Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Änglar och devariket

Devariket

2008-08-10 21:10 #0 av: [Mariann]

Universums intelligens - det levande kosmos. Av Søren Hauge, kunnig i teosofi

SophiaNet

Världsreligionerna, de stora mytologierna och nationernas folkvisdom beskriver en härskara av "lysande" väsen, som vi de senaste hundra åren har hänfört till den banala övertrons och de barnsliga föreställningarnas överdrifter. Men enligt den esoteriska läran är änglar, devor och naturandar en levande realitet, som kan observeras av människor med högre sinnesuppfattning. Det handlar om en livshierarki av medvetandeväsen som helt naturligt ingår i den planetariska evolutionen, och som i verkligheten möjliggör och reglerar alla naturens inre och yttre lagbundenheter. Förståelsen av devariket harmonierar både med nya vetenskapliga teorier och gamla religiösa uppfattningar. Och så är det dessutom i intim överensstämmelse med mänskliga förstahandserfarenheter i alla tider. Deva- eller änglariket (här används ordet synonymt) är en levande realitet, och det är på tiden att vi vaknar upp till vårt kosmiska familjeskap och dess ansvar.

geof23.jpg (49264 bytes)
Healingdeva  -
Geoffrey Hodson

Ande - medvetande - materia

Låt oss först skapa en esoterisk förståelsegrund för devornas eller änglarnas placering i den gudomliga familjen. Vi kan börja med att säga att hela den skapade existensen, de synliga såväl som de osynliga världarna, är ett oupphörligt uttryck för gudomligheten, den skapande källan, som är bortom all förståelse och beskrivning. De djupaste skrifterna och vittnesbörden från visa och upplysta själar pekar på, att det i varje skapelseprocess uppstår en polarisering och ett spänningsfält mellan en inre och en yttre tillståndsform. Djupast sett finns där bara gudomligt liv, som dock manifesterar sig i mycket skilda täthetsgrader. Vi har ett spektrum, som spänner mellan högsta tänkbara andliga varandeformer (subtil energi) till den fysiska materien (tät energi). Allt detta är olika manifestationer av Det Enda Livet, gudomligheten själv, och vi kan säga att ande är energi i förfinad form och materia är energi i förtätad form. I spänningsfältet mellan ande och materia uppstår medvetenheten som den tredje varandeformen. Medvetenheten är barn av fader ande och moder materia. Anden kallar vi här den agerande, livgivande och aktiverande energin, medan materien är den rumsliga, formskapande energin. Medvetenheten är det som föds ur de två kosmiska föräldrarna.

Vi får då:

Ande (fader) ... Livets strömmande dynamik  ...... vilja utförande, tid Medvetenhet (barn) .. Magnetisk expansion .... kärlek växt, evolution Materia(moder)..Substansens receptivitet..intelligens mottagande, rum

Devariket är beteckningen för alla de väsen i universum som utvecklas av att bygga materieformer, som livet kan utvecklas igenom. Det betyder att devor är livsenheter som stimulerar formutveckling. Detta kan vara på makroskopisk nivå. I så fall kallar vi det ärkeänglar, serafer eller kanske himmelska härskaror. Det kan vara på mikroskopisk nivå. Då kallar vi det små naturandar, mikroskopiska devaliv eller elementalessens. Och det kan vara mitt emellan. Då talar vi kanske om formbyggande månpitrier, presiderande devaherrar eller solänglar. Beteckningarna är många i den esoteriska traditionen, men de hänvisar alla till en funktion som har med modern, intelligensen och materien att göra. Det grekiska ordet angelos betyder budbringare, och visar att änglarna är uppfyllda av inspiration eller information som de förmedlar i sina skapande handlingar. Det indiska ordet deva som betyder lysande, visar att änglarna i synnerhet är besjälade av gudomlig intelligens.

esk42.jpg (64557 bytes)

Jordelementets deva
Eskild Tjalve

Ovanstående definitioner ger oss möjlighet att betrakta universum och alla livsyttringar på ett helt nytt sätt. Stjärnhimlen förvandlas till ett levande kosmos, som uttrycker gudomlig visdom, och de minsta cellerna i vår egen organism blir till intelligent styrda världar, där det allestädes närvarande livet utvecklar en bakomliggande avsikt. Till och med de så kallade oorganiska materialen såsom mineraler, gaser, flytande substanser och eldens plasma i dess många former, blir till uttryck för gudomlig planmässighet. Det finns inte längre död materia. Atomernas och molekylernas symmetriska och roterande rytm förvandlar sig till pulserande liv, som obändigt väller fram och befruktar varje utrymme med rörelse och förvandling. Grundämnena är inte längre bara ren kemi, utan gudomliga formler i dynamiskt samspel. Naturlagarna är inte längre mekaniska processer utan kosmiska livsyttringar. Tyngdlag och magnetism, biologisk mångfald och ekologiskt kretslopp, blixt och åska, snö och sommarvärme, födelse, växt och död - det hela är meningsfulla utvecklingar i tid och rum som möjliggör växt och utveckling av medvetenhet i all substans. Och bakom denna gudomliga plan verkar devarikets härskaror från det största till det minsta. De är formens byggare, som möjliggör att medvetenhet kan utvecklas. Om anden eller fadern är universums arkitekt, så är devariket moderns utsända, de kosmiska byggmästarna.

