Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
* Hjärtats Visdom

Hjärtats Visdom I

2008-09-02 09:08 #0 av: [Mariann]

1 kapitlet ur boken Hjärtats Visdom. HJÄRTCENTRETS UPPGIFT

HJÄRTCENTRETS UPPGIFT

Alla som försöker att leva ett spirituellt orienterat liv med helheten för ögonen och med det motivet att tjäna under Den Stora Planen för Jordens och mänsklighetens utveckling, når en punkt där han eller hon ställer en grundläggande fråga: Hur kan det vara möjligt att förena esoteriskt präglat liv i tjänst med ett liv som är fullt av livsglädje, värme, vitalitet och kärlek?

Under denna frågas tema i boken kommer vi bl a försöka få följande sekundära frågor besvarade:

Varför har det i den esoteriska litteraturen lagts så stor vikt på mental polarisering att hjärtats värme och glädje ibland negligerats?

Varför bör det nu läggas vikt på hjärtcentrets öppning och en balans mellan huvudet och hjärta?

Vad är hjärtchakrats natur och möjligheter?

Vilekn plats har hjärtcentret i den esoteriska förståelsen?

Hur kan vi kombinera opersonlighet och hjärtevärme?

Vilken betydelse har personlighetens erfareneheter för de senaer livsmöjligheterna i själens och andens andliga riken?

Vad är hjärtasts väg?

Hur kan Nirvanas enhet och Gudsrikets identifikation kompletera varandra?

Hur förenas österns och västerns väg i eldens yoga?

Hur kan invigningarna tas i som ett led i hjärtats väg?

Hur kan gruppinvigningar bli ett led i Kristi återkomst?

Det tema som behandlas som bokens första kapitel introducerar en huvudproblemställning som återkommer under många andra teman som tillsammans är öppnande för den balans mellan kärlek och visdom som är ett led i Kristi återkomst i hjärtana.

 

 

Intellektets stimulering

Mental polarisering vill säga att personlighetens huvudfokus finns i den mentala kroppen. En människa som är mentalt polariserad kommer således ha en förmåga att leva i relativ stor frihet från känslomässiga begär, och från de känslomässiga draman och de begränsningar som hör till under vad vi kan kalla för "den dagliga smådepressionen". Enligt Alice A. Bailey är under en procent av Jordens nuvarande befolkning mentalt polariserad. Detta betyder att definitionen på mental polarisering inte är det samma som att vara intellektuell eller att leva i huvudet. Mental polarisering är således ett tillstånd som förutsätter att den mentala kroppen är mycket utvecklad, att det astrala livet är relativt rent, och att tredje ögat styr hjärtat. Mental polarisering är ett naturligt tillstånd för invigda, innan själspolariseringen uppstår och den är naturlig för människor som är i känslomässig balans samtidigt som man lever ett skapande intellektuellt liv.

Nödvändigheten av mental polarisering är betonad i nästan all den klassiska teosofiska litteraturen. Alice A. Bailey präglad litteratur och i den väsentligaste linjen i R. Steiners antroposofins vikt på jaget. Bland grupper och människor som är präglade av dessa grundläggande impulser från det 20, århundradet finner vi att denna esoteriska prägling har skapat stora tendenser bland studerande till att inte bara känslolivet men också hjärtcentrets energier bör vika för den lysande intelligensen, den skapande tanken och de chakran som befinner sig halsen och i huvudet. I flera generationer av esoterisk och andevetenskapligt inställda människor kan vi iaktta vissa oblanader pga dessa tendenser. Därför måste vi inleda med att forska i hur Det Stora Vita Brödraskapet har lagt så stor vikt på mental polarisering i det 20. århundradets grundläggande andliga impulser. Några av de svar som kan ges kan formuleras som följer:

