Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Uppstigning-Ascension

2008-03-19 07:43 #0 av: [Mariann]

Jorden går nu in i en viss nivå av uppstigning och därmed ges mänskligheten en stor möjlighet för att höjas i vibration. Denna möjlighet har i många andliga grupper också fått benämningen uppstigning.

Särskilt ifrån utomjordiska källor talas det i denna tid mycket om att vi förbereds till uppstigning (eller ascension som det heter på engelska) och många människor fokuserar sin uppmärksamhet på hur de kan ta del i denna uppstigning.

 

Fokuseringen på uppstigning visar att det sätt som uppstigning beskrivs på i stjärnfolkets källor, skiljer sig ifrån det sätt som uppståndelse/uppstigning är beskriven på i Jordens vanliga esoteriska förståelse. Om en mästare som Djwhal Khul, som skrev igenom Alice A Bailey från 1919 till 1949, skulle kommentera den nuvarande fokuseringen på uppstigning, skulle han tveklöst beskriva vår förståelse av detta medvetandesteg som naivt och ytligt. Under den period när han skrev igenom Alice A Bailey gjorde han bland annat en liten kommentar till I Am-rörelsens förståelse av ascension, där han gör oss uppmärksamma på att den process varmed flera av Grevens lärjungar når fram till ett tillstånd där den fysiska kroppen plötsligt kan försvinna från det fysiska planet, inte är en egentlig ascension. Han betraktar därför den sjunde invigningen, Kristus invigning, som den egentliga uppstigningen.

Eftersom uttrycket ascension har visat sig bli mycket utbrett i denna tid kan vi välja att skilja mellan olika grader av ascension, så att vi kan behålla uttrycket, men ha en mer exakt förståelse för vad vi menar med ascension. I det följande försöker jag att beskriva tre olika former för högre medvetande, som i mina ögon samtidigt representerar tre grader av uppstigning.

Uppstigning som enhet med Guds ljus - första nivån av uppstigning
De enklaste formerna för uppstigning kan kallas för astral uppstigning, mental uppstigning och eterisk uppstigning. Det är dessa tre former för uppstigning som beskrivs i de nya källorna från andra planeters stjärnfolk. Tillsammans utgör de den lägsta av de tre graderna av uppstigning.

Astral Uppstigning
Den första uppstigningen som kommer att ske på denna planet, är en uppstigning av den astrala kroppen. Den astrala kroppens uppstigning är en rening av vårt känsloliv, en förvandling av gamla traumatiska och tunga mekanismer, och en öppning mot den universella glädjen och lättheten. Astralkroppens förvandling är ett mycket stort steg för bland annat de andligt inställda människorna. De har varit begränsade i förhållande till det vanliga stjärn- och änglamänniskotillstånd som vi känner till från förr, innan vi kom till planeten Jorden.

Genom astral uppstigning återfinner vi vårt lättare humör, vår förmåga att se positivt på tillvaron samt vår livsglädje. Om vår inkarnationscykel på Jorden har varit mycket tung och svår kan den astrala uppstigningen föregå över en längre period, men om det inte är så mycket tyngd från tidigare lidanden kan den astrala uppstigningen vara en relativt enkel process, som vi kan genomgå under nuvarande årtionden. När processen är klar kommer vår livsglädje att vara så framträdande att vi har återfunnit glädjen över att vara människa. Astral uppstigning motsvarar rening av den form av mörker som kallas glamour eller bländverk.

Mental Uppstigning
Den mentala uppstigningen motsvarar att vår mentala kropp upphör med att stänga av för det universella ljuset. Efterhand som uppstigningen i mentalkroppen fortskrider som en upplyftande och förvandlande process, kommer våra tankar att öppna sig mot gudomens universella tankesinne, representerad genom de ljusvärldar som i dessa årtionden sänks närmare och närmare ner i mänskligheten.

Vid den mentala uppståndelseprocessen kommer det att ske en succesiv upplösning av de begränsande tankeformer som vi har fått inbyggt på Jorden, som ger tendenser till materialistiskt tredimensionellt tänkande, till en fyrkantig eller dogmatisk verklighetsförståelse, och en begränsning i vår förmåga till att se verkligheten som den är. När det öppnas för det universella tankesinnet kan vi som världsmedborgare tänka relativt öppet, nästan utan att begränsas av den speciella form av tänkande som finns på planeten Jorden. Upplösningen av de begränsande tankeformerna betyder inte att vi når en full universell förståelse eller visdom. Den betyder bara att vi i frihet kan låta vår mentala kapacitet vara i korrespondens med de mentala ljusströmmar och förståelser som finns innanför det vibrationsområde vartill vår mentalkropp är utvecklad.

Den mentala uppstigningen i mänskligheten kommer att ge oss en universell förståelse, den kommer att ge oss förmåga att förstå fler än tre dimensioner, och den kommer att ge oss vår identitet som stjärnmänniska och änglamänniska tillbaka. Den mentala uppstigningen är en förutsättning för att vi ska kunna skapa helheten i mänskligheten på Jorden. De begränsande och jag-centrerade tankeformerna är ett hinder för denna enhet. Mental uppstigning motsvarar rening av den form av mörker vi kallar illusion.

Eterisk Uppstigning
Den eteriska uppstigningen kommer här på Jorden att försiggå samtidigt med den astrala och mentala uppståndelsen. För många människor är den emellertid svårare än de andra två, då det är själva vibrationen i de fysiska-eteriska atomerna som skall hävas. Den eteriska uppstigningen motsvarar en rening av den form av mörker som kallas för maya.
I vår eteriska kropp finns det olika former av tröghet som kommer från en lång tids involution, där vi lärt oss att identifiera oss med kroppen. Det är förvrängningar och trögheter som kan göra den fysiska-eteriska kroppen trött, som kan ge den mindre vitalitet, som kan göra den sjuk och som kan ge stora begränsningar i den fysiska hjärnans förmåga till att respondera på högre ljusströmmar.

Efterhand som den eteriska uppstigningen fortskrider kommer vi att känna en större lätthet och ett större inre liv i kroppen. Vi kommer att få svårare att bli sjuka, och vi kommer att upptäcka att hjärnan har lättare att tänka abstrakt och universellt. Lättheten i kroppen kan dock motverkas i perioder där det kan ske en djupare korsfästelse, om det samtidigt med uppstigningsprocessen sker en djupare enhet med Guds medkännande och blödande kärlek. Den eteriska uppstigningen ger en generell känsla av lätthet och den kommer att föröka glädjen över att vara en fysisk människa. När nivån av eterisk uppstigning stiger så kommer hela den fysiska kroppen att bli lite lättare. Vi kommer att få en lättare gång och vi kommer att följa med i den generella uppståndelsen som sker här på Jorden, efterhand som Jorden ändrar tillstånd från fysisk till fysisk-eterisk.

 

 

Det oförvrängda tillståndet
Det tillstånd som de tre ovannämnda graderna av uppstigning ger, motsvarar det tillstånd som känns igen från många lysande planeter. Det är ett tillstånd av lätthet, glädje, sorgfrihet, tillit, öppenhet och den form av kärlek som innehåller glädje, god vilja och omsorg. Detta tillstånd är ett oförvrängt tillstånd, där det fortfarande finns personlighet, men där personligheten inte förvränger universums ljus för att främja egna begär. Detta tillstånd av ascension ger oss inte en högre utveckling. Men den betyder att vi får förvandlat de förvrängda energierna i oss som är skapade under involutions processen på planeten Jorden. När begärförvrängningen i våra energier inte längre existerar, då kan vi leva i en öppenhet för universum, vi kan ta emot och ge vidare i frihet. Vi kommer att få ett tillstånd på Jorden som påminner om det tillstånd vi känner igen ifrån de andra lysande civilisationerna.

Detta uppstigningstillstånd motsvarar det första, andra och lite av den tredje invigningsnivån på Jorden. Under de tre första av de större invigningarna som är instiftade under Jordens inre styrelse, blir den fysiska-eteriska kroppen, den astrala kroppen och något av den mentala kroppen ren, klar och mottaglig för gudomliga intryck.

