Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

Lagen

2008-09-22 12:51 #0 av: [Mariann]

Man kan sammanfatta samtliga lagar som rör materien, medvetenheten och rörelsen i kosmos, med ett gemensamt begrepp, lagen. Man kan säga att lagarna är det sätt på vilket de olika energierna verkar.

IMG_1742_[288X216].jpg

 

Detta är naturligtvis inte de lagar människan har skapat och som återfinns i lagboken. Lagarna indelas i så kallade livslagar och naturlagar, samt modifieringslagar. Naturlagarna styr hur kosmos är uppbyggt. Naturlagarna verkar i materien och rörelsen. Modifieringslagarna, som är föränderliga, verkar i de olika manifestations-processerna. Livslagarna är till för människans medvetenhetsutveckling. Inga naturlagar eller livslagar kan någonsin upphävas. Det som strider mot naturlagarna är bara okunnighet om dessa lagar. Vi har fått veta mycket lite om natur och modifieringslagarna och hur dessa verkar, varför vi fortsättningsvis bara studerar livslagarna.

Alla livslagar är universella, vilket innebär att de inte enbart är till för individens utveckling, utan är till för alla. Livslagarna kan ses som de normer vilka vi ska upptäcka våra egna brister och granska våra motiv. Av de sju fundamentala livslagarna är tre till för ledningen i människans liv, utvecklingslagen, ödeslagen och skördelagen. De övriga fyra lär sig människan under utvecklingens gång. Varje värld har sina livslagar där de lägre ingår ingå i de högre. Man kan även se livslagarna som konstantrelationer mellan energierna. Livslagarna anger villkoren för högre utveckling. Den som vill utvecklas högre måste följa lagarna. Valet är fritt, men den som inte brukar sin frihet på rätt sätt kan förlora den i kommande liv. Likaså kan den som går emot enheten få allt emot sig i kommande liv.

 

 

Frihetslagen

Enligt Frihetslagen har alla rätt att tänka, känna, säga och göra som han finner för gott inom ramen för allas lika rätt till samma okränkbara frihet.
Individen, jaget har frihet att bete sig hur den vill, men med ofrånkomligt ansvar för sina handlingar.

Meningen med vårt kosmos är att monaderna ska få tillfälle att förstå och tillägna sig högre medvetenhet. Detta sker genom att manifestations-processerna får verka. Denna verkan kan inte ske utan lagar och metoder. Då skulle kaos uppstå. Ingen gud eller auktoritet i kosmos kan förbjuda något eller döma någon. Det tvång som monaderna upplever från processerna, är betingat av uppnådd utvecklingsnivå. När monaden nått så långt att den förstår att följa lagen, är den fri så långt dess kunskap och förmåga räcker till.

Frihet utan lag upphäver sig själv. De okunniga som kräver frihet, säger också ja till att vi kan bete oss i stort sett hur som helst. Frihet förutsätter lag. Och dessa frihetens gränser är just natur- och livslagar. Vidare är frihet till för dem, som upptäckt enheten och vill allas väl, och avstår från "makt".

Högsta makt ger största möjliga frihet men alltid inom gränserna för självförvärvad kunskap. Likt barnet, som får frihet i den mån det visat sig kunna använda friheten rätt.

Enhetslagen

Allt liv är enhet. Detta innebär att vi alla tillhör en och samma medvetenhet, den kosmiska totalmedvetenheten. Människan lever idag separativt, vilket innebär att vi utesluter dem som inte passar in i vår föreställningsvärld. Detta får dock sina konsekvenser även om människan inte förstår detta.

Alla monader utgör en enhet, ingår alla i den kosmiska totalmedvetenheten. För att utvecklas och nå högre världar måste monaden först upptäcka och bli medveten om denna enhet. Detta innebär att den inser att innesluta allting och inte utesluta någon. Till detta hör även att monaden lever för andras utveckling och inte för sin egen, denna får den på köpet. Viljan att utvecklas är den starkaste viljan och den som fortast utvecklar. Vi tillhör alla någon form av grupp: familj, släkt, nation, samfund etc. Även så i de emotionala, mentala och kausala världarna. Den som upptäckt enheten börjar även söka sin esoteriska grupp. Inom denna ska hon utvecklas tillsammans, mot högre världar. Att gå sin egen väg leder ingenstans. Ingen når femte naturriket, som ej ingått i enheten och lever för att tjäna.