1. Mänsklighetens erfarenheter i Fiskens tidsålder visar att så länge vi tänker igenom våra känslor är det nästan omöjligt att skapa andliga impulser och andliga livsförståelser som är direkta avspeglingar av den buddhiska världens grundläggande perspektiv om enhet, universalitet, visdom och kärlek. Erfarenheterna visar att när andliga impulser går in i människornas dagsmedvetande på det astrala planet blir de förvrängda av människornas egna önskningar om att frälsas, om att ha funnit den bästa vägen eller om att vara mer priviligierad än andra grupper i mänskligheten. När känslomässiga önskningar i personlighetens lilla värld omsätts till religiös eller spirituell tankegång uppstår så stora förvrängningar att det kan vara svårt för mästarna, det andliga rådet och den ursprungliga stiftaren, pionjären eller nedfällaren att igenkänna den ursprungliga gudomliga impulsen bakom en rörelse eller religion. Mental polarisering ger grundläggande hjälp till att sprida glamourens dimmor och skyar, så enhetens sanningar har möjligheter för att tränga igenom.

2. Mental polarisering hänger samman med byggandet av antahkaranakanalen eller regnbågsbron mellan personligheten och själen. Så länge regnbågsbron inte är byggd kan en människa inte bli själsgenomströmmad eller andliggjord. Ingen klar buddhisk kontakt är möjlig utom genom antahkaranakanalen. Skapandet av antahkaranakanalen är en förutsättning för att själens intuition kan väckas i personlighetens universum. Det är skapandet av antahkaranan som ändrar en människa från att vara en religiöst hängiven och spirituellt orienterad människa till att bli en människa som är öppen för kärlekens inströmning genom själen, och som är fokuserad i visdomens överblick och som är omställd till att bli ett redskap för det gudomligas utströmning i mänskligheten. Antahkaranakanalen gör det möjligt för själen att genomströmma personligheten som en ankarpunkt och ett redskap på det fysiska planet. Kanalen byggs i de första faserna genom huvudets chakran och innebär en aktivering av den eteriska hjärnan. Antahkaranakanalen utbyggs således genom det lägre mentala planet med påföljande stigande mental polarisering.

3. För att vi som andligt sökande människor kan gå från det stadium där vi aspirerar mot Gudsrikets kärlek till det stadium där vi som discipler av mästarna ingår i ett nätverk av världstjänare på Jorden måste ljuset utvecklas i huvudet- Ljuset i huvudet uppstår när kroncentret genom tallkottkörteln och ajnachakrat genom hypofysen tillsammans aktiverar en andlig flamma mitt inne i huvudet. Först när ljuset i huvudet brinner klart kan en människa bli mottagare av buddhisk visdom och således få en klar, oförvrängd och universell spirituell visdom. Först när ljuset i huvudet brinner klart kan personlighetens glamour och illusioner upplösas således att vår värld blir öppen för enhetens perspektiv och medvetande, och således att vi under alla förhållanden kan bevara en inre balans, uppfatta själens signaler och leva efter ett andligt perspektiv. Ljuset i huvudet är en förutsättning för en närmare koppling till mästarnas inre ashram, och ljuset i huvudet är en förutsättning för att en människa kan utveckla sig från en hjärtats mystiker till en visdomsorienterad esoteriker.

4. Bakom det 20, århundradets impulser från det Stora Vita Brödraskapet ligger en grundläggande strävan efter att skapa ett telepatiskt nätverk från det buddhiska kärlek-visdomsplanet och till det ideplan som präglar mänsklighetens dagliga värderingar och strävanden. Det långsiktiga planläggandet går således ut på att bygga en bro genom det mentala planet således att Det Stora Vita Brödraskapets andliga rike och människoriket kommer i starkare samklang med varandra och vi börjar den gradvisa sammansmältningen som är en förutsättning för att skapa en lysande civilisation på Jorden. Först när mänskligheten responderar relativt direkt på enhetsplanets kärlek-visdom är det möjligt att skapa ett globalt samfund baserad på spirituella värderingar och på mänsklighetens grundläggande broder-systerskap.

5. Skapelsen av bron genom mentalplanet är ett led i den planetära anthakaranan. Genom den planetära anthakaranan kan mänskligheten bli intiuitiv och komma i samklang med livets inre verklighet. Genom den planetära antahkaranan kan mänskligheten nå sitt grundläggande syfte om att bli en utströmmare av Guds ljus och kärlek på Jorden. Regnbågsbron genom mentalplanet skapas efterhand som tillräckligt många människor får ljus i huvudet, får byggt sina egna antahkaranor och blir kopplade till det telepatiska nätverket som kallas Den Nya Gruppen av Världstjänare. Detta nätverk kan bara klart bringa framtida impulser igenom från kärlek-visdomsplanet efterhand som den planteära antahkraranan blir byggd genom det mentala planet.

