Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

Den Nya Kristusimpulsen

2008-03-11 08:03 #0 av: [Mariann]

Bakom de större religionerna och religiösa filosofier finns utströmningar av ljus från de högre världarna. Dessa utströmningar består av bestämda vibrationer och abstrakta tankemönster som skapar nya vägar till Gud, var och en anpassad till en bestämd epok och/eller en bestämd grupp i mänskligheten.

Bland dessa utströmningar eller impulser är Kristusimpulsen särskilt omfattande, dels för att den inte bara angår en del av mänskligheten, utan skapar verkningar i hela mänsklighetens medvetande. Dels för att den täcker två av de 2000 årscykler som skapats av utvecklingens rytmer, dels för att den inte bara påverkar mänskligheten utan hela vår planet, och slutligen för att dess källa är extra-planetar, dvs. att den är frigiven från ett högre medvetandeområde i vårt solsystems logos.

 

IMG_2029.JPG

 

Korsfästelsemysteriet

Kristendomen bygger på den första Kristusimpulsen, som inleddes vid Golgatadramat. Vid korsfästelsens inre händelse lät Den Kosmiska Kristus (dvs. Kristus för hela solsystemet som representerar Sol Logos kärleks aspekt) en del av Sitt väsen inkarnera i Jorden som en solandeinströmning, som vände Jordens utveckling till en begynnande uppåtgående kurva och stärkte inströmningen av Gud som inneboende Kärlek.

Denna inkarnation som är en del av Det Kosmiska Kristusväsendet, skapade samtidigt en ny utvecklingsväg för människan. Den väg som inleddes för 2000 år sedan, är korsfästelsens väg till självuppoffrande kärlek. Under påverkan av denna inströmning stärks individualiteten i människan och låter sig i inkarnation efter inkarnation korsfästas in i materians begränsningar i en djupare förbundenhet med Jorden.

Personlighetens kärna mjukgörs och smälts gradvis genom förbundenhetens och isolationens inre smärta, för att till sist böja sig för Gud som universell kärlek. Därmed förlöses människan till att kunna älska sin nästa så som sig själv, och hon återuppstår som den solandsgenomströmmade graalen. Fiskens tidsålder har varit särskilt präglad av den första delen av denna väg, Volfram von Eschenbachs Parzifal berättelse visar också den andra delen av vägen, så som den har gåtts av de få.

 

 

IMG_2033.JPG

 

 

Frigivandet av uppståndelsens kraft

Den Nya Kristusimpulsen friger inströmningen till den andra delen av vägen, eftersom den innehåller uppståndelsens väldiga kraft. Uppståndelsen innehålls i denna första Kristusimpuls som en möjlighet som bara kunde verkliggöras av de få. Detta för att utvecklingen på Jorden ännu inte var inne så att den kunde friges som en andlig verklighet för många. Från 1987 har Den Kosmiska Kristus låtit en ny aspekt av Sitt väsen inkarnera i Jorden. Denna aspekt är en väldig inströmning av soleld, som kan upplevas som en gyllene uppståndelse kraft, som går in i Jorden och lyfter Jorden och mänskligheten, mot Sollogos - Fader-Moder-Gud i vårt solsystem - efterhand som den förvandlat Jorden.

Genom solandsinströmningens vibration kommer Jorden att frigöras från att vara en utvecklingsplanet i friktion mellan Ljus och mörker. Det nya inträdandet av Solanden manifesteras av Kristus, som smälter ännu starkare samman med Den Kosmiska Kristus. Genom denna sammansmältning träder Kristus in i mänskligheten som Den Uppståndne Kristus, den gyllene solen i Jorden, som förlöser oss från vårt fängsel i personligheternas begränsande värld.

 

 

Det Nya Livet

Med Den Nya Kristusinströmningen börjar den djupare förlösningen av de som går korsfästelsens väg och har låtit hjärtan och sinnen mjukgöras så mycket att en önskan om att släppa personligheternas kamp håller på att uppstå. I denna önskan finns längtan efter att få del i det livgivande vatten, som skapar det Nya Livet i människan, Kristuslivet. Det Nya Livet är det förlösta livet, där hjärtat är öppet för Gud som förlåtande kärlek, där Själen låter det inre hjärtat gråta för de medväsen som lider, vars själviska önskningar är uppbrända i smältdegelns eld, där tankesinnet är öppet för Guds universella tankar, där solandsljuset vibrerar i de inre kropparna och där viljan lägger sig inunder Guds Vilja i önskan om att personligheten kan utfylla sin plats i Guds stora skaparverk.

