Esoteriskt/Teosofiskt

Det Stora Vita Broder/Systerskapet

2008-02-23 08:46 #0 av: [Mariann]

Det Stora Vita Broderskapet ankom till Jorden för 18 millioner år sedan. Vid den tidpunkten var mänskligheten i ett så primitivt tillstånd, att människorna måste betecknas som djur eller djurmänniskor.

Bilden ovan är målad av Eskild Tjalve

 

 

 

Sanat Kumaras ankomst

Enligt gängse esoteriska källor som teosofin och Alice A. Bailey, ankom Det Stora Vita Broder/systerskapet till Jorden för 18 millioner år seden. Enligt dessa källor var mänskligheten vid den tidpunkten i ett så primitivt tillstånd, att människorna måste betecknas som djur eller djurmänniskor.

Samtidigt finns det beskrivningar om att experimentet med att sätta en människoutveckling i gång, startade många millioner år tidigare. Men att utvecklingen hade gått så mycket i stå, att man höll ett råd i solsystemet om denna utveckling skulle ges upp.

Vid detta rådsmöte hade ett stort väsen från Venus vid namn Sanat Kumara erbjudits att komma till Jorden, tillsammans med en stor grupp invigda. Med det syftet att ge mänskligheten ett så stort lyft, att den skulle kunna komma igenom den fulla människoevolutionen.

Erbjudandet accepterades och Sanat Kumara kom till Jorden tillsammans med antagligen ett tusen invigda från Venus och några få andra planeter. Med hänsyn till att en tid på 18 millioner år verkar som en relativ lång tid tillbaka, sett i förhållande till de fynd, som man har gjort av primitiva människor sedan dess: Samtliga fynd av människoskelett från 2-3 millioner år sedan visar, att människan vid den tidpunkten var så primitiv, att det först då hade börjat gå upprest. En nyare inspiration från Hierarkien antyder då också att de 18 millioner år skall tas mer symboliskt än konkret.

Sanat Kumaras första handling består i att nedsänka den kraft som kallas för Shamballakraften. Denne krafts viktigaste verkan är att den stimulerar urmänsklighetens medvetande så mycket, att den mentala kroppen sätts igång.

I detta sammanhang skapas det vågor efter vågor av individualisering i de primitiva djurmänniskorna, genom solänglarnas hjälp lyfts de ut ur gruppmedvetandet och får skapat individuella egoiska lotusar och därmed också kausala kroppar.

Solänglarna är en grupp av högt utvecklade medvetenheter, som tillkallades från ett annat ställe i Siriussystemet. Från och med då blev det Sanat Kumaras och hans grupps huvuduppgift att stimulera den vaknande mänsklighetens individuella kapaciteter, så att mänskligheten kan utveckla sig till ett självständigt rike.

Sanat Kumaras grupp skapar samtidig början till det buddhiska riket på Jorden, som också kallas Gudsriket eller kärleks-visdomsriket. Intill dess var det ärkeänglarna och överordnade intelligenser från solsystemet, som hade styrt och stimulerat utvecklingen på Jorden.

Sanat Kumara och hans grupps ankomst skapar en stark stimulering på det mentala planet och på det buddhiska plan. Denna stimulering blir början till individualiserad och personligt medvetande, som skapande intelligens och aktiv medkännande kärlek. Detta mellanområde i klotväsendets samlade medvetande, motsvarar att det skapas en personlighet på planeten Jorden.

Det planetara väsendet själv motsvarar då anden och själen, och denna logos fick nu möjligheten för att verka igenom en aktiv personlighet. Alice A. Bailey skriver direkt, att Sanat Kumara kan sammanliknas med Den Planetara Logos personlighet, men är ändå inte detta väsens personlighet.

Det vill säga att Sanat Kumara och hans grupp får den uppgift att stimulera medvetande aspekten, den aktive intelligensen och alle de små liv i formernas tre världar - den mentale världen, den astrale världen och den fysiska/eteriska världen. Därmed får ärkeänglarna och de andre stora solara byggmästarna en mycket stor hjälp till att fullända skapelsen av fullkomna former och medvetenheter både i mineralriket, växtriket, djurriket och  människoriket.