6. Samtidigt med att hierarkins buddhiska och atmiska världar närmar sig mänskligheten som en stadigvarande större ström av kärlek och visdom, startar redan nu en ännu starkare andlig inströmning. Denna inströmning kommer från Centret för Guds Vilja, Shamballa. Bakom denna nya inströming ligger ett beslut från Shamballas råd om att mänsklighetens vilja ska komma i större överensstämmelse med den gudomliga viljan och planen, således att personligheternas separatistiska och materialistiska värderingar gradvis kan avlösas av ett universellt perspektiv, som som utgår från helhetens intressen. Bakom beslutet om en intensifiering av Shamballakrafgten i mänskligheten ligger också den förståelsen att det negativas princip i mänskligheten ska försvagas och motverkas i loppet av en relativt kort tid. Intensifieringen av Guds vilja måste komma snabbt för att mänskligheten inte ska låsas fast i materialismens blindspår vid en tidpunkt där den moderna teknologin med dess medföljande materialism kan få mänskligheten att spåra ur från den planlagda utvecklingsfasen av inre live och broder-systerskap. Bara genom en stigande mental polarisering kan vi motta och förmedla Shamballainströmningen på ett sådant sätt att vi blir medvetna medarbetare under den uppgiften att bringa människoriket i samklang med den gudomliga planen.

Disciplernas förmåga till att kunna motta och förmedla Shamballakraften genom sina mentala kroppar och högre chakran är prioriterade så högt nu att mästaren D.K. har beskrivit stimuleringen av denna förmåga som ett av sina viktigaste syften med att diktera böckerna genom A. A. Bailey.

7. Människan djupaste andliga syfte på Jorden är att fungera som ett kors som uppstår när vår inre struktur både innehåller den lodräta axeln och den vågräta axeln. När den lodräta axeln är inbyggd i vår inre struktur kan vi förbinda himmel och jord. Vi kan bli genomströmmare av gudomligt syfte, visdom och kärlek, och vi kan få den förbindelse med det fysiska planet som är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla vår del av planen om Jordens heliggörelse. Genom den vågräta axeln i vår inre korsstruktur kan vi förmedla det inströmmande ljuset som en belivande vibration till våra medväsen på Jorden. Den vågräta axeln kan ses som Kristi arm som i en förlängning av hjärtcentret famnar livet på Jorden. Genom den vågräta axeln förmedlar vi medkänsla, omsorg och healing. Förutsättnigen för att den lodräta armen i korset kan skapas är att bron genom den mentala kroppen blir byggd.

 

Forts del II

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk

 

Anmäl
2008-09-10 11:00 #1 av: [Mariann]

Det är väl detta nedan som gör att dels religionerna har de dogmer och fastlåstheter de har och det är väl det som många människor drabbas av när de får det som jag kallar "frälsningssyndrom".

 

"Mänsklighetens erfarenheter i Fiskens tidsålder visar att så länge vi tänker igenom våra känslor är det nästan omöjligt att skapa andliga impulser och andliga livsförståelser som är direkta avspeglingar av den buddhiska världens grundläggande perspektiv om enhet, universalitet, visdom och kärlek. Erfarenheterna visar att när andliga impulser går in i människornas dagsmedvetande på det astrala planet blir de förvrängda av människornas egna önskningar om att frälsas, om att ha funnit den bästa vägen eller om att vara mer priviligierad än andra grupper i mänskligheten. När känslomässiga önskningar i personlighetens lilla värld omsätts till religiös eller spirituell tankegång uppstår så stora förvrängningar att det kan vara svårt för mästarna, det andliga rådet och den ursprungliga stiftaren, pionjären eller nedfällaren att igenkänna den ursprungliga gudomliga impulsen bakom en rörelse eller religion."

Anmäl
2012-10-18 18:45 #2 av: Gaiatri

Puttar upp denna artikel...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.