 

Uppstigning som enhet med Guds kärlek - andra nivån av uppstigning
Uppstigning som enhet med Guds kärlek motsvarar den tredje, fjärde och delvis den femte invigningen under Jordens hierarki. Den möjlighet som är given på Jorden är att människan kan öppna sig så djupt för kärlekskraften, att kärlekskraften kan hjälpa människan att bli integrerad i det buddhiska planet. Genom förbundenheten med den speciella kärlekskraften, som vi kan kalla Kristuskraften, skapas en kraft i människan som ger en förmåga att vara en förlösande, dynamisk och förvandlande inströmmare av kärlekskraften till de lägre världarna.

De av oss som har valt en utvecklingsväg på Jorden i vilken det blir inbyggt särskilt mycket lidande och särskilt mycket kamper, har möjlighet att inbygga denna Kristuskraft, som kan leda igenom den tredje och fjärde invigningen på Jorden. Den möjligheten förutsätter dock att de kvaliteter som tränas på den första och andra invigningsnivån blir utvecklade, och att de övriga aspekter av uppstigningen som tillhör dessa nivåer också genomlevs. Problemställningen är, att om ett högre medvetande har valt att vi skall igenom den form av uppståndelse som ligger på tredje och fjärde invigningsnivån, så kan vi fasthållas i en form av begränsning och tyngd under en längre period än om målsättningen var astral, mental och eterisk uppståndelse. Orsaken till att det kan vara svårare för denna grupp människor att nå den glädje och lätthet som den astrala, mentala och eteriska uppstigningen leder till, är att själva födelsegången till den tredje och fjärde invigningen är längre och trängre.

Vid hjärtats förbundenhet med Guds medkännande, självuppoffrande och förlösande kärlek skapas en inre korsfästelse, som hjälper människan att bli förbunden med Jordens lidanden och mänsklighetens lidanden. Denna förbundenhet kommer i den första fasen skapa mer inre tyngd, ensamhet och lidanden. I den fas som vi nu går in i kommer den att emellertid också att skapa en djupare form av uppstigning. Under denna uppstigning genomtränger den inre korsfästelsen hela vårt personlighetsmedvetande. Detta medför att den fjärde formen av mörker kan förlösas. Denna form av mörker kallas för tröskelväktaren. Tröskelväktaraspekten innehåller själva den separatistiska personlighetskärnan. Det betyder att denna förlösningsprocess är mycket djupgående, och kan vara så full av lidande att det kan ta sin tid att upptäcka att den samtidigt är ett led i en uppstigning.

Vid den tidpunkt när hjärtat omskapas till att vara en graal (med kors igenom) till att bli en solgraal, omskapas den kraft som skapar ett inre kors till en flamaktig ström. Denna ström genomträngas av den Kristus-solkraft som strömmar från Jordens centrum upp igenom solgraalen. Människan kan då märka en stark och fin eld genomtränga hela hjärtat och vibrera igenom alla celler, alla chakran och alla kroppar. Den grupp som går igenom hjärtats uppståndelseprocess kommer då att kunna känna igen kraften bakom Jesu ord "Jag är uppståndelsen och livet".

Denna djupa form av hjärteuppståndelse kan också kallas för soluppståndelsen. Soluppståndelsen skapas när människan kan sätta sin personliga önskan om uppståndelse åt sidan, och istället gå in i önskan om att bli en levande byggsten i den kärleksström som flyter från Sollogos hjärta igenom Kristus och in i Jorden. I det ögonblick man väljer att följa Jesu ord om att ta sitt kors på sig och gå i hans fotspår, så vet man att korset leder till korsfästelse och till uppståndelse. Soluppståndelsen blir således en utvecklingsväg igenom inre lidanden och självuppoffrande för mänskligheten, fram till det tillfälle man blir graalskungen som bär den gyllene solen i hjärtat, och låter sig genomströmmas av den lodräta Kristuskraften. Uppståndelsen skapas genom att den invigde vibrerar både i solanden och i den gyllene solen som håller på att skapas mitt inne i Jorden.

Under soluppståndelsen förvandlas människan till att bli en förlösande kraft, och verkar som en förlängning av Kristus, som den som genomtränger Jorden med den heliggörande kärleken. Tillsammans med Kristus kan den grupp som är under träning till soluppståndelsen således säga: "jag är uppståndelse och livet". Samtidigt bekräftar den att den därigenom är med om att genomtränga hela planeten Jorden och dess mänsklighet med solandens dynamiska kraft. Den grupp som skall genomgå soluppståndelsen på Jorden blir således den grupp som skapar fundamentet till att Jorden kan bli, inte bara en ljus planet, utan också en helig planet.

 

 

Uppståndelse som enhet med Guds vilja - tredje nivån av uppståndelse
De djupaste formerna av uppståndelse är de former i vilka människan totalt frigör sig ifrån de tre lägre världarna, begränsningar och den form av slöjor som kallas för det kosmiska onda. Sett med mästaren Djwhal Khuls ögon är Mästarna i Det Stora Vita Broderskapet fortfarande underkastade vissa begränsningar. Den uppståndelse som Jesus gav exempel på, kallas på engelska ressurrection. Det är den femte invigningens uppståndelse, där Guds viljas kraft går samman med Guds kärleks kraft och genomtränger den fysiska kroppen på ett sådant sätt att den blir uppslukad av Kristus-solvibrationen. Den fysiska kroppen blir därmed så genomträngd av det högre medvetandets solkraft att den kan leva i denna solvibration utan att vara manifesterad i tid och rum. Samtidigt kan människan vid denna invigningsgrad, som kallas mästargraden, sänka kroppens vibration till att bli fysiskt synlig.

Vi står framför ett fenomen där vi antagligen ska skilja mellan tre grader av fysisk uppståndelse. I den första graden blir den fysiska kroppen lättare och lättare, men är ändå fysiskt synlig. I den andra graden, som kan ses bland några av dem som samarbetar mycket med Jag- Är -Närvaron, kan skapa en förökning av vibrationen i den fysiska kroppen, som medför att den plötsligt kan ryckas bort ifrån det fysiska planet och återbildas på ett annat ställe. I den tredje graden är den fysiska kroppen övertagen av själva Själen och Anden på det sättet att den är genomträngd av denna solvibration, så att om kroppen manifesteras fysiskt igen är den ett strålande uttryck för denna aspekt av Guds väsen. Det är dock en gradvis övergång emellan dessa tre stadier.

Femte invigningens uppståndelse ger människan full frihet i förhållande till de fysisk-eteriska, astrala och mentala planens världar. Den uppståndne mästaren har således en frihet, visdom och kärlek, som är på en långt högre nivå än på det utvecklingssteg där han/hon representerade den eteriska, astrala och mentala uppståndelsen på de vackra ljusa mentala planen. Den uppståndne mästaren är ett med Guds kärlek, som den förlösande, dynamiska och förvandlande kraften i universum, och samtidigt är han/hon delvis genomträngd av den gudomliga viljan. Om till exempel fem uppståndna mästare och femhundra uppståndna personligheter på det mellersta mentalplanet inkarnerade på en planet för att hjälpa den till nästa steg i utvecklingen, så gör de fem mästarna ett lika stort arbete som de femhundra mentalt uppståndna gör tillsammans. För varje ny nivå av uppståndelse kommer det således många fler möjligheter att genomtränga lägre universum med de högre aspekterna av gudomens väsen.

Den uppståndne mästaren har full frihet att inte inkarnera igen, då det som kan läras på det fysiska planet är lärt. Den eteriskt, astralt och mentalt uppståndne, kan fortfarande komma ut för en ny runda på en fysisk planet, där det skall utvecklas de kvaliteter som gör det möjligt att få soluppståndelsen och mästaruppståndelsen med som element i medvetandet. Mästaren lever i en öppenhet för det gudomliga Planen och utgör själv en viktig dynamisk faktor i denna plan i det område av universum där han/hon har sin uppgift.

