Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Mänsklighetens första invigning

2008-03-31 10:30 #0 av: [Mariann]

I denna tid är det så många texter från utomjordiska källor som behandlar mänsklighetens väckelse och uppstigningsprocess. Det finns också så många mediala människor som får intryck och inspirationer om en mycket snabb väckelseprocess, att det kan vara en god ide att få kompletterat med den form av överblick som förståelsen av invigningsprocesserna kan ge.

sommarrosor08 (4)_[224X168].jpg

All utveckling i mänskligheten och på planeten går efter naturens rytmer och lagar. Det betyder att när mänskligheten som samlad grupp når en möjlighet till invigning, så kommer dess utvecklingsprocesser att kunna beskrivas utifrån vad som faktiskt sker vid invigningarna. På samma sätt kan vi få en förståelse av, i vilken ordningsföljd vi kan förvänta oss att mänsklighetens framtida utveckling kommer att gå, om vi skiljer mellan de olika utvecklingstegen som ligger i de invigningar som är förestående.

I esoteriska kretsar är det i dessa år stora förväntningar om mänsklighetens förestående invigning, och även om den bästa esoteriska källan till en förståelse av mänsklighetens invigning är Alice A. Bailey litteraturen, är ämnet i denna litteratur  inte beskrivet på ett samlat sätt som kan ge en överblick över vad invigningen består av, när den kommer och vad den kommer att medföra. Därför är det också bland Alice A. Bailey-studerande olika meningar om mänsklighetens invigning. Genom att sammanlänka vår generella förståelse av invigningen med några av de antydningar som finns om mänsklighetens förestående invigning, kan vi bilda oss en viss överblick.

Denna överblick berättar om det samlade människorikets återfödsel, som kommer att påverka alla människor, även om en ganska liten procentandel förväntas gå igenom invigningen: För när mänsklighetens samlade hjärtchakra representerat genom dom, som går genom första invigningen öppnas för det buddhiska livet på den första invigningsnivån, så kommer hela mänskligheten att lyftas. Det blir också lättare och lättare för övriga grupper av mänskligheten att gå igenom invigningens port i de kommande århundradena på grund av det.

 

Nostalgie_[224X168].jpg


Materialismens slut

I Alice A. Bailey böckerna är det både antydningar om att mänskligheten håller på att ta den första invigningen, och om att den andra invigningen är nära förestående. Omedelbart kan dessa antydningar tolkas så att mänskligheten som samlat rike nu är inne i den första invigningens processer, men att det i en nära framtid kommer att vara så stor del av mänskligheten som tar den andra invigningen, att den andra invigningens ljus också kommer att påverka mänskligheten i ett mycket stort omfång.

Det är särskilt två grundläggande element som normalt går igen när den första invigningen tas av en individ: Det ena är en viss kontroll över den fysiska kroppen, och det andra är kristusmedvetandets födsel i människans hjärta. Om dessa omsätts till mänskligheten som helhet kan mycket av den utveckling som föregår just nu ses i det ljuset .

Just nu är vi mitt i en stor omställningsprocess, där vi får lov till att utveckla det materiella livet för att lära känna det med alla dess möjligheter för fullkomliggörelse på det fysiska planet och för att få ett andligt förhållande till det. Många är oroliga för att det materiella kan ta så mycket överhand att mänskligheten drunknar i materialismen. När vi tänker på hur ofta vi har haft inkarnationer där vi har sett på rika människors många möjligheter till ordentliga bostäder, tillräckligt mycket mat, resor, fina kläder och nöjen, är det inte så konstigt, att de flesta människor inne i sig har en djup längtan efter att också själva vara rika och få ett bekvämt och förnöjsamt liv. Så naturligtvis sker det i denna tid en våldsam väckelse av alla materiella önskningar och drifter. Det är många tusentals års längtan, som i denna tid levs ut, så materialismen är oundviklig i den nuvarande fas.

Samtidigt är vi inne i en mycket nödvändig vetenskaplig fas, där vi blir tvungna till att bygga på den fysiska vetenskapens förnuft och söka efter sanningen för att göra upp med alla gamla trossystem, föreställingar och religiösa och filosofiska dogmer. En ny tidsålder kan bara byggas på sanningen, och vi måste arbeta oss fram emot en sann förståelse av universum både genom den materiella vetenskapens väg och genom den andliga intuitionens väg. Men dessa två vägar måste komplettera och fullkomliggöra varandra. Därför är det genom ett gudomligt syfte som den fysiska vetenskapen har fått så fria händer, även om det i en period stödjer människornas materiella livshållning.

Om vi ställer frågan om, hur länge materialismen och det begränsade fysiska världsbilden kommer att vara, så finner vi en stor nyckel genom att förstå den första invigningen. För en av de stora processerna, som föregår upp till och under den första invigningen, är att människan får förbindelse med sin själ och i ett visst omfång genomskådar materialismens begränsningar.

Rosa Mundi_[224X168].jpg

Den första invigningens ljus har redan börjat att strömma in i mänskligheten. Detta ljus har varit en av huvudstimuleringarna bakom de stora utvecklingarna, som har skett sedan Det Första Världskriget. Det har stigit i intensitet i slutet av det tjugonde århundradet, och den blir fortsatt mer avgörande för, vad som sker i vårt förhållande till det fysiska. Den första invigningens ljus drar mänsklighetens medvetande mot icke-materiella värderingar. Detta ljus får oss att syssla med inre liv, med healing, med förutsättningarna för verklig fred i världen, med mänsklighetens broder-systerskap och med vilka värderingar och ideal, som ger människolivet ett bestående värde. Därför är det redan nu en fortsatt omfattande uppgörelse med själva materialismen, sett som en begränsning av medvetandets orientering mot inre liv. Och det är en fortsatt omfattande uppgörelse mot de auktoriteter, som önskar att beskriva människolivet, som om vi bara består av kroppar, och som om bara den fysiska världen är verklig. Oavsett hur stora triumfer den moderna tekniken och vetenskapen firar i denna tid, så håller den redan på att i mänsklighetens inre medvetande bli kompletterad med en förståelse av att den inte är tillträcklig.

