2008-09-02 09:56 #0 av: [Mariann]

DE TOLV BLADEN I DEN EGOISKA LOTUSEN

De tolv bladen i den Egoiska Lotusen

I Alica A. Baileys bok: "En avhandling om Kosmisk Eld" finns några mycket intressanta beskrivningar av de tolv bladen i den egoiska lotusen som är knutna till den kausala kroppen på det högre mentala planet. Då det är upplagt att det kan vara ett sammanhang mellan dessa tolv blad och de tolv hjärtebladen vill vi nu använda denna beskrivning:

"Vi har sett att den egoiska lotusen befinner sig på mentalplanets 3. underplan och den studerande och den studerande kan förställa sig den på följande sätt: I centret eller hjärtat av lotusen finns en lysande blåvit gnista av elektrisk eld (juvelen i lotusen) omgiven av och fullkomligt dold av tre sammanvikta kronblad. Omkring denna centrala kärna eller inre flamma finns nio kronblad, ordnat i tre lager med tre blad i varje. Dessa kronblad och de tre mittersta består av solängelns substans - en substans som inte bara är sensitiv liksom formernas stoff i de tre världarna och månkropparna men som också kan uttrycka "jag - eller självmedvetenhet; en egenskap som sätter den andliga enheten i centret i stånd till att skaffa sig kunskap, utveckla medvetenhet och realisera sig själv. De nio kronbladen har primärt en orande färg även om de sex andra färgerna finns som sekundära toner i olika grader. De tre mittersta kronbladen har en vakcer gul färg. Vid roten av lotusbladen finns tre ljuspunkter som visar positionen av de permanenta atomerna som är kommunikationsmedlet mellan solänglarna och månpetrierna." (Kosmisk Eld s. 709)

"På de tidigare stadierna efter individualiseringen ser den egoiska lotusen ut som en knopp. Den elektriska elden syns inte och alla nio kronbladen är sammanvikta omkring de tre innersta. Den oranga färgen är matt och de tre ljuspunkterna är blott punkter och inget annat. Den trekant som senare förbinder punkterna är ännu inte synliga. Den omgivande kulan är färglös och kan bara uppfattas som böljande vibrationer (liksom vågor i luften eller etern), och den sträcker sig inte mycket längre ut än kronbladens omkrets.

Omkring tiden innan den tredje invigningen har det skett en vidunderlig förvandling. Den yttre kula är stor och pulserar i alla regnbågens färger. De elektriska energiströmmarna som cirkulerar i den är så kraftiga att de når utanför omkretsen och påminner om Solens strålar. De nio kronbladen har vikt ut sig helt och bildar en förnäm infattning för den centrala juvelen och dess oranga färg är nu lysande klar och genomskinlig och insprängd med många färger, men med den egoiska strålens färg som den dominerande. Trekanten vid roten är nu levande och de tre punkterna är små blossande flammor som för den clairvoyante visar sig som sjufaldiga ljusvirvlar som sänder sitt ljus från punkt till punkt i en trekant som rör sig snabbt runt.

Omkring den fjärde invigningen är trekanten så aktiv att den mer liknar ett hastigt roterande hjul som har en fyrdimensionell aspekt. De tre kronbladen i mitten öppnar sig och uppenbarar "den strålande juvelen". Som följd av hierofantens användning av den elektriska kraftstaven stimuleras vid denna invigning de tre sorternas eldar på en gång med en nedströmning av en elektrisk eller positiv kraft från monaden. Därmed blossar de upp och framkallar den sammansmältning som tillintetgör hela kulan, förjagar alla intryck av form och skapar ett flytande jämviktstillstånd, där "elementena kommer i brand och smälter" (2 Pet. 3:12, ö.a.) Här kulminerar utstrålningen. Därefter drar sig de stora solänglarna - genom uttalandet av ett bestämt kraftord - tillbaka solelden och in i sig själv och framkallar på det sättet den slutliga tillintetgörelsen av formen och därmed av åtskillnaden av liv och form. Stoffets eld återvänder till den ursprungliga plats och de permantenta atomerna och kausalkroppen finns inte mer. Den centrala elektiska elden samlas atma-buddhi. Tänkaren eller den andliga enheten är fri från de tre världarna och fungerar medvetet på det buddhiska planet. Mellan dessa två stadier passiv (om än självmedvetet) tröghet och aktiv utstrålning som avbalanserar krafterna finns det en lång rad liv." (Kosmisk Eld, s. 710-711.)

