Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
1. Människa känn dig själv

3. Eteriska nätverket

2008-05-06 15:09 #0 av: Hoppfull

Människa känn dig själv - 3. Esoterisk sett kommer de energier du mottager till dig genom eterkroppen. Det samma gäller de energier du själv sänder ut. Av ERIK ANSVANG

 

Ett steg i utvecklingen är ett stadium av medvetenhet

 

All vetenskap accepterar evolution eller utveckling som ett faktum i naturen. Den enskilda människan och mänskligheten som helhet befinner sig därmed på ett bestämt steg i utvecklingen. Ett steg i utvecklingen är ett stadium av medvetenhet. Och ett stadium av medvetenhet är identiskt med ett stadium av uppmärksamhet. För enskilda personer likväl som mänskligheten som helhet innebär detta att detta stadium av uppmärksamhet är skapat av erfarenheter.

Växtriket

Växtriket har en nivå av uppmärksamhet. En blomma är exempelvis uppmärksam på ljus/mörker, kyla/värme, näring/brist på näring och på växtförhållanden. Växterna utvecklar förutsättningar att reagera på sinnesintryck.

 

Djurriket

Djurriket uttrycker en högre nivå av uppmärksamhet. Djur är instinktivt uppmärksamma på omgivningen. Genom upplevelser av svält och fruktan lär sig djuren att uppsöka eller att undvika speciella upplevelser - att jaga eller att undvika att jagas. Djuren utvecklar förutsättningar att välja mellan sinnesintryck.

 

Människoriket

Människan uttrycker den högsta nivån av uppmärksamhet i den fysiska världen. Människan är mer eller mindre uppmärksam på sig själv. Vår primära upplevelse är avskildhet. Vi känner oss skilda från andra människor, från andra naturriken, från allt. Denna upplevelse utvecklar självmedvetenhet - och är förutsättningar för att vi ska förstå orsak och verkan.

 

De planetära - eteriska kropparna

Dessa olika stadier av uppmärksamhet arbetar genom planetens eteriska kroppar. Alla stadier (naturriger) fungerar som skilda enheter, men är egentligen delar av allt planetariskt liv. Alla delar är förbundna och styrs av det samlade planetariska livets vilja och mening. Alla stadier av medvetenhet och uppmärksamhet utgör således en samlad enhet. Utvecklingen här på planeten är därför en syntes av alla stadier av medvetenhet i de planetära kropparna och planetens eteriska kroppar är syntesens överordnade redskap.

 

Det individuella eteriska nätverket

När vi överför denna planetära princip till den individuella nivån ser vi att en integrationsprocess med otaliga stadier av medvetenhet är under utveckling i vårt egna eteriska nätverk. Vi kommer inte här att uppta oss med utvecklingen i naturrikena under människoriket, utan koncentrera oss på de tre stadierna i personlighetens utveckling.

 

 

Själen och dess redskap

 

Personligheten består av tre kroppar: Mentalkroppen, Astralkroppen och den Fysiska/Eteriska kroppen. Vi tänker, känner och handlar med hjälp av dessa kroppar, och det är vår uppgift att skapa syntes mellan dessa tre.

 

Inom den andliga vetenskapen används uttrycket: "den integrerade personligheten" när detta syntesarbete lyckas. Syntesen förutsätter nämligen att den enskilda människan har integrerat den mentala, emotionella och fysiska uppmärksamheten. De tre kropparna fungerar som en integrerad helhet. Det är med andra ord fullkomlig (total) överensstämmelse mellan tankar, känslor och handlingar. Först när detta har skett kan integreringen av själen påbörjas.

 

Den eteriska kroppen måste bli ett faktum

Det första steget i denna utveckling är naturligtvis huruvida du ser din eteriska kropp som ett faktum. Du måste höja dig ovan dina fysiska sinnen och känna in att allt det du ser, hör, smakar, luktar och känner är resultatet av energier som strömmar genom ditt eteriska nätverk. Alla de energier du mottar kommer till dig genom denna kropp. Och detsamma gäller de energier du själv sänder ut. De passerar också genom din eteriska kropp. Allt du upplever och allt du sänder ut är resultat av inre eteriska aktiviteter.