Naturvetenskapliga antydningar

Allt detta kan först låta som icke förpliktigande poesi eller simpel romantik. Men till och med på insidan av de "hårda" vetenskapliga disciplinerna är det nu möjligt att få syn på sprickor och hålrum som banar väg för änglarnas renässans. Naturvetenskapliga forskare och tänkare börjar nämligen i ökande omfattning att betrakta universum och dess otaliga uttryckssätt som tecken på en levande intelligens, och på olika sätt visar de vägen till ett modernt närmande till devariket och vad som därav följer.

Här ska det bara ytterst kortfattat antydas att en rad teorier pekar i denna riktning. Generellt har de moderna atomfysikerna, från Max Planck, över Einstein, Schrödinger och Sir James Jeans till David Bohm, visat väg, eftersom de har påpekat världens metafysiska och spirituella karaktär. Modiga pionjärer med bidrag till nya vetenskapliga paradigm har visat sig på många områden. James Lovelocks berömda Gaiahypotes, som påvisar att planeten Jorden är en levande organism, är ett sådant exempel. Företrädarna för den antropiska kosmologin är ett annat, biologen Rupert Sheldrakes teori om morfogenetiska fält [1] är ett tredje, och Prigogines arbete med självorganiserande materia (dissipativa strukturer) ett fjärde.

Det är inte minst inom de moderna kaosteorierna, där man opererar med så kallade fraktaler, som man under de senaste femton åren har visats väg till devariket. Det djupt fascinerande med fraktaler är, att de är matematiska formler som är omvandlade till datorgrafik, och därigenom avslöjar djupt överraskande geometriska, harmoniska och naturliknande strukturer. Om matematiska formler visar sig grafiskt vara visuella under, som påminner om molnformationer, kustlinjer, vattenströmmar, organiska strukturer och galaxer, är det inte då nära till hands att se änglarna som förmedlare av kosmisk intelligens eller gudomlig matematik. Om skaparverket är lika med synliggörandet av en gudomlig ordning, är det inte då rimligt att kalla Gud den store matematikern, och änglarna byggmästarna som följer de skapande formlerna?

geof18.jpg (21499 bytes)

Ocean Landskapsdeva
Geoffrey Hodson


Religionernas vittnesbörd


Inom den religiösa världen är det naturligtvis lättare att få syn på änglarnas realitet. De stora världsreligionerna och andliga traditionerna påvisar enigt en härskara av "lysande" eller "skinande" väsen, som verkar bortom den yttre formens värld. Hinduismen kallar dem devor och den gammalpersiska zoroastrismen kallar dem amesha spentas. De många ursprungliga, infödda folken runt om i världen har sedan urminnes tider kallat dessa väsen för gudar och gudinnor, och man kan exempelvis i de egyptiska, grekiska, keltiska och nordiska gudavärldarna se dem som verksamma gudar som manifesterar sig i såväl naturen som i människornas värld. De grekiska orden muse, daimon och genius loci refererar till dem, liksom det babyloniska ellu och de assyriska bevingade andarna. Varje kultur har sina namn för dem, och de färgas av de folkliga överlagringarna. I den tidigaste kristendomen fanns det en djup men hemlig vetskap om änglarnas placering i kosmos. Talrika gånger refereras till olika änglaklasser, men det finns ingen samlad beskrivning i Bibeln. [2] Esséerna, som var samtida med de första kristna, hade en särskild änglalära, men det ser inte ut som om det finns sammanhängande skriftliga vittnesbörd om detaljerna i denna. Under alla omständigheter ger kristendomens heliga skrifter rikliga vittnesbörd om änglarnas realitet.

Förnyad kontakt och klärvoajant forskning

På 1400-talet återupptäcktes änglaläran av begåvningar som Pico della Mirandola, Johannes Trithemius och John Dee. Den sistnämnde var andlig pionjär i England och en av Francis Bacons närmaste vänner. Han hade själv förbindelse med änglar, kunde kommunicera med dem, och försökte att tala öppet om det. Men det är först från Blavatskys tid och framåt som en omfattande förståelse av änglariket har blivit möjlig i västvärlden. Förutom Blavatsky själv har de teosofiska pionjärerna Annie Besant, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Dora van Gelder och särskilt Geoffrey Hodson försett oss med rikliga upplysningar om änglariket och dess förhållande till oss.