"Mitt i blomman visar det sig tre nya kronblad som stänger sig omkring den centrala flamman ochj håller den dold intill tiden för uppenbarandet av juvelen i lotusen kommer. Den egoiska lotusen består nu av tolv kronblad varav nio av dem på detta stadium har bildat en knopp medan tre är helt dolda och gåtfulla." (Kosmisk Eld, s. 664.)

a. De tre kunskapsbladen:

1. Kunskapsbladet för det fysiska planet. Genom att bryta lagen och utstå de efterföljande lidandena betalar människan okunskapens pris och uppnår kunskap. Denna utveckling sker som en följd av fuysiska erfarenheter.

2. Kärleksbladet för det fysiska planet. Den utvecklar sig genom fysiska förbindelser och kärlekens gradvisa växt från kärlek till sig själv till kärlek till andra.

3. Offerbladet för det fysiska planet. Denna utveckling sker som en följd av tvingande omständigheter och inte av fri vilja. Den består i att den fysiska kroppen offras på begärets altare - i begynnelsen lägre begär men senare aspiration, även om det fortsättningsvis är frågan om begär. Då männsikan på de tidiga evolutionsstegen är polariserad i den fysiska världen sker mycket av detta omedvetet och utan förståelse av vad som uppnås men resultatet ses som en förökning av främst värme och aktivitet i kausalkroppen.

b. De tre kärleksbladen:

4. Kunskapsbladet för astralplanet. Här sker utvecklingen som en följd av den medvetna avbalanseringen av motsättningarnas par och den gradvisa utnyttjandet av lagen om attraktion och repulsion. Männsikan lämnar okunskapens hall där de sett egots synpunkt arbetar i blindo och börjar att förstå verkningarna av sitt fysiska liv. Genom ett erkännande av sin grundläggande dualitet börjar de att förstå orsakerna.

5. Kärleksbladet för astralplanet. Utvecklingen sker som följd av en gradvis förvandling av den subjektiva naturens eller det inre självet kärlek. Det har en dubbel effekt och visar sig på det fysiska planet som många liv med oro och omvälvningar, försök och feltaganden, medan männsikan försöker att rikta sin kärlek mot det verkliga.'

6. Offerbladet för astralplanet. Utvecklingen sker genom människans medvetna strävanden av att uppge sina egna begär för gruppens skull. Dess motiv är fortsatt delvis blind och färgad av begäret efter att få sin insats återgäldad och efter att få dem man söker att tjäna. Men offret är av en långt högre ordning än det blinda offret som omständigheterna tvingar en människa till att utföra på de tidigare utvecklingsstegen.

c. De tre offerbladen:

7. Kunskapsbladet för mentalplanet. Dess utveckling markerar den period där människan medvetet använder allt vad man har lärt eller håller på att lära sig som en följd av lagen till gagn för mänskligheten.

Varje grupp kronblad karaktäriseras av en bestämd färgning. På det fysiska planet är det kunskap med de två andras färger som sekundära toner. På astralplanet är det kärlek med offerljuset i en svagare ton än de två andra som är nästan lika lysande. På mentalplanet kommer offrets ljus helt fram och allt annat är präglat av detta ljus.

8. Kärleksbladet för mentalplanet utvecklas genom den fortsatt medvetna användningen av alla själens krafter i mänsklighetens tjänst. Utan tanke på återgäldande eller önskan om belöning för det omottliga offer som är involverat.

8. Offerbladet för mentalplanet visar sig som själens huvudtendens som den kommer till uttryck i de många liven den invigda lever innan sin slutliga befrielse. Han blir i sin egen sfär "det stora offret". (Kosmisk Eld, s. 515-517).