 

Mänsklighetens glömda forntid

 

I förhållande till mänskligheten blir Sanat Kumara och hans grupp en form för vägledare och beskyddare. De skapar en stad vid namn Shamballa på det fysiska planet. Denna stad uppbyggs som det vackraste som någonsin har setts på Jorden. De flesta i Sanat Kumaras grupp får fysiska kroppar och de har en öppen kommunikation med mänskligheten. Några av dom väljer att förbli på de inre planen och vara med som stimulatorer, vägledare och beskyddare inifrån.

Några väljer att behålla sitt invigda medvetande och sin öppenhet för det universella livet, samtidigt som de färdas bland människorna. Andre väljer att släppa sitt högre medvetande för att kunna identifiera sig med människorna och för att utveckla några av de kvaliteter innanför kärleks/visdomsaspektet som särskilt kan utvecklas genom lidandet på Jorden.

 

I de första hundra tusen år går utvecklingen på Jorden otroligt långsamt. Enligt den esoteriska historien finns det här en civilisation, som blir kallad Mu. I den första delen av denna civilisation skulle människor raserna ha varit mer eteriska än fysiska. Enligt denna förståelse blir kropparna först helt fysiska mitt i den tredje rotrasen i Muperioden.

Det finns ännu ouppklarade problemställningar om, hur den tredje rotrasen blev fysisk: Blev den manifesterad i en tätare och tätare materia, som till slut kom att likna en människokropp. Blev medvetandet kopplat samman med primitiva djurmänniskokroppar, eller är det tal om båda möjligheterna samt kombinationer av dessa.

De siste mätningarna av människornas DNA jämfört med t.ex. schimpansernas DNA, tyder på att den gamla teosofiska teorin om att den lemuriska rasen blev direkt materialiserad från det eteriska planet inte håller, eftersom mer än 99% af DNA materialet visar sig att vare identiskt för schimpanser och människor.

I den lemuriska tiden var medvetandet i mänskligheten så drömmande och så lite individuellt, att det har varit mycket lite egentlig civilisationsuppbyggande och mycket få möjligheter för att samarbeta med en individuell intelligens i mänskligheten.

I den nästa perioden, som kallas för Atlantisperioden, börjar individualismen att bli starkare, samtidigt med att astralkroppen blir så utvecklad, att ett mångfald av önskningar och begär utvecklar sig. De mästare och andra högre invigda, som representerar Jordens Inre Styrelse, kan då bilda skolor och olika samfundssorter, där delar av mänskligheten kan få stimulerat sina förmågor, samtidigt som de kan vägledas i det optimala livet på Jorden.

Vid en tidpunkt är individualismen och begär i mänskligheten så utvecklade, att det skapas en öppen dörr från det universum, som kallas för Den Kosmiska Ondskapen. Därmed börjar det egentliga fallet, förstått på de sätt, att det kommer en växande opposition mellan mänskliga önskningar och Det Gudomliga Styret.

Efterhand tilldras så mycket negativ energi, att Alice A. Bailey kan berätta, att det skapades en jättestor mörk elemental, som täcker hela Jorden. Med de negativa krafternas växande inflytande på mänskligheten blir Jordens Inre Styrelse satt på en allvarlig uppgift.

Sanat Kumara responderar genom att organisera sin grupp så, att det skapas sju strålgrupper, som blir kallad för inre ashrams. Dessa strålgrupper får var sin uppgift i stimuleringen av människornas medvetande och av hela civilisationen.

Sanat Kumaras andra drag blir att skapa en invigningsväg på Jorden.

Han väljer att använda samma invigningsväg, som finns på Venus och på en annan planet i vårt solsystem. Genom invigningsvägen kan mänskligheten hjälpas till att växa på ett målinriktat sätt och steg för steg få en starkare förbindelse med kärleks-visdomsplanet.

