2008-09-02 10:02 #0 av: [Mariann]

Förståelsen av lotusens nio blad kan omsättas i följande inkarnationer:

 

Okunskapens Hall, utveckling av kunskap

 

Den typiska inkarnationen under utvecklingen av det första bladet av den egoiska lotusen är en inkarnation där det läggs vikt på att konkret kunskap på det fysiska planet. Vi finner här de många vanliga liven där vi som egoistiska människor lär känna det fysiska planet och där vi använder egoism och primitiv intelligens för att klara oss på detta plan.

Under utvecklingen av det andra bladet i den egoiska lotusen utvecklar vi kärlek på det fysiska planet. Denna kärlek är fortfarande egoistisk. Den är begränsad av det vi ser. Den vill typsikt gå till människor som vi familjemässigt är knutna till och den vill vara betingad av att vi själva äger eller styr den älskade.

Det tredje bladet i den egoiska lotusen utvecklas under uppträning av förmågan av att offra sig för andra på det fysiska planet. Vi kommer här att kunna se typiska inkarnationer som fader och modern som offrar något av sig själv för att beskydda barnen och för att hjälpa dem att de evt kan få en bättre start i livet än föräldrarna fick och en bättre utbildning än grannens barn. Det kan ocvkså finnas typsika finnas typiska inkarnationer där en befolkningsgrupp offrar något av sig själv för ett större religiöst eller nationellt projekt. Korståg, heliga krig eller andra massrörelser där det uppmanas till uppoffrande för den rätta läran, för kungen och för fosterlandet, är således välägnad till at personligheten kan bryta sin egen och familjens värld med det motivet att hjälpa något som är ännu större. Under utvecklingen av detta blad finns otvivelaktigt också många som arbetar i miljörörelser, politiska rörelsen och internationella organisationer på den medvetandenivå där de tränas i att offra något av sig själv för en större sak, men fortsatt till dels har själviska eller gruppsjälviska motiv.

Lärdomens Hall, utveckling av kärlek

Utvecklingen av det fjärde bladet i den egoiska lotusen får människan till att skifta fokus från det fysiska till det atrala planet. Här får männsikan blick för själslivets värderingar och för att om medmännsikorna ska hjälpas måste det ske på ett djupare plan än på det rent materiella. De nya värderingarna innefattar trivsel och inre växt och det kommer en rad inkarnationer där det söks en kunskap om de djupare aspekterna av livet. Denna kunskap kan sökas i psykologin, den kan sökas i holistisk livsfilosofi, och den kan sökas i olika teosofiska, spirituella och andevetenskapliga impulser. Kärleksvibrationen i de tre kärleksbladens kunskapsblad yttrar sig i att sökandet efter är motiverad av en längtan efter inre liv, inre frid och medmänsklig kärlek.

Det femta bladet uttrycker högre intelligens och kärlek genom kärleksaspekten på det fysiska och astrala planen. De typiska inkarnationerna under utvbecklingen av detta blad kommer att vara inkarnationer där det läggs vikt på hjärtats öppning och en känslomässig samklang med det gudomliga. Det blir fokus på balansen mellan intelligens och kärlek, och det kan uppstå faser med ett djupt behov av att gå inåt för att få kontakt med kärlekens källor. Från att ha en teoretisk orientering och en andlig livsförståelse med en viss distans kommer det under det femte bladet en utvecklingsfas där det är essentiellt att få kontakt med en levandegörande kärlek i balans med intelligens.

Det sjätte bladet i den egoiska lotusen uttrycker vilja till att offra sig. Korsfararnas fanatism har här avlösts av en önskan om att hjälpa andra till en förståelse av kärlekens väsen och broder-systerskapets anda. Och det politiskt eller miljömässigt engagerade människans självuppoffrande har ändrat sig från en tro på fysiska ändringar, till en förståelse av att medvetandet ska förändras inifrån, innan ekonomiska, miljömässiga eller politiska förändringar kan få en permantent verkan i människolivets välbefinnande och trivsel. Den typiska inkarnationen under utvecklingen av detta blad är en inkarnation där den andligt inställda människan är redo till att i ett större omfång släppa sin egen personlighets välbefinnande för att främja kärlekens utbredning på jorden. Den motiverande faktorn är således av spirituell art och självrealiseringens självupptagenhet har avlösts av ett viljespräglat engagemang i avhjälpandet av lidandet i världen. Den vidhållande och trofasta kärnan av idealister, som bär andliga och humanistiska grupper genom ett dagligt slit, motiverad av en kärlek av mänskligheten och Gud, representerar typiskt utvikningen av det sjätte bladet omedelbart före, under eller efter den första invigningen.

Visdomens Hall, utveckling av självuppoffrande

Genom utvecklingen av det sjunde bladet i den egoiska lotusen skiftas fokus till de mentala ljusplanen. Under utevecklingen kommer personligheten att sträva efter att bli mentalt fokuserad, och orienteringen i livet riktas mot den form av självuppoffrande som uppstår när personligheten önskar att bli genomskinlig, själsgenomströmmad och att tjäna världen och Gud utan förbehåll. Denna grundändring startar vid det sjätte bladet och kommer att slå igenom i stigande grad under utvecklingen av de tre självuppoffrandebladen. Den typiska inkarnationen under utvecklingen av det sjunde bladet kommer att vara en inkarnation där det söks gudomlig visdom. Här söks den mentala kroppen stimulerad av själen således att dess ljus kan upplösa förvrängingar och glamour i den astrala kroppen. Här söks en avbalansering av den naivitet som måtte ha färgat det sjätte bladets form av självuppoffrande. Erkännandet är att bara genom en visdom som är högre än intellektuell andlig förståelse kan kärleksförmågan användas till största möjliga gagn. Återigen forskas det i andlig livsförståelse men denna gång på en djupare nivå där visdomen bakom de andliga filosofierna blir viktigare än dessa filosofier. Samtidigt blir den andevetenskapliga utforskningen motiverad av hur den andliga visdomen kan omsättas som led i det gudomligas utveckling. En typisk inkarnation som representerar utvecklingen av det sjunde bladet kan vara en inkarnation som spirituell undervisare i en viss kntakt med visdomens lager och med den första invigningen bakom sig.

Genom utvecklingen av det åttonde bladet i den egoiska lotusen skiftar fokuseringen till en djupare öppning av hjärtcentret. Det åttonde bladet belivar ett djupare behov av att bli en utströmmare av Guds kärlek till världen. Ett tecken på detta bladets öppning kan vara ett medvetande om att visdom inte är tillräcklig och att psykologisk hjälp kombinerat med förståelse av de inre värderingarna heller inte är tillräcklig för att lyfta andligt sökande människor. Från hjärtats djup utgår en fortsatt förpliktande behov till att gudskärleken må strömma in i personligheternas värld för att förlösa allt lidande och för att låta alla väsen märka Gud som kärlek. Det åttonde bladet i den egoiska lotusen kommer typsikt att utvecklas under den andra invigningens hjärteprocesser och heliggörelse av den astrala kroppen. Under kulminationen av detta bladets utveckling kan det eventuellt komma en inkarnation som hjärtats mystiker.

Det nionde bladet i den egoiska lotusen är det typiska utvecklingssteget där hjärtats mystiker blir huvudets esoteriker. Genom utveckling en av detta blad förenas hjärtats kärlek, huvudets visdom och den viljeskvalité som uppstår när monadens självuppoffrandeseld aktiverar kroncentret. Den typiska inkarnationen under utvecklingen av detta blad kommer att vara en inkarnation där visdom, kärlek och gudomlig vilja avbalanseras med varandra samtidigt som motivet om tjänst under Den Stora Planen i fortsatt större omfång betingar personlighetens liv. Monadens påverkan av den egoiska lotusen kommer att börja sitt inflytande gällande i personligheten således att kombinationen av själsinströmning och monadisk påverkan kommer leda människan fram till Den Enda Invigaren, som kommer aktivera den gudomliga elden genom den tredje invigningen. Det är genom denna invigning som dörren öppnas permantent till visdomens värld på det högre mentala planet. Utvecklingen av det nionde bladet leder från indirekt visdom till en integration i själva visdomens universella vibration. Det nionde egoiska bladets utvikning är således en förutsättning för den tredje invigningens förklaring och illumination. Medans detta blad utvecklas uppträder oftast en sorts inkarnationer med undervisning i och förmedling av kombinationen av gudomlig kärlek och gudomlig visdom på en nivå där den invigde själv kämpar för att få öppnat för och att få genomströmmas av dessa kvalitéer. Det är under den slutliga utvecklingen av det nionde bladet som formlivet ger efter så mycket att det lyckas för den invigde att skifta identitet till orsakernas värld och den levande andliga vibrationen.

 

Juvelen i den egoiska lotusen och den monadiska elden

De tre bladen som kallas för Juvelen i Lotusen är vanligtvis så sammanvikta att de bara ses som en knopp. Först mellan den tredje och den fjärde invigningen viker de ut sig så upptäcks det i verkligheten att denna knopp innehåller tre blad. Ovan har det återgetts en levande beskrivning av den eldaktiga verkan som uppstår när dessa tre blad aktiveras. I förhållande till de andra nio bladen är juvelens tre blad inte ett resultat av utveckling, erfarenhet och träning i de tre världarna (den fysiska, astrala och lägre mentala världarna), utan utgöt en innerkärna i den kausala kroppen som är nedsänkt av monaden. De utgör en trefaldig avspegling av monaden således att det på kausalplanet representerar det samlade medvetandets tre grundaspekter som vilja eller självuppoffrande, kärlek eller medvetande och skapande intelligens eller ljus.

Då den egoiska lotusens kärna är en nedsänkning av monaden så kommer de tre grundbeståndsdelarna av den samlade medveteheten vara ett uttryck för Det Enda Livets skapande liv. Det är därför monadens aktivering av juvelen i den egoiska lotusen får så våldsam och eldaktig verkan, inte bara på personlighetens liv utan också på hela den kausala kroppen. Det är expansionen i monadens eld genom juvelen som gör att den kausala kroppen till slut sprängs för elden blir för stark i förhållande till den ljusform som den kausala kroppen är. Sprängningen av den kausala kroppen representerar den slutliga frigörelsen från all begränsning i de tre världarna. Upplösningen av den kausala kroppen sker vid den fjärde invigningen- Ett uttryck vid denna invigning är således Den Stora Försakelsen, dvs försakelsen av allt vad som hör personligheten till.

 

Forts V

Av Asger Lorentsen, www.dengyldnecirkel.dk