"Då är kausalkroppen (uttryckt med hänsyn till eld) ett flammande center som utstrålar värme och vitalitet till sin grupp. Inom det egoiska hjulets omkrets roterar de nio ekrarna med våldsam hastighet och blir efter den tredje invigningen fyrdimensionell eller hjul som rör sig "inne i sig själv". Mitt i ses tre eldpunkter som bildar en trekant med en bestämd geometrisk form som varierar beroende på monadens stråle. Det är de permanenta atomerna och den mentala enheten i all sin glans. I centreum ses ett starkt ljus som växer i intensitet efterhand som de tre inre kronbladen reagerar på stimuleringen. När stoffets eld eller "friktionselden" blir tillräckligt intensiv, när tankesinnets eld eller solelden (som belivar de nio kronbladen) blir lika så stark, och när den elektriska gnistan i det innersta centret bryter fram och är synlig blir hela kausalkroppen radioaktiv. Då slipper substansens eld (de permanenta atomernas vitalitet) fri från de atomära kulorna och utför sitt bidrag till den stora kulan som den är innefattad i. Sinnets eld blandar sig med sin källa och det centrala livet undslipper. Det är den stora befrielsen. Människan har nått sitt mål i människoriket. Den har varit igenom de tre hallarna och i var och en av dom lagt till det som den har lärt sig till sitt medvetandes innehåll. Det har utvecklat och öppnat lotusblommans kronblad i en ordnad följd - först de tre lägre genom en mycket långvarig period så den andra raden vid tiden från det att den börjar att delta intelligent i händelserna i världen, tills den träder in i det andliga riket genom den första invigningen, och slutligen de tre högre eller den inre ringen av kronbladen i en sista och en kortare period." (Kosmisk Eld, s. 517-518.)

"Kom ihåg här att de permanenta atomerna vidrör tillvarons eller evolutionens stoffaspekt medans lotusens kronblad eller hjulets glödande ekrar speciellt vidrör den psykiska aspekten eller utvecklingen av medvetandet. Den centrala kärnan eller de tre inre kronbladen kroppsliggör den rena andeaspekten." (Kosmisk Eld, s. 519.)

Liksom ett studium av utvecklingen av de tolv hjärtebladen kan ge en mycket god förståelse av en människas andliga utvecklingssteg, så kommer ett studium av en människas egoiska lotus att ge en säker bild av vilken utveckling en människa har bakom sig, vilken utvecklingen den just nu tränas i och vilken utveckling den har framför sig. Samtidigt kan en förståelse av den egoiska lotusens blad ge läsaren en precis igenkännelse av vilka blad som just är mest fokus på. Dvs vilken av beskrivninganra av bladens innehåll kommer du kunna känna igen som representativ för din nuvarande fas i ditt liv? Genom denna undersökning måste man vara uppmärksam på att bladen inte nödvändigtvis utvecklas i en precis radföljd utan att det kan vara överlappningar således att det arbetas på fler av den egoiska lotusens blad på en gång, och således att det ibland är fokus på ett bestämt lotusblads utveckling även om det föregående bladet ännu inte är fullt utvecklat. Det bör också bemärkas att det är skillnad på om lotusbladen är organiserade och vitaliserade eller om de också är öppna och utvikta. Som huvudregel öppnas och utviks det tre lotusblad åt gången och denna öppning och utvikning sker när de följande tre lotusbladen är organiserade och vitaliserade. Detta betyder att en människa genom många inkarnationer kan utveckla de kvalitéer som innehålls i ett bestämt lotusblad men att själsinströmingen av dessa kvalitéer först flyter in i personligheten med dessa kvalitéers högt vibrerande liv, när den nästa treklanen av kvalitéer har utvecklats. Det har den praktiska konsekvensen att en personlighet kan ha tillbakalagda bestämda utvecklingssteg utan att få tillfört kvalitéerna från detta utvecklingssteg i form av levande utgörande själskvalitéer och själsinströmningar från det kausala planet.

 

Forts del IV

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk