Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Hjärtats Visdom

Hjärtats Visdom II

2008-09-02 09:49 #0 av: [Mariann]

HJÄRTATS TOLV BLAD

Hjärtats tolv blad

I det föregående har vi funnit några av de väsentligaste orsakerna till att det 20. århundradets impulser har lagt så stor vikt vid mental polarisering. För att dessa tendeser och förståelser med en rätt prioritering av hjärtcentrets utveckling måste vi forska i detta chakra i dess förmågor och möjligheter i dess plats under den andliga utvecklingen.

Å den ena sidan är hjärtcentret ett av de mest omtalade chakrana för kärleksförmågan i alla andliga riktiningar betraktas som mycket viktig. Å den andra sidan är själva hjärtchakrat en av de minst beskrivna chakrana. I verkligheten har det frigjorts väldigt litet kunskap om hjärtckakrat bortsett från generella beskrivningar om att det är säte för kärlek, fred och harmoni, och att färgen har en tendens till att vara grön, rosa eller gyllene. Samtidigt finns där en generell kunskap om att hjärtcentret består av tolv blad, men det finns nästan ingen beskrivning av bladens kvaliteer eller utvikning. Avsaknaden av denna vill vi försöka att avhjälpa genom förmedling av en clairvoyant undertsökning av hjärtcentrets blad, genom en förmedling av en generell beskrivning från Alice A. Bailey om hjärtcentrets tolv kvaliteer och genom ett försök till en jämförelse mellan de tolv hjärtebladen och den egoiska lotusens nio plus tre blad.

FORSKNING I HJÄRTCENTRETS TOLV BLAD

Få clairvoyanta är i stånd till att se exakt hur en människas hjärtchakra ser ut. En enda gång har jag varit med om en clairvoyant undersökning av hjärtchakrats blad. Undersökningens utgångspunkt var frågan om hur många blad den enskilda människan har utvecklat. Undersökningen innefattade ca trettiofem människor som alla var engagerade i andlig utveckling. Undersökningen var mycket lärorik. För att den på ett relativt exakt och kort sätt sade något mycket essentiellt om den enskilda människans möjlighet för att förstå och förmedla det buddhiska planets kärlek. Undersökningen visade att det dels är möjligt 1) att studera hur många blad som är utvecklade hos en människa. 2) att studera om några av dessa blad igen har blivit beslöjade av vrede, uppgivenhet, smärta eller misstro, och 3) att studera om några blad har blivit förmörkade av intellektuell stolthet, även om de vid en tidigare tidpunkt har varit utvecklade och aktiva.

Bland de trettiofem människor uppträdde variationer från tre öppna hjärteblad till att alla tolv hjärtebladen var utvecklade. Typiska beskrivningar bland de trettiofem exemplen kunde vara: Fem hjärteblad är utvecklade och alla är aktiva. Sju hjärteblad är utvecklade varav två är beslöjade och fem är aktiva. Fem hjärteblad är utvecklade medan nummer sex och sju är på väg att vecklas ut. Nio hjärteblad är utvecklade men alla är förmörkade, således att all genomströmmning har upphört (förmörkelsen skedde i en tidigare inkarnations lek med negativ kraft).

De grundläggande konklusionerna från undertsökningen var: 1) När hjärtebladen är utvecklade men beslöjade igenkänns detta genom att kärleksförmågan fungerar under ytan som naturliga egenskaper, samtidigt som själva chakrat inte kan märkas som levande, utströmmande och spontant kärleksfullt. 2) Beslöjade hjärteblad kan rensas, healas och vitaliseras så de återigen blir levande och utströmmande. Detta kan till exempel ske genom nära kärleksrelationer med gemensam tillit, genom healing, hjärtemeditationer och/eller terapi, och genom att använda hjärtcentret. 3) Förmörkade hjärteblad (pga. stolthet) blockerar också den humana förmågan så personligheten styrs från huvudet utan sensitet inför lidandet i världen eller inför universums inre kärleksström. Förmörkade hjärteblad rensas endast genom lidande eller genom större självuppoffring. 4) Orsaken till ett begynnande intresse i andlig utveckling är att tre till fyra hjärteblad är öppna. 5) Den andligt intresserade genomsnittsmänniskan som är engagerad i esoterisk livsförståelse men som söker själsförbindelse som ett led i en personlighetscentrerad självutveckling kan ännu inte respondera direkt på själens behov av självförglömmande och osjälvisk tjänst, för bara de yttersta sex hjärtebladen är öppna. 6) När det sjunde hjärtebladet öppnar den inre halvan av hjärtcentret att bli levande. Därmed kan det för första gången skiljas klart mellan själens och personlighetens vibration. 7) Vid den första invigningen är det mellan sju och nio blad öppna. 8) Alla tolv hjärtebladen är utvecklade omkring den tredje invigningen. 9) Det tycks vara god mening att skilja mellan de yttre hjärtebladen från ett till sex och de inre hjärtebladen från sju till tolv eftersom det tycks ske en avgörande ändring i kärlekens kvalite i övergången mellan det sjätte och det sjunde hjärtebladet. 10) Genom en jämförelse mellan de ca trettiofem exemplen gav den också en god mening att uppdela i fyra gånger tre på följande sätt:

1 - 3. hjärteblad. De yttersta tre hjärtebladen innefattar de kärleksförmågor som primärt riktias mot den nära familjen och mot enskilda personer som vi eventuellt har ett nära förhållande till. När dom tre hjärtebladen är utvecklade är kärleksförmågan fortsatt mycket peronlig och begränsad. Vid en senare tidpunkt när ännu en grupp av hjärtcentrets blad är utvecklade kan de yttersta tre hjärtebladen hävas i vibration så att deras kvaliteer kan bli ännu mer osjälviska genom en genomströmning från själen.