 

 

 

 

 

 

IMG_2030.JPG

 

Kristi återkomst genom det gyllene ljuset.

 

Nu har Kristus vänt tillbaka som den strålande solkungen som uppreser en lidande planet genom sin blotta närvaro i Jorden. Genom att inkarnera Sollogos gyllene uppståndelseinströmning i Jorden, blir Han ett med Jordens Ande och genomtränger gradvis Jorden med Sitt väsen. Så att alla människor som skall vara på denna planet över en 2000 års period, kommer att heliggöras och komma i samklang med Honom. I den nuvarande fasen av Den Nya Kristusimpulsen kommer han inte att vara synlig bland människor som en enskild person.

Han kommer som solelden, som det förlösande ljuset, som det omsorgsfulla ljuset, som det livgivande ljuset och som det heliggörande ljuset. Dessa olika frekvenser av uppståndelsekraften låter Han flyta genom sina Mästare i Det Stora Vita Broderskapet. Genom änglariket och genom de kvinnliga Avatarerna som skall nertransformera den starka kraften till en mer varsam, livgivande och omslutande kärlek, och genom ett nätverk tusentals och åter tusentals av människor. Detta gyllene nätverk av hjärtats världstjänare består av de människor som genom de sista årtusendena har blivit så mjukgjorda i sitt inre att deras djupare hjärtblad är förbundna med Kristus stora offer, varmed de i deras inre tager del i mänsklighetens och Jordens lidanden och blir i stånd till att förmedla olika vibrationer i den nya inströmningen.

 

 

Hjärtats världstjänare


Detta nätverk är under skapelse som ett förbindelseled mellan Den Nya Kristusimpulsen och mänskligheten. Dess uppgift är bl.a. att bli det mottagande led av ansiktslösa ljusförmedlare i mänskligheten, som öppnar sig som en graal och låter sina inre kroppar användas av Kristusinströmningen. Genom denna grupp byggs det in ett finmaskigt nätverk av gyllene ljus i det kollektiva medvetandet som gör det lättare för människorna att känna Guds Kärlek och att tänka universella tankar.

Detta nätverk är hjärtats världstjänargrupp. Kristusvibrationen i detta nätverk kommer med tiden att växa till en våg av gyllene ljus som flyter in i de stängda världarna och bringar Kristus till de människor som söker Gud, men som ännu inte förmår att själva kontakta den Kristusvibration, som ger det första hoppet och som därefter blir ledstjärnan på den enskildes väg till Livgivaren.

 

 

Förberedelse av den nya pingstutströmningen

 

I det drama som Jesus genomlevde på få dagar, är mänskligheten som rike betraktat, nu vid att gå in i perioden från långfredag till pingst. De flesta människor som skall följa med in i uppståndelsen på denna planet, är ännu märkta av korsfästelsens bundenhet och går igenom långfredagens luttrande smärta eller påskdagens förväntning.

De som i sitt inre redan nu är öppna för Det Nya Livet, märker att uppståndelsens mäktiga kraft blir stadigt mer verksam i vår Jord. Att Kristus har kommit närmare, och att deras hjärtflamma får ny näring av den gyllene vågen som håller på att tränga in i människoriket. Denna upplyftande kärlekskraft förbinder hjärtanen och sinnena med Kristusanden och ger oss en inre anknytning till den stora andliga skaran av födselhjälpare, som bistår Kristus med att förlösa Jorden.

Genom uppståndelsekraftens ingång i människoriket förbereds den nya Heligeande inströmningen, denna nya pingsthändelse, där Kristus står som den sanna vattenbäraren. Den som vitaliserar vårt inre så att alla våra kroppar lyfts i vibration. Som gör så att mörkret i oss släpper efter, eller vi förvandlas inifrån, och så vi dagsmedvetet upplever vår samhörighet med allt liv på Jorden, och hjärtats varsamhet med alla våra medskapelser.

