Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Andlig utveckling

Discipelskapetsväg II

2008-08-28 09:45 #0 av: [Mariann]

Av Kenneth Sørensen

Invigningsvägen

 

Parallellt med discipelskapets väg löper invigningsvägen. Den utvecklingsväg åskådliggörs nedanför discipelskapets faser, som en linje med ett antal pilar som pekar på var fem stora invigningar ungefär är placerade på discipelskapets väg.

 

Karaktärsutveckling, tjänst och meditation

Det finns tre grundläggande discipliner som skall utövas för att beträda discipelskapets väg. Det är karaktärsutveckling och studier, samhällsengagemang eller tjänst och meditation.
Personlig utveckling, andliga upplevelser och teoretiska studier är ofta det viktigaste motivet i början av discipelskapets väg. Därför är karaktärsutvecklingslinjen den första linjen som inleder discipelskap. Observera att de två andra linjerna, tjänst och meditation kommer in senare i discipelskapet eftersom det kräver ett större självförglömmande och målmedveten koncentration än discipeln kan visa i början.

När discipeln har flackat runt i en serie liv som sann sökare, finner han syftet med utvecklingen och det är självförglömmande samhällsengagemang. Detta innebär att discipeln börjar arbeta med det motivet i åtanke att göra gott och inte bara arbeta för att uppnå sina egna ambitioner i livet, även om det motivet också finns under en lång tid.

När discipeln har nått ett visst stadium av karaktärsutveckling och rening har uppnåtts, då det är tiden inne för en fast meditations praktik, där arbetet är mer fokuserat på att skapa själskontakt. Det framkommer av den sista linjen, som först börjar omkring stadiet före 1 invigningen.
Låt oss nu granska de sex etapperna i detalj, så att vi har klargjort de utvecklingsfaser de täcker.


Discipelskapets prövofas

Denna fas som omfattar det lilla discipelskapet och discipeln i ljuset, är det längsta att beskriva, eftersom det är här alla förutsättningar för de senare stadierna ska etableras. Det är en intensifierad utveckling som försiggår över många liv, även om de i förhållande till alla de liv som redan upplevts, är de ytterst få.

I boken Vit Magi beskriver D.K. följande om den människa som har trätt in på discipelskapets väg: "Människan har använt formen och har dominerats av den. Han har också lidit av det och har som en följd av det ibland gjort uppror på grund av mättnad till allt som hör den materiella världen till. Missnöje, avsky, motvilja och djup trötthet är kännetecknas oftast den som är på tröskeln till discipelskap. "

I miljontals år har vi begärt det fysiska, nu måste vi vända detta begär inåt mot högst abstrakt och vagt, det en källa till stor frustration och lidande. Men det fysiska livet bägare har tömts ut rikligt och därför uppstår behovet av att nyorientera sina begär mot andlig utveckling.

En känsla av mindrevärde inträffar ofta under prövofasen, och är ett av de största hindren för prövodiscipeln. D.K. förklarar följande:
"Människan på prövostadiets väg har varit i kontakt med själen, Han har sett visionen och möjligheterna, han ser på sin personlighet och jämför den med det arbete som skall utföras och kvaliteten på de människor som detta har fört honom samman med . Resultatet är ett mycket stark mindervärdeskomplex, eftersom den får näring av de verkliga kraftströmmarna uppifrån. Vi vet att energi följer tanken och blir färgad av denna tankes kvalitet.

Människan som det här talas om, kastar en kritisk och besviken blick på sin personlighet och på så sätt ger han näring åt just det, som han djupt beklagar och är därför ännu mer olämplig för uppgiften. Detta är anspänningens onda cirkel. Som måste upphävas genom ett fullständigt erkännande av den sanning som ligger i orden: "som människan tänker, sådan är han". Låter han uppmärksamheten vila på sin allvetande själsnatur, blir han denna själ. Hans tanke är fokuserad på själsmedvetandet och han blir själen i manifestation genom personligheten. "

 

Discipelskap och gurushopping

Den person som har trätt in på vägen är ofta en mycket sökande människa. Som letar överallt efter något som lindrar den smärta och längtan efter något mer. Ofta leder denna längtan discipeln i kontakt med de ena andliga och humanitära gruppen efter den andra.

