Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Övrigt

Tyngdkraftens hemlighet

2008-02-28 14:03 #0 av: Farwuq

Fanns det avancerad kunskap och teknik i forntiden, har mänskligheten i flydda tider nått lika långt eller längre i sitt vetande än vi i dag? Vissa gamla dokument tyder på detta…

Utdrag från "The Anti-Gravity Handbook"
av D. Hatcher Childress

Översatt till danska från engelska av Erik Ansvang,
Översatt till svenska från danska av "Farwuq"

29:e februari 2008

 

Tyngdkraftens hemlighet

Många som försöker att avslöja UFO-gåtan förbiser ofta ett viktigt faktum. Man antar automatiskt att alla oidentifierade flygande objekt kommer ifrån den yttre rymden - eller eventuellt att de är hemliga militära uppfinningar. Man bortser ifrån att en möjlighet till ursprung kan vara Indien eller Atlantis.


Vår kunskap om forntidens flygande farkoster härstammar från gamla indiska texter som överlevt ända till våra dagar, det råder inget tvivel om att dessa texter är autentiska. En del av dem är välkända indiska poem som det finns hundratals av, många av dessa är ännu inte översatta från sanskrit.

Ashoka och "De nio okända männen"
Den indiske kejsaren Ashoka (se fotnot) grundade "De nio okända männens sällskap". Detta sällskap bestod av framstående indiska vetenskapsmän som av allt att döma skulle kategorisera de olika vetenskapsgrenarna. Kejsar Ashoka hemlighöll arbetet - därför han fruktade den avancerade vetenskap som blev funnen i de gamla indiska källorna och som registrerades av dessa män - skulle kunna komma att bli destruktivt använda - till exempel inom krigföring - viket kejsar Ashoka i högsta grad tog avstånd ifrån.

"De nio okända männen" skrev ner allt i böcker - troligen skrev de en bok vardera. En av böckerna hette "Tyngdkraftens hemlighet". Denna bok som är känd av naturvetenskapen, anses först och främst beskriva "gravitationskontroll".

Att boken existerar är bortom tvivel och den förvaras i ett hemligt bibliotek i Indien, Tibet eller på annan plats. Det är lätt att förstå Ashoka's skäl att hålla denna kunskap hemligt, han önskade förhindra att detta vapen föll i händerna på sådana människor som t.ex. nazisterna under andra världskriget. Ashoka insåg den förödande potential ett sådant vapen kunde komma att få i ett kommande krig. Han gjorde det eftersom detta vetande redan hade varit orsaken till ödeläggelsen av det indiska "Rama imperiet" flera tusen år tidigare.

Sanskritdokumenten i Lhasa
I nyare tid upptäckte kineserna några sanskritdokument i staden Lhasa i Tibet. Dessa dokument blev sända till Chandrigarh Universitetet för översättning. Dr. Ruth Reyna från universitetet menade att dokumenten innehöll anvisningar om hur man byggde rymdskepp.

Drivkraften var "antigravitation" förklarade hon och drivkraften bygger på ett system som motsvarar "laghima" - människans okända kraft som är fysiologisk till sin natur (troligen eterisk (red.)). Det rör sig om en "en centrifugalkraft som är stark nog till att motverka tyngdkraften". Enligt de hinduiska yogis är det denna "laghima" som gör det möjligt för en människa att kunna levitera.

Dr. Reyan menade att ombord på dessa farkoster - som man i texterna kallade för "Astras" - kunde de gamla indierna enligt dokumenten - som man räknar anser vara flera tusen år gamla - ha skickat människor till andra planeter. Manuskripten sägs också avslöja hemligheten med "antima" - "osynlighetens kappa" och hemligheten till "garima" - konsten att bli tung som ett berg av bly.

Självfallet så tog inte de moderna indiska vetenskapsmännen texten på allvar men de betraktade den med större seriositet då kineserna tillkännagav att de använt vissa uppgifter från texterna i deras rymdprogram. Detta var en av de första gångerna som en regering erkänt att man forskade i antigravitation.

I de gamla skrifterna så står det inte att man har företagit rymdresor. Däremot är det riktigt att man berättar om en planlagd resa till månen men man känner inte till om denna resa blev genomförd. Trots det har ett av de stora indiska diktverken, "Ramayana" en ytterst detaljerad berättelse om en resa till månen i en "Vimana" eller "Astra" och i diktverket beskrivs ingående detaljer om en strid på månen med en "Asvin" - ett atlantiskt luftskepp.