Denna inströmning kommer som ett led i dramat på Jorden, när personligheternas värld är så omskakad att millioner av hjärtan är väckta för Gud, och när uppståndelsekraften har skapat en levande flamma i en viss grupp av hjärtats världstjänare. För den enskilde kommer den när han/hon har genomlevt sin del av detta drama.

Oavsett var den enskilde av oss är mellan korsfästelsen och pingsten, kommer vi att vara delaktiga i de kollektiva vågor av inre lidande, som söker att väcka oss - eller väcka oss djupare - för Den Nya Kristusimpulsen. Alla som väljer Ljusets väg kommer att över de nästa 2000 åren ta del i Kristusmysteriets andra del, som nu är frigiven som en kollektiv erfarenhet för människoriket.

När Kristusimpulsens första del tog människorna in i korsfästelsens mysterium, tar kristusimpulsens andra del människorna igenom uppståndelsens och heliggörelsens mysterium. Jesus lade genom sin uppståndelse och heligeandens utgjutande en spira och ett hopp för framtiden, men först nu är en större del av mänskligheten mogen till att detta hopp kan fullbordas.

 

 

sol o moln.jpg

 

 

Belivandet av kristendomen och teosofin

 

Först med den nya solandsinströmningen är uppståndelseljuset så stark på Jorden att det kan ge teologin och teosofin en insikt inifrån, i den djupare läran om Guds förlösningsplan.

Först nu kan kristendomens dogmer belivas med en andlig verklighet och förstås i dess djup utifrån den insikt att vägen till Fadern går genom Kristus. Eftersom Sollogos genom Kristus har lagt in Sitt vibrerande ljus hela vägen genom korsfästelsens, uppståndelsens och heliggörelsens väg - dvs. genom personlighetens inre smärtor, smältning, övergivning, uppståndelse till Det Nya Livet och heliggörelse till samhörighet med allt liv på planeten blir personligheten ett öppet kar som genomströmmas av Kristi väsen och därmed utfyller sin plats i Guds stora skaparverk.

Först nu är tiden inne när teosofin kan belivas av denna Jords andekraft och av Guds Kärlek och därmed förstå Kristi sanna plats i Jordens och den enskildes evolution. Först när hjärtats flamma närs av den universella själv uppoffrande solandsvibration, uppnås förståelsen av själsljusets sanna kvalitet.

Först från och med nu kommer budskapet om uppståndelsen och om Heligeandens utgjutande att följas upp av en så väldig våg av Kristusande och så intensiv närvaro av Kristus. Kristus som den universella förlösaren och förenaren. Det gör så att människoriket som helhet kan försonas med Gud, genomträngas av Guds Kärlek och öppnas för Guds Rikes verkliggörelse på denna fysiska jord. Denna våg, denna närvaro är Kristi Återkomst.

Denna våg, denna närvaro bringar Det Universella Hjärtat in i mänskligheten och skapar Det Nya Livet, som blir den nya kristendomen: kristuslivets re-legion (återförbundenhet med Gud), skapelsen av Jordens broder-systerskap under Kristusandens nedsänkning i människornas värld, livsuttryckens förening med Livet själv, i självuppoffrande kärlek.

 

Det nya evangeliet

 

I änglarnas rike är det stor glädje över att Jordens lidanden är snart förbi: uppståndelsekraften är född på Jorden och banar vägen för Kristi fullhet och kärlek. En stor del av människorna är snart redo att vända sig mot Gud, mörkrets dagar är räknade, och det nya evangeliet håller på att kunna sända ut sin egen vibration av glädje och universellt medvetande.

Det nya glada budskapet, det nya evangeliet, är budskapet om att separationens tid snart är förbi. För Kristi Återkomst har börjat som en ny inströmning av Guds Kärlek vilken väcker våra hjärtan, talar om att Gud tar Sina barn tillbaka när vi vänder hjärtanen mot kristuslivets inre källor. Vi skall gå från korsfästelsen till uppståndelsen för solandens uppståndelseeld vibrerar nu igenom Jorden. Gudomens modersaspekt bygger bro till människorna som ljus, liv, varsamhet och ömhet som kommer att skapa samhörighet med allt liv, efterhand som vi ger våra förmågor och ofullkomligheter till Gud.