Utvecklingslagen

Även kallad attraktionslagen. Utvecklingslagen är högre världars dragnings-kraft på lägre, som gör att evolutionen "går sin gilla gång", att allt och alla utvecklas, oavsett hur lång tid det tar.

Det finns i kosmos 49 olika världar, alla fyllda med väsen på olika utvecklingsnivå. De högre världarna utövar en magnetisk dragningskraft på de lägre. Det är detta vi kallar utvecklings eller attraktionslagen.

I alla världar får individen den hjälp den måste få, för att nå högre världar. Men ingenting, som den själv kan förvärva, får den hjälp med, eftersom detta strider mot självlagen.

Högre materia påverkar lägre såsom attraherande, vilket innebär en konstant, automatisk, omärklig, omedveten påverkan av utvecklingen i lägre. Detta kan jämföra det med solens påverkan på växtlivet. Man kan se det som om krafter finns, som verkar på olika sätt, för livets utveckling. I denna process kan människan delta, ifall hon vill. Om hon inte vill, utvecklas hon ändå, det tar bara mycket längre tid.

Den som bara vill utvecklas för egen del, kan inte räkna med denna hjälp. Men i takt med att människan hjälper andra främjas energierna för hennes egen utveckling, med möjlighet att utföra en allt effektivare insats.

 

Mossa_[288X216].jpg

                      Lagen för självförverkligande

Denna lag innebär att människan själv måste förvärva alla i människoriket förekommande och nödvändiga egenskaper och förmågor vilka ger möjlighet till vidare utveckling i högre riken.

Denna lag gäller för alla väsen i alla världar från och med människoriket. I tidigare naturriken har medvetenhetsutvecklingen skett automatiskt. Men så snart jaget förvärvat självmedvetenhet måste det själv förvärva alla nödvändiga egenskaper och förmågor. Jaget måste således själv övervinna alla svårig-heter och hinder i sin strävan till utveckling. Hinder i form av, osäkerhet, allmän opinion, ovisshet, oförmåga att ändra sina vanor etc. För detta krävs en stor portion av, självtillit, självbestämdhet, och kunskap. Vi är idag, vad vi genom tankar, ord, känslor och gärningar, handlat i tidigare liv. Vi blir i framtiden vad vi tänker, känner etc. i det närvarande. Men vår strävan har sin kompensation och vi kan räkna med att bli uppmärksammade när vi utför en fullgod insats.

Mycket av utvecklingen beror på förståelsen av energierna och hur dessa verkar. När vi inhämtat kunskapen om systemet och fått klarhet om tillvaron och dess mening och mål blir det vår egen sak att pröva oss fram. I början sker det genom idel misstag för att så småningom omsättas i framgång. Och det är så vi lättast lär, genom upprepning av våra misstag tills vi införlivat kunskapen i vårt medvetande. All kunskap som vi fått till skänks är ett lån tills vidare, och när kunskapen sedan införlivats i det undermedvetna, går den förlorad. Det är sedan upp till individen att för varje inkarnation återerinra sig denna kunskap. Man kan tycka att detta är slöseri med begåvning, att från inkarnation till inkarnation behöva söka och återerinra sig kunskapen från gång till gång, men det är så lagen för självförverkligande fungerar.

Skördelagen

Även kallad Karmalagen. Denna innebär att människan får skörda allt som hon genom tankar, ord och handlingar förorsakar andra, gott eller ont. God sådd ger god skörd och vise versa. Denna lag tar särskild hänsyn till frihetslagen och enhetslagen.

Skördelagen är en kosmisk lag, absolut i alla världar. Den yttrar sig dock olika i de olika världarna på grund av att dessa har olika rum. Denna lag är en garanti mot varje slags godtycke hos gudomligheten. Karmalagen är uttryck för lagen om orsak och verkan. Kan också ses som konstantrelationer mellan energier.

De misstag vi gör genom felaktigt bruk av materien, avsätter spår i fysiska, emotionala och mental atomerna. Dessa spår, som orsakar disharmoni, måste avlägsnas för att återställa den kosmiska balansen. Skörden vi får, kan oftast tyckas grym, meningslös, och livsfientlig. Om så är fallet, har vi handlat likadant mot andra i förflutna liv. Individens karma är resultatet av alla hans medvetenhetsyttringar inom alla naturriken han gått igenom. Vad man tänker blir man. Vad man önskar får man. Allt man gör andra får man igen. Så var försiktig med vad du tänker, önskar och gör. Vi får inkarnera tills vi återställt allt till vad det var. I början av vår utveckling skapar vi visserligen mycket karma men får skörda förhållandevis lite.