Den sjunde invigningen kallas på engelska ascension. Denna invigningsnivå som också kallas för Kristusinvigningen, betecknar Mästaren Djwhal Khul som den egentliga uppståndelsen. Den blev synliggjord i Nya Testamentet genom Jesus uppstigning till himmelen. När Djwhal Khul anser att denna nivå är den egentliga uppståndelsen, är orsaken den att först på denna nivå frigör människan sig fullt ut ifrån den slöja som kallas det kosmiska onda. Han beskriver således att det är en omätlig skillnad på en mästares invigningsnivå och en Kristusinvignings nivå. Vid den egentliga uppståndelsen uppnås  friheten att bli ett med den gudomliga viljan, innanför det medvetandeområde som vidrör den mänskliga evolutionen. Vid den slutliga uppståndelsen blir människan således ett med den eldkraft som är gudomens, ur essens och skapande dynamik. Därmed skiftar människan ifrån en identitet med Själen och den andliga triangeln, till en identitet med anden och själva skapar kraften.

 

När sker uppståndelsen
Uppståndelsen på Jorden är igång, själva uppståndelsevibrationen skapas av flera olika gudomliga inströmningar. Den generella inströmningen ifrån Hierarkin, Sirius-systemet och Plejaderna skapar en uppståndelse som häver vibrationen i de fysisk-eteriska, astrala och mentala medvetandelagren. Detta hävande av vibrationen kan upplevas som en generell ström som skapar liv, balans och lätthet i de olika kropparna.

Från vissa utomjordiska källor finns en förväntan om att denna nivå av uppståndelsen kan genomföras inom några få årtionden. Personligen tror jag att dessa källor kommer att bli överraskade över att upptäcka att det kommer att ta mycket längre tid för mänskligheten och planeten att nå denna vibrationsnivå. Det finns mycket mera tyngd på denna planet, än vad som är vanligt när en planet kommer till det utvecklingssteg, där den går in i sin uppståndelse. Och det är mest fördelaktigt för mänskligheten om utvecklingen går så långsamt, att vi kan klara att följa med. Det är därför sundast att få lov att gå igenom födselsvårigheterna och en gradvis bearbetning och förvandling av dessa. Så att Jordens och mänsklighetens grundläggande kris kan bli en viktig del av vår erfarenhetsgrund och skapa vissa hjärteutvecklingar, som vi kan ta med oss in i nästa tillstånd av universellt medvetande.

Den uppståndelsenivå, som här kallas för soluppståndelsen, kommer bara att tas av en mindre grupp av mänskligheten. Den är beräknad för de själar som skall bli mästare på denna planet och därefter skall kunna fungera på det buddhiska planets nivåer av universell kärlek och visdom. För Jorden och mänskligheten som helhet kommer den uppståndelseprocessen att få en visst inflytande, för det är igenom solinströmningen i Jordens mitt, som själva verkan som kallas för heliggörelse av Jorden skapas. Genom soluppståndelsen skapas således den globala verkan, som gör Jorden till en helig planet om cirka 2000 år. Sol-Kristusvibrationen kommer att få ett större inflytande i hela mänskligheten om 500-700 år, när den nivå blir nådd som kan kallas för Den Gyllene Tidsåldern eller den Gyllene Civilisationen.

Den form av uppståndelse som skapas genom enhet med Guds vilja, kommer bara att upplevas av ganska få på denna planet i den nuvarande utvecklingsfasen. För de allra flesta av mänskligheten kommer den uppståndelsen att först ske på andra planeter och i andra universa. För på Jorden som helhet förväntas det, att det kommer en större inströmning av vilja under den sjunde rotrasen, där den mänsklighet som vid den tiden bebor Jorden skall träna i att komma i samklang med den väldiga kraft som utströmmar ifrån centret för Guds Vilja. Vid den tiden kommer det att tillrättaläggas en utveckling på Jorden, där mänskligheten kommer att gå igenom de sista uppståndelserna.

 

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk

 

Översättning Mariann Andersson

 

Anmäl
2008-03-19 14:29 #1 av: Ijin

Att uppstå är någonting som är svårt, och det är väl det man kan kalla gudar? Varelser som är på ett annat plan i existens?

Anmäl
2008-03-19 18:29 #2 av: [Mariann]

Yes!

Anmäl
2008-03-26 16:00 #3 av: [Mariann]

Tänker på dessa varelser på ett annat plan som du nämner Ijin. Så är det då närmast det Buddhiska planet och däröver som dessa väsen befinner sig.

Säger denna beskrivning dig något då med andra ord?

Anmäl
2008-03-26 21:35 #4 av: Ijin

#3 Jodå. Men det är ju bara en Teori... man kan ju inte bevisa en icke-existens, te.x. gud:p

Anmäl
2008-03-27 07:19 #5 av: [Mariann]

Nej inte med vad folk i allämnhet ser som bevis iaf...

här måsta jag ju igen peka på den alltid lika kloka, vår egen svenska samhällsfilosof Karl-Erik Edris mkt bra artikel om vetenskap och religion där han diskuterar just detta med att kunna bevisa... för båda sidorna har stora problem med det, BEVISANDET!

Anmäl
2008-09-14 15:38 #6 av: [Mariann]

Lyfter fram en liten sak ur denna mycket bra artikel.

"Genom astral uppståndelse återfinner vi vårt lättare humör, vår förmåga att se positivt på tillvaron samt vår livsglädje. Om vår inkarnations cykel på Jorden har varit mycket tung och svår, kan den astrala uppståndelse föregå över en längre period, men om det inte är så mycket tyngd från tidigare lidanden, kan den astrala uppståndelsen vara en relativt enkel process som vi kan genomgå i de nuvarande årtionden."

Det är detta som gör att många av oss inte "pratar samma språk" och inte heller har samma förståelser.

Vi har så olika bakgrund att det som många andliga tror funkar på alla gör inte det på grund av att somliga av oss har gått otroligt djupt ner i mörkret och därför inte lyfts lika lätt som andra gör. Kan därför inte bara tänka positivt eller affirmera lika lätt och vips lyfta sig. Saken är långt mkt mer nyanserad, hela gråskalan från svart - vitt finns.

Dvs några av oss har bara blivit lite smutsgrå och är här för  att hjälpa mänskligheten och visa att det går att lyfta sig och att tankar spelar roll osv.

Men de som har kommit ner och blivit svarta eller iaf väldigt mörkgrå, för de av oss tar det lång tid att få rensat bort och förvandlat detta mörker.

Men som det också står i artikeln, att de av oss som valt att gå djupt, djupt ner i mörkret ska ju oftast upp till nivåerna för runt 3-5 invigningen. Medans de som gått ner lite och smutsat ner sig, kan man säga, de har kanske som mål 2-3 inv.

Så allt är så oerhört nyanserat att det inte går att applicera samma saker på alla.

Anmäl
2008-09-14 15:55 #7 av: indigoman

Ja, ämnet är ju hur stort som helst och kan vara mycket förvirrande i en rent akademisk diskussion. Speciellt innan man ser hur det rent konkreta ska manifestera sig i den fysiska verkligheten.

Men svaren på detta får vi kanske vänta på ännu en tid, misstänker jag...alla olika teorier till trots. Oskyldig

Anmäl
2008-09-23 12:56 #8 av: [Mariann]

Det är ju väldigt mycket prat om energihöjningar, vilket ju är samma sak som artikeln här tar upp.

Jag grunnar över detta sk bländverk som råder omkring det hela.

Det verkar som att alla som har känningar av diverse åkommor anser det vara energihöjning och att de därmed är känsliga o öppna för höjningen.

De stackare som inget märker anses då inte vara lika känsliga och öppna.

Är inte det glamour och illusion?

Min tanke kan inte låta bli att gå åt det hållet att de som inget märker, tänk om de jobbar mer med energin än emot och därför inte får dessa åkommor mm.

Det jag har fått lära mig är ju att ljuset= energin inte ger friktion, utan det är mörkret i oss som skapar friktion.

Om det stämmer så talar det för att alla som inget märker av energihöjningen genom diverse "obehag" (som görs behagliga för att man tror att man då märker av energin) de har heller inte motsvarande mörker i sig som ger friktionen.

Detta är mina funderingar i ämnet...

Sådana här åsikter drar inte till sig 50 efterföljande inlägg, för just sådan här åsikt stimulerar inte det subtila andliga egot... Oskyldig Tungan ute

 

Nu har Mariann stuckit ut hakan igen och är väl antagligen rätt ensam om åsikten...

 

Anmäl
2008-09-23 14:01 #9 av: Eremitha

Inte helt ensam, är du Glad. Här är en haka till.