4 - 6. hjärteblad. Denna grupp hjärteblad tycks representare den nivån av den gudomliga kärleken som kallas med god vilja kombinerad med en djup human förmåga. Dessa hjärteblad ger ett behov av att hjälpa människor även om de inte tillhör den nära gruppen, familjen eller vänner. Det är under utvecklingen av dessa hjärteblad som som det andliga sökandet blir intensifierat och att en människa typiskt startar en regelmässig meditationsutövning. Det är genom hjälp av dessa hjärteblad som en människa i ett större omfång gör sig oberoende av det materiella livets och familjelivets trygghet för hjärtcentret börjar att respondera på själens vibration. Dessa hjärtebladens kärlek är typiska för de inkarnationer där den andliga väckelsen intensifieras. Och det är på denna utvecklingsnivå som den största religiösa fanatismen finns för de som känner väckelsens överväldigande begeistring.

7 - 9. hjärteblad. Vid övergången till det 7 hjärtebladet sker det en större ändring till att hjärtcentret börjar att kunna uppleva det buddhiska planets inströmmande kärlek. För första gången i sin långa inkarnationscykel kan människan i sitt hjärta börja att uppleva direkt att Gud är ren kärlek. Det uppstår ett behov av att inte bara realisera sig själv utan också att öppna sig för själva Guds kärlek och universella vibration, även om det kan betyda personlighetens upplösning. Övergången till de inre hjärtebladen betyder således att andliga orienteringen ändras från en sökan efter självrealiseringens glädje, harmoni, lycka och kärlek, till att söka mot själva Gudsrikets allomfattande och expansiva universum. Den sökande börjar således uppfatta att inte bara det astrala livet och det mentala livet, utan själva personlighetsprincipen är en barrriär för den rena själsströmmen. Från och med nu riktas den andliga sökan mot en förlösning av personlighetsprincipen, mot invigning och mot en form av självöverlämnande, som yttrar sig i självförglömmande tjänst. Dessa hjärteblads utveckling representerar de processer som leder fram till invigningens port och vidare genom den första invigningens öppenhet för själva själens och Guds obegränsade kärlek. Under utvecklingen av dessa tre hjärteblad får ordet "överlämna" den betydelsen att det ska eftersträvas villkorslös överlämning till Gud och en ansiktslös och självförglömmande tjänst av mänskligheten. Vid utvecklingen av de 7-9. hjärtebladen är det ofta en längre cykel över flera inkarnationer med att balansera entusiastisk kärlek till Gud, med en djupare förståelse av att Guds Plan arbetar långsamt. Hjärtebladen kan i denna cykel bli beslöjade av besvikelse och missmod, om man upplevt att Gud tillsynes inte beskyddade mot fängsling, tortyr etc, även om man arbetade för Gud.

10 -12. hjärteblad. När det tionde hjärtebladet öppnas har själen fått en stabil ingång i personlighetens värld. Själskvaliteter strömmar hela tiden som hängivenhet, varsamhet, glädje och osjälvisk kärlek in i personlighetens liv. Man känner sig som en medlem av en annan värld, eftersom det skapats en öppen dörr som vitaliserar och inspirerar personlighetens värld. Det kan uppstå en känsla av att Gud är med mig, och det kan uppstå ett starkt behov av att hela personlighetens liv ska överges till Gud under en fullkomlig heliggörelse av alla facetter i personlighetens liv. Det tionde hjärtebladets öppning representerar den typiska mystikerinkarnationen på den andra invigningsnivån och det är en begynnade dagsmedveten kontakt till den inre andliga visdomen, utan att den förmedlas genom väsen från de inre ljusvärldarna.