Kristus kommer att låta Sin medkännande kärlek blöda igenom genom våra hjärtan så vi kan bli ett med Honom. För Jorden skall återfödas genom människornas samhörighet med, och kärlek till, de stora väsen som har offrat sig för att vi kan gå genom mognad och luttring i motsatsernas eld och vända tillbaka med den självuppoffrande kärleksglöden i våra hjärtan och sinnen.

Det nya evangeliet är också budskapet om att Kristus har kommit så nära att Han är lättare att nå överallt på Jorden och från alla livsförståelser än någonsin förut. Böner och påkallelser från ödmjuka hjärtan gör Honom mer närvarande i vår värld än någonsin förut, som den inre källan till tro, hopp och kärlek. Han önskar att vara så nära Sina barn som vi inbjuder Honom till, emedan Jorden går igenom den svåra tiden. Särskilt önskar Han att vi skall samlas i grupper och kalla på Honom som den gyllene solen på Jorden och i våra hjärtan och att vi i grupper skall öppna oss för Honom som Guds förvandlande Ljus och Kärlek. Vid ett sådant ansiktslöst grupparbete kan vi som representanter för mänskligheten lyftas mot Gud och samarbeta med änglariket om att väcka människoriket till att öppna sig för Guds Helige Ande.

 

 

Av Asger Lorentsen Den Gyldne Cirkel

Översättning från Danska,

Mariann Andersson - Det Gyllene Hjärtat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl
2008-03-14 10:19 #1 av: Gronstedt

Om det var den första kristusimpulsen som ledde till passionen, var kom då äldre religioners årligen återkommande passionsfiranden ifrån (se Påsken - att omvandla lidandet och "återuppstå")?

Anmäl
2008-03-14 12:18 #2 av: [Mariann]

Nu förstår jag kanske inte riktigt frågan...

den nya pingstinströmningen är om jag förstår det rätt bara en ny variant av den äldre som alltid funnits, Ny på det viset att den har tillförts nya strömmar och att det NU är dags för uppståndelsen i jorden och i mänskligheten.

Denna utvecklingsväg (invigningsvägen) som är traditionen på Jorden och som leder in i Det stora vita broderskapet, den vägen, de processerna visade Jesus genom påskveckan dvs från palmsöndag till påskdagen.

Var det någon form av svar? *funderar*

Anmäl
2008-03-14 12:22 #3 av: Hoppfull

Jag förstod inte heller frågan... kan du utveckla den lite Gronstedt?

Anmäl
2008-03-14 12:28 #4 av: Gronstedt
I artikeln ovan står "Kristendomen bygger på den första Kristusimpulsen, som inleddes vid Golgatadramat." Men Kristi passion är en återspegling av tidigare årligen återkommande passionsdramer (vilket också nämns i tråden Påsken - att omvandla lidandet och "återuppstå"). Om det alltså var den FÖRSTA kristusimpulsen om ägde rum för cirka 2000 år sedan, har inte de äldre passionsdramerna något med kristusimpulsen att göra (eftersom den så ännu inte ägt rum). Så vad orskada/föranledde dessa tidigare årliga passionsdramer (till exempel hjortdanser, Beltane-fester, kungaoffer)?
Anmäl
2008-03-14 12:29 #5 av: Gronstedt

Glömde ... dessa tidigare yttringar bygger alltså på en pingstinströmning som alltid funnits - så, jo det var ett svar. Fast vad är en pingstinströmning?

Anmäl
2008-03-14 12:40 #6 av: [Mariann]

den helige Ande blev utgjuten  står det i wikipedia....

dvs Pingsten har med Helige Ande inströmmningen dvs Moder Gud... Heligt liv...

Livet återvänder till Jorden såg man väl det som i förstahand i dessa gamla religioner, och det hade man väl all anledning att fira tänker jag...

Intuitivt har man känt att den tiden på året bar med sig en särskild inströmning av "nytt liv" = Helige Ande.