Jag har också reagerat på den här utbredda uppfattningen att alla symptom man kan tänkas ha besvär av, kan hänföras till frekvenshöjningen. Alternativt vara tecken på att man är en stjärnmänniska eller något annat med utomjordiskt ursprung.

Det stämmer säkert i många fall, men jag tror precis som du att det tilltalar egot när man får sådana symptomlistor och beskrivningar att identifiera sig med. Ju sämre man mår, desto mer inne i uppstigningsprocessen är man. Det blir en glamourbaserad bekräftelse på att man "har kommit långt".

Men, som du påpekar, om man inte hade mycket hucha, tung energi, befäst i sina kroppar, skulle frekvenshöjningen inte orsaka stora problem! Detta gäller för mig i alla fall. Jag kan inte tro att all värk, allt motstånd i den fysiska och mentala materien beror på frekvenshöjningen i sig, utan snarare på att det som etablerat sig där på grund av felaktiga mönster både under detta och tidigare liv, är ett hinder för höjningen.

Alltså, mörkret, eller tyngden i mig, är det som skapar friktion, som du skrev.

Det är endast genom att etablera nya mönster och transformera tung energi till lättare, som kropparna blir mottagliga för de högre frekvenserna. Då kan man arbeta med den nya energin, utan att få en massa jobbiga besvär.

Och detta gör man kanske enklast genom att hålla egot i schack, och utveckla en attityd av allomfattande kärlek. Att göra detta på alla plan, i tankar, känslor och handling. (Det är väl detta som kallas kultivering?)

Då tycker man nog inte det är så viktigt att kunna identifiera varje litet symptom som tecken på ascension eller plejadiskt ursprung.

 

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2008-09-23 16:43 #10 av: Aracco

Vilken underbar artikel!!! Ska skriva ut den och läsa den igenGlad

Anmäl
2008-09-23 17:04 #11 av: [Mariann]

Ja den är en av mina favoriter!

Tåls att läsas fler gånger, man läser nästan alltid något nytt.

Anmäl
2008-09-23 20:08 #12 av: Andriel

Är det symtom på Illa Mående ni pratar om eller är det förnimmelser av frekvenshöjning över huvud taget som skulle vara uttryck för friktion, för i så fall håller jag inte med 1 sekund. Det är klart att ett mer eller mindre befäst mörker eller tyngd i den fysiska eteriska kroppens olika delar protesterar mot skepnadsbytandet det innebär att vibrera upp och därmed ändras. Det gör ont och ibland mycket ont och på olika sätt och vis. Elöverkänslighet mm hör till detta. Sedan reagerar ju också den materia som med lätthet vibrerar upp också på sitt sätt ( med en sprudlande vitalitetspirrning och sensitivitetsjubel och gnistrande klarsyn, mm ). Detta är ju det högre tillståndets natur kära vänner.

Så om man känner absolut ingenting varken obehag eller behag av den vibrationshöjning som pågår just nu( och inte är en 500-årig process utan en kanske 4 årig sådan från idag räknat), så vet inte jag om man inte är av denna världen eller vad som är förklaringen.

En blockering på hjärtchakranivå kan ibland stänga av nästan all förnimmelse av det som ligger ovanför i vibrationshänseende.

Det här är inte uttryck för glamour och illusion tvärtom. Det här är det enda redskapet för sanngörande som jag betonat tidigare. Att genom styrkan i analogilagen i kombination med det egna utforskandet av världarna med de redskap man efter hand får till sig. Det är inte illusion. Och genom den genklang som det man läser hör etc får i ens successivt mer närvarande själsmedvetande.

Ovanstående artikel tex  Helt underbar. men vad sker just nu. Vad är det som händer just nu i vibrationshänseende, Det är så påtagligt och omfattande att det måste ha en särskild betydelse inom kort och inte om flera hundra år. Tibetanen kanske har något att säga om saken idag.

Anmäl
2008-09-23 20:22 #13 av: [Mariann]

#12 Jag vet inte om jag hänger med här riktigt...

Men det som jag tänker på så är det minsta huvudvärk, snuva, yrsel or what ever. Man kallar det reaktioner på frekvenshöjning.

Men att dyrka varje symtom som att frekvenshöjningen sker i mig och jag märker av den. Det blir lätt glamour i det och ett självändamål att leta alla dessa små saker (obehag) i kroppen. Jag har i alla fall sett sådant på nära håll.

Jag tycker som Eremitha skrev att det är bättre att kultivera sig än att fokusera på symtom. Jag anser också att ljuset ger ingen friktion utan det är mörkret i oss som ger friktionen.

Och det du skriver om klarsyn och vitalitet är ju just precis det som du säger det högre tillståndets natur. Glad

Sedan är det helt omöjligt att skapa en Helig Planet på 4 år. Det är en process som tar hela vattumannens tidsålder dvs drygt 2000 år. Eftersom det handlar om de helt fysiska atomerna som ska bli mer eteriska så tar det tid .

Men som sagt det kan vi återkomma till om 4 år  Glad Jag hoppas verkligen att jag har fel.

 

 

Anmäl
2008-09-23 20:47 #14 av: [Mariann]

Tänker på Tibetanen och vad han säger, så kan man se att vi ligger långt efter.

Flera av  esoterikerna i Danmark menar på när de sammanställer vad han sagt här o där i böckerna så ligger vi helt klart efter och att det handlar om andlig lathet, menar dessa danska o några amerikaner.

Det har gjorts vissa förutsägelser i böckerna och vi är tydligen inte där ännu...

Men helt klart går allt fortare nu, men inte så fort att Jorden blir helig på 4 år.

Men många kommer snabbare att lyftas framåt på vägen, lyftas in i 1 invigningen, och när väl det sker då går det ytterligare lite fortare. För då har ju mänskligheten som helhet tagit 1 invigningen.

Men det verkar som att fler esoteriker är lite överrens om att många har fastnat på tröskeln till 2 invigningen också. Man har svårt att släppa sin maklighet och vill inte offra av sig själv.

 

Anmäl
2008-09-24 04:23 #15 av: Andriel

Men tala då om för mig. Anser eller tror du inte att det föreligger ngt extraordinärt med den tid som vi just nu lever i inklusive de senaste åren och de närmast kommande? Jag menar om det pågår en snabb frekvenshöjning just nu som skiljer sig markant från den långsamma frekvenshöjning som skett de senaste århundradena eller om det inte gör det. Jag menar att oavsett vad jag informeras om i den frågan så upplever jag starkt att det är just så. Om då detta stämmer som jag upplever, så måste den här tiden ha en speciell betydelse vilket också stöds av andra källor som mayakalendern mm.

Det skulle inte falla mig in att tro att jorden som helhet skulle kunna genomgå uppstigning med en allmänt högt invigd befolkning om 4 år. Det varken tror eller ännu mindre påstår jag. Men det känns ändå troligrt att någon typ av förändringsprocess sker snabbt och just nu, Just nu och inte om 100 år. Vad exakt och om den har en avgörande betydelse eller inte kan jag inte säga, men det känns som att någonting är på väg att löpa ut. Däremot är jag inte säker på att någon kommer att kunna stå här om 4 år och konstatera att man missade tåget eller att inget tåg gick utan står man kvar i 3D med mayan upp till knäna så har man inte byggt färdigt spåret, Då kommer tågen senare.

För övrigt så var det ett bra svar på min undran om det var sjukdomssymtom som tecken på frekvenshöjning som ni pratade om du Mariann och Eremitha, och det var det tydligen. Det kände jag inte till att man såg uttryck för materiens friktion och vibrationströghet som tecken på utveckling. Man får väl överse med denna brist hos vissa, men om det predikas ut som en sanning så blir det ju fel, Det har ni rätt i.

Anmäl
2008-09-24 10:17 #16 av: [Mariann]

Bra o nödvändig diskussion detta! Glad

Frekvenshöjningen pågår! Jag ser också att det ökar på och går väldigt mycket fortare. Det syns helt fysiskt genom alla fredsprocesser och liknande i världen, kollapser av diktaturer. Berlin murens fall och Sovjetunionens fall. Det finns  ett ototal bevis för det om man kikar sig omkring, även i den ensilda människan.

Men om man sammanställer det som Tibetanen har förutsagt skulle varit skett i människan till denna  tid, det har tyvärr inte uppstått inte allt av det, det gör att många esoteriker, de som brytt sig om att närstudera och sammanställa, de ser att vi ligger tyvärr efter i det sammanhanget.