Detta på grund av att annars skulle det inte bli mycket utveckling. Med ökad utvecklingsnivå och därmed ökad förståelse, berikas vi med mer och mer skörd. De högt utvecklade jag, som är på väg att lämna människoriket och ska slutskörda, har det värst.

Skördelagen verkar i allt. Alla misstag vi begå när det gäller livsföring, livsinställning etc. förbli misstag med påföljd. Varje tanke, känsla, ord och handling leder till sin oundvikliga skörd. All karma, till sista kornet, ska skördas före vi kan lämna människoriket.

Verkningarna av skördelagen kan komma på flera sätt. Den kan verka rent mekaniskt, lika för lika. Den kan slå till blixtsnabbt eller vänta i tusentals år. Den kan även anpassas så vi lär av misstagen. Vi kan även kvitta våra misstag genom att gottgöra på positivt sätt, genom tjänande. Finns det möjlighet får vi skörda på lindrigaste sättet.

Den som gått vidare och ingått i enheten, lämnat människoriket, sår ingen sådd till skörd. Han bidrar dock till att plana av den kollektiva skörden genom att inkarnera för att tjäna livet.

Planethierarkien hävdar bestämt att ingen människa rätt kan förstå karma. Det är först 43-jag som har full insikt i vad karma betyder och hur den tillämpas. De 43-jag som övervakar människornas karma, tillhör devaevolutionen.

 

IMG_1553_[216X288].jpg

Ödeslagen

Denna lag tillhör Skördelagen och bestämmer när och hur sådd skall skördas. Ödet är ej förutbestämt eftersom människan har frihet att bestämma över sitt liv. Konsekvenserna av detta får hon dock ta ansvar för själv. Människan kan alltså inte undgå sitt öde som hon till stor del formar själv. Denna lag tar särskild hänsyn till utvecklingslagen och självlagen.

Ödeslagen anger vilka krafter som påverkar individen och detta med hänsyn till nödvändiga erfarenheter. Dock kan ödet inte göra intrång på individens fria val. Mänskligheten bestämmer själv över sitt öde. Skördelagen ser till att vi får ta konsekvenserna av våra val. Ödet är ett resultat av krafterna som verkar mot utvecklingens mål, den fria viljans insats och skördelagens återverkningar.

Ödeslagen tar speciellt hänsyn till människans utvecklingsnivå. Skördelagen är mekaniskt verkande. Sådd ska skördas. Men när och hur bestäms till stor del av ödeslagen. Ödeslagen blir allt mer bestämmande, ju högre utvecklingsnivå. Lagen ställer människan där hon bäst kan tjäna. Livet är erbjudande, med tillfälle till utveckling. I början av vår utveckling lär vi ganska långsamt, med många negativa erfarenheter, men kommer så småningom till en nivå, där fonden av erfarenheter gör sig gällande som förståelse och vi börjar se klarare. Då börjar arbetet med att ersätta de negativa med det positiva. Vill man inte göra detta frivilligt, tvingar ödeslagen oss till detta genom att försätta oss i omständigheter som framtvingar detta. Detta sker genom att locka eller avskräcka. Att det blir en lidandets väg, är oundvikligt. Ödeslagen lär oss att vi egentligen är verktyg för livets krafter, och det beror på oss själva, om vi blir villiga verktyg till friheten, genom att vilja det ödet vill.

Aktiveringslagen

Denna lag säger att människan är pliktad att vara aktiv i sin egen medvetenhetsutveckling. Denna självinitierade medvetenhetsaktivitet, innebär att vi själva måste reflektera över livet, rikta vår uppmärksamhet mot ädlare egenskaper, utveckla våra förmågor, arbeta för enheten - allas väl.

De flesta människor använder fyra eoner på att passera människoriket. De följer med strömmen, låter andra tänka och göra jobbet, godtar vad andra tycker.

Men det behöver inte ta så lång tid. Den som gått igenom människoriket snabbast, gjorde det på 20 miljoner år.

Hur kan skillnaden vara så stor? Detta beror till stor del på om individen utvecklas genom att själv initiera sin medvetenhetsaktivitet i sina höljen, eller ej. De flesta är passiva och låter sin medvetenhet aktiveras av vibrationer utifrån.