 

Röster från mentalplanet

De energier som konstant strömmar genom ditt eteriska nätverk, härstammar från mentalplanet. Själen som befinner sig i djup meditation på sitt eget plan, skapar de idéer som ska inspirera dig i din utveckling. Själen skickar dem till ditt mentala redskap där du omedvetet eller medvetet fångar upp dem.

 

Tankeströmmarna färgas av personligheten

Tankeströmmarna passerar genom det eteriska nätverket. Personlighetens förutsättningar att motta, tolka och använda själens idéer kommer att vara avgörande för den eteriska kroppens tillstånd. Idéerna kan nämligen färgas och förvandlas av personligheten innan de kommer till uttryck. Om idéerna fördunklas av egoism, girighet, irritation, bitterhet, fruktan, hat etc. blir resultatet ett täckt och tungt eteriskt redskap vilket i sin tur resulterar i en osund fysisk kropp.

 

Att förädla tankarna är en förutsättning

Om vi betraktar tankelivet hos genomsnittsmänniskan och hos mänskligheten som helhet är det inte överraskande at världen är präglad av lidanden. Denna olyckliga situation kan inte, och kommer inte, att ändra sig förrän människans tankeliv ändras. Det är därför var och ens plikt att rensa och förädla sina tankar och därmed öka vårt bidrag till mänsklighetens tankeklimat. Hat och fiendskap måste omvandlas till kärlek och tillgivenhet. Begär och girighet behöver förvandlas till aspiration och viljan att tjäna.

 

Det kritiska sinnet

Idag lägger vi stor vikt vid det kritiska, dissekerande och analyserande sinnet. Det är inget fel med en sund urskiljningsförmåga, men dessvärre betraktas förutsättningarna att upptäcka och påpeka fel och kritisera andras handlingar, som ett uttryck för hög intelligens. Lite provocerande kan man dela in mänskligheten i två överordnade grupper. De få som får nya idéer och har modet att försöka omsätta dem i handling - och den stora massan som springer bakom och kritiserar. De första har modet att delta i förändringen av världen. Det kritiska tänkandet letar efter fel och brister. Kritiska människor ser bara "hålen i osten". Men förvandlingen av mänsklighetens tankeklimat kan inte ske med hjälp kritik. Förädlingen av ditt eget tankeliv och din omgivning kan inte ske genom att du lägger dig i andras angelägenheter. Det enda sättet är självdisciplin och genom att utveckla förutsättningar att älska dina medmänniskor.

 

Därför - stoppa all onödig kritik, undvik missunnsamhet och stäng ute allt skvaller. De som tänker kärleksfulla tankar, använder vänliga ord och har ett milt beteende är de verkliga disciplarna - oavsett om de själva aldrig hört talas om "utvecklingsvägen" och inte kan redogöra för den andliga vetenskapens tekniska detaljer.

 

Själens tre energiredskap

Vi vet nu att själens redskap är trefaldigt. Med hjälp av detta redskap koordinerar själen sina aktiviteter i tid och rum.

 

De tre redskapen är:

1 den astrala kroppen

2 den mentala kroppen

3 den eteriska kroppen

Hur är det då med den fysiska kroppen? Att den inte nämns här, är för att den inte är ett redskap i den mänskliga utvecklingen av medvetandet. Den fysiska kroppen är blott en verkan - inte en orsak. Den andliga vetenskapen anser att den fysiska kroppen är så funtad, att den styrs som en robot, av den eteriska kroppen. Kroppen bidrar inte själv till någon ytterligare utveckling av människan. All utveckling härrör ur den eteriska kroppen. Den fysiska människans fortsatta utveckling är därför inte en biologisk utveckling, utan en eterisk.