Mänskligheten håller på att födas på nytt inifrån. Vi håller på att gå in i strömmen. Vi håller på att bli förbundna med den naturliga inre förnimmelsen och förståelsen av att vi är annat än kroppen. De många böckerna om näradödenupplevelser är bara ett symptom på det som håller på att ske som en naturlig inre reorientering av medvetandet. Det uttrycket som många använder om att "det finns mer mellan himmel och jord", är bara uttryck för en stigande inre förnimmelse av att vi är grundade i något mer omfattande än det vi kan mäta och väga. Mänsklighetens första invigning kommer oundvikligen att bryta ner den slöjan som finns mellan den fysiska världen och det första området av de inre världarna. Och oavsett hur många vetenskapsfolk, som fortsättter med att hävda att bara det fysiska är verkligt så kommer människornas inre förnimmelse berätta att de tar fel, och att de är för begränsade i deras konkreta vetenskap. Denna förnimmelse är inte för att vi har behov av att tro på något men det är för att det inre medvetandet börjar att göra sin naturliga förståelse mer gällande. Den förståelsen säger, att kroppen blott är ett redskap för ett djupare medvetande, och att den fysiska världen blott är ett bland många uttrycksformer för verkligheten.

Den naturliga förståelsen av andlig verklighet kan väntas att förstärkas mycket i de kommande årtiondena. Om vetenskapen inte klarar att ställa om sig tillträckligt snabbt så kommer en större och större del av befolkningen därför att växa ifrån den materiella vetenskapens världsbild. Liksom fler och fler människor i dag inte längre ser läkarna som auktoriteter för de är begränsade i sina förståelser, så kommer det bli fortsatta svårigheter för den materiella vetenskapens representanter att bli ansedda vara vetenskapliga auktoriteter på medvetandets områden. Samtidig med denna problemställning är det inga tvivel om att det kommer att komma fortsatta fler vetenskapliga genombrott, som går i riktning av att bevisa det som fler och fler människor håller på att bli medvetna om: Att det fysiska universumet som helhet blott är en del av ett universum med så många dimensioner, att det börjar bli meningslöst att tala om den fysiska världen som ett universum i sig själv.

I det 21. århundradet kan vi förvänta oss en grundläggande uppgörelse med materialismen som ett tecken på, att den 1. invigningen håller på att tas av mänskligheten som samlat rike. Under denna upppgörelse väljer vi inte längre att behärskas av ekonomiska krafter som stora kapitalintressen, multinationella sällskap, den fria marknadsekonomi, som sätter kapitalet över människan samt själva de mekanismer i de ekonomiska systemen, som binder människan till att arbeta med det syftet att bli ett led i ekonomins spel. Med andra ord kommer medvetandet tillslut ta upp pengaekonomins utmaningar och skapa ett nytt ekonomiskt system, där medvetandet demonstrerar sin förmåga till att styra ekonomin.

Balsgårdsrosen Anna_[224X168].jpg


Mänsklighetens broder-systerskap

När den första invigningens kristusinströmning blir starkare i mänskligheten kan vi förvänta att hjärteväckelsen accelererar mer och mer. De tendenser till att sysselsätta sig med såkallad new age-tänkande, som vi har sett i de sista årtiondena är i verkligheten ett uttryck för att den första invigningen håller på att återföda mänskligheten inifrån. När människor känner att det materiella livet är tomt, när de går igenom kris efter kris, när de går igenom processer med att mista och släppa efter, och när de märker ensamhetens djupa smärtor även om det materiella livet lyckas, så är det kanske ett tecken på att invigningsvägen närmar sig.

Om  vi i dag frågar människor i Nordeuropa om vad de speciellt önskar sig av livet, så går svaren i riktningen av att trivas, att känna inre lycka, att märka mer kärlek, att få frid i sig själv och att kunna frigöra mer av sina inre skapande resurser. Allt detta är ett tecken på att mänsklighetens första invigning nu kommer närmare och närmare det dagsmedvetna planet. Grundläggande är att vi därför håller på att skifta om till att bli sensitiva över det inre medvetandets naturliga tillstånd som ett tillstånd av harmoni, frid, glädje och samhörighet med något större. Det betyder också att vi i det sociala livet blir mer medvetna om att hjälpa varandra med att trivas. Och det betyder att prioriteringarna i samhället lägger mer och mer vikt på mänskliga behov. Vi upptäcker att den ekonomiska delen av samhället blott är ett redskap till att mänskliga värderingar kan främjas. Ekonomisk växt kommer därför mer bli underordnad mänsklig växt och trivsel. Detta är en oundviklig utveckling i de nästa årtionden och det kommer att prägla land efter land oavsett vilka tendenser som för ögonblicket går i andra riktningar. Det betyder också att sammanslutningar av länder så som EU oundvikligt kommer att ändra sina prioriteringar från ekonomi till allt vad som angår trivsel. Därför kommer det oundvikligen bli mer vikt på hur vi försäkrar oss den bästa möjliga miljön i naturen, på arbetsplatserna, i hemmen och i människornas medvetande.