Nu kommer Helige Anden i en ny variant i en högre spiral/utformning för NU SKA JORDEN OCH ALLT LIV PÅ DEN UPPSTÅ! och det sker genom helige anden = nytt liv... tiden är inne... och att det sker nu över de nästa 2000 åren drygt förvånar inte mig eftersom vi har 7 stråle i vattumannens tisdålder och vatten står också för liv

 Livets vatten!

7 stråle har också en särskild  förmåga att bringa anden in i materian....

Så detta är en oerhört långsam process... så alla desa utomjordiska källor som inte har klart för sig långsamheten i detta blir överraskade.... det är själva de fysiska atomerna som ska heligöras och det görs inte fram till 2012!

My point....

 

 

Anmäl
2008-03-14 12:42 #7 av: Gronstedt

Men det är ju inte bara firande och ljusintrömning, den springande punkten är ju just passionsdramat?

Anmäl
2008-03-14 12:46 #8 av: [Mariann]

Du frågade om pingsten uppfattade jag det som...

passionsdramat och Jesu lidande i den vecka från palmsöndag till uppståndelsen, var ju för att visa vägen som de av oss som går invigningsvägen måste igenom...

missar ajg nått *fundersam igen*

Anmäl
2008-03-14 12:49 #9 av: Gronstedt

Nä, i artikeln ovan handlade det ju om korsfästelsen, det är den jag menar kan jämställas med tidigare passionsritualer som kungaoffer och hjortdanser.

Tillbaka till min fråga alltså: Om den första kristusimpulsen ägde rum för 2000 år sedan och orsakade korsfästelsen, vad orsakade då tidigare årliga kungaoffer och liknande?

Anmäl
2008-03-14 12:50 #10 av: Hoppfull

Men den var väl just den första kristusimpulsen? Alltså inte den första impulsen eller passionen utan den första där kristus var inblandad... fast den här diskussionen kan inte jag ge mig in i eftersom jag inte har en aning om vad den här esoteriska läran säger i frågan.

Kan du inte hänvisa till var i texten det står om just passion Gronstedt?

Anmäl
2008-03-14 12:54 #11 av: [Mariann]

#9

Det har jag ingen aning om... som jag uppfattar de allra flesta gamla förhistoriska religionerna så har det alltid funnits ett offer med.

har man intuitivt förstått att det handlar om offer... eller handlar det om rädsla för att om man inte offrar nått till gudarna så blir de arga... stammens utplånande, skördar slår fel, krig förloras... mm de offer som görs i rädsla är "ego" offer och är så långt ifrån det offer som man syftar på här

iaf i mina ögon....

Anmäl
2008-03-14 12:55 #12 av: Gronstedt

#10: Det är just det jag är ute efter - skillnaden mellan denna kristusimpuls och vaddetnuär som föranlett tidigare liknande (årliga) dramer.

Passion står inte utskrivet, tror jag, det var jag som använde det för den specifika korsfästelse som kristendomen bygger (alltså Kristi lidande och död), som brukar kallas passionen, eller kanske Passionen med stort P.

Anmäl
2008-03-14 12:59 #13 av: Hoppfull

Men står det något om det eller undrar du om Marianns (den esoteriska) åsikt om skillnaden?

 

Anmäl
2008-03-14 13:00 #14 av: Gronstedt

#11: OK Flört. Men jag talar inte om offer i största allmänhet, jag menar de ytterst specifika offren där en individ offras/offrar sig (eller måste utkämpa en rituell strid som h*n förr eller senare kommer att förlora) i en återkommande ritual för att återge världen ljuset/gudarnas bevågenhet/vadmanvillkalladet. Alltså precis det som Jesus offrade sig för - en kanal tillbaka till det gudomliga.

Anmäl
2008-03-14 13:04 #15 av: Gronstedt

#13: Det står bara att Kristi korsfästelse är en följd av den första kristusimpulsen. Så då undrar jag hur man enligt detta tänkande förklarar tidigare yttringar av snarlika uppfattningar.