Successivt utvecklas Sanat Kumaras grupp till att bli ett stort vitt broderskap, som dels verkar på de inre planen och dels skapar ett nätverk ut över Jorden. En stor del av detta nätverks arbete blir att skapa områden i mänskligheten, som är relativt beskyddade i förhållande till de negativa krafters inverkan. De största av dessa beskyddande områden fasthålls som en form av lokala lysande civilisationer, och de mindre av dessa områden blir till esoteriska skolor, tempel m.m.

I slutet av atlantistiden blir skillnaden mellan ljus och mörker så stort, att Hierarkien medvetet drar sig mer och mer tillbaka från mänskligheten. Det kommer ett grundläggande beslut om, att mänskligheten har stort behov av att lära genom egna erfarenheter, att denne läroprocess ska ske utan direkt vägledning från mästarna.

Undantaget är de människor, som av egen fri vilja söker de mindre samfunden, de tempel och de esoteriska skolorna, som fortfarande har en öppen förbindelse med Det Stora Vita Broderskapets inre ashrams.

Efter att atlantiscivilisationen upphör, uppstår det med jämna mellanrum lysande samfund eller högt utvecklade civilisationer, där den esoteriska traditionen kan fortsätta, och där samfunden präglas av mästarnas verkan. Ibland är några av mästarna inkarnerade i dessa samfund och undervisar öppet dom som är inställda på att lyssna.

 

Religionernas skapande


Särskilt Buddhas inflytande i Österlandet och Kristi inflytande i Västerlandet blev epokgörande för att vända civilisationen från den lägsta punkten och uppåt mot Gudsrikets värld. I Buddhas impuls blir det särskilt lagt vikt på en ljusutströmning av buddhiskt ljus. Den grundläggande läran i Österlandet blir frigörelse från lidandet genom genomskådande och upplösning av begär.

Den grundläggande läran i Västerlandet blir individualism, praktisk kärlek till din nästa och öppenhet för Guds kärlek. Även om dessa stora religiösa impulser naturligtvis blir mer eller mindre tillslöjade och förvridna, så skapar de ändå en avgörande ändring i mänsklighetens utveckling från det primitiva och egoistiska stadiet till ett mer medvetet, ett mer filosofiskt och ett mer lysande utvecklingssteg.

Bland annat stimulerar Buddhas och Kristi impulser många människors mentala kroppar så mycket, att det utvecklas hela teologier och filosofier, som genom sina olikheter utmanar till fortsatt nytänkande. Bakom denna aspekt av världsreligionerna ligger en medveten impuls från Hierarkiens sida om, att människorna inte bara blint skall lära genom egen erfarenhet, men också ha stimulerat deras mentala kroppar.

Stimuleringen av de mentala kropparna är ett mycket viktigt aspekt av mänsklighetens utveckling, eftersom förmågan till att analysera är en förutsättning för, att människorna kan genomskåda de negativa krafterna.

Förmågan till att stå ensam i sitt eget mentala medvetandefält, är en förutsättning för att människan kan bli en skapare.

Och byggandet av den mentala bron i mellan astralplanet och det buddhiska planet är en förutsättning för, att mänskligheten med tiden kan inta sin rättmässiga plats som en representant för den skapande intelligensen på Jorden.

Av samma orsak har den mentala utvecklingen fått en väldig stimulering, även om priset i första omgången har varit en växt av egoenergin och en utveckling av konkret intelligens, vetenskap och teknik, som skapar många skadliga verkningar på miljön, och som kan skapa tillfälliga obalanser mellan hjärta och huvud.

 

Den teosofiska impulsen.

 

1875 hade mänsklighetens medvetande utveckling nått till det stadiet, att några av mästarna i Det Stora Vita Broderskapet - särskilt Mästaren R, Kuthumi,  El Morya( vänster bild) och Djwal Kuhl - valde att offentliggöra stora delar av den esoteriska visdomen och att utbreda kunskapen om att Det Store Vita Broderskapets existerar.