 

Crown Princess Margareta_[224X168].jpg

Kristusmedvetandets födsel vid den första invigningen kommer för mänskligheten att bli den stora födseln av broder-systerskapets anda. Vi har redan tagit hål på detta genom den sjunde strålens inflytande i form av globalisering och ett begynnande världssamfund. Den första invigningens inflytande kommer att göra att tendenserna till globaliseringen mer kommer att skifta från det ekonomiska till det humanitära och medmänskliga. Vi ser redan nu många tendenser i form av humanitär hjälp etc., och grundläggande behöver vi inte vara så rädda för den ekonomiska globaliseringen för det är blott en tillfällig materialistisk fas som succesivt kommer avlösas av den humanistiska fasen.

I mänsklighetens själ finns vårt grundläggande broder-syssterskap med dess grundläggande känsla och förståelse av att vi alla hänger ihop. Invigningens större öppenhet för själens plan betyder att vi kommer känna oss medansvariga för allt vad som sker i mänskligheten, och att vi mer och mer kommer att känna att vi måste hjälpa till med att medmänsklighet, frid, trivsel, rättfärdighet och likavärde måste prioriteras i alla områden på Jorden. Den nuvarande kampen för mänskliga rättigheter och mot förtryck av många olika sorter på Jorden är blott inledningen till den broder-systerskapsanda som nu håller på att födas i mänskligheten.

När vi når slutet av det 21. århundradet kan vi förvänta att alla ledare av verksamheter har omställt sig till att inte längre bara  prioritera profit, utan att de i stället har en grundläggande värdering om att få medarbetarna till att trivas, att skapa en männskovärdig atmosfär överallt i verksamheten, och att verksamhetens produkter ska kunna främja mänsklig välfärd där de används. På samma sätt kan vi förvänta att alla statsledare till den tiden bara kan väljas om deras största önskan är att alla medborgare ska kunna trivas som jämbördiga bröder och systrar.

Den första invigningen kommer att betyda, att de nationalistiska intressena underordnas önskan om att bidra till mänsklighetens samlade broder-systerskap. Den enskilda nationen kommer då inte längre vara upptagen av hur dess egna medborgare får det så bra som möjligt, eller hur de får mest möjligt ut av en gemenskap. I stället kommer ett lands invånare vara engagerade i: Vad är vår uppgift att bidraga med till mänsklighetens gemenskap? Allt detta är en naturlig respons på inströmningen av kristusmedvetandet i mänskligheten. På grund av denna respons kommer mänskligheten mycket lättare att kunna känna igen, vilka ledartyper som representerar de nya idealen, och vilka ledartyper som är separatistiska i sin inställning och har intressen i egen makt. Det blir därför en större och större tendens i detta århundradet till att de ledande politikerna är invigda med en förståelse av livets sanna värderingar och av broder-systerskapets anda.

 

Lila ros_[224X168].jpg


Mänsklighetens återfödsel

genom männsklighetens första invigning blir vi som samlat rike som den förtappade sonen som efter att ha prövat sig själv i det materiella livet återvändet till faderns hus. Fadern möter sonen och utströmmar himlens välsignelse. Mänsklighetens första invigning blir det största ögonblicket i hela mänsklighetens utveckling. Först när kristuslivets inströmning föds i människornas hjärtan har vi gått in i strömmen på ett sätt så vi aldrig kan vända tillbaka för att upprepa alla de lidanden som vi genomlevde i blindhetens fas. När först invigningens dörr är öppnad är vi på själva vägen som oundvikligen kommer att leda till fortsatt mer intensivt ljus.

När vi ser tillbaka på årmillioners utveckling med de många dramerna som ännu inte är beskrivna i nutidens historieböcker så blir vi medvetna om att komma in i strömmen är ett så stort steg att det är nästan obeskrivligt. Tidigare har religionerna försökt att hjälpa människorna till att hålla en vision om att Guds Rike exsisterar, och att det finns hopp för oss oavsett vad vi ser av mörker och negativitet omkring oss, och oavsett vilka lidanden vi kommer igenom. När invigningsströmmen når människorna inifrån upptäcker vi att religionerna har talat sanning. Guds Rike finns, Gud är kärlek, Gud älskar oss alla och det är mänsklighetens bestämmelse att leva i kärlek.

 

När mänskligheten inom loppet av det 21. århundradet tar den första invigning så upptäcker vi att vi kan ge oss själva lov att släppa fler och fler bekymmer om vårt liv, för själva den inre friden och den inre fullheten kommer att visa oss att om vi bara släpper allt och låter oss näras inifrån kan vi vila i en gudomlig närvaro. Vi kommer upptäcka att denna närvaro ger oss allt vad vi tidigare har sökt efter i den yttre världen. Vi kommer upptäcka en inre förbundenhet som ersätter ensamheten och isoleringen, och vi kommer att upptäcka att glädjen i att ge är långt större än strävan efter att få och att säkra sig. En av de stora revolutionerna i mänsklighetens utveckling kommer bli att Jorden inte längre kommer att upplevas som lidandets planet.

Den första invigningen står för Gudsrikets manifestation i den fysiska världen i den meningen att vi kommer att uppleva att den världen inte är i motsättning till andens värld, utan den är gudomens självutveckling som ett helt rike med mineraler, växter, djur och människor. Vi kommer att förnimma, känna eller uppleva att det är en gudomlig glans över livet och att själva Helige anden bor i allt vad som lever och rör sig. Vi kommer att förnimma, att alla levande väsen är en utvikning (dk:udfoldelse eng:unfold ) av den samma eviga medvetande. Vi kommer att glädjas över hur gudomen viker ut sin skönhet och kärlek i landskapen, i växterna, i djuren och i alla människor. Och vi kommer förnimma att alla människor är jämbördiga uttryck för Guds medvetande även om vi representerar olika stadier av evolution i detta medvetande.