 

Nätverk av fina trådar av energi

Den eteriska kroppen är skapad av stoff från elektromagnetiska fält. Det är elektriskt och innehåller ett nätverk av fina energitrådar eller - kanaler, och genom dem genomströmmas hela systemet av eteriska energier. I den fysiska kroppen är dessa energier knutna till nervsystemet. Den eteriska kroppen sträcker sig en bit utanför den fysiska kroppen. Hur mycket beror på vilket steg av medvetandets utveckling.

 

Den osynliga processen i livmodern

När äggcellen befruktats genomgår den en osynlig process i livmodern. Själen sänker ner sin livstråd som fästs i den befruktade äggcellen. En ström av ren livsenergi genomströmmar och omsluter nu äggcellen, och livsenergin sprider sig ut i ett lysande energinät och skapar därmed den eteriska energistruktur som tar formen av ett människofoster. En liten lysande skepnad av ett barn, framtonar i och omkring den befruktade äggcellen.

 

Atomernas svängningar drar till sig stoff

Livsenergin strömmar in i den fysiskt permanenta atomen, som fäster i hjärtregionen i ryggen mellan skulderbladen på fostret. När detta sker börjar den permanenta atomen att sända ut sina svängningar till omgivningen. Det stoff i kvinnans livmoder som vibrerar på samma frekvens som den permanenta atomen sätts i svängningar, börjar dra till sig och anta form. Och den första genomskinliga formen börjar nu visa sig.

 

"Nadier" - de ihåliga stråna

Den eteriska kroppen genomströmmas som sagt av lysande energitrådar - de så kallade "nadier". "Nadi" är sanskrit och betyder - ihåligt strå. Energitrådarna är nämligen ihåliga för att inuti dem ska nerverna bildas. Nervernas energier strömmar således inte inuti nerverna utan utanpå dem. En väldig subtil energistruktur som har form av det mänskliga nervsystemet börjar tona fram. Denna struktur skapar en energimässig stöpform för den mänskliga kroppen. I denna form samlas molekylerna till celler, som samlas till cellvävnad, som samlas till organ och organsystem...etc. Utan denna stöpform skulle inte den mänskliga kroppen kunna bildas, för där skulle inte finnas något som kunde styra utformningen. Det är naturligtvis själen som styr alla de olika formerna av celldelning i de olika områdena i den nya kroppen.

 

Genetikens gåta

Ja men läkarvetenskapen påstår ju att det är människans DNA som styr formningsprocessen. Det är korrekt att DNA styr genetiken i celldelningen, men forskarna vet inte hur. Problemet är att alla celler har ungefär samma DNA-material. Alla celler har därför samma programmering, så hur vet de vilka som ska vara ögon-, knogar-, blod-, nerv- eller muskelceller osv.?

 

Eterisk programmering

Inom den andliga vetenskapen är synen att det är de eteriska frekvensmönstren som styr cellbildning och utformning. När en cell dras till en plats i kroppen eller i en kroppsdel där det exempelvis ska bildas ett öga, kommer programmeringen eller frekvensen i området att sända ut impulser till cellen att bilda ögonvävnad. Därför växer det fram ett öga i huvudet istället för en hand.

 

Den eteriska kroppen är orsak - den fysiska kroppen verkan

Slutsatsen är därför att det är den eteriska kroppen som skapar människans fysiska form. Men det är inte den eteriska kroppen som är människan. Den biologiska kroppen är inte heller människan:

 

Den eteriska kroppen integrerad med den biologiska kroppen är den fysiska människan

 

 

Den eteriska kroppen består av många typer av energi

 

Den eteriska kroppen är uppbyggd av många olika energier, och vi bör känna till fyra av dem.

Den eteriska kroppens energier

  1. De energier som styr den fysiska kroppens individuella form.
  2. De energier som styr omgivningarna, vilka den enskilda människan är en del av.
  3. De energier som genomtränger och påverkar en nation eller ras.
  4. De energier som genomtränger och styr själva planeten och förbinder mänskligheten till allt annat på klotet.