Jag är bara nyfiken på hur det synsätt Mariann med flera på den här sajten företräder ser på olika saker, det är inte menat som kritik alls. Har kanske nämnt det förut, men jämförande religionshistoria är ett av mina intressen.
*som inte det framgick Generad*

Anmäl
2008-03-14 13:08 #16 av: [Mariann]

Ok... jag fattar kanske ändå inte vad du gräver efter.. men

Man valde väl att förlägga just denna "visning" av processerna i invigningsvägen som alla måste gå som är på den vägen (det är alltså inte alla). Som ju också var meningen att tiden var inne för kristendomensfödelse och man ville väl ha den grunden till den.

Här får du nog fråga "vår herre" om den saken.

men det har väl varit den bästa tiden på året att åskådliggöra detta och kanske också då att det redan fanns en gammalgrund att bygga på...

Nu känner ju jag inte till dessa rituella kamperna i förhistoriska religioner... har inga klara minnen av de...

 

"Alltså precis det som Jesus offrade sig för - en kanal tillbaka till det gudomliga"

vad menar du här?

 

Anmäl
2008-03-14 13:19 #17 av: Gronstedt

#16: Tack för svar!

Angående "Alltså precis det som Jesus offrade sig för - en kanal tillbaka till det gudomliga" menar jag detta: De kristna brukar hävda att det var det Jesus gjorde, offrade sig för att återupprätta kontakten mellan människan och Jahve. Eftersom människan sedan syndafallet var fjärmad från Jahve, så tog Jesus på sig människans synder och offrade sig (hembar synderna till Jahve, där de kunde förlåtas) för att människan åter skulle bli syndfri och kunna ha direktkontakt med Jahve. Hela Krisutstron bygger väl på att man kan få Jahves förlåtelse.

Är det inte så ni ser det?

Anmäl
2008-03-14 13:21 #18 av: [Mariann]

NOPE! "Ni" vem menar du  förresten?

Anmäl
2008-03-14 13:25 #19 av: Gronstedt

#18: Ok, det är inte lätt att hänga med Generad när vanda begrepp blir sedda från nya håll ...

Är Kristi passion för er alltså bara en vägvisare till hur er egen invigning/förlösning ska gå till?

Anmäl
2008-03-14 13:29 #20 av: Gronstedt

#18: Jag menar "ni" som i "ni som tänker på det här sättet kring människans utveckling, universums ljus, Logos med mera" ... det synsätt Mariann med flera på den här sajten företräder.

Finns det något kortare namn på det här synsättet, förresten?

Anmäl
2008-03-14 13:31 #21 av: [Mariann]

PRECIS!

Hela Jesu liv visade vägen på vad alla måste gå igenom (om man går den vägen vill säga, det finsn ju en hel del gäster på Jorden so to speak)

Men det skapades en särskild intrömning vid den tiden som skulle vända mänsklighetens nedåtgående kurva till en uppåtgående .... och den berör alla oavsett religion...

Anmäl
2008-03-14 13:33 #22 av: [Mariann]

#20

kortare namn hhmm... det är ju en esoterisk/teosofisk förståelse...

Det nya som är i antågande är för mig

Den Nya Världsimpulsen.

Anmäl
2008-03-14 13:36 #23 av: Gronstedt

#21: Då e jag me. Tack för svar!

Anmäl
2008-03-14 13:36 #24 av: [Mariann]

Jag tror det är så att kristendomen  tror sig har förtolkningsrätten att denna uppåtgående kurva bara nås genom att ansluta sig dit... så är det inte...

Anmäl
2008-03-14 13:37 #25 av: Gronstedt

#22: Men esoteriskt är väl allt som har med det inre att göra? Eller är det ett specifikt namn på den här förståelsen?

*nu är jag igång igen och frågar*

Anmäl
2008-03-14 13:39 #26 av: Hoppfull

Jag tror iaf att det är viktigt att skilja den esoteriska/teosofiska "läran" från kristendomen. Jag trodde att esoterika hade med "hemligt" att göra...

Anmäl
2008-03-14 13:41 #27 av: [Mariann]

Det är lugnt....

detta är inte så lätt...

men den esoteriska förståelsen inbegriper även denna förstålse. Kikar man på Rudolf Steiner så har han den försåelsen också och snackar kristusimpulsen...

problemet uppstår när man ska sätta in allt i boxar.... denna förståelse täcker ju ALLT! Yttre - inre, uppe - ner  bakom-framför ALLT.

Du har esoteriken inom ALLA religionerna...