Den största återfödseln i människornas medvetande blir när alla människor vaknar på morgonen och märker att det är som om de har semester. Det är en förväntande glädje till den nya dagen. Det är inte press och stress omkring våra göromål för vi glädjer oss till att vara i samspel med andra om våra uppgifter i livet. Och vi förnimmer det som om det är pingstglans över allt vad vi möter på vår väg. Denna pingstglans är invigningens gåva till mänskligheten.

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel

översättare Mariann Andersson

 

 

Anmäl
2008-04-20 13:33 #1 av: [Mariann]

Eftersom man kan flytta över alla processer som sker i stort till den enskilde människans processer i utveckling... så kan ju denna artikel eventuellt vidga vyerna om vad amn själv går i genom

Anmäl
2008-04-20 13:44 #2 av: [Mariann]

Detta nedan gillar jag, plockat ur artikeln...

 

Kristusmedvetandets födsel vid den första invigningen kommer för mänskligheten att bli den stora födseln av broder-systerskapets anda. Vi har redan tagit hål på detta genom den sjunde strålens inflytande i form av globalisering och ett begynnande världssamfund. Den första invigningens inflytande kommer att göra, att tendenserna till globaliseringen mer kommer att skifta från det ekonomiska till det humanitära och medmänskliga. Vi ser redan nu många tendenser i form av humanitär hjälp etc., och grundläggande behöver vi inte vara så rädda för den ekonomiska globaliseringen, för det är blott en tillfällig materialistisk fas, som succesivt kommer avlösas av den humanistiska fasen.

DET ÄR DÅ VI FÅR ETT MER MÄNNISKOVÄNLIGT SAMHÄLLE!!

Anmäl
2008-04-20 13:46 #3 av: Lionadh

Intressant! Stämmer med min egen uppfattning...

Anmäl
2008-06-26 14:34 #4 av: [Mariann]

Är det detta vi talar om när det gäller Den Gyllene tidsåldern Blissis?

Anmäl
2008-06-26 14:37 #5 av: Blissis

Jag vet inte eftersom detta är skrivet innan inträdet. Som jag förstår det så kommer det att bli helt nytt. Kanske får vi göra oss av med alla föreställningar från det gamla kosmos nu när vi ska möta ett nytt kosmos.

Anmäl
2008-06-26 14:38 #6 av: [Mariann]

Ok

jag läser inträdet... är det då från en dag till en annan låter det som?

Inom din o min livstid låter det som också? Glad

Anmäl
2008-06-26 14:46 #7 av: Blissis

Ja det är inom din och min livstid om vi får leva tills dess vill säga...

Inträdet är bara ett mänskligt begrepp för att försöka förklara ett skeende. Som vi talat om innan i den andra tråden (att mista sig själv?) så vet jag inte om det sker succesivt över en period eller på en sekund. Men det för till större harmoni, det är inget att vara rädd för (för dem som kan känna ett obehag för en större förändring).

Anmäl
2008-06-26 14:51 #8 av: Blissis

Som jag förstått det är det inte så länge kvar innan det sker. Vad nu snart innebär i den andliga dimensionen Glad

Anmäl
2008-06-26 14:53 #9 av: Blissis

Men enligt ursprundplanen så var nog 2012 riktlinjen, ja.

Anmäl
2008-06-26 14:58 #10 av: Blissis

Det kanske sker på båda sätt? Först på en sekund och sedan succesivt som en omställningsperiod. Kanske 2012 var satt när inträdet skulle vara helt klart?

Det är spekulationer som ni märker.

Det får vi se. 

Anmäl
2008-06-26 15:05 #11 av: Gronstedt

#7: "Men det för till större harmoni, det är inget att vara rädd för (för dem som kan känna ett obehag för en större förändring)."

Men varför skulle alla bli glada åt eller önska sig "större harmoni"? Och varför jämställa "känna obehag" med "vara rädd"? Det känns som otrevliga generaliseringar Fundersam. Det har varit uppe i andra trådar, då trodde Mariann att den som inte vill vara med får slippa ... men här låter det som om det ska ske i grupp?

Anmäl
2008-06-26 15:08 #12 av: Blissis

# 7

Vi får se... Jag ser det inte som något negativt om vi får en större harmoni inom oss själva och sinsemellan. Man behöver inte tro på allt man hör och det tror jag inte du gör heller Gronstedt. Ta bara till dig det du vill (vilket du också gör).

Anmäl
2008-06-26 15:15 #13 av: Gronstedt

#12: Jodå, jag tror inte mer än jag vill Flört. Men jag är rysligt nyfiken på hur andra tror.

Men min gut reaction om någon gudomlig princip skulle ge sig till att försöka inviga mig till högre ting utan att jag ansökt om'et vore ett pannskott på principdjäveln ...

Anmäl
2008-06-26 16:02 #14 av: [Mariann]

#13 Du är för skön gronstedt... ingen tvingar de dig till något... utom din själ förstås... och då säger jag de förödande orden:  vare sig du vill eller inte... fast om det är sant tvistar de lärde.... FlörtKyssRäcka ut tunganOskyldig kan nästan tänka mig alla gubbar på rad här....

Njae sa jag nått om att man kan slippa?

jag ser det som så här

att 2012 sker ingenting inte som vi kan se eller känna eller mäta or what ever... det som sker tror jag är att då blir bara den uppåtgående kurvan brantare, det har ju gått uppåt alltid och även i lite större språng.... så ett litet större språng möjligtvis men inte ett mega hopp i kurvan...

men som jag brukar säga när sådant kommer på tal, ingen mer än jag önskar detta mega hopp och förändring.... bara det att jag tror tyvärr inte på det... men den som lever få se och jag älskar överaskningar!