 

Æterlegeme1. De energier, vilka styr den fysiska kroppens individuella form.

De binder samman partiklarna, så att det inneboende livet formar det till en helhet. Utan detta nätverk skulle de fysiska lemmarna falla isär från varandra.

Svag förbindelse mellan det eteriska och fysiska medför andlig svaghet, imbecillitet etc. Orsaken är, att själen inte kan kontrollera den fysiska kroppen på grund av otillräcklig kontakt.

2. De energier, vilka styr omgivningarna, som den enskilda människan är en del av.

Energierna förbinder människor med deras familjer, bekanta och lokalområdet. Och gör det möjligt för dem att utföra sina dagliga aktiviteter. Energierna är därför inte begränsade till enskilda individer, utan tränger genom våra omgivningar.

3. De energier, som genomtränger och påverkar en nation eller en ras.

Att denna sammanbindning skapar relationer, är självklart.

4. De energier, som genomtränger och styr själva planeten och förbinder mänskligheten till allt annat på klotet.

Vi kan här se att bakom de tillsynes yttre skillnaderna finns en inre enhet. Allt sammanbundet av det eteriska.

 

De fysiska kropparna är helt och hållet avhängiga det eteriska. Det är det eteriska nätverket som genomströmmar hjärnan och nervsystemet, vilket överför de subtila impulserna som är en förutsättning för fysiskt liv.

 

Överför tankar, känslor och kraft

Det är det eteriska nätverket som överför tankeimpulser, känsloimpulser och fysisk kraft. Det med hjälp av detta nätverk vårt tänkande sinne kan föra över sina intryck till hjärnan och att astralkroppen kan överföra känsloimpulser och impulser av behov till hjärnan och nervsystemet. Detsamma gäller de livsnödvändiga impulserna vilka aktiverar de inre organen, nervsystemet och de endokrina körtlarna i den fysiska kroppen. När den eteriska kroppen är tillräckligt utvecklad kommer själen att nyttja den för att styra och kontrollera tankelivet,

känslolivet och den fysiska kroppen.

 

 

Övningar

 

Det är möjligt att studera den eteriska kroppen med hjälp av några enkla praktiska övningar. De eteriska energiströmmarna omger kroppen och hos alla människor strålar de ut en bit utanför kroppen. Hur långt ut den eteriska kroppen sträcker sig avgörs av hur mycket vitalitet som finns i kroppen.

 

Om du ber en vän att ställa sig mot en vit vägg, kan du försöka att se på personen koncentrerat med ögat. Du ska försöka fokusera på en plats långt bakom personen - alltså utom fokus. Det är lättare att se denna lysande "gloria" på sommaren när de flesta människors eteriska kroppar är uppladdade och vitaliserade av solljuset.

 

Det är viktigt att poängtera att vi inte talar om clairvoyance när man ser den eteriska kroppen. Eteriskt seende är en utveckling av det fysiska ögats seende och hör därför till våra fysiska sinnen. En våldsam utveckling av detta seende kan medföra att vårt seende ser nadier, chakran och hela det eteriska nätverket. Ett stigande antal healare har idag utvecklat denna kunskap.

 

Med hjälp av denna övning kan du dessutom uppleva skillnaden på fokusering och uppmärksamhet. Vi är inte alltid uppmärksamma på det våra ögon fokuserar på. Uppmärksamheten kan vara fokuserad på personen, medan ögonen fokuserar bakom personen. Den del av den eteriska kroppen som befinner sig utanför den fysiska kroppen kallas "sundhetsauran" för att vitaliteten eller avsaknad av densamma i denna kropp är ett uttryck för personens hälsa. Beteckningen "aura" är emellertid felaktigt för "aura" betyder utstrålning och den eteriska kroppens utstrålning kommer inte från den fysiska kroppen och tvärtemot så strålar den eteriska kroppen genom den fysiska kroppen.

