2008-05-23 09:38 #0 av: [Mariann]

Slutet av 1 kapitlet, del 5. UPPMJUKNINGS FASEN

Som ett led i att återupptäcka vår andliga identitet måste vi genom en healingsfas. Denna fas kan vara nödvändig innan vi påbörjar vårt egentliga andliga arbete, men i de flesta tillfällen löper den parallellt med att vi blir aktiva medarbetare under Den Stora Planen för Jordens förvandling. Den andliga healingen ska gå in i vår gamla hopplöshet och apati som i flera inkarnationer har byggts in i oss som ett mörker. Det andliga ljuset ska gå in i den djupare hjärtesorgen och ensamheten och lossa upp dessa så vi igen kan känna livets inre glädje. Det mjuka heliga ande ljuset ska tränga in i vår ångest och skuld och mjuka upp lager efter lager av dessa kvaliteter som hindrar oss i att öppna oss för Gud och att våga bli synligt aktiva i världen.


Våra önskningar, begär och andra av egots ansikten ska genomträngas och luttras av det förvandlande ljuset. Om vi inte själv öppnar dessa lager i oss för det förvandlande ljuset måste vi inställa oss på att dessa kommer att brytas ner under livets smärta. Genom smärtfulla möten med livet där vi inte får våra önskningar uppfyllda, blir vi tillslut så böjliga och mjuka att stängdheten och stoltheten kan bli uppmjukade av den förlösande kistuskraften, som strömmar när hjärtat överlämnar sig till Gud. När hjärtat genom livets förlopp har blivit tillräckligt öppet kan den fortsatta uppmjukningen ske genom hjärtemeditation, ljustjänster och healing, där vi öppnar våra hjärtan för Guds hjärta och mänsklighetens nöd.


År efter år kommer det healande ljuset gå in i våra kroppar och förvandla det mörker som har byggts in i oss i den första fasen av våra inkarnationer på Jorden. Detta mörker förvandlas till djupare kvaliteter som gör det lättare för oss att förstå och att känna med våra medmänniskor genom hjärtats kärlek. Efterhand som förvandlingen sker vågar vi leva i en inre tillit och överlämnande till livets kärlek och ljus. Vi vågar då igen att samarbeta med ljuset utan ångest för vad som kan hända oss. Vi börjar då återigen att se oss som en del av en större helhet och vi återvinner vår naturliga förmåga att samarbeta med denna helhet. Vi återupptäcker då vår naturliga livsinställning som den, att vara medskapande under en högre vision för att fullkomliggöra ett bestämt område av gudomens kropp. Vi upptäcker då att det är naturligt för oss att inte vara upptagen av vad vi själva vill, men av vad det högre livet vill. Vi upptäcker då att det är naturligt för oss att samarbeta i grupper, som brobyggare mellan det högre livet och de manifesterade världarna.

FÖRVANDLING AV SMÄRTORNA

För alla av oss som är nuvarande eller kommande ljusarbetare gäller det att alla smärtor som har byggts in i oss under våra inkarnationer på Jorden nu har börjat helas och förvandlas genom mötet med den universella kristusvibrationen. Därmed upptäcker vi det inre mysteriet med utvecklingen på Jorden. När människornas smärta och Guds kärlek möts i hjärtana skapas den kristusfrekvens som är det verkliga guldet i de inre kropparna. Genom detta mörker förvandlas all vår smärta till en djupare form av kärlek än vi någonsin har upplevt under vår långa utvecklingsväg på olika planeter och i olika universums!


Efterhand som smärtorna förvandlas och efterhand som de materiella barriärerna blir genomträngda av ljus, så väcks det universum till liv i oss som vi kommer ifrån. Vi kommer då att upptäcka att vi inom oss har en inre identitet, som är ett medvetandelager som förbinder oss med de ljusuniversums som nu har kommit till mänsklighetens hjälp. Dessa universums med alla dess idéer och ideal blir då mer levande för oss, att vi kan se hur vi är ett förbindelseled mellan ljusvärldarnas födelsehjälpare och mänskligheten på Jorden. Några av oss representerar dessa universum och vi är då förpliktigade att bringa dessa ideal och samvaroformer som vi känner därifrån till Jorden.


Samtidigt märker vi att de djupare smärtorna i hjärtat som har byggts in i oss här på Jorden ger oss ett större djup i vår förståelse av dessa ideal. De ger oss ett större alvar eller ett större engagemang med hänsyn till att dessa ideal måste och ska verkliggöras på Jorden. Våra många lidanden på Jorden har fått oss att förstå vad som sker för millioner och åter millioner av människor när man inte är i kontakt med de gudomliga lagarna och principer. Och vi upptäcker att vi nu har börjat känna vissa djup av samhörighet med en planets eller en mänsklighets broder-systerskap som vi inte var i stånd till att känna i det universum av lätthet och glädje som många av oss kände innan vi kom till Jorden.