Det kan komma många goda erfarenheter utav detta och många viktiga kontakter kan etableras. Men längtan kommer aldrig att bli helt tillfredsställd eftersom det är själva den inre gudomliga själens kallan som ska besvaras.

Innan detta inre möte sker kommer discipeln ofta söka sin själ i yttre personligheter. Som kanske kan visa på en del av vägen, men aldrig helt stänga av den inre törsten efter meningen och det högre syftet i livet. Så länge det inte erkäns kommer prövodiscipeln "gurushoppa" från den ena andliga och humanitära gruppen efter den andra. Den ena besvikelsen efter den andra tills det mått av inre växt har uppnåtts då själva själen gör sin närvaro känd.

Den första sporadiska själskontakt gör sig ofta gällande som ett starkare samvete och ansvarskänsla för andra människor. Vi får inte glömma att själens djupaste natur är osjälvisk kärlek.

 

Prövofasen och den första invigningen

Prövofasen är också den period under vilken vi tar den första invigningen. Denna den första invigningen handlar om utveckling av först och främst de rätta värderingarna, så de blir en levande realitet i vardagen.
De materiella ambitionerna och värderingarna som värdegrund har lagts på hyllan. Istället begärs det andlig utveckling och önskan att göra en skillnad i utvecklingen av samhället.
Materiella behov underordnas det andliga, eftersom du inte kan tjäna både Gud och Mammon. Det innebär självfallet inte att vi lever som en asket.

 

Stadiet: "Den lilla discipelskapet"

När den inre mästaren som leder själsgruppen som prövodiscipeln är en del av, ser att en människa är redo till discipelskap då sätts vederbörande i kontakt med en discipel på det fysiska planet. Det är naturligtvis mycket sällsynt att den fysiska seniordiscipeln clairaudient hör att det är en viss person som kan kontaktas. Det är mycket mer en fråga om ett gemensamt interessefält som lockar människor som är i karmisk förbindelse med varandra.

Det har skrivits mycket om de förberedelser som varje lärjunge själv ska utföra på vägen. D.K. Har i sin bok: Discipelskapets väg , givit en mängd intressant information om det arbete som Mästaren från de inre planen utför i förbindelse med att en discipel ska ingå i gruppen och nära inpå den medvetenhetsmässiga kontakten, som kan kallas för ashramet.

Enligt D.K. ser mästaren efter följande när han eller hon skall bedöma en discipels evolutionära status i detta skede:
1. Om ljuset i huvudet har börjat skina som en följd av växande själskontakt. Efterhand som själen ljus intensifieras i personligheten, så börjar ljuset från hjärnans atomer att lysa inifrån. Därför framställs helgon ofta med en gloria.

2. När discipeln för första gången någonsin börjar delta i sin grupps (familj, vänner, gemenskap, nation) karma och hjälper till att avveckla den, så att det visar att själen har börjat utöva sitt inflytande. Detta arbete kallar vi normalt för en aktivt skapande samhälls engagemang.

3. Om själen har sin uppmärksamhet inriktad på den inkarnerade personligheten. Innan discipelskapets väg öppnas är den delen av själen som har sitt fokus på den kausala världen inriktade mot andens och själens egen värld. När personligheten når ett sådant framskridet stadie som detta, så det är möjligt med själsinspiration och själen kommer att ha ett intresse av att kommunicera med sitt verktyg i de tre världarna. En nedåttittande själ (down gazing soul) ses med mästarens ögon som ett säkert tecken på utveckling. Det är också ett tecken på att medvetandebron mellan personlighet och själen, kallas antahkaranan, har börjat byggas.
Discipeln är i detta skede fortfarande själviskt inriktad och drivs av andlig ambition, trots de annars positiva tendenserna. Det finns ingen känsla av gruppsamhörighet eller osjälviskt samhällsengagemang. Det är fortfarande personlig frigörelse och utveckling, som är de starkaste drivkrafterna. Mästaren har inget personligt förhållande till prövodiscipeln, utan arbetar genom seniordiscipler som vägleder dessa människor på fysisk nivå.

När mästare har identifierat ovanstående faktorer, då undersöker han discipelns karmiska status innan en seniordiscipel knyts till uppgiften att leda prövodiscipeln / sökande på vägen. Det kan vara så att i det aktuella livet finns det en rad skyldigheter i förhållande till familjen, vilket inte gör det möjligt att inleda discipelskap även om alla krav är uppfyllda. I detta fall måste aspiranten vänta på det tills ett annat liv.