 

Den eteriska kroppen avslutas en bit utanför den fysiska kroppen med något som kallas "den eteriska huden". Det är förstås inte tal om hud i dess fysiska bemärkelse, men den bildar en energimässig yttre gräns för den eteriska kroppen precis som den fysiska kroppens hud. Du kan också be din vän att sätta sig på en stol medan du ställer dig bakom. Du placerar nu händerna en bit ovanför huvudet på din sittande vän och för långsamt och uppmärksamt händerna närmare och närmare vännens huvud. Du ska försöka märka den eteriska huden - alltså omkretsen av vännens eteriska kropp. Sedan kan ni byta plats och göra övningen igen.

 

Uppmärksamhetsövning

 

Denna enkla övning stimulerar din uppmärksamhet på din eteriska kropp och förbättrar samtidigt ditt fysiska hälsa:

 

  1. Fokusera ditt medvetande i panncentrat och skapa en förbindelse med själen.
  2. Försök nu att visualisera ditt eteriska nätverk vilket omger och genomtränger din fysiska kropp.
  3. Utvidga nu ditt jag-medvetande från panncentret ut i den eteriska kroppen som omsluter den fysiska kroppen. Detta bör göras långsamt och omsorgsfullt.
  4. När ditt jag-medvetande fyller hela din eteriska kropp säg då: "Min eteriska kropp fylls nu med nytt liv och energi".
  5. Dra tillbaka ditt medvetande till panncentret och säg: "Min fysiska kropp är nu redo för positiva handlingar".

 

Att löpande notera resultatet av denna övning är en klok uppmaning.

 

Människa känn dig själv - 4

 

Artikeln hämtad från:

http://www.visdomsnettet.dk/a-76/

http://www.visdomsnettet.dk/a-76/

 

Översatt av Hoppfull

 

 

 

Anmäl
2008-05-06 20:39 #1 av: Hoppfull

Det här tyckte jag var en väldigt intressant artikel... särskilt med tanke på mina många fysiska problem!

Anmäl
2008-05-06 21:08 #2 av: [Mariann]

Den är super, den beskriver så mkt...

hoppas många tar sig tiden att läsa och kanske tom studera den...

Anmäl
2008-05-06 21:25 #3 av: [Mariann]

Här stod nått intressant:

Denna upplevelse av avskildhet utvecklar självmedvetenhet - och är förutsättningar för att vi ska förstå orsak och verkan.

 hhmmm... att känna sig avskild från helheten dvs naturrikena och ytterst sätt Gud eller Sollogos eller fader-moder-gud... vad vi nu kallar den energin...

detta får jag tugga på lite...

så avskildheten gör att vi förstår karmalagen  alltså lagen om orsak o verkan....

 

Anmäl
2008-05-06 21:29 #4 av: [Mariann]
det nämns en del om naturriken HÄR kan läsas om det lite mer
Anmäl
2008-05-06 21:31 #5 av: [Mariann]

här är ett viktigt stycke!!!

Inom den andliga vetenskapen används uttrycket: "den integrerade personligheten" när detta syntesarbete lyckas. Syntesen förutsätter nämligen att den enskilda människan har integrerat den mentala, emotionella och fysiska uppmärksamheten. De tre kropparna fungerar som en integrerad helhet. Det är med andra ord fullkomlig (total) överensstämmelse mellan tankar, känslor och handlingar. Först när detta har skett kan integreringen av själen påbörjas.

 

 

Anmäl
2008-05-06 21:33 #6 av: [Mariann]

läste ni här???

 

 De energier som konstant strömmar genom ditt eteriska nätverk, härstammar från mentalplanet. Själen som befinner sig i djup meditation på sitt eget plan, skapar de idéer som ska inspirera dig i din utveckling. Själen skickar dem till ditt mentala redskap där du omedvetet eller medvetet fångar upp dem.