Den som lever för att påskynda evolutionen, lever för att tjäna, utvecklas snabbast. Han som tjänar enheten, kommer automatiskt i kontakt med den materien, som alltmer underlättar fortsatta utvecklingen. Ju mer exakt hans föreställningsvärld överensstämmer med verkligheten, desto snabbare tempo.
Det är först när vi inser att i stort sett allt vi kommer i kontakt med, består av problem att lösa, som vi stärker vår medvetenhetsaktivitet. Tron på att Gud ska göra allting, är stort misstag. Gud gör sitt, när vi gjort vårt.

Själva aktiveringen är individuell. Var och en måste experimentera fram sin metod. För detta krävs naturligtvis kunskap om verkligheten, speciellt medvetenheten bör studeras. Men för att metoden ska bli verkligt effektiv, måste man vara kausalt medveten. Under tiden får man göra så gott man kan.
Det som speciellt bör uppmärksammas är: förmågan till koncentration, hur viljan används, graden av tankekontroll och förmågan till visualisering. Koncentration ger krafter som ger möjlighet att förverkliga våra ideal. Idén förverkligas om vi håller fast vid den tillräckligt länge. Viljan är mäktig, om den får utlopp genom medvetenheten. Visualisering medför vitalisering. Tanke-kontroll är nödvändig för att kunna ta emot inspiration från övermedvetenheten. En annan viktig del i processen är tron, vilken är koncentrerad medvetenhet.

Man kan se det hela som ett experiment, där intresset och önskan att göra sitt bästa, är största drivkraften.

Av CARPE DIEM

 

Anmäl
2008-09-22 13:17 #1 av: Soffe

Intressant! Ska läsa igenom mer senare, mkt text..

Anmäl
2008-09-22 23:56 #2 av: Aracco

En mycket intressant text!! får läsa den nogrannare när jag skrivit ut den...

Anmäl
2009-01-06 11:17 #3 av: [Mariann]

Måste bara få lyfta ut detta ur artikeln.

"Skördelagen verkar i allt. Alla misstag vi begå när det gäller livsföring, livsinställning etc. förbli misstag med påföljd. Varje tanke, känsla, ord och handling leder till sin oundvikliga skörd. All karma, till sista kornet, ska skördas före vi kan lämna människoriket.

Verkningarna av skördelagen kan komma på flera sätt. Den kan verka rent mekaniskt, lika för lika. Den kan slå till blixtsnabbt eller vänta i tusentals år. Den kan även anpassas så vi lär av misstagen. Vi kan även kvitta våra misstag genom att gottgöra på positivt sätt, genom tjänande. Finns det möjlighet får vi skörda på lindrigaste sättet.

Den som gått vidare och ingått i enheten, lämnat människoriket, sår ingen sådd till skörd. Han bidrar dock till att plana av den kollektiva skörden genom att inkarnera för att tjäna livet.

Planethierarkien hävdar bestämt att ingen människa rätt kan förstå karma."

Läs gärna det svärtade många gånger så förstår man hur man snabbast kan avverka negativ karma OskyldigTystFlörtSkrattande

 

Anmäl
2009-01-06 11:31 #4 av: [Mariann]

Detta kanske också kan passa om man vill kontemplera mer

Ring-pass-not The limit of the field of activity of the central life force; the periphery of the influence of the sun, both esoterically and exoterically understood; in the average human being, it is the spheroidal form of his mental body which extends considerably beyond the physical and enables him to function on the lower levels of the mental plane. Term is normally used when referring to the orb of energetic influence of an cosmic entity, like a Planetary or Solar Logos, but it can also be applied to other forms of life. The existence of a ring-pass-not is based on the Laws of Attraction and Cohesion that affect matter and energy of different degrees, including what we know as the "spiritual dimensions." These energies are gathered and held consciously (particularly by higher initiates and above) in a state of cohesion, or "point of tension," and they are used by these entities for purposes of creation, reception and projection. We can also say the ring-pass-not is the combination of the different energy sheaths that human or cosmic spirits gather around themselves. In relation to our Planet, and the Solar System, the ring-pass-not is the Cosmic Physical Plane.

 

Anmäl
2009-01-06 11:33 #5 av: [Mariann]

här kan man då fortsätta...

Sacrifice Word comes from "Sacer" meaning "holy," and "facere" - "to make," therefore "to make holy"; complete conformity with the will of God because the spiritual will of the person and the divine will (as