Rama imperiet
Detta är bara en liten del av de vittnesutsagor som berättar om hur de gamla indierna använde sig av antigravitation och luftfarkoster. För att förstå teknologin så får vi gå ännu längre tillbaka i tiden.

Det så kallade "Rama imperiet" i det nordliga Indien och Pakistan som utbredde sig för - minst - 15.000 år sedan på den indiske subkontinenten. Blev en nation med många stora högt utvecklade städer, av vilka många fortfarande finns kvar i den pakistanska öknen och i det nordliga och västliga Indien.

Rama imperiet existerade troligen samtidigt med den atlantiska civilisationen som låg mitt i Atlanten och riket blev styrt av "upplysta prästkungar" som härskade över städerna. Ramas imperiets sju större städer är kända i de klassiska hindutexterna som "Rishiernes sju städer".

"Vimanor" - forntidens luftfarkoster
Enligt de gamla indiska texterna hade man vid den tiden luftfarkoster som man kallade "Vimanor". De gamla texterna beskriver en Vimana som en flygande, cirkelrund, dubbeldäckare med runda öppningar och en kupol - till utseendet mycket lik nutidens ufon. Vimanan flög med "vindens hastighet" och utsände ett "harmonisk ljud". Det fanns minst fyra olika typer av Vimanor - några tallriksformade, andra cylinderformade.

De gamla indiska texterna berättar att Vimanorna var så mångsidiga, att det skulle fylla flera bokband att återge beskrivningarna. De gamla indierna som själva konstruerade luftfarkosterna, skrev regelmässiga manualer till de olika Vimanorna - några av manualerna är till och med översatta till engelska.

"Samara Sutradhara" är en vetenskaplig avhandling, som beskriver en resa med en Vimana olika aspekter. Det är 230 stanzer (kapitel) som beskriver konstruktion, take-off, resa över stora distanser, reguljär landning och nödlandning och till och med antagliga kollisioner med fåglar.

I ett indiskt tempel fann man år 1875 ett dokument, "Vaimanika Sastra" skrivet av Bharadvajy den Vise under det 4:e. århundradet f.Kr., denna text är skreven med en ännu äldre text som förlaga. Texten berör "Vimanornas" olika funktioner och inkluderar manövrering, säkerhetsföreskrifter i förbindelse med längre flygningar, förbehållsregler vid stormväder, åskväder med risk for blixtnedslag och hur man skiftar från solenergi till en energikälla, som låter som "antigravitationskraft".

"Vaimanika Sastra" (eller Vymaanika-Shaastra) har åtta kapitel med diagram som beskriver tre typer av luftfarkoster som inkluderar instrument som vare sig kunde brännas eller krossas. Det nämns även 31 nödvändiga delar och 16 olika material som luftfarkosterna är framställda av. Dessa material är i stånd till att absorbera ljus och värme och precis därför var de lämpade vid konstruktionen av "Vimanor".

Dokumenten är översatta till engelska och kan erhållas om man skriver till författaren. Boken heter: "Vymaanidashaastra Aeronautics" av Maharishi Bharadwaaja. Den är översatt till engelska och redigerad, tryckt och utgiven av Mr. G.R. Josyer, Mysore, Indien, år 1979 (det finns dessvärre ingen gatuadress). Mr. Josyer är chef för "The International Academy of Sanskrit Investigation" som ligger i Mysore.

Architecture - Futuro UFO

Anti-gravitation

Det råder inte något tvivel att Vimanorna blev framdrivna av någon slags "anti-gravitation". Vimanorna startade vertikalt och kunde lyfta sig upp i luften i stil med en modern helikopter eller ett luftskepp. Bharadvajy den Vise hänvisar till inte mindre än 70 auktoriteter och 10 experter inom luftfart genom historien. Dessa källor har emellertid gått förlorade.