OM det sker denna megalyft i ett naffs eller över kortare tid, och de som inte kan hänga med så är jag övertygad om att de som inte vill (själarna) förflyttas... fast inte handlar det om förflyttning i kropparna utan våra inre kroppar....

eftersom jag tror att det är önskvärt från "högre ort" att så många som möjligt av mänskligheten kan följa med upp, så lär det gå såpass långsamt att mesta möjliga kan det... och kikar vi nyheterna ser man att nått lyft inte är möjligt om 4 år. Inte om man ska begå andlig våldtäkt på själarna som har lång tid kvar inann de ens är i närheten av 1 invigningen, som ju är, för mig, en förutsättning för att alls kunna vara öppen för något högre....

 

Anmäl
2008-06-26 16:05 #15 av: [Mariann]

och någon andlig våldtäkt kör inte "vår herre" med  ;)

utan utveckling genom erfarenheter, inte genvägar där man hoppar över klasser och missar erfarenheter o kunskaper... nix pix säger jag... men... som sagt den som lever får se! Skrattande

Anmäl
2008-06-26 16:06 #16 av: Hoppfull

Här håller jag dig till fullo Mariann :) det känns ganska avlägset ännu.

Anmäl
2008-06-26 16:17 #17 av: Gronstedt

#14: Men om min själ (om jag nu har någon i den bemärkelse du använder ordet) vill hit eller dit, så är det ju jag som vill, för jag sitter liksom ihop med den.

Skulle jag ha problem med auktoriteter? Inte då, jag erkänner inga!

Anmäl
2008-06-26 16:19 #18 av: Blissis

Varför andlig våldtäkt? Om slöjorna tas bort och individen får själskontakt, det är inte våldtäkt för mig. Snarare en smärre ögon- och varseblivningsoperation. Tillståndet idag är långt ifrån ett själsligt tillstånd. Jag tror att de själar som finns här idag kommer från höga nivåer (även om deras karma och tre lägre kroppar ger uttryck för något annat). Jag tror också att de högre upp vill ha med sig de flesta.

Anmäl
2008-06-26 16:23 #19 av: Gronstedt

#18: Om någon, vem det vara må, gör något, vad det vara må, med mig, vilket jag inte i förväg fattat ett informerat beslut att acceptera, så är det våldtäkt. Att Någon Annan antar sig veta bättre än jag vad jag ska ha/få/göra är att ta sig rätten att köra över min vilja. Den rätten kan ingen ta, men jag kan ge bort den.

Anmäl
2008-06-26 16:26 #20 av: Blissis

# 19

Säger du nu ja. Jag har också känt så innan jag fick uppleva min själ. Den är helt underbar! Och det är din också!! 

Anmäl
2008-06-26 16:32 #21 av: Gronstedt

#20: Jag är alldeles utmärkt medveten om min själ, tack. Inte just underbarare än andra, men en ganska god och klok kamrat på vägen. Det betyder väl inte att någon "högre princip" får härja med mig utan att fråga?

Anmäl
2008-06-26 16:40 #22 av: [Mariann]

jag ser det som andlig våldtäkt om själen inte utvecklats klart, vilket den inte har för mig om man knappt inget hjärtchakra har alls som personlighet alltså... chakrana utvecklas ju på personligheten.

För mig är det omöjligt att större delen av mänskligheten kan ha annat än max tre blad och många har inget hjärtchakra alls ännu...

För om alla skulle ha ett någorlunda öppet hjärta dvs iaf minst 4-5 blad så skulle man inte kunna behandla sina medmäniskor och djur o natur som man gör.... finns inte en chans... som jag ser det iaf.

Och man kan ju inte hoppa över erfarneheterna som SKAPAR bladen... finns de inte så finns de inte... det är ju lidandet som skapar dom... Fundersam

 

Anmäl
2008-06-26 16:49 #23 av: [Mariann]

#17

Jo man sitter ihop med själen.. emn inte nödvändigtsvis är det den som styr en... snarare tvärtom... den "sover" långa stycken under evolutionens gång... kunde vi ju läsa i och om solänglarna...

Så det är själen via solängeln som styr hur livet blir och ska vara, där har vi inte mkt att säga till om... vi tror ju givetvis att vi bestämemr ochs å ska det vara.. för under större delen av denna evolution vet vi inte om själen och också förnekar den och anser det hör religionen till.. och så ska det vara långa stycken :)

men när tiden nämar sig för att själen ska "knacka på hjärtats port" så lär man vakna förr eller senare.. och då drar sakerna igång...

Så vi tror vi bestämmer men det är bara skenbart så... för omständigheterna vi har emd oss gör att livet blir förutbestämt is tora drag... vi ahr ju nu en gång den personlighetssammansättning vi har och de förmågor som vi nu ahr fått emd oss och det är ju bara det vi ahr å arbeta med och det ger vissa förutsättningar som man från "högre ort" vet mkt väl om hur livet kommer att te sig...

Vi har oftast inte dom stora möjligheterna att överraska själen o "högre ort" p grund av våra begränsningar som är fastlagda i kropparna...

 

Anmäl
2008-06-26 17:38 #24 av: Gronstedt

#23: Jag menar att om min själ säger till mig något, så kommer ju detta från mig själv, inte utifrån. Min själ är ingen främling för mig. Det låter som om du menar att själen är på något sätt främmande för personligheten(?) och bråkar med den. Som något slags överjag som vaknar till ibland? 

Det känns väldigt främmande för mig. För mig är själen med och kör. Kropp, själ och personlighet/ego sitter ihop och känner till varandra, även om de inte alltid är överens ...