Det kan gå fler inkarnationer efter en mystikerinkarnation innan det elfte och tolfte hjärtebladet utvecklas. Orsaken till det är att de tre innersta hjärtebladen responderar på själva monadens inströmning som självuppoffrandets eld och denna eld kan först förmedlas på ett balanserat sätt när kärleken styrs av visdomen. Därför kan det i dessa tre hjärteblads utvecklingsfas uppstå en djupare andlig träning i att förstå världen med Guds ögon. Under denna utveckling tränas den invigde oftast genom att få större livsuppgifter som fordrar så stor kärlek och visdom att det kan uppstå en avstängdhet av hjärtcentret. Den invigde känner sig sviken för att Gud tillsynes inte kan eller vill stötta omkring uppgifterna genom att beskydda den invigde och/eller genom att bringa kärleken igenom till ett givet område av civilisationen eller till en grupp människor. Detta tillfälliga "bakslag" kan bringa ett djupt lidande in i hjärtcentret, som först övervinns när den invigda genom egna erfarenheter har fått del i den nivån av gudomlig visdom som saknades då han/hon kände att Gud svek uppgiften i mänskligheten. När kärleken och visdomen kommer i balans på den nivån där självuppoffrandets eld kan genomtränga personligheten utan att den reagerar med glamour eller illusion, öppnas de sista av de tolv hjärtebladen. Personligheten är då färdig eller har just genomgått den tredje invigningen, varigenom den monadiska elden kan genomströmma den egoiska lotusen och hjärtcentret, således att hjärtcentret inte bara uttrycker själen och det buddhiska planets kärlek, utan också något av andens och det monadiska planets levande eld.

HJÄRTCENTRETS TOLV KVALITÉER

I den A. Baileys bok som på danska har fått titeln "Discipelskap i den Nya Tidsåldern band 2" finns det på sidan 660-661 i den engelska utgåvan en övning över vitaliseringen av hjärtcentrets tolvbladiga lotus. Övningen är som följer:

Visualisera en ljusström som går som en förlängning av ryggraden vidare till själen således att kroppens chakran och själen förbinds. Se denna linje hela vägen från rotcentret till den egoiska lotens innersta juvel över toppen av huvudet.

Erkänn din identetet med alla själar som tillsammans utgör Den Enda Själen, och framsäg då ljudet OM från själsplanet sex gånger under utandning.

Etfer en paus låter du igen ljudet OM ljuda in igenom ajnacentret in i genom huvudet och därifrån vidare till hjärtcentret, där ljudet hålls till senare användning. Hela denna delen av övningen utförs som själ vars natur är kärlek.

Därefter kan den mediterande meditera på den grundläggande tolv kvalitéer. Eventuellt kan detta ske i det att det mediteras över en kvalité en månad åt gången. Efter en stilla meditation på en av dessa själskvalitéer och dennas manifestation på det fysiska planet, används igen ljudet OM tre gånger.

Det intressanta i vårt sammanhang här är att mästaren Djwahl Khul därefter räknar upp de tolv hjärtekvalitéerna. Det skrivs inte direkt att dessa kvalitéer motsvarar de tolv hjärtebladskvalitéerna, men det tycks att vara så tydlig progression i kvalitéerna att sammanhangen mellan hjärtekvalitéerna och hjärtebladen är värd att undersökas närmare. I uppräkningen av hjärtats kvalitéer finns den svårigheten att det bara är uppräknat elva kvalitéer, även om det uttryckligen nämns tolv krafter eller energier som uttrycks genom hjärtcentret. Det kan finnas olika förslag till vilken av de elva punkterna som uppdelas i två. Jag har valt att låta punkt sju uppdelas i två, dels för att det är den enda punkten där det anges två kvalitéer, och dels för att de sista tre kvalitéerna ser ut att utgöra en samlad treklang, således att utskiljandet i två kvalitéer inte kan ske under kvalitét 11. I en dansk översättning beskrivs de tolv kvalitéerna således:

1. Gruppkärlek som omsluter individer.

2. Enighet som anger din personliga hållning.

3. Tjänst som indikator på vad din själ är upptagen av.

4. Tålmodighet i betydelsen av den begynnande odödligheten och vidhållandet som är ett själskaraktärsdrag.

5. Liv eller uttrycksaktivitet som är en manifestation av kärlek för det väsentligaste är dualitet.

6. Tolerans som första uttryck för buddhisk förståelse.

7. Identifikation med andra som en begynnande sammansmältning.

8. (Sammansmältning), som med tiden leder till syntes när huvudcentret är utvecklat.

9. Medkänsla som i sin väsentlighet är rätt användning av motsättningarnas par.

10. Förmåga till medlidande som är verkan av kunskap och av utveckling av kunskapsbladen (i den egoiska lotusen). En sådan energi (från kunskapsbladen) är i beröring med hjärtcentret.

11. Visdom som är frukten av kärlek och som indikerar att kunskapsbladen i den egoiska lotusen är öppna.

12. Självuppoffrande som är att ge hjärtats blod eller liv för andra.

 

Dessa tolv hjärtekvalitéer kan ses som tolv sidordnade kvalitéer, som vi till exempel kan meditera på, som kan utvecklas under den långa evolutionen, och som vi mer medvetet tränas i under den andliga utvecklingen. Samtidigt finns det i beskrivningen av den flera exempel på att bestämda kvalitéer utstår när bestämda förutsättningar under utvecklingen är på plats. När dessa förutsättnignar studeras finner vi en tydlig progression i kvalitéerna således att första kvalitén tycks utvecklas som den första och den tolfte kvalitén som den sista.

Forts del III

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk

 

Anmäl
2012-10-25 06:51 #1 av: Gaiatri

Detta är en intressant artikelserie om man vill fördjupa sig i hur hjärtcentret utvecklas och hur de tolv bladen i hjärtlotusen öppnas och aktiveras.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.