Vimanorna förvarades i en "Vimana Griha" - ett slags hangar och man uppger att drivmedlet ibland var en gulvit väska och att det ibland bestod av en kvicksilverblandning men det råder stora skiljeaktigheter mellan författarna om detta ämne. Det är troligt att senare författare skrev under influens av äldre texter och att det därför är mycket förståligt att de var osäkra på grundbegreppen bakom luftskeppens drivmedel. Den "gulvita" vätskan leder tanken till bensin och möjligtvis så hade Vimanorna flera olika drivmedel - vilket innebär förbränningsmotorer och möjligen även jettmotorer.

Inspiration för nazisterna?
Det är intressant att konstatera att det var nazisterna, som utvecklade den första funktionella pulserande rammotor till deras raketer. Hitler och ledande nazister var nämligen påfallande intresserade av det gamla Indien och Tibet, de sände expeditioner till de bägge länderna under tidligt 1930-tal, för att kunna samla in esoteriska källskrifter och troligen är det från dessa källor som nazisterna inhämtade sin vetenskapliga information.

Enligt "Dronsparva" (ett avsnitt i "Mahabarata") och "Ramayana" var en Vimana formad som ett klot och den rörde sig framåt med hög hastighet med en kraftig luftström som blev frambringad av kvicksilver. Den rörde sig som ett UFO, ty den förflyttade sig upp och ner eller framåt och bakåt, helt enligt pilotens önskemål.

Enligt en annan indisk källa, "Samar", var Vimanorna "kraftmaskiner med släta sidor och innehöll kvicksilver som for ut ur bakändan som en vrålande flamma."

Ett annat verk vid namn "Samaranganasutradhara" beskriver hur flygfarkosten var konstruerad och det är fullt möjligt att kvicksilver faktiskt har något att göra med förbränningen - eller snarast med styrsystemet.

Det är också beaktansvärt att sovjetiska vetenskapsmän upptäckte vad de kallade "forntida ting som blev använt till kosmiska farkoster" i grottor i Turkistan och i Gobiöknen. "Apparaterna" är halvklotsformade objekt av glas eller porslin, de är även kägelformade och med en droppe kvicksilver inuti.

Flög över hela världen
Det är uppenbart, att de gamla indierna kunde flyga över hela Asien i dessa farkoster - och kanhända också till Atlantis - och av allt att döma dessutom till Sydamerika.

Skrifter som ännu inte är tolkade - har hittats vid Mohenjodaro i Pakistan som anses vara en av "Rama Imperiets sju Rishi-städer". Sådana skrifter är också funna på andra platser, exempelvis på östra delen av Påskön. Skrifter - som likaledes är otydda - från den västliga delen av Påskön, skrifter som kallas "Rongo-Rongo skrifterna", dessa har slående likheter med Mohenjodaro-skrifterna. Var Påskön kanske en flygplats för Rama Imperiets Vimana rutter?

I "Mahavira av Bhavabhuti" - en Jain-text från det 8:e århundradet sammanställt från äldre texter och traditioner - kan vi läsa: "En luftfarkost, ‘Pushpaka', transporterar många människor till staden Ayodhya. Himlen är full av väldiga flygande maskiner, mörka som natten men de hålls synliga med hjälp av gula blinkningar".

De gamla indiska dikterna, Veda, som anses för att vara de äldsta bland de gammalindiska texterna, beskriver Vimanor med olika former och storlekar: "Ahnihotra- vimana" med två motorer, "Elefant-vimana" med flera motorer och även andra typer, som var uppkallade efter isfågeln, ibisen och andra fåglar och djur.

UFO ??


Vimanorna blev använda till krigföring
Dessvärre blev Vimanorna - liksom andra uppfinningar - ofta använda under krig. Om vi ska tro de indiska texterna så använde atlanterna sina flygande farkoster som kallades för "Vailixi" - de var en motsvarande luftfarkost - under ett försök att uppnå världsherravälde. Atlanterna som kallas för "Asvins" i de indiska texterna, hade troligtvis en ännu mera avancerad teknologi än vad indierna hade. De hade sanningsenligt ett mera krigiskt temperament. Även om man inte känner till några atlantiska texter om de atlantiska flygande Vailixierna, så finns det esoterisk information från teosofiska källor som beskriver dessa luftfarkoster.

Cigarr- och tallriksformade
I likhet med och kanske även identiska med Vimanor så var Vailixierna troligen cigarrformade och kunde framföras under vatten såväl som i luften och till och med i rymden. Andra farkoster var liksom vissa typer av Vimanor tallriksformade och kunde även de uppenbarligen färdas under vatten.