Anmäl
2008-06-26 17:40 #25 av: Blissis

# 22

Jag överlämnar detta till de gudomliga som har ansvar över detta och litar på deras kunskap och insikt i den kosmiska planen. Som människa så anser jag att det bästa för mig att ha ett öppet sinne. Kanske gamla sätt inte gäller längre vid den tiden när det nya kommer? Kanske vet vi inte allt i de modeller som försöker förklara abstrakta andliga begrepp? Kanske gällde de när de förklarade hur ett gammalt kosmos är uppbyggt? Jag tror inte på att all förklaring finns i dessa modeller. Inte heller i den jag följer.

Så jag försöker att inte heller låsa mig för mycket vid dem. Jag brukar rensa mig med jämna mellanrum på allt jag tror på. Att hålla fast vid något i sitt sinne är också en form av lidelse som jag ser det och som begränsar en.

Det enda man vet säkert är det som finns i nuet och det som man upplevt! Och det som man upplevt kan också vara en subjektiv sanning beroende på att man bara kan se på sin egen nivå och neråt. Och så är det för högre gudomar också, som du tidigare var inne på Mariann i den här tråden eller "att mista sig själv"-tråden.  

Anmäl
2008-06-26 21:36 #26 av: [Mariann]

#25 Ja det är ju sant... så den som lever får se helt enkelt! Det är sannerligen en spännande tid iaf  Glad

#24...  för mig så är själen med och kör till 10% vid 1 invigningen.... och möjligtvis är jag där, så...

Det kan ju vara mkt möjligt att du och givetvis andra är mer på 2 o 3 invigningen där själen kör med 50% vid andra och 90% vid tredje... det vet jag absolut inget om....

För mig är tecken på 1 invigning att man känner i sitt inre att man legat på knä för Gud och att man har "fötterna badande i hjärtats blod"...

det är så jag ser på det iaf... om det är rätt och hör till den "ultimata sanningen" vet ju inte jag... men det är iaf min sanning som jag lever efter tills den dag det kommer en bättre!

Och OM min sanning till äventyrs skulle stämma, så tyder det på att de allra flesta inkl mig själv, kanppt märker själen... utan jobbar på att göra det och förstå den vilja som ligger i själen och som jag helst ska utföra....

Därav att jag pratar om den som något "utomstående", fast den ju inte är det i den meningen eftersom den genom livstråden (sutratman) håller vehiclet vid liv!

Vet inte om detta blev tydligare hur jag ser på saken... Fundersam

 

Anmäl
2008-06-26 23:08 #27 av: [Mariann]

#25 Grunnar...

 var ifrån kommer dessa uppgifter du har att den gyllene tidsåldern börjar strax och att det ska ske så stora omvävlningar att alla slöjor lyfts från allt och alla? Är det inom Falungong eller vad?

Anmäl
2008-06-27 00:05 #28 av: Blissis

# 27

Profetian om 2012 är känd sedan länge från Mayakalendern. Carl  Johan Calleman i Sverige har pratat mycket om den. 

Den Gyllene tidsåldern har jag hört talas om länge. Eller den Nya tidsåldern. Eller Vattumannens tidsålder. Att vi är på väg mot något nytt. Och att det börjar 2012.

Vi har nu 2008 så det börjar närma sig. Min lärare talar om 10 år av Fa-upprätande (Fa=universums lag). Sedan kommer tiden när Fa rätar upp människovärlden (nästa 10-års period). Han talar om att detta nu närmar sig. Han talar om en gyllene tidsålder och han talar om att slöjor kommer att tas bort så att människor kommer att se klarare (1:a invigningen?). Som jag förstår det så kommer det inte att bli himmelriket på jorden men en tid närmare det sanna. Syftet är att rädda alla levande varelser.

Buddhisterna talar om att vi nu befinner oss i slut-dharmatiden. En tid då människorna inte längre har någon dharma (sanning) att ledas av längre. Det finns profetior om Maitreya som ska komma. Det finns profetior om En gyllene tidsålder.

Vi får se vad detta leder till. 

Anmäl
2008-06-27 00:11 #29 av: Blissis

Sen vill jag bara säga att förutom FG så är Alice Baileys undervisning det närmaste jag hittat det jag kallar för sanningen. Om man känner igen sina andliga upplevelser i en undervisning så tycker jag att det är en bra utgångspunkt. Sen kan man ändå ha en distans till saker och ting.

Anmäl
2008-06-27 08:38 #30 av: [Mariann]

#29 Där håller jag med dig, iaf om Bailey Glad, eftersom jag inte läst mkt om FG...men jag tar mig igenom lite i taget, tiden du vet ;)... Vad säger FG/Li Hongzi om Alice Bailey?

#28 Jo det känner jag till, eftersom jag också samarbetat med Calleman några år , utom din lärares undervisning då... jag känner också till uttrycket Den Gyllene tidsåldern sedan länge

Men att den ska komma exakt 2012 är jag inte säker på och som jag läste dina inlägg förut lät det som du hade ny info och då blir man ju alltid intresserad eftersom ett öppet sinne för att det kan vara så vill man ju ändå ha Glad

Men då har ju ändå Li Hongzi berättat något om denna lite mer "mega transformation" kring 2012 då. Menar han på att dessa första 10 år är tillända och att nu börjar de andra 10 av "räta upp människovärlden"?

 

Anmäl
2008-06-27 08:47 #31 av: [Mariann]

Så ser jag Den Gyllene Tidsåldern som något som skapas långsamt för att flest möjliga själar kan följa med upp i vibration. Vattumannenstidsålder  ( läs gärna den artikeln) startar omkring nu och har helt slagit igenom ca 2100, vara i ca 2000 år, det är under den tiden denna den Gyllene Tidsålder skapas och manifesteras. Min uppfattning är att när det är själva de fysiska atomerna som ska förändras sker inte detta övernatt eller över ett decennium, utan det tar tid.