Sedan går utvecklingen abslout i i en stigande kurva men inte så brant som en del tror. (tror jag) Jag har sett att det har stigit sedan många år tillbaka (några menar på from 1987) och att den fortsätter göra det flera år till kanske 25 för att sedan plana ut något, inte till att bli rak utan hela tiden en uppåtgående linje, brantare än vad som varit genom årtusenden.

Jag ser också det som att folk lyfts fram fortare till nästa steg, behövs det 20 liv mellan 1 o 2 invigningen kommer det att bara behövas 7-8 liv om några år, om kanske 50-100 år.

Jag ser det som viktigt att man får med så mycket som möjligt av erfarenheterna som kan fås och inte att hoppa över klasser, bara möjligtvis gå fortare igenom dem. Om det är meningen att så många som möjligt ska ha 24 karat guld i auran (symboliskt) så är det nog önskvärt från högre ort, att det går såpass " långsamt" att det blir så och inte att över hälften slutar med bara 12-14 karat...

Därför tror inte jag på det som många pratar om att 2012 då händer det, jorden och allt lyfts i ett naffs och allt bli harmoniskt helig och vad vi nu använder för ord.

Den dagen om flera tusen år när Jorden är en helig planet är den också mer eterisk och när det är de fysiska atomerna som ska ändras görs det inte på 4 år.

Det är bara det jag reagerar på och många som jag mött tycker det är skrämmande med denna tanke och att människor som då inte kan följa med får flyttas till andra planeter. De ser att de får lämna en del av familjen , hunden osv, för att de tror att eftersom de är "vakna" och familjen är det inte så är det till att lämna de när de måste dra.

Jag tycker inte det finns något kärleksfullt i sådana utsagor. Sådant kommer mer från andra käller än det Buddhiska planet.

Jag önskar vara en motvikt till "jordens undergång" snack och en balans för alla som undrar och faktiskt tycker tanken är skrämmande.

Hoppas det klargjorde mycket och att jag absolut inte inte tror på någon frekvenshöjning för det gör jag och också noterar den.

 

Anmäl
2008-09-24 10:35 #17 av: [Mariann]

glömde i #11 att skriva att #9 exakt så ser jag det också! Du beskrev det himla bra Glad

Gott att det finns två hakor Flört

Anmäl
2008-09-24 12:59 #18 av: Blissis

Problemet är väl att man försöker förklara något helt nytt med något gammalt. Det som varit kanske inte kommer att gälla när frekvenshöjningen sker eftersom det som varit innan baseras på ett gammalt kosmos, en lägre frekvens. Jag tror att det är viktigt att vidga sin tanke där, eller så gör man som vetenskapen som hamnar i gamla spår baserad på tidigare tro och försöker förklara verkligheten hela tiden utifrån den.

Sedan att en plötslig förändring skulle vara något kärlekslöst från universum bara för att det väcker rädslor håller jag inte med om. Universums kärleksperspektiv stämmer inte alltid med våra rädslobaserade trygghetsbehov. Hur många gånger har man inte varit utsatt för en kärlekshandling från universum som upplevts som jobbig för egot men viktig för själen (och i ett större perspektiv som detta, planetens utveckling?)

Jag vet inte vad som kommer att ske, och när eftersom det verkar vara försenat, men är övertygad om att vad som än sker så är det en kärlekshandling i ett större perspektiv. Människan kan inte styra över vår planets himmelska destination utan får acceptera dem och dess följdverkningar. Gilla läget helt enkelt.

Som jag ser det så kommer planeten att fortsätta utvecklas, naturligtvis, men från en annan frekvens med allt vad det innebär av andligt uppvaknande, kärlekskapacitet och därmed också utrensningar om man inte klarar av att mäta sig med denna nya frekvens. Inget konstigt för mig eftersom hela kosmos är uppbyggt så. Man är i den manifestionsform, den värld, man stämmer överens med. Eller på den planeten, i den himmelska sfären eller vad man nu kallar det.

Jag håller för övrigt med att det är mörkret som skapar friktion, inte ljuset. Och symptom får vi i omvandlingen av mörker till ljus eller om man vägrar höja sig och förbättra sig när man borde enligt planen. Så ser jag på det. Problem behöver inte bara vara i fysisk form som jag ser det, utan även i relationen till sig själv och till omvärlden på olika sätt. Ekonomiska, sociala, mentala, känslomässiga osv.

 

 

Anmäl
2008-09-24 13:05 #19 av: [Mariann]

"Problemställningen är, att om ett högre medvetande har valt att vi skall igenom den form av uppståndelse som ligger på tredje och fjärde invigningsnivån, så kan vi fasthållas i en form av begränsning och tyngd under en längre period än om målsättningen var astral, mental och eterisk uppståndelse. Orsaken till att det kan vara svårare för denna grupp människor att nå den glädje och lätthet som den astrala, mentala och eteriska uppstigningen leder till, är att själva födelsegången till den tredje och fjärde invigningen är längre och trängre."

Detta är ju också något man får ta med i beräkningen att det kan finnas fler än man tror som ska "hela" vägen fram och därför inte lika lätt lyfts, och därmed uppvisar "beteende" som gör att man tror de går långt efter och är väldigt "förmörkade".

Det som gör det så mycket svårare är ju att det finns oändliga nyanser som gör att man inte kan bedömma någon utefter "symtom", för någon man tror är bakom och kanske inte verkar "vaken" är den människa som ska hela vägen och kanske egentligen går framför...

om man nu får prata bakom framför osv... Skäms

Mina tankar och funderingar bara....

Anmäl
2008-09-24 13:20 #20 av: [Mariann]

#18 Vi ser det olika helt enkelt, och det är ju också ok. Glad

Jag ser det inte som någon gammal kunskap som appliceras på något nytt, jag ser det som att så har utvecklingen gått till i Kosmos i alla evinnerliga tider. En hyffsat långsam/snabb process så att flest möjliga människor/väsen kan följa med.

Och om det nu är något nytt som är försenat så kan man ju undra varför är det försenat? Ska det lyftas är det väl bara å lyfta eller, utan att ta hänsyn? Om det finns en plan, en deadline typ 2012 så finns det väl det?

Det är så enkelt att säga att det är försenat, så vi får bara vänta lite till, detta kan ju också sägas i evinnerliga tider. Som en ursäkt, tillslut har man själv gått ur tiden och behöver inte stå tills vars.

Jag har hört så många sådana förutsägelser genom åren och inget har slått in ännu.

Men den som lever får ju som sagt se.

 

Anmäl
2008-09-24 13:31 #21 av: Blissis

#20

Jag håller med om att många förutsägelser inte uppfyllts, de från new age och andra. De har kanske inte sett tillräckligt högt upp? Eller så har allt förändrats under tidens gång Obestämd. Så kan det också vara. Och årtal är underställd tiden, medan jag tror att en andlig utveckling inte är underställd tiden så exakt som ett årtal. Som jag ser det Glad.

Sedan undrar jag om det nya som vi ska in i enligt många källor har hänt förut på jorden? En sådan frekvenshöjning på en gång? Och det är det jag menar är nytt. För jag tror inte det, det är uppfattningen som jag fått. Ja, vi får se vad som händer... Inget att tvista om men processen kring det kanske kan vidga sinnet? Tills vidare? Glad

Anmäl
2008-09-24 13:53 #22 av: [Mariann]

Klart det har hänt saker förut, planeten inkarnerar ju också! Vi har ju gått från djuriskt medvetande till det som är idag, klart att vissa språng har gjorts. Språng om man ser över miljoner år...

dvs ett språng om man ser till en "inkarnation" som vara i 236 miljoner kan ju 2000 år verkligen vara ett språng av  mega stora mått!?

jag tror det är så vi ska uppfatta sprången... inte att de sker på 4 år...

Anmäl
2008-09-24 13:55 #23 av: [Mariann]

jag tror man har fel angående tiden. Eftersom det bara existerar tid på det fysiska planet, så får många uppfattning att snabbt för oss det är inom en livstid ca 70 år... men så funkar inte tiden på de inre planen... där kanske snabbt är 2000 år....