Grundläggandet av det skotska lokalsamfundet Findhorn 1962, var också ett resultat av direkt kommunikation mellan änglar och människor. Eileen och Peter Caddy, Dorothy Maclean och senare Ogilvie Crombie blev de första huvudpersonerna i Findhornprojektet. Sedan dess har Findhorn fungerat som ett internationellt andligt centrum, och därmed understrukit vilken viktig roll änglarna eller devorna kommer att spela i samarbetet med människoriket under den kommande tiden. Andra personer har bidragit till den nyaste kunskapen, däribland Erla Stefánsdóttir från Island och inte minst engelsmannen Peter Dawkins, som har satt fokus på landskapstemplen - naturens heliga platser, kraftfält och chakrasystem - och deras förbindelse till devornas uppgift i naturens stora familj.

geof10.jpg (50073 bytes)

Bergets devaherre
Geoffrey Hudson

Den esoteriska läran hävdar att människoriket utgör en central omformningspunkt för evolutionen, för det är i detta rike självmedvetenheten kan utvecklas. Självmedvetenhet är upplevelsen av ett individuellt jag, som skiljer mellan sig själv och omvärlden. Denna utkristallisering i medvetenheten kräver erfarenheter i den fysiska världen, där upplevelsen av avskildhet och isolering är maximal. Och därför passerar alla väsen och livsenheter på sin evolutionära resa genom det fjärde naturriket, människoriket, för att förvärva denna egenskap. Blavatsky gör det mycket klart i Den Hemliga Läran, där hon bland annat säger "Vart och ett av dessa väsen har varit en människa i en föregående manvantara (livsperiod) eller förbereder sig på att bli det, om inte i den nuvarande så i den kommande livsperioden. De är antingen fullkomnade eller vardande människor ..." (DHL 1, 304) [3] Tibetanen bekräftar i Alice A Baileys författarskap denna realitet på flera ställen, bland annat i En avhandling om kosmisk eld och Invigning. [4] Devor under det mänskliga stadiet kommer därför senare att bli människor, liksom devor över människoriket har erfarit detta rikes natur. Självmedvetenheten är det nålsöga som alla livsväsen förr eller senare måste förvärva på sin evolutionära resa.

esk41.jpg (70417 bytes) Naturdeva - Pan Eskild Tjalve

Vi har i denna artikel givit en liten introduktion till ett mycket omfattande ämne som är mycket vidsträckt. Samarbete med devor eller änglar blir djupt relevant när vi börjar få själskontakt. Vi människor bor i former som är uppbyggda av devaintelligenser, och vi lever i en värld som är resultatet av deras skapande kreativitet. Vi har möjlighet att etablera ett medvetet och kärleksfullt motiverat samarbete med de devor som tidigare har genomgått människoevolutionen, när vi är under inflytande av själsplanen. Vi kan studera de devor och naturandar som ännu inte har uppnått självmedvetenhet, så länge vi inte låter oss trollbindas av deras verkan i formernas värld. Detta samarbete kommer att äga rum inom alla upptänkliga områden, eftersom också devariket uttrycker de sju strålarnas mångfaldighet. Områden som healing och läkarvetenskap, religiöst och ceremoniellt arbete, lantbruk och naturförståelse, konst och vetenskap, kommer alla att bli fält där formens byggare (änglahierarkierna) och självmedvetenhetens barn (människoriket) kan mötas och utväxla. Devornas innersta natur är - generellt uttryckt - mest präglad av intelligens och människornas av kärlek. När vi närmar oss änglamedvetenheten med kärlek, kan de arbeta intelligent med oss. Resultatet blir att änglarna i högre grad kan manifestera kärleksfull intelligens och vi kan utveckla intelligent kärlek. På det sättet utgör de två medvetenhetstyperna ormarna på den kosmiska Merkuriusstaven*, och tillsammans kan människor och änglar manifestera den gudomliga planen på Jorden.

[1] Rupert Sheldrake har varit medförfattare till en bok med titeln Fysik och änglar.

[2] Jesus talar om att vi alla har "änglar i himmelen" som ser Guds ansikte (Matt 18:10). Detta är en hänvisning till solänglarna, som omtalas i den esoteriska litteraturen. Det talas om änglar som leder menigheter (Joh Upp 2:1), det vill säga änglar som bistår andliga grupper i deras arbete. Det talas om änglar för elementen: "änglar ... höll jordens fyra vindar tillbaka" (Joh Upp 7:1), "en ängel som hade makt över elden" (14:18), "vattnets ängel" (16:5), liksom apostlarna skiljer mellan andemakter, makter, änglamakter, myndigheter, krafter, ärkeänglar, keruber och serafer (Se t ex 2Pet 2:10, Judas 8, 1 Kor 15:24, och många ställen i Gamla Testamentet). Detta är en antydan om läran om de nio änglahierarkierna, som Dionysos Areopagiten skrev om på 500-talet i sitt verk De himmelska hierarkierna.