 

Detta skedde genom H.P. Blavatsky ( hög.bild ) och Det Teosofiska Samfundet. I den första teosofiska perioden blev kunskapen om Det Stora Vita Broderskapet utbrett i den förståelsen, att mästarna var ett "Trans-Himalayan Brotherhood". Dvs. att det fokuserades på, att det bodde en grupp mästare på den andra sidan af Himalaya (sett från Indien), och att de var förbundna med ett nätverk av mästare, som levde olika ställen på Jorden.

Denna uppfattning av Det Stora Vita Broderskapet ledde bl.a. till att många teosofer var upptagna av, hur de kunde komma att möta mästarna på det fysiska planet. Många sökte genom Blavatsky att få kontakt med en av mästarna i hoppet om att kunna bli discipel/lärjunge till en av dom.

Mästarnas plan genom Det Teosofiska Samfundet var att lägga vikten på "the Ageless Wisdom". Denne tidlösa visdom var den egentliga teosofin - dvs. vetande eller visdom om det gudomliga. Den tidlösa visdomen har existerat bakom scenen i hela mänsklighetens utveckling, eftersom den var en del av Det Stora Vita Broderskapets grundläggande förståelse av universum.

Den var bl.a. nedsänkt i några urgamla stansar, som igen havde givet stoff till de flesta av de myter om universum och mänsklighetens gudomliga ursprung, som finns i världsreligionerna och i otaliga folkslag. Den tidlösa visdomen blev administrerad av mästarna genom esoteriska skolor, som hade varit mer eller mindre dold.

Världsreligionerna är ett förvrängt utryck för den tidlösa visdomen, men bakom världsreligionerna är det en enhet i en förståelse av de eviga principer om ljus och kärlek, och om att människans ursprung och mål er gudomligt.

 

Det Stora Vita Broderskapet

 

1919 skapade Det Stora Vita Broderskapet en fortsättning av den teosofiska impulsen genom Alice A. Bailey. (bild) Den första boken i denne nye teosofiska impuls hette " Initiation, Human and Solar". Boken handlar inte bara om invigning, men också om Det Store Vita Broderskapets organisering och uppgifter.

I denne bok kommer det en långt mer nyanserad förståelse fram om Det Stora Vita Broderskapet. Det läggs vikt på att invigning inte handlar om, vilken organisation (t.ex. den teosofiska) man tillhör, och att den inte handlar om ett bestämt trosförhållande till Gud.

Invigning är universell och uppstår, när människornas inre kroppar har nåt ett bestämt utvecklingsnivå, oberoende av yttre tillknytningsförhållande och livsuppfattning.

På samme sätt uppstår en mer fullständig förståelse av Det Stora Vita Broderskapets arbete: Det Store Vita Broderskapet är inte bara ett nätverk av mästare med huvudfokus nära Shigatse i den sydliga delen av Tibet. Det Stora Vita Broderskapet är ett helt rike - kärleks/visdomsriket på Jorden.

Detta rike består inte bara av de sju strålmästarna samt Manun, Världsläraren, Maha Chohan, Buddha och Jordens Inre Kung. Riket består heller inte bara av de 63 mästarna, som är inbyggda i de högre strukturerna i Det Stora vita Broderskapet. Utan det består av de tusen och åter tusen av mästare, som har passerat gränsen mellan det mentala och det buddhiska planet, och som har den uppgift att stimulera kärleken och visdomen på Jorden. Det vill säga, att varje gång en invigd passerar gränsen mellan det mentala och det buddhiska planet, så är denna människa en del av Det Stora Vita Broderskapet, i det fallet han/hon förblir tillknuten till Jorden.