Men det är klart, det är ju inte lika häftigt om det ska ske en lagom snabb förändring över nu närmast 50-100 år och sedan gå hyffsat fort sedan också under detta astrologiska tecken vi snart är inne i. Fräckare är ju det om man själv kan få uppleva kraftiga förändringar så man kan få säga: Vad var  det jag sa! Till alla skeptiker som det ju ändå vimmlar av...

Jag är inte skeptiker till att det sker en höjning, jag är bara skeptisk till hur fort det kommer gå...

 

Anmäl
2008-09-24 14:21 #24 av: Blissis

Jag tror vi helt enkelt har olika utgångspunkt. Som jag förstår det så tror du på Darwin, men jag gör inte det. Jag tror att det funnits mycket högstående civilisationer långt tillbaka. Jag tror inte på att mänskligheten har utvecklats från ett djurmedvetande. Precis som det idag finns alla sorters medvetande (från primitiva stammar, som kanske har ett annat slags medvetande! till oss som tycker att vi kommit så långt Glad) på jorden så har det varit så mycket länge.

 

 

Anmäl
2008-09-24 14:29 #25 av: [Mariann]

Darwin!!?? Det vet jag inte, jag kallar ett "drömskt" medvetande för mer djuriskt, kanske fel.  Medvetande utvecklingen går väl från omedveten till medveten och där emellan ligger väl ett slags drömskt medvetande... tänker jag...

Men helt klart har en del av mänskligheten individualiserats från djurriket. Det tror jag. Men många av oss kommer ju från andra planeter också. Så det är ju en större mångfald än så. Så tänker jag iaf.

Anmäl
2008-09-24 14:50 #26 av: Blissis

Ja, det är inte helt okomplicerat! Pust! Jag känner inte till allt känner jag, bara för att jag läst vissas uppfattning. Det finns nog mycket mer. Dels finns en själslig utveckling och dels tar den form via vissa manifestationskanaler på planeten. En del utvecklas säkert från mer primitiva former medan andra föds in med högre former av mental varseblivning. Och man kan säkert ha varit en själ som varit ett djur en gång, gjort en eller flera sådana reinkarnationer, så är det enligt buddhismen. Men om det betyder att mitt ursprung är ett djur, nej jag tror inte det.

Anmäl
2008-09-24 15:00 #27 av: [Mariann]

#24 Atlantis är väl den som närmast tänks på när det blir högt stående civilisationer, fast deras egobegär var väl så stort att de gick under.... och var det inte ungefär då som det tillkallades hjälp utifrån till Jorden *grunnar jag*

Lemurien var väl ju just ett sådant lite mer drömsk medvetande.... som jag har uppfattat det.

i sånna lägen om man vill läsa något och känna på om det kan stämma så är artiklarna nedan läsvärda och kontempleringsvärda

Mänskligheten och dess civilisationer

Det stora vita broder/systerskapet

Anmäl
2008-09-24 15:03 #28 av: [Mariann]

#26 Jag tror inte heller att ditt ursprung är det, mitt ursprung är inte från djuren, jag är en luft deva som i avlägsen forntid övergick till änglaevolutionen (säger man mig), men hör till jorden gör jag... så känns det iaf.

 

man menar på att 75% av mänskligheten är kommen ur djurriket...

Anmäl
2008-09-24 15:11 #29 av: Blissis

#28

Frågan är bara vilken nivå det ses från (75% av mänskligheten är kommen ur djurriket) och hur tolkningen kring det varit. Det är det som gör det så svårt med kanaliserad information då även den har sin begränsning.

Det kan dels betyda att själen har sitt ursprung därifrån men det kan också betyda att man sett att själarna tagit sin form i djurriket till att börja med. Och det behöver inte betyda att man på ett själsplan kommer från djurriket, anser jag.

Anmäl
2008-09-24 15:32 #30 av: [Mariann]

#29 Kul diskussion det här! Glad

Jag vet inte men det är nog inte kanaliserad info, utan mer en bedömning Asger gjort själv.

När ett djur närmar sig individualisering får den en kausalkropp och därmed börjar väl utvecklingen i högre medvetande. Jag är inte så insatt i detta, men djur har ju en gruppsjäl och ju högre utvecklat djur som tex husdjuren är det bara några få typ 5-8 individer knutna till en själ. 

Så det är ju inte många djur som kan individualiseras och det görs med många många miljoners års mellan rum. Ifall jag minns rätt så ska det väl vara vid nästa rund som det finns möjlighet att individualiseras nästa gång...

ja, jag vet inte... det vet jag iaf...

 

Anmäl
2008-09-24 15:35 #31 av: [Mariann]

här finns befolkningsgrupper  på jorden tråden... om den kan säga något...

Anmäl
2008-09-24 23:45 #32 av: Andriel

Vi kan väl vara eniga om att vi oavsett olikheter idag samtliga har tillhört den omedvetna urmaterien en gång i tiden. Fast vi då helt saknade medvetande och bara hade potential till medvetande. går inte alla evolutionslinjer också via mineralriket. Kanske inte alla? men nu till det jag skulle säga. Vi kanske inte behöver tänka så mycket antingen eller när det gäller biologisk darwinistisk utveckling eller inte. Det vi talar om när det gäller  den esoteriska evolutionskunskapen handlar ju om medvetandets utveckling via alla för ändamålet nödvändiga former och det darwinismen handlar om är de olika formernas evolutionsteori. Den stämmer ju i stort för den utveckling alla levande former har genomgått på planeten i princip i alla fall. Att formen sedan har en koppling till den allmänna medvetenhetsutveckling som monader på planeten uppnått gör ju mästarplanen ännu mer mästerlig. Om det nu är så att 75 % av mänskligheten har sitt ursprung i djurriket dvs är kausaliserade djurmonader, så betyder det att evolutionen av olika djurformer har pågått tillräckligt länge för att erbjuda de erfarenheter som behövs för kausalisering till människa hos en så pass stor andel av mänskligheten. Rätta mig om jag tänker fel!

Anmäl
2008-09-25 08:55 #33 av: [Mariann]

Så tänker jag också Andriel.

jag tror också att allt springer ur mineralerna, dvs formen, dvs i detta fallet människokropparna, så som Darwin säger. MEN själen kan komma från många håll i universums, den själ som bebor kroppen. Man måste ju hålla isär kroppen/formen och medvetandet i den.

Det är där dessa ev 75% kommer in, de som är komna ur jordens egen involution. Mineral via växt och djur  och sedan blivit individualiserade genom att få en kausalkropp och därmed en egoisk lotus.

Läste just igår i Kosmisk Eld lite om detta, mycket intressant bok förövrigt, man förstår mer o mer... Ni som inte tuggat er igenom den, gör det!

Man berörde den sexuella biten, dvs fortplantning, den fins ju bara i 2-3-4 riket. 1 och 5 råder enhet. Och noteras bör väl då att vi är påväg in i det 5...

Han berättar också att tänkaren (själen) drar till sig exakt det material som kroppen ska byggas av ( då talar vi ju givetvis om fysiskt/eterisk, astralt och mentalt stoff) det stoff som är det mest optimala för just den inkarnationen och vad den är tänkt att leda till för medvetande utveckling.

Ja som sagt, en av de bästa böcker jag läst.... Ni som är med här, har ni läst den?

För att inte tala om analogierna mellan våra kropp och utveckling och en planetlogos kropp och utveckling  ;)

 

Anmäl
2008-09-25 09:39 #34 av: [Mariann]

För att lyfta ut något mer ur artikeln så kan man läsa i sista stycket "När sker uppståndelsen?" i 3 lilla delen, att om 500-700 år när den Gyllene tidsålderna manifesterats, det är då man menar på att Kristus inkarnerar igen. Som "kronan på verket" av hela Kristi återkomst processen.

Anmäl
2008-09-25 11:05 #35 av: Blissis

Det Darwin förespråkar är att vi kommer från aporna formmässigt sett. Tror ni att det är så? Enligt kritikerna så är det en ovetenskaplig slutsats som bygger på antaganden och det finns inga hittade vetenskpliga kopplingar som bevisar denna tori. Istället så förvrängs fakta för att passa in i denna teori. Det tycker jag inte om Rynkar på näsan

Ja, det är intressant det här med själarnas ursprung. Men vad jag vet så har österländska upplysta som upplysts på höga nivåer aldrig talat i dessa termer så därför håller jag det hela öppet eftersom de västerländska har en annan bild, som inte behöver vara fel på den nivån de ser men som kanske är begränsad.

