:40 #8 av: Hoppfull

Mmmm, det är däför jag blir lite förvånad över att det är så viktigt att liksom jämföra och säga att man kommit längre andligt än andra... för hur kan man veta det? Att säka sig till andra som upplevt och tycker samma som en själv ger ju ofta ingen utveckling framåt utan mera stillastående bekräftelse av att man "gjort rätt".

Anmäl
2008-07-15 13:39 #9 av: [Mariann]

man skulle kunna förenkla det mkt...

genom att säga:

Ju längre du gått på den andliga utvecklingsvägen, ju mer tjänande är du... ju mer du lever för andra än dig själv, ju närmre slutet är du...

Anmäl
2008-07-15 22:40 #10 av: Kurina

#8 och om man menar att någon är efter en andligt kan det ju plötsigt hända att den personen tar ett par jättekliv i sin utveckling och är då "före". Det borde inte finnas någon före eller efter, bara olika, som Marianns dröm.

Anmäl
2012-10-21 17:19 #11 av: klassiskarosenkorset

Mycket bra inlägg!

Anmäl
2015-11-30 05:21 #12 av: Sigurd500

En stor andlig mästare. Min afrikanska gråpapegöj.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.