Samtidigt utvidgas förståelsen av Det Stora Vita Broderskapet "nedåt mot mänskligheten". I sin yttersta definition består Det Stora Vita Broderskapet därför av alla människor på Jorden, där kärleks/visdomsvibrationen är tänd. Detta betyder att redan från den 1 invigningen, är en människa i sin yttersta konsekvens, en medlem av Det Stora Vita Broderskapet. På detta utvecklingssteg är medlemskapet inte dagsmedvetet, och det är snarare själen än personligheten, som är medlem.

Från den 3 invigningen kan det ske ett dagsmedvetet erkännande av medlemskapet av kärleks/visdomsriket. Men många människor, som på detta sätt är medlem av Det Stora Vita Broderskapet, är inte dagsmedveten om broderskapets existens, eftersom deras dagsmedvetna erkännande snarare går på, att de är mer eller mindre genomströmmade av Guds väsen som kärlek och visdom.

I Alice A. Bailey litteraturen uppstår det också den utvidgning av vår förståelse av Det Stora vita Broderskapet, att det skiljs mellan Det Stora Vita Broderskapet, som också kallas Hierarkien, och Shamballa. I den gamla teosofin var Shamballa känd som den lysande staden eller den gyllene staden, där Jordens Inre Kung, Sanat Kumara, hade sitt huvudfokus. Och det fanns en kunskap om, att Shamballa hade existerat fysiskt och nu finns på det eteriska planet.

I den nya förståelsen fasthålls, att Shamballa är en eterisk ljusstad, och man antyder, att denne ljusstad ligger i Gobi-öknen i Mongoliet. Men samtidigt beskrivs Shamballa som ett självständigt fokus, som är lika så högt hävd över Hierarkien, som Hierarkien är hävd över mänskligheten. Mästaren Djwal Kuhl har tydligen en mycket stor respekt för och dedikation till Jordens Inre Kung. Och han beskriver Shamballas nivå som en nivå, som även de femte invigda mästarna har mycket lite dagsmedveten beröring med.

Ännu en stor skillnad till den kunskap, som blev frigivit genom den första teosofiska impulsen, är att Det Stora vita Broderskapet blir mycket närmre beskrivet genom de sju strålashramens uppgifter med att påverka hela mänsklighetens civilisationer. Dvs. att inspiration till själva den andliga utvecklingsvägen och stimuleringen av denna genom andliga rörelser och tekniker bara är en mindre del av mästarnas samlade uppgifter. Andra uppgifter går genom alla övriga områden inom  civilisationen.

Mästarna arbetar med en samlad plan för att häva mänsklighetens medvetande och för att häva alle områden av civilisationen genom t.ex. politik, filosofi, religion, musik, konst, vetenskap, ekonomi och de sociala reorganiseringar i människoriket.

Ännu en skillnad till den tidigare kunskapen om Det Stora Vita Broderskapet är, att dens verkan enligt Alice A. Bailey litteraturen inte bara handlar om mänskligheten, men också innefattar en stimulering av både mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. Det framgår här att det är ett nära samarbete mellan mästarnas och ärkeänglarnas verkan genom de olika ängla och deva hierarkier.

 

 

Framtida påverkningar från Hierarkien


Hierarkien går nu in i en länge väntad fas i förhållande till mänskligheten. Då mästarna i slutet av atlantistiden drog sig undan från ett dagsmedvetet samarbete med mänskligheten, var det utifrån en plan om att när mänskligheten blev så mogen, att den själv önskade att öppna dörrarna till kärleks/visdomsriket, så skulle samarbetet bli återupptaget  i fullt omfång. Efter den lyckliga utgången av det andra Världskriget blev det beslutat, att tiden nu var inne till, att detta samarbete kunde återupptas. Den store planläggningen omkring detta kallas för Hierarkiens Framträdan - enligt  en Alice A. Bailey bok med samma namn. I fem av ashramarna sker det i dessa årtionden en noga planläggning av, hur dessa ashrams verkan ska bli mer och mer synlig i mänskligheten. Efterhand som detta sker, så kommer vi se en fortsatt mer direkt inflytande från Hierarkiens sida, särskilt på skapandet av en ny världsekonomi, skapandet av god vilja i mänskligheten, skapandet av den rätta balansen mellan enhet och mångfald i det nya världssamfund och skapelsen av en ny världsimpuls eller världsreligion.