[3] I Den Hemliga Läran band 3, s 335, säger Blavatsky också: "Ingen människa kan bli en gud eller deva utan att passera igenom de mänskliga perioderna". Varje högre utvecklad deva har därför tidigare erfarit den mänskliga verkligheten.

[4] "Glöm inte den ockulta sanningen att alla former av väsen vid en eller annan tidpunkt under sin banas lopp passerar genom människoriket" (Cosmic Fire s 437), "Devornas mål - under solpitriernas nivå - är individualisering och att bli människor i en framtida cykel." (Cosmic Fire s 836) och "Devorna är ännu inte självmedvetna, med undantag av de stora devor som i tidigare cykler passerat genom människoriket och nu samarbetar med människoevolutionen." (Initiation s 36)

* Mercuriusstaven, Caduceus, den bevingade staven med två slingrande ormar, vilken symboliserar bland annat läkekonsten och DNA-spiralen. (Övers anm)

Av Søren Hauge - SophiaNet

Översättare EREMITHA

Anmäl
2008-08-11 08:30 #1 av: [Mariann]

Helt fantastisk artikel, hoppas nu många läser denna och får en vidare syn av detta enorma devarike som vi lever i/med och ska samarbeta med....

Tack Eremitha för en lysande fin översättning! Ovärderligt!

Anmäl
2008-08-11 16:01 #2 av: [Mariann]

Tycker det var intressant att läsa att alla devor förr eller senare måste genom människoevolutionen!

Enligt Asgers bedömning är det ca 5 % av mänskligheten som är inkarnerade ur devariket och 0,5 % som är änglar...

Anmäl
2008-08-11 17:20 #3 av: Hoppfull

Intressant läsning! Skönt om det börjar komma ett uppvaknande kring detta :) alltså att det är ganska naturligt med andra väsen omkring oss än bara oss själva.

Anmäl
2008-08-11 20:08 #4 av: Eremitha

Det skulle vara intressant att veta hur "gammal" kunskapen om att vissa ur devariket inkarnerar som människor är. Om det är något som kommit till mer öppen kunskap under de senaste decennierna. Jag har tidigare i hylozoiken fått veta att människor och devor hör till olika evolutionslinjer som inte blandas. Men jag tycker det är logiskt att devan, som representerar materieaspekten, behöver inkarnera fysiskt och utveckla sitt medvetande även på det sättet.

Ännu en intressant artikel om devariket finns här, men den avslutas alltså med det ganska tvärsäkra påståendet att rikena inte beblandar sig med varandra, utan endast samarbetar.

Det förhåller sig säkert mycket mer komplext än så här.Det är intressant att fundera och försöka "känna in" de essentiella sanningarna.

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2008-08-12 08:41 #5 av: [Mariann]

Precis!! jag tycker så också, jag menar att det är intressant att själv känna efter vad som käns sant o riktigt...

Jag tror absolut att detta är sant att devor/änglar inkarnerar...

jag vet inte men jag tror det är ny kunskap som fler fått oberoende av varandra så...

Detta kunde ju vara en fråga för Asger inför en ny frågestund på webben.... om det finns sådana antydningar i Blavatsky o Baileys böcker... jag har ju inte läst de så ingående....

Anmäl
2008-08-12 13:25 #6 av: [Mariann]

tänkte på det du skrev Hoppfull, det är verkligen på tiden att vi blir mer medvetna om andra väsen... icke fysiska...

Vore ju bra om man kunde samarbeta mer med dessa när det ska byggas nya bostäder o annat...

 

Anmäl
2008-08-12 15:01 #7 av: Hoppfull

Jaa, vi är ju så många som varit medvetna om deras existens länge men kanske inte setts som helt genomtänkta... tänk bara förr då man inte alls tyckte att det var konstigt med andra väsen runt omkring sig.

Anmäl
2008-08-12 15:04 #8 av: [Mariann]

javisst... tomtar o vättar mm sågs ju ofta förr.... och var väl ok att se också

Det är nog det här med "vetenskapligt bevisat" som stör oss nu förtiden.... vi har samtidigt blivit fattiga mitt i rikedomen....

Anmäl
2008-08-12 15:24 #9 av: Hoppfull

Mmm, och inte bara sådana väsen utan även älvor, änglar och andra ljusvarelser. Men det är som du säger vårt rationalitet som förstört det medvetandet... det är därför jag ibland vi tro att naturfolken som lever närmare naturen och alla dess väsen har en högre andlighet än många av oss andra, trots att de inte är så "högt utvecklade" som vi tror att man måste vara för att vara andlig.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.