Eklal Kueshana, författare till "The Ultimate Frontier", skrev 1966 i en artikel, att Vailixierna blev utvecklade på Atlantis för 20.000 år sedan och att de mest allmänt förekommande Vailixierna var "tallriksformade med en trapetsformad tvärliggände sektion med tre halvklotsformade motorer på undersidan". ... "De använde sig av en mekanisk antigravitations anordning - som utvecklade cirka 80.000 hästkrafter".

Ramayana, Mahabarata och andra texter berättar om fruktansvärda krig som ägde rum för tio eller tolv tusen år sedan, krig mellan Atlantis och Rama, där man använde vapen som vi föreställer oss endast tillhör vår moderna tid.

Kärnvapenkrig i det forntida Indien?

Det gamla verket "Mahabarata", en av källorna till vårt vetande om Vimanor, talar om krigens fasansfulla ödeläggelser: "... (vapnet var) en enkel projektil laddad med all universums kraft. En vitglödande slöja av rök och flammor så ljusstark som tusen solar reste sig i all sin strålglans... En ljungeld av kraft... I skepnad av dödens sändebud... Som förvandlade allt till aska... Hela Vrishnis' och Andhakas ras blev brända till oigenkännlighet... Håret och naglarna föll av... Keramik blev krossat utan synbar orsak och fåglarnas färg gick över till vitt. Efter några få timmar var alla livsmedel infekterade. Soldaterna var tvungna att kasta sig i floden för att undgå elden och för att desinficera sig själva och utrustningen..."

Mycket tyder på att "Mahabarata" beskriver ett kärnvapenkrig! Denna skildring är inte unik, skildringar av strider där det har använts en otrolig arsenal av vapen och flygande farkoster är vanliga i de gamla indiska poemen. En av dikterna beskriver till och med en strid mellan en Vimana och en Vailix på månen. Texten beskriver reellt och väldigt precist på vilket sätt en kärnvapensprängning ter sig och det samma gäller effekterna av den radioaktiva kontaminationen. Att kasta sig i vattnet är den enda möjligheten för lindring.

Radioaktiva skelett och stenar av glas
Då Rishiernas stad Mohenjodaro under de senaste århundradena bliv utgrävd av arkeologerna så fann de skelett som låg i gatorna - några av dem höll varandra i hand som om en stor olycka plötsligt drabbade dem. Dessa skelett är de mest radioaktiva som man någonsin har funnit, de liknade de man fann efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Forntidsstäder med mursten och stenväggar som bokstavligen är sammansmälta och förvandlade till glas finns i Indien, Irland, Skotland, Frankrike, Turkiet och även på andra ställen. Det finns ingen logisk förklaring till att sten, befästningar och städer förvandlats till glas - bortsett från en kärnvapenexplosion. I den välorganiserade staden Mohenjo-Daro - som vid sin tid var utrustad med ett avloppssystem som överträffar de anläggningar som vi ser i dagens Pakistan och Indien - var gatorna överströdda med "svarta klumpar av glas". Dessa glaskulor visade sig att vara lerkärl som blivit smälta samman under extrem hetta.

En naturkatastrof uppstod som en följd av kärnvapenkrigen med Atlantis. Krigen resulterade i utplåning av Rama, de fick värden att kollapsa och krigen bombade civilisationerna tillbaks till "stenåldern". Först flera tusentals år senare börjar det som vi kallar historisk tid. Emellertid så ser det inte ut som att alla Atlantis och Ramas Vimanor och Vailixier gick förlorade. Under minst ett årtusende var åtskilliga av dessa fortfarande i användning, vilket intygades af Ashoka's "nio okända män" och manuskripten från Lhasa.