I den nästa fas av Hierarkiens framträdan kommer vi inte att se mästare direkt stå fram och omtala sig själv som medlemmar av Det Stora Vita Broderskapet, men vi kommer att se många invigda på det andra och tredje indvigningsnivån, som - dagsmedvetet eller omedvetet - representerar Det Stora Vita Broderskapet. De bildar tillsammans ett nätverk, som står för reorienteringen av mänskligheten mot universella värderingar och reorganisering av samfundet, så att det nya världssamfundets principer om broder/systerskap, och om att värderingarna tillhör alla, kan slå mer och mer igenom.

 

 

 

Den nya världimpulsen kommer långsamt att ersätta de nuvarande världsreligionerna. Planen är, att det kommer att ske successivt och nästan omärkligt, efterhand som de nuvarande holistiska livsförståelserna blir impregnerad med fortsatt större kärlek och fortsatt större visdom. Det väntas bl.a. att det kommer att inkarnera fler avatarer på det tredje, fjärde och femte invigningsnivå, som kommer att nedsänka olika aspekter av den nya världsimpulsen. Dessa avatarer kommer att vara en direkt förlängning av Det Stora Vita Broderskapet, och de kommer alla att bli mer eller mindre överstrålade av Kristus och/eller Buddha. Det 21 århundradet blir därför avatarernas århundrade.

 

I slutet av det 21 århundradet förväntas det, att Hierarkiens närvaro blir vanligt erkänt bland huvudparten av de ledande inom det filosofiska, religiösa och politiska livet. Det kommer vid den tidpunkten att vara så stor uppbackning bakom de ideal, som Hierarkien representerar på Jorden och står för, att det kommer ett allmänt erkännande av, att reorganiseringen av samfundet måste ske efter dessa ideal. När vi når fram till mitten av det tredje årtusendet, förväntas det, att mästarna igen lever öppet bland människorna, eftersom de är involverade i regeringsinstitutioner, templen, andliga skolor, universitet och andra områden, som står för mänsklighetens upplyftande.

 

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk

 

Översatt av Mariann Andersson

 

Anmäl
2008-06-18 09:19 #1 av: [Mariann]

 Kom att tänka på denna artikel när diskussionen kom upp om förbjuden arkeologi!

 Läs nedan....

Enligt gängse esoteriska källor som teosofin och Alice A. Bailey, ankom Det Stora Vita Broder/systerskapet till Jorden för 18 millioner år seden. Enligt dessa källor var mänskligheten vid den tidpunkten i ett så primitivt tillstånd, att människorna måste betecknas som djur eller djurmänniskor.

Samtidigt finns det beskrivningar om att experimentet med att sätta en människoutveckling i gång, startade många millioner år tidigare. Men att utvecklingen hade gått så mycket i stå, att man höll ett råd i solsystemet om denna utveckling skulle ges upp

VIDARE

Med hänsyn till att en tid på 18 millioner år verkar som en relativ lång tid tillbaka, sett i förhållande till de fynd, som man har gjort av primitiva människor sedan dess: Samtliga fynd av människoskelett från 2-3 millioner år sedan visar, att människan vid den tidpunkten var så primitiv, att det först då hade börjat gå upprest. En nyare inspiration från Hierarkien antyder då också att de 18 millioner år skall tas mer symboliskt än konkret.

 

Anmäl
2008-06-18 09:23 #2 av: [Mariann]

Här skulle ju kanske finnas belägg för vad boken menar... utan att ha läst boken förståss!

Den sista raden som jag strukit under, där kan man ju fundera över om denna nya inspiration om den då inte bara är något man tillfört eftersom man så gärna vill få det bevisat vad Biley o DK säger....

Det kunde vara intressant att få veta vem den inspirationen kommer ifrån...

För min del kan jag lätt se den meningen som ogiltig...