Jag tycker att det kan vara farligt att ge bort sin kraft helt till teorier och utsagor som någon sagt. De kan tjäna som vägledning på en viss nivå men behöver inte vara den absoluta sanningen. Faran är om vi tror att den är den absoluta sanningen och börjar strida för den.

Så det här med 500 år tar jag med en nypa salt och tror inte att det är absolut. Jag tror inget är absolut. Det finns många nivåer av gudar och det är de som är över den nivån som bestämmer hur saker ska bli. Så vilken nivå ses saker på? Och är allt absolut bara för att planen haft en inriktning en gång? Vad är det människan ser egentligen?

Anmäl
2008-09-25 13:26 #36 av: [Mariann]

Vi vet i alla fall att vi inget vet 100 Flört vi kan bara tro eller veta för egen del i vanlig ordning. Glad

Anmäl
2008-09-25 21:35 #37 av: Andriel

Vad tror ni egentligen om mayakalenderns förutsägelser för den här tiden fran till 2012. Av vad du sagt i tidigare kommentarer Mariann så har jag förstått att du inte tror att något lyftande av jorden kommer att ske och detta är ju inte heller i enlighet med esoteriken, men tror du att mayakalendern beskriver något speciellt ( någon aspekt eller ngt avseende som akulle kunna förändras i enlighet med dessa förutsägelser? Själv har jag den uppfattningen att mayakalendern beskriver enbart förutsägelser för mayans värld dvs den mest solida 3D medvetenheten och enligt det sättet att se så betyder det att det som kommer att gå under är egentligen framförallt fysikalismen (illusionen). Allt fler lyfter på slöjan till högre dimensioner och först då 4D o sen 5D. Detta har ju kanske ngt med andligt uppvaknande att göra, men inte uppstigning för mer än ett fåtal. Betyder detta årtal bara att en befolkning som vibrerar på en högre nivå där tiden inte spelar samma roll påverkar själva tideräkningen till att bli en annan?

Är det självaste illuminatis fundament nämligen illusionen i mayan som slutar 2012? Är inte mayakalendern egentligen i själva verket också uttryck för den esoteriska kunskapen. . Den kunskapen lär ju enligt källorna ha givits till mayafolket av Quetsalquatl, vilken enligt andra källor är samma person som Thot efter att han fördrivits från Egypten? Om man läser Thots Emerald Tablets tycker jag ett man anar samma källa som den esoteriska.

Jag bara spånar lite

Anmäl
2008-09-26 10:00 #38 av: [Mariann]

jag får spåna efter helgen Skrattande så jag återkommer...

Anmäl
2008-10-05 20:13 #39 av: [Mariann]

Ooppss... detta hade jag glömt att vi skulle spåna på... Skäms

Jaaa inte lätt detta.

Jag tror visst att vi lyfts men inte över natt. Glad 

Det blir lite svårt för vems tideräkning ska vi gå efter, den västerländska eller vems? Vi räknar ju tiden 0 vid Jesu födelse, men det gör ju inte alla, så.... tänk om år 0 är fel?

Jag tycker att artikeln beskriver på ett mycket bra sätt det jag har som en förväntan av vad som ska och i vilken takt. Tyvärr ligger vi ju efter i tidtabellen om man ska gå efter Tibetanens tro i hur långt vi skulle ha kommit i vår utveckling till denna tid. Så det gör ju mig ännu mer tveksam till att vi då ska kunna nå dessa uppståndelser i de tre lägre kropparna på 4 år. För jag antar att det är det tillstånd man menar på generellt ska hända vid 2012, eller?

Fast det vet jag ju inte och försöker få fram svar av vad man förväntar sig ska ha skett tills 2012. Men det är tydligen svårt för människor att säga klart vad som ska ske.
Och det gör ju att min tro känns bättre att hålla sig till, mer realistisk, i alla fall för mig.

Men jag behöver få veta men det verkar vara svårt...

 

 

 

 

Anmäl
2008-10-05 20:32 #40 av: [Mariann]

Om vi då ger oss till att studera de tre lägre uppstigningarna som vi alla väl kan vara överrens om bör ske för att det alls ska kunna kallas ascension, eller? (Även om nu DK inte kallar det den riktiga ascension)

Vi läser då under astral uppståndelse:

Astralkroppens förvandling är ett mycket stort steg för bland annat de andligt inställda människorna. De har varit begränsade i förhållande till det vanliga stjärn- och änglamänniskotillstånd som vi känner till från förr, innan vi kom till planeten Jorden.

Genom astral uppstigning återfinner vi vårt lättare humör, vår förmåga att se positivt på tillvaron samt vår livsglädje. Om vår inkarnationscykel på Jorden har varit mycket tung och svår kan den astrala uppstigningen föregå över en längre period, men om det inte är så mycket tyngd från tidigare lidanden kan den astrala uppstigningen vara en relativt enkel process, som vi kan genomgå under nuvarande årtionden.

Det är ju klart att detta kommer att betyda mycket när det har slått igenom hos alla, men inom några årtionden är ju inte 4 år. Och man syftar till stj o ängl människor, inte gemene man. Dels syftar man också på de som inte fått inbyggt så mycket tyngd, för de tar det ännu längre tid.

Kikar vi då den mentala:

Vid den mentala uppståndelseprocessen kommer det att ske en succesiv upplösning av de begränsande tankeformer som vi har fått inbyggt på Jorden, som ger tendenser till materialistiskt tredimensionellt tänkande, till en fyrkantig eller dogmatisk verklighetsförståelse, och en begränsning i vår förmåga till att se verkligheten som den är.

Ok, det klara nog vissa i mänskligheten av, men hur många? kan vi se Indien kasta sina kast? Kan vi se Mellan Östern göra sig av med sina begränsningar, Kina, Nord Korea osv osv inom 4 år?

Kikar vi då den eteriska:

I vår eteriska kropp finns det olika former av tröghet som kommer från en lång tids involution, där vi lärt oss att identifiera oss med kroppen. Det är förvrängningar och trögheter som kan göra den fysiska-eteriska kroppen trött, som kan ge den mindre vitalitet, som kan göra den sjuk och som kan ge stora begränsningar i den fysiska hjärnans förmåga till att respondera på högre ljusströmmar.

Efterhand som den eteriska uppstigningen fortskrider kommer vi att känna en större lätthet och ett större inre liv i kroppen. Vi kommer att få svårare att bli sjuka, och vi kommer att upptäcka att hjärnan har lättare att tänka abstrakt och universellt.

Denna ska ju visst vara den svåraste uppstigningen eftersom det handlar om de fysiska atomerna.

Jag undrar (nu) om det inte kan vara så att hela begreppet är missförstått på det sätt att 2012 (som jag kallar det) inte gäller alla, utan kanske bara en liten (mikroskopisk) klick i mänskligheten, den som man kan kalla för ljusarbetarna, de som är komna utifrån. Den del av mänskligheten som representerar mänsklighetens hjärtcenter. Den del av mänskligheten som när alla de individuella människorna i mänsklighetens hjärta har tagit 1 invigningen. Då har det skett det som alla väntar på, 2012. Kan det vara så?

 

Anmäl
2008-10-06 01:27 #41 av: Blissis

Som jag förstår det så är det en planterisk och kosmisk process som får ett genombrott då men ingen vet nog vad den innebär. Det är därför jag sagt att gamla modeller utifrån hur utvecklingen såg ut vid den tidpunkten de fastslogs inte gäller längre om grundsbstanserna förändras drastiskt.

Sedan handlar det väl om en ny start i Vattumannens tidsålder? Vattumannen står väl för det annorlunda och för förändringar? Så utvecklingen här på planeten kommer väl då att ta nya manifesteringsformer? (Vattumannens tidsålder infaller tydligen 2160. Så om astrologin stämmer så är vi fortfarande i Fisken.)

Det hela ligger nog bortanför vår kontroll. Som människa så handlar det om att följa med kosmos och planetens process. Tänk så pyttesmå vi egentligen är. Och själen är odödlig sägs det. Livet transformeras och förändras. Jag känner igen mig i det Eremitha beskriver i en annan tråd; helt plötsligt kommer en ny öppning och energi. Den bara finns där då vi är redo.