Om man som sagt inte ska utöva "andlig våldtäkt" och vem vet... kanske vår fria vilja sätts ur spel...

men som sagt den som lever om ca 4 år får då se om det hänt något mer radikalt... om dessa slöjor dras undan, vilket jag verkligen verkligen hoppas Skrattande

Anmäl
2008-06-27 11:24 #32 av: Blissis

# 30

Li Hongzhi säger inget om Bailey. Bailey's kanaliserade information är mer som jag ser det en förklaringsmodell av den fysiska och andliga verkligheten. Sedan använder sig olika grupper av denna modell i sitt arbete. Som Den gyldne cirkel. Finns det fler idag? Jag vet inte.

"Men då har ju ändå Li Hongzi berättat något om denna lite mer "mega transformation" kring 2012 då. Menar han på att dessa första 10 år är tillända och att nu börjar de andra 10 av "räta upp människovärlden"?"

Han har inte sagt nåt om just år 2012. Men info finns om detta på våra hemsidor. A Prophecy of the Mayan Calendar:Human Beings Will Enter a Brand-new Civilization in 2012

Nej, vi är inte där än när "Fa rätar upp människovärlden". Det hela började 1992 så begynnelseprocessen har tagit längre tid tydligen. Annars skulle "Fa rätar upp människovärlden" enligt den ursprungliga planen slutat just 2012.  

# 31

Begreppet andlig våldtäkt känns så främmande för mig. Isåfall så skulle ju våra livsläxor också vara en andlig våldtäkt, för vem vill lida och gå igenom svårigheter? Har vi en fri vilja att välja bort sjukdom och problem vi möter? Nej det har vi inte. Men vi har en fri vilja hur vi bemöter dessa.

 

Anmäl
2008-06-27 11:27 #33 av: Gronstedt

#26: Eller så pratar vi om olika saker igen. Det är svårt, det här! Finns det inget diagnostiskt prov med kryssrutor eller så, så man kan få veta var man står?

"Gör Aftonbladets stora själstest!
10-24 poäng: Du befinner dig vid första invigningen! Din själsnärvaro är 11 %. Det är viktigt att du arbetar med ditt ego. Använd affirmationer i ditt sökande. Akta dig för igelkottar när du dansar barfota under månen.
"

OBS! Skämt!

Anmäl
2008-06-27 11:36 #34 av: Hoppfull

Hahahaha :) ja, det är så vi vill ha det... någon som talar om för oss... :)

Anmäl
2008-06-27 11:37 #35 av: Blissis

# 33

Den var kul!! SkrattandeSkrattande

Anmäl
2008-06-27 11:43 #36 av: Gronstedt

#32: För mig är inte saker som händer någon "andlig våldtäkt", eftersom jag är övertygad om att de "bara händer". Men om det fanns (vilket jag alltså inte tror) någon högre plan eller gudomlig princip som bestämde vad jag ska tycka och känna, till exempel genom att plötsligt ingjuta harmoni i mig - det vore andlig våldtäkt.

Är du med på skillnaden? Om den gudomliga principen lägger en hög på min sängmatta - OK, shit happens, jag får förhålla mig till det. Om den gudomliga principen lägger en hög på min sängmatta och inger mig glädje och tacksamhet över gåvan = andlig våldtäkt.

Anmäl
2008-06-27 13:54 #37 av: [Mariann]

#33 jaa våldsamt rolig!!!

jag gör gärna det testet ... gillar varningen om igelkottarna *fniss*

#32

Det känske är ett starkt ord... men jag har hört det förut och om någon tex skickar healing till mig och ljus... så som iaf var populärt inom new age förut.... ser jag det nästan som våldtäkt...eftersom jag inte bett om det... att gå in och läsa av en männsika utan lov är väldtäkt  men sätt gärna ""   "" omkring ordet... 

det som du nämner är inte andlig våldtäkt, livsläxor är livsläxor... sårt att förklara känslan av vad jag menar med andlig våldtäkt...

det är mer om själens mål är något specifikt och så hindras det av något som t.ex. att man uppifrån sänder en ström ner och tvingar själen dit den inte vill elelr har som syfte... fast om Gud gör det är det ju iofs ok... så

ja ja, jag vet inte hur jag menar... Fundersam Generad

Anmäl
2008-06-27 14:17 #38 av: Gronstedt

#37: För mig skulle det inte vara OK ens om det var "gud" som gjorde det.

Anmäl
2008-06-27 19:02 #39 av: Outerspace

#37 Det känske är ett starkt ord... men jag har hört det förut och om någon tex skickar healing till mig och ljus... så som iaf var populärt inom new age förut.... ser jag det nästan som våldtäkt...eftersom jag inte bett om det... att gå in och läsa av en männsika utan lov är väldtäkt  men sätt gärna ""   "" omkring ordet... 

Vad uppmanar du folk till att göra här?

http://andligutveckling.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=991dc4a4-277d-413e-8eb7-fd5f19ad5c39

 

Anmäl
2008-06-27 23:28 #40 av: [Mariann]

#39 Vi skickar inte ljus, vi ber en bön för de som skrivit upp sig på listan. Böner är helt ok, för det sker i samband med änglars hjälp, där det då inte sker något som inte skulle vara i linje med personens utveckling.

men att skicka ljus gör vi inte!

Så det är den stora skillnaden :)

När vi ställer oss till förfogande för ljuset och kärleken i universum i en tjänst så sker det mer i en "passiv" ljusförmedling, att vi inte styr vad som ska hända, utan att det är Gud och änglarna som gör det... de som känner planen. Glad

Så du har fått det om bakfoten... men det är ju riktigt roligt att du är här inne å läser! Skrattande

 

Anmäl
2008-06-29 18:22 #41 av: [Mariann]

Hur ser ni andra på detta att skicka ljus till andra enskilda personer, respektive böner för andra?