FÖRSTÅELSE AV HJÄRTATS MYSTERIUM

De av oss som har lidit så mycket på Jorden att vi har mist mycket av vår glädje genom att arbetet för ljuset, får först nu den fulla förståelsen av att varför Gud har låtit oss lida i inkarnation efter inkarnation även om vi gjorde vårt bästa för att hjälpa medmänniskorna.
Först nu kan vi, emedan vi är fysiskt inkarnerade, få den fulla förståelsen av mysterierna omkring att begränsas i mänsklighetens och Jordens täta aura. Hemligheten i dessa mysterier är hemligheten omkring hur de djupare hjärtebladen ska utvecklas och väckas till liv. Bara genom människor som har utvecklat de djupare hjärtebladen kan Gud komma in i mänskligheten som sammansmältande och förlösande kärlek. Bara genom de djupaste hjärtebladen kan Guds väsen väckas till liv mitt i mänskligheten som immanent kärlek. Bara genom de djupaste hjärtebladen kan mänskligheten heliggöras som ett rike, som är genomträngd av varsamhet och omsorg för allt skapat.


Hemligheten med alla våra lidanden är hemligheten med hur de djupaste hjärtebladen utvecklas till att komma i samklang med Guds medkännande kärlek, det blödande universella hjärtat. När hjärtana öppnas för de djupare frekvenserna av den universella kristusvibrationen, blöder de tillsammans med Kristi blödande hjärta. Genom all de hjärtan som har lidit för Gud genom årtusenden, kan Kristi förlösande kärlek nu flyta. Genom oss börjar Guds hjärta blöda in i Jorden. Genom oss rensas och förlöses en del av det mörker som mänskligheten har skapat på Jorden. Genom våra hjärtan byggs början till Den gyllene Bron, från Guds hjärta till mänsklighetens samlade gemensamma hjärta, den väg som människorna ska gå längs i de kommande århundradena. Genom oss skapas det ett inre nätverk av hjärtats världstjänare som är mänsklighetens hopp - början till mänsklighetens sanna broder-systerskap.


Först nu börjar vi att förstå att vi är hundratusentals människor som måste öppna våra djupaste hjärteblad, så att Kristus kan bli levande på Jorden. Genom detta nätverk av hjärtan som har lidit under arbetet för högre ideal och principer, ska den nya civilisationen nu nedsänkas i den balansen mellan kärlek och intelligens som karakteriserar en heliggjord planet. Genom våra hjärtan ska änglarna heliggöra naturen. Genom våra mentalkroppar ska de stora visionerna för den gyllene tidsåldern manifesteras i formens värld. Genom våra viljors samklang med Guds vilja ska Den stora Planen för mänsklighetens framtid verkliggöras.


Nu är tiden kommen där vi som ljusarbetare återupptäcker vår sanna identitet och reser oss upp ur våra gravar. Ensamhetens, hopplöshetens och självupptagenhetens gravar har bundit oss till tidens och rummets slöjor, så länge att vi har identifierat oss med den världen som dessa slöjor skapat. Vi söker nu att ta upp så mycket av det nya solljuset i våra hjärtan och i våra hjärnor, att slöjorna blir tunnare och så att vi kan se ljusets strålande klarhet. Efterhand som dimmorna blir mindre känner vi igen den samma kvaliteten hos varandra - den kvalitet att vilja arbeta för ljusets manifestation på Jorden. Nu har tiden kommit där vi ska räcka fram händerna mot varandra, när vi ska ta varandra i händerna och när vi ska räcka händerna vidare till andra som håller på att väckas ur sina gravar.


Vi öppnar då våra hjärtan för Den nya Kristusinströmningen. Vi öppnar våra hjärtan för våra kärleksfulla medväsen i änglariket. Vi öppnar våra hjärtan för våra bröder och systrar från de heliga planeterna. Och vi öppnar våra hjärtan för Det stora vita Broderskapets stora nätverk av disciplar och invigda. Tydligare och tydligare ser vi att vi utgör ett sammanhängande nätverk av ljusarbetare på de inre och yttre planen. Tydligare och tydligare ser vi hur nätverket omsluter hela Jorden och tydligare och tydligare ser vi hur nätverket manifesteras genom tillvaroplanen som tidigare var mörkrets domäner.
Efterhand som vårt medvetande ser det nya nätverket av hjärtats världstjänare genom Den nya Solinströmningens gyllene ljus, upptäcker vi hur vi utgör ett viktigt led i denna långa kedja av ljusarbetare som skapar Den gyllene Bron mellan Universums Hjärta och mänskligheten. Och vi ser hur vårt arbete för ljuset denna gång oundvikligt kommer att bära frukt, därför att en väldig inströmning står bakom oss och genomtränger oss. Därför att vi denna gång inte arbetar isolerade utan arbetar som en del av den stora gemenskapen av födelsehjälparna omkring Jorden som har skapat Den gyllene Bron av levande kristusljus mellan Universums Hjärta och mänsklighetens hjärta.

 

Av Asger Lorentsen www.dengyldnecirkel.dk