(Hittade här en artikel om Mayaprofetian.) Det inom parentes är lagt till i efterhand.

Anmäl
2008-10-06 08:54 #42 av: [Mariann]

Som jag förstått det så är vi  helt och fullt inne i vattumannen. Nu  klingar fisken av och vattumannen ökar, vi är mitt i i denna ingång och bortgång.

Och denna nya "öppning och energi" kommer den kännas/märkas av alla på jorden dec 2012 enligt Maya kalendern?

Jag är också övertygad om att planetväsendet och sollogos kan om de vill förändra på en dag, om det är det det som är planen Glad

Anmäl
2008-10-06 10:40 #43 av: Blissis

#42

Jag tror att alla kommer att uppleva det olika beroende var man är i sin andliga process. Eftersom allt kommer att vibrera mer i samklang med högre andliga principer så kommer det nog bli så att de som inte kan följa med i detta pga av för mycket mörker inom sig själva som de inte är villiga att släppa, precis som idag, kommer att få stora problem och  kanske även måste lämna denna planet. Medans andra som kan leva i en större verklighet lättare har att följa med.

Själv är jag tacksam för att vi har en positiv vändpunkt att se fram emot, ser det som enda möjligheten för räddning av planeten. Samtidigt vet jag att så många som möjligt försöker räddas av upplysta gudar. Hopi-profetian finns också och den säger; det finns två vägar att gå för människan. Den ena vägen tar abrupt slut, den andra fortsätter för dem som väljer det andliga (mer i samklang med kosmos principer av kärlek, medkänsla, sanning osv.)

Läste ett inlägg på nätet som sa: Mayafolket förutser "slutet av den världen så som vi uppfattar den" och det kan tolkas på olika sätt.

Känns som om det ligger mycket i det. Det stämmer väl med det som min lärare talat om och som jag intuitivt upplever.

Jag tror att många kommer att bli besvikna om man i dec 2012 förväntar sig en plötslig ascension. Det tror jag inte på.

 

Anmäl
2008-10-06 10:51 #44 av: [Mariann]

Så ser jag det också.

Och att man kan flyttas om det inte stämmer med dina vibrationer, men det är de allra mörkaste sorterna som är här som det kommer att ske för och det sker i deras inre kroppar genom tex en tsunami eller andra katastrofer och givetvis också naturlig död.

Jag är övertygad om att gudomen önskar så många soom möjligt med i denna uppstigning och därför har ett enromt tålamod och kan vänta på att det kan ske.

Om man betänker att en inkarnation av en planet sägs vara på 4,320,000,000 år, så skulle jag vilja säga att en profetia som symboliskt anger 2012 kan få slå på några 100 år tom tusen... och att man anser att det ändå gjorts ett mega hopp och ett lappkast i utvecklingen... Cool

Anmäl
2008-10-06 11:12 #45 av: Blissis

Jag tror inte att man kan se det så som du beskriver på slutet. Gudar lever inte i det förgångna utan i det ändlösa nuet och allt i universum har cykler som rullar på i en rytm. Den går inte att rubba hur som helst.

Anmäl
2008-10-06 11:20 #46 av: [Mariann]

Nu hänger jag inte med, förgångna?? Vem säger att de lever i det förgångna?

Vi har inkarnationer som väl oftast leder framåt inte bakåt, varför skulle inte en planet göra detsamma?

Cykler är väl just cykler och inte tvärkast. Märker man cykler i sitt eget inre så sker de inte över en sekund, utan över flera dagar/månader och kanske tom år... nu tänker jag på själens cykler inte människans tvära kast i emotioner.

Snackar vi då en planet/solsystem så är cyklerna mer långsamma än en människas.

Anmäl
2008-10-06 11:26 #47 av: Blissis

Jag menar bara att jag har svårt att tänka mig att det skulle slå fel på så många år som du kan tänka dig. Det förgångna kanske inte var rätt ordval.

Vi är inne i slutet av en cykel nu för planeten. Slut-Dharmatiden enligt Buddhas undervisning. Alltså slutet på en cykel för planeten. Och där tror jag inte på en sådan stor felmarginal.

Tillägg: Så här står det i artikeln jag länkade om Mayafolkets profetia: "Från bild 2, kan vi se att under perioden 1992 till 2012, har vår jord gått in i den sista perioden i den Stora Cykelns sista fas."

Så de säger samma sak som Buddha gjorde.

Anmäl
2008-10-06 11:55 #48 av: Blissis

Här kommer ett till utdrag ur en artikel som var länkad till den första jag skickade.

"Referenserna i dikten till gudar som uthärdar en katastrof påminner mig om en profetia från Mingdynastin. Följande är ett nedtecknat samtal mellan den första kejsaren över Mingdynastin, Zhu Yuanzhang, och den berömda profeten Liu Bowen.

Kejsaren: Vad har du att säga om Tao i den tidsepoken?
Liu: I den sista fasen av Fa nedgångsperioden, kommer tusentals stora upplysta att stiga ner i den mänskliga världen; och hundratals Buddhor kommer att göra likadant. En himmel fylld av Taos, odödliga och Bodhisattvas, osv. kommer att finna det svårt att fly från denna kommande katastrof. Det är ingen annan än framtidens Buddha som kommer ner för att sprida Fa i denna slutliga tidpunkt. Alla Buddhor, Taos, i himmelen eller i den mänskliga världen , kan bara räddas om de är tursamma nog att vara förbundna med Fa genom en "gyllene tråd"; annars blir deras Fruktstatus nedhuggen. Efter denna nedgångsperiod, kommer Maitreya att spärra av totalt 81 katastrofer.

Det finns slående likheter mellan dessa profetior. Vi kommer att diskutera Lius profetia mer specifikt i en framtida artikel.

Vissa människor kan tycka att det är alltför långsökt att anknyta profetior ifrån olika kulturer. Faktum är att det inte alls är långsökt. I det förflutna, om en profetia huvudsakligen refererade till sin egna folkgrupp, så gäller de idag för hela världen. Det är på grund av att moderna transportmedel och kommunikation har minskat jorden till den punkt där, t ex dagligt liv i USA är sammanslaget med dagligt liv i Kina. Om en gammal profetia från Kina tillhör kineserna, kommer det säkerligen följa att det kommer att beröra människor utanför Kinas fastland. Gamla profetior från olika kulturer delar gemensamma drag i sin beskrivning av händelser som utspelar sig i världen idag. Varför så är fallet är något som människor skulle tänka allvarligt på."

 

Anmäl
2008-10-06 14:12 #49 av: [Mariann]

Hur kan det då komma sig att Dalai Lama säger att andlig utveckling tar lång tid och det sa inte mer än för bara ett par år sedan?

Menar du att 100 år är en lång tid av 4,320,000,000 år?
Det tycker inte jag. Jag ser det mer som ett ögonblick i tiden.

Anmäl
2008-10-06 14:25 #50 av: Blissis

#49

Citat-Hur kan det då komma sig att Dalai Lama säger att andlig utveckling tar lång tid och det sa inte mer än för bara ett par år sedan?

För att kunna svara på det så måste jag veta vad han avsåg med andlig utveckling. Vilket mål? Det är inte oöverstämmande med något jag sagt anser jag.

Citat-så skulle jag vilja säga att en profetia som symboliskt anger 2012 kan få slå på några 100 år tom tusen...

Det var detta jag svarade på och jag anser inte att detta stämmer överens med andra profetior. Tyvärr. Att det är för stor felmarginal i denna sluttid av planetens cykel.  Västerlänningarna (vilka?) verkar vara ensamma om den världsbilden att det kommer att ske senare.

Anmäl
2008-10-06 15:56 #51 av: Eremitha

Det pågår samtal om detta inne på Utomjordiskt också för den som är intresserad.

Här, här och här.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-05-22 23:19 #52 av: evrekaw

Mek varför är sakfrågan ang. när i tid så viktig??? Vi kan väl inte ändra på den, ej heller göra något mer än att vara... Leva i nuet och vara sanna i alla bemärkelser...

Några hundra eller tusen år - vad spelar det för roll? Obestämd

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.