Eller har jag fått det om bakfoten... grunnar jag över....

Anmäl
2008-06-29 19:38 #42 av: Blissis

Jag anser att det att skicka ljus ska vara i samförstånd med den som får. Annars känns det som att det blir en egoistisk önskan för förändring för att man inte själv står ut med något.

Om bönen är helt oegoistisk, utan någon egen vilja inlagd i den utan en önskan om att den gudomliga planen ska manifesteras; som en invokation, opersonlig, så är det väl ok? utan personens samtycke? 

Jag känner mig kluven till detta. Ske din vilja icke min. 

 

Anmäl
2008-06-29 22:09 #43 av: [Mariann]

#42 Så ser ju jag det också... en bön är ju iaf för mig mkt mer utan inlagd vilja...utan just bara en bön... mina böner är ju alltid riktade till Gud o änglarna med just "ske din vilja inte min"

medans om man skickar ljus är det mer vilja lagd bakom...

Anmäl
2008-07-03 19:00 #44 av: Outerspace

#40 Skrattar.

En vacker dag får du kanske kontakt med din själ men än så länge gör du skillnad mellan människor vilket är ego baserat.

Anmäl
2008-07-04 10:29 #45 av: Gronstedt

#44: Kan man inte ha kontakt med sin själ alls innan man helt har lämnat egot, tror du? Om det är som många här tror, så har man väl kontakt med både själen och egot av och till under lång period. Själv tror jag ju att båda alltid är med, tillsammans med köttet.

Anmäl
2008-07-04 11:05 #46 av: Hoppfull

Instämmer med Gronstedt, att man fortfarande lever med sitt ego är knappast ett bevis på att man inte alls har kontakt med sin själ...

Jag tror att man kan stänga ute vissa delar av sig själv och när det händer blir man sjuk. Som till exempel om eterkroppen tappar kontakten med den fysiska kroppen (vilket jag funderar kring när det gäller mig) och när den, helt nödvändiga, kommunikationen bryts så fungerar inte den fysiska kroppen som den ska.

Anmäl
2008-07-04 11:48 #47 av: [Mariann]

För mig så är det också så att själskontakten ökar på efterhand, vartefter evolutionen går framåt. Nu pratar vi alltså den själ som befinner sig på det buddhiska planet, inte den del som är med ner i inkarnation, för den är ju alltid med. :)

Så outerspace, du får gärna skratta åt mig, ingen här är utan ego. Grejen är väl den att om vi hade varit helt utan ego (4-5 inv), hade ingen av oss varit här på jorden, då hade ju själen fullgjort sin utveckling ju!

Anmäl
2008-07-04 12:10 #48 av: [Mariann]

#45 grunnar gronstedt... du pratar ju om att själen alltid är närvarande..eftersom jag nu börjar förstå detta mer om den delen i oss som är "själ" och som är i inkarnation, så finns det ju ytterligare en sak som gör att vi närmar oss varandra Skrattande

efter att jag översatt dessa små ordförklaringar så har jag fördjupat min förståelse omkring själen ju :)

ni vet dessa kristalliserade tankar vi var inne på i en annan tråd ;)

ordförklaringen, den tråden heter själ, det högre jaget... tror jag... ska kika...

Anmäl
2008-07-04 12:11 #49 av: [Mariann]

här är den

http://andligutveckling.ifokus.se/Default.aspx?ThreadId=0b494067-3a1b-4218-bb3b-fe005d596402

Visst är det underbart när man får utvecklat sina förståelser Skrattande

Anmäl
2008-07-04 12:18 #50 av: [Mariann]

"De tendenser till att sysselsätta sig med såkallat new age-tänkande, som vi har sett i de sista årtiondena, är i verkligheten ett uttryck för, att den första invigningen håller på att återföda mänskligheten inifrån.

När människor känner att det materiella livet är tomt, när de går igenom kris efter kris, när de går igenom processer med att mista och släppa efter, och när de märker ensamhetens djupa smärtor även om det materiella livet lyckas, så är det kanske ett tecken på att invigningsvägen närmar sig."

Står det i artikeln, det blir bara fler o fler människor som går in i de processerna om att mista (som står i stycke 2 här). vilket alltså kan vara är ett tecken på att invigningsvägen närmar sig Skrattande 

fler o fler börjar läsa och förstå praktisera "new age tänket", hur många böcker finns det inte om just det... en uppsjö Skrattande

 

Anmäl
2008-07-04 12:22 #51 av: Gronstedt

#48: Det jag kallar själ är nog närmast det du kallar den inkarnerade själen. Den där själen på kausalplanet förstår jag fortfarande inte riktigt. Är det den som är kausalkroppen?

Anmäl
2008-07-04 12:30 #52 av: [Mariann]

Själen har en kausalkropp där allt samlas av erfarenheter och den andliga utvecklingen.

det är ju inte helt lätt att förstå nått som befinner sig på rätt så höga plan... men som jag förstått det så befinner sig själen egentligen på det Buddhiska planet, i meditation och har väl då tagit sig en kausalkropp  på det högre mentala planet för att samla erfarenheterna genom en personlighet på det fysiska planet...

Anmäl
2008-07-04 12:38 #53 av: [Mariann]

närbesläktade trådar är:

Atma buddhi manas

Ande

Själen - det högre jaget

kausalkroppen

Anmäl
2008-07-04 15:43 #54 av: Hoppfull

Räknas den eteriska kroppen till det fysiska planet?

Anmäl
2008-07-04 22:30 #55 av: [Mariann]

japp. Ofta läser man fysisk/eterisk ihop lixom...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.