 

vackert va?

 

Anmäl
2008-05-06 21:34 #7 av: [Mariann]

ursäkta... jag hittade mer....

Hat och fiendskap måste omvandlas till kärlek och tillgivenhet. Begär och girighet behöver förvandlas till aspiration (aspiration (?)Länken öppnas i nytt fönster) och viljan att tjäna.

svensk förklaring till ASPIRATION

 

Anmäl
2008-05-06 21:48 #8 av: Hoppfull

Endast i avskildhet kan människan få syn på vem hon är... vad dess handlingar får för verkan.

Jo, det är ingen liten process man ska igenom innan man är en integrerad personlighet, oerhört spännande!! Jag har börjat se på mig själv med helt andra ögon under tiden och efter jag översatte denna!

Anmäl
2008-05-06 21:50 #9 av: [Mariann]

KUL!!!

det är ett oerhört givande arbete att översätta, det ger så mkt tillbaka till den som gör det, på många plan...

det är helt klart ett energi arbete....

 

Anmäl
2008-05-06 21:57 #10 av: Hoppfull

Ja det här var helt klart en text som talade till mig! Den förra jag översatte (wesak) kom mig inte alls lika nära som den här! Hela artikeln är kanon!

Anmäl
2008-05-07 01:07 #11 av: awareness

Intressant artikel!

Många spännande stycken..
Jag gillade de delarna om naturen och växtriket..
Något som jag ofta ägnar mer och mer uppmärksamhet till..

Växternas och djurens varande..
Deras förmåga att reagera och kravlöst anpassa sig till omgivning och nuet.

Sen vill jag inte vara kritisk..
Men sen blev det vetenskap för mig..
Så många olika termer, så många olika betydelser..

Jag kan absolut respektera dess betydelser, dess innehåll.
Men det är upplevelser som jag inte känner att jag behöver sätta en intellektuell formulering till.

I min egen enkelhet så handlar det enbart om att uppleva.
Att jag sen ser och känner och upplever energifält, stämmningar i människor jag rör mig nära och omkring behöver ingen verbal förklaring.

Men absolut en intressant och välskriven artikel..
Anmäl
2008-05-07 09:54 #12 av: Hoppfull

Jo, behoven är ju olika så då tillfredsställde artikeln fler av oss :)

Anmäl
2009-02-21 13:02 #13 av: Telos

Hej, skulle bara än en gång vilja nämna Yoga Nidra, ett jättefint redskap på vägen.

Kram

Telos

Anmäl
2009-03-01 07:34 #14 av: [Mariann]

Klipper in lite från stycket KRITIK

"Lite provocerande kan man dela in mänskligheten i två överordnade grupper. De få som får nya idéer och har modet att försöka omsätta dem i handling - och den stora massan som springer bakom och kritiserar."

Anmäl
2009-03-01 07:36 #15 av: [Mariann]

Här är ett par intressanta saker:

"Den eteriska kroppen genomströmmas som sagt av lysande energitrådar - de så kallade "nadier". "Nadi" är sanskrit och betyder - ihåligt strå. Energitrådarna är nämligen ihåliga för att inuti dem ska nerverna bildas. Nervernas energier strömmar således inte inuti nerverna utan utanpå dem. En väldig subtil energistruktur som har form av det mänskliga nervsystemet börjar tona fram. Denna struktur skapar en energimässig stöpform för den mänskliga kroppen. I denna form samlas molekylerna till celler, som samlas till cellvävnad, som samlas till organ och organsystem...etc. Utan denna stöpform skulle inte den mänskliga kroppen kunna bildas, för där skulle inte finnas något som kunde styra utformningen. Det är naturligtvis själen som styr alla de olika formerna av celldelning i de olika områdena i den nya kroppen."