Sun beams

Bevarat till eftervärlden i hemliga ordnar
Att de hemliga sällskapen eller ordnarna - som består av upphöjda och upplysta själar - har bevarat dessa uppfinningar, deras vetenskap, deras historia etc., är inte något överraskande. Många kända historiska personer inklusive Jesus, Buddha, Lao Tse, Kungfucius, Zarathustra, Mahavira, Quetzalcoatl, Akhenaton, Moses och flera senare individer - samt många okända personer, var medlemmar av sådana hemliga organisationer. En sak som är intressant är att då Alexander den Store invaderade Indien för mera än två tusen år sedan, så blev de - enligt vad han berättar i sina historiska noteringar - vid en tidpunkt angripna av "flygande, flammande sköldar", dessa skrämde hans här och kavalleri, med följden att de drevs tillbaka. Dessa "flygande tallrikar" använde uppenbart inte atombomber eller strålkanoner emot Alexanders manskap och Alexander kunde sedan fortsatta sitt indiska erövringståg.

Många författare antar att dessa "sällskap" döljer några av deras Vimanor och Vailixier i hemliga grottor i Tibet eller på andra ställen i Centralasien. Öknen kring Lop Nor i västra Kina är ett område som är känt för sitt stora UFO-mysterium. Kanske förvaras det fortfarande åtskilliga av dessa luftfarkoster i underjordiska baser i stil med de baser amerikanerna, engelsmännen och ryssarna har byggtupp runt omkring på jorden i de senaste årtiondena. Dock kan all UFO-aktivitet inte kategoriseras som gamla Vimanor som av en eller annan orsak utför resor till månen. Utan tvekan så härstammar några av fenomenen från världens militärer - andra farkoster kommer möjligtvis från andra planeter och naturligtvis är flertalet UFO-observationer endast dimbankar, molnformationer, ljusfenomenen, vanligt flyg eller helt enkelt bedrägeri och hallucinationer men samtidigt är det ett anmärkningsvärt stort antal UFO-observationer som kan betecknas som seriösa och välunderbyggda.

_______________

Fotnot från Wikipedia

Ashoka, född 304 f.kr, död 232 f.Kr. av  Mauryadynastin, sonson till Chandragupta Maurya, och Indiens förste kejsare, 273-232 f.Kr.

Han erövrade så gott som hela den indiska halvön, samt Baluchistan och Afghanistan, för att därefter förklara sig trött på blodsutgjutelse. Istället sökte han med all sin kraft vinna landsmännen såväl som utländska folk för Buddhas nya lära. Sonen Mahinda begav sig till Ceylon och omvände där singaleserna.

Efter Ashokas död började Mauryariket snabbt förfalla. Hans huvudstad Patna är idag delstatshuvudstad i den indiska delstaten Bihar. Inom språkvetenskapen är dock Ashokas minne levande. De äldsta och ålderdomligaste exemplen på det medelindiska språket finns i Ashokas inskrifter.

 VISDOMSNETTET

 

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2008-02-28 17:49 #1 av: gyllenehjartljuset

Spännande läsning, men inte så långsökt som mankan tro om man har läst och anammat Asger L bok om änglar och stjärnmänniskor. De stjärnmänniskor som kom ner i de första inkarnationerna hade kvar mycket av sin kunskap från sina universum. Kunskap som de sen glömde i takt med att de blev mer och mer människor. Jag tycker ändå att det är fantastiskt att det finns sparade dokument från denna tiden. Mer såna här artiklar, kul.

Anmäl
2008-02-28 18:56 #2 av: Farwuq

Det finns ett helt bibliotek med allehanda artiklar i ett berett spektrum av ämnen. Samtliga är dock på danska och jag behöver lite tid för att hinna översätta dem till - för majoriteten av svenskar - ett begripligt språk.

Var lugn och tålmodig, min intention är att översätta fler av dessa alster.

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2008-02-28 19:24 #3 av: gyllenehjartljuset

bra, ser fram emot att läsa mer.

Anmäl
2008-02-28 19:52 #4 av: Ijin

O deam.. kanske ska man ge sig ut på jakt efter dessa skepp?

Anmäl
2008-02-28 20:28 #5 av: [Mariann]

Detta är riktigt spännande läsning... så dessa landningsbanor som finns i Anderna kanske var för dessa vår "egna" skepp......

Anmäl
2008-02-28 20:33 #6 av: Ayena_old

Mycket intressant läsning!

Anmäl
2008-02-28 21:21 #7 av: pson

Intressant...

Anmäl
2008-03-06 22:28 #8 av: Newage

Spännande läsning

Anmäl
2008-11-02 17:04 #9 av: Bengt-Olov

Ja, sannerligen intressant...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.