Ni som då läst boken sett videon kan dessa aspekter på tid stämma?

Isåfall skulle dessa civilisationer som inom new age/alternativ svängen oftas pratas om Lemurien och Atlantis kunna stämma....

Anmäl
2008-06-18 09:41 #3 av: [Mariann]
Nu när jag forskat mer omkring boken förbjuden arkeologi så kanske "den nyare inspirationen" lika gärna kan tolkas som att det kan vara ännu mer 18 miljoner år....
Anmäl
2008-06-18 12:18 #4 av: Blissis

Wikipedia om stenåldern

Wikipedia om människans utveckling 

Anmäl
2008-06-18 16:43 #5 av: [Mariann]

Den här meningen i artikeln gillar jag

"Förmågan till att stå ensam i sitt eget mentala medvetandefält, är en förutsättning för att människan kan bli en skapare"

Anmäl
2009-01-16 18:34 #6 av: molly57

För snart 4 år sedan,var jag till ett känt medium. Hon började prata en del om  Det stora vitabrödaskapet .och jag skulle ha' en kopling till dom. Tyckte det var ur flummigt som helst..

Jag trodde hon var lite "knäpp" hade ju aldrig tidigare hört talas om dom. Men har efter det läst en hel del. Mkt intressant läsning.

Tack en fin  artikel

Anmäl
2009-01-17 06:08 #7 av: [Mariann]

Då skulle jag tro att du går invigningsvägen. Läs artikeln discipelskapets väg och se om du känner igen saker där...

Anmäl
2009-02-18 09:37 #8 av: Hukanson

Kan det vara så att när esoterisk undervisning ges till mänskligheten på dess mer känsliga självupptagna stadium måste den vara mångfascetterad och tala till mänskliga psykologin på ett stödjande sätt . Därför är även symboliken meningsfull på ett flertal vis .

Helt sann undervisning blir det ju först när vishetslärarna helt och hållet undervisar om tidlös vishet , gudomlig sanning . Den sanning som inte begränsas av enskilda inkarnationsförlopp.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-18 09:41 #9 av: [Mariann]

Så är det nog...

och jag tänker på när Mästaren DK genom Alice Bailey säger "inom snar framtid", menar han om 300 år....

Anmäl
2009-02-18 09:43 #10 av: [Mariann]

Det är väl också därför mycket av undervisningen i böckerna är lite kryptisk och sägs förstås av de som har 3 invigningen eller mer... vilket det ju inte vimlar av på Jorden precis...

Anmäl
2009-02-18 10:01 #11 av: Aldebaran

Det talas om att Biet och Myran är hitkomna med Sanat Kumara. Och har utvecklats här på vår planet sedan ca 18 miljoner år...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 10:08 #12 av: [Mariann]

Ja jag läste något om det i Kosmisk Eld, här nyssens...  diger bok den...

Anmäl
2009-02-18 10:12 #13 av: Aldebaran

Den har jag...På engelska......Obestämd

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 10:13 #14 av: [Mariann]

ojdå... den som tom är svår på svenska... fast du är kanske en hejjare på engelska så...

Anmäl
2009-02-18 10:15 #15 av: Aldebaran

mmm har inte läst en sida i den... 1000 sidor och bibeltunnt papper med små bokstäver....hmmmm

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 10:16 #16 av: [Mariann]

*fniss* men väldigt intressant och jag var förvånad av hur mycket jag ändå förstod, eller i alla fall tror mig förstå...

Anmäl
2009-02-18 10:21 #17 av: Aldebaran

Mmm det ligger ju inte i antalet lästa böcker i detta livet.... Du kanske har läst det förut någonstans.. någongång...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-18 10:24 #18 av: [Mariann]

Jodå jag kan allt se mig själv med näsan djupt ner i esoteriska böcker sedan gammalt.... likväl som jag kan se mig på barrikaderna kämpandes för människors lika värde, rösträtt osv... jodå... lite har jag nog gjort tidigare...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.