OCH

 

Anmäl
2009-03-01 07:37 #16 av: [Mariann]
Den eteriska kroppen är orsak - den fysiska kroppen verkan

Slutsatsen är därför att det är den eteriska kroppen som skapar människans fysiska form. Men det är inte den eteriska kroppen som är människan. Den biologiska kroppen är inte heller människan:

 

Den eteriska kroppen integrerad med den biologiska kroppen är den fysiska människan

Anmäl
2009-03-01 12:25 #17 av: szirius

Denna holistiska syn finns inom många alternativa synsätt.Som att vanor( både tankemässiga och handlingsmässiga) skapar ett flöde i eterkroppen -som i sin tur påverkar den fysiska kroppen.( tankens kraft i sann bemärkelse)Så beroende på vilka vanor vi har,svarar vår fysiska kropp positivt eller negativt.Mkt förenklat såklart,hela karmaaspekten finns ju alltid med också.

Jag tycker också det är intressant att fundera på teorin ( obs det finns inget dömande i bättre och sämre här) att  psykiska sjukdomar skapas när hjärtat oftast " är med" , men man inte kan hantera känslorna.I fysiska sjukdomar handlar det oftare om att man gjort motstånd mot eller stängt av känslorna.Personligen kan jag ha användning kring att iakkta detta -sitter smärtan mest i det fysiska eller i det psykiska?( Sedan går ju ofta dessa sidor ihop efter en tid.En svår depression skapar ofta även fysisk smärta, och svår fysisk smärta skapar ofta depression tex...)Ajdå, svårt att skriva kring detta utan att det ska misstolkas nu...det här är ju väldigt mkt större och mer komplext än man kan förklara lite kort...men det är EN av alla sidor man kan iakkta, om man tycker att sånt är intressant Flört

Anmäl
2009-03-01 12:32 #18 av: Aldebaran

"psykiska sjukdomar skapas när hjärtat oftast " är med" , men man inte kan hantera känslorna."

Det är ju alldeles sant. Adepter och lärljungar har problem med dessa symptom emellanåt. Liknande fenomen är det ju när vi "går in i väggen" som det pratas om under dom sista 10 åren. Viljan finns men vår kropp räcker inte till.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-02 11:47 #19 av: [Mariann]

ojdå vad jag hittar tänkvärde stycken i denna artikel...

"Den fysiska kroppen är blott en verkan - inte en orsak. Den andliga vetenskapen anser att den fysiska kroppen är så funtad, att den styrs som en robot, av den eteriska kroppen. Kroppen bidrar inte själv till någon ytterligare utveckling av människan. All utveckling härrör ur den eteriska kroppen. Den fysiska människans fortsatta utveckling är därför inte en biologisk utveckling, utan en eterisk."

Varav den första meningen bör grunnas djupt över.... den finns också i #16

 

Anmäl
2009-03-02 11:56 #20 av: Aldebaran

Vilket vi åter skola bli. Eteriska alltså...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-02 12:13 #21 av: [Mariann]

Skrattande... eventually....

Anmäl
2009-03-02 16:52 #22 av: szirius

#18 mmm, intressanta grejer det där.Jag tänker också att utbrändhet kan höra till " att mista sig själv"...eller?

 När jag iakttagit det där med psyk/fys sjukdomar tycker jag att det oftast stämmer i min omgivning.Om det är ohanterbara känslostormar ( psyk)eller om det är motstånd/avstängt( fys).Jag har problem med båda, hahahaOskyldigLikväl änglalikFlörtTungan ute

jag minns när vi läste om det eteriska, att under antiken så var människan mer eterisk i sitt väsen(och att folk kunde uppfatta det, många statyer o målningar vittnar om dessa svepande kläder som likväl kan ses som ett eteriskt skikt- fantastisk bild man får av det...)  men att man då var mer bunden till en "kollektiv själ" . "Vägen" är att bli individuell ( iom jesus ink.) för att sedan bygga upp ett mer självmedvetet eteriskt väsen. Förstod jag rätt av dessa studier? hahaha, låter så naivt när jag försöker beskriva...

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.