Om också karmiska faktorer tillåter ett discipelskap, så formar Mästaren en eterisk kopia av discipeln, som står i nära energimässig förbindelse och som ögonblickligen avslöjar de framsteg som görs på vägen i förloppet.


Stadiet: "Discipeln i ljuset"

Detta stadium kännetecknas av en stadig rytm i livet, där discipeln mycket mer fokuserat försöker mästra sitt liv, så det uppstår en fokuserad riktning.
Aspiranten lär sig här att hantera sina känslomässiga svängningar genom att utbilda sig i att hålla sin mentala fokus och klarsyn. Det finns ingen större inspiration, där ett flackande känsloliv och ett rastlöst sinne härskar.

Discipeln i ljuset är en människa som enligt D.K beträder vägen till "de mindre uppenbarningarna". De är mindre eftersom de avser det arbete som behöver göras i relation till personligheten och därför inte avser de högre insikterna i planen. Namnet, "discipeln i ljuset", refererar till "själens sökljus", som är ett namn på det upplysta intellektet. Det avslöjar i detta skede alla de brister som finns i karaktären och i förmågan att uttrycka de högre känslorna och tankarna i praktiken. Dessa hinder måste övervinnas på ett intelligent sätt.
Någon gång inom detta stadium, som kan avvecklas på två liv, tilldelas det en seniordiscipel som arbetar telepatiskt på att inspirera discipeln.

Denna seniordiscipel, som utses av mästaren, har till uppgift att upprätta en telepatisk kontakt med aspiranten för att inspirerar denna att intensifiera karma avvecklingen. Detta gäller både den enskilda karman från detta liv och nästa liv, gruppkarman och mänsklighetens karma. Gruppkarma avvecklas genom att påta sig ansvaret för att lösa viktiga samhällsproblem, i ett samarbete med andra lärjungar.

Med andra ord är det ett hårt arbete som inleds, men belöningen är en djup känsla av mening och syfte. Det måste sägas att det är såväl bra som dålig karma som avvecklas.

Discipeln registrerar telepatisk kontakt med den inre seniordiscipeln, som en tid av obalans, vilket följs av en period av balans och ökad tydlighet. Inklusive:
En ökad mental aktivitet, där sinnet ibland löper amok, men senare uppnås en balans.

En ökad mottaglighet för idéer som kan utvecklas till fanatism och överidealism för att senare balanseras.

Ökad psykisk sensitivitet, med begynnande astral clairvoajans. Dessa förmågor är dock ett test som skall avvisas eftersom discipeln i detta skede ska utveckla sin telepatiska sensitivitet för idéer och intuition.

Discipeln har tre överordnade mål under prövofasen:
1. Att träna sin sensitivitet för sin själ, Mästaren och den inre gruppen han tillhör. Det kräver karaktärsutveckling, rening, meditation och grupparbete.
2. Utveckla förmågan att tänka i abstrakta banor, för det är genom detta att den inre kontakten är möjlig. Det kräver studier och meditation.
3. Utrusta sig med förmågor som den inre själgruppen behöver - känslomässigt såväl som mentalt och utföra dem i tjänsten.

 

Forts del III

 

Anmäl
2008-09-01 13:52 #1 av: [Mariann]

Lyter fram några rader i denna den andra delen också...

"ett fullständigt erkännande av den sanning som ligger i orden: "som människan tänker, sådan är han". Låter han uppmärksamheten vila på sin allvetande själsnatur, blir han denna själ. Hans tanke är fokuserad på själsmedvetandet och han blir själen i manifestation genom personligheten."

Detta tåls ju att funderas över... inte en helt enkel sak detta...

Anmäl
2008-09-30 08:40 #2 av: [Mariann]

Är det kanske så här man mer ska använda tankens kraft? Åtminstone fram tills man märker själens vilja och tanke.

Anmäl
2011-09-18 19:44 #3 av: Gaiatri

Lyfter upp. Det finns en hel del intressant i denna artikel.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2013-08-11 11:28 #4 av: Gaiatri

BallongLyfter denna artikel.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2013-08-14 20:57 #5 av: [KosmosBill]

Intressant artikel !

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.