 

Anmäl
2008-03-14 13:42 #28 av: [Mariann]

#26 japp hemliga läran, hette Blavatskys bok...

Anmäl
2008-03-14 13:45 #29 av: Gronstedt

#26 + 27: Det var det jag trodde - så då blir det inte så specifikt att säga "esoteriker". Är "teosof" mer specifikt?

Det är besvärligt med etiketter, men de gör diskussionerna kortare att skriva Flört. Fast jag har inte hittat någon bra etikett att stoppa in min egen livsförståelse (vilket underbart ord - tack för det!) under heller.

Anmäl
2008-03-14 13:45 #30 av: [Mariann]

Detta hittade jag på wikipedia

alla religionernas mystiker!!!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_religionernas_mystiker

 

Anmäl
2008-03-14 13:47 #31 av: [Mariann]

#29

har vi bidragit med ett nytt ord till dig!!! Vad kul!

Teosofi/esoterik är det samma för mig iaf...

 

 

Anmäl
2008-03-26 16:03 #32 av: [Mariann]

såg att länken ovan inte funkade hoppas denna gör det

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_mystiker

 nej den vill inte fungera, jag kopierar texten och gör ett eget inlägg om lista över religionernas mystiker.

Anmäl
2008-03-26 16:37 #33 av: Hoppfull

Vad bra för jag insåg till slut att den inte fungerade och gav upp.

Anmäl
2008-06-18 16:40 #34 av: [Mariann]

Här är en utmärkt artikel om religionern och det nya som sker... Skrattande

Anmäl
2008-11-08 22:03 #35 av: noita86

Hej! Jag är ny i denna forum. Hur arbetar man med "ljus"??

MVH/Jonna(Nonna)

Anmäl
2008-11-09 07:56 #36 av: [Mariann]

Hej igen Glad

Man öppnar sig för ljuset och kärleken i universum genom hjärtat och låter sedan det ljus flöda igenom och ut till världen. Det är väl den enklaste formen. Man kan träna i detta genom en speciell sorts meditation och eller ljustjänster. Detta är det av alla ämnen som ligger mig varmast om hjärtat och man får gärna fråga och undra mer...

Vi har väl här också några artiklar och också inlägg om det. Kika inlägg i kategorin gudomligt samarbete  och ljusarbete.

Artiklar som du kan du läsa:

Ljusarbete

Gudomligt samarbete

Förmedling av ljus

 

Anmäl
2009-03-18 20:36 #37 av: Hukanson

Detta var en vacker artikel , väcker hopp om frihet och sanning och kärlek för alla människor . Det känns som en underbar gåva att få vara medlem på en sajt som förmedlar så sköna budskap .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-19 09:43 #38 av: [Mariann]

Roligt att höra att du uppskattade denna artikel, denna var den första jag översatte, den och uppståndelse artikeln. De är mina favoriter, de gav mig otroligt mycket att läsa när jag för länge sedan gjorde det. Väcker liksom lite nostalgi..

Hoppas fler läser och begrundar, den är vacker...

Tack för att du uppskattar ditt medlemskap på sajten Skrattande

Anmäl
2009-04-23 11:27 #39 av: [Mariann]

"Först från och med nu kommer budskapet om uppståndelsen och om Heligeandens utgjutande att följas upp av en så väldig våg av Kristusande och så intensiv närvaro av Kristus. Kristus som den universella förlösaren och förenaren. Det gör så att människoriket som helhet kan försonas med Gud, genomträngas av Guds Kärlek och öppnas för Guds Rikes verkliggörelse på denna fysiska jord. Denna våg, denna närvaro är Kristi Återkomst.

Denna våg, denna närvaro bringar Det Universella Hjärtat in i mänskligheten och skapar Det Nya Livet, som blir den nya kristendomen: kristuslivets re-legion (återförbundenhet med Gud), skapelsen av Jordens broder-systerskap under Kristusandens nedsänkning i människornas värld, livsuttryckens förening med Livet själv, i självuppoffrande kärlek."

 

Vacker text va? Väcker "Kristus atomer" till liv i hjärtat...

Gör en av mina favoritsysselsättningar... klipper tänkvärda saker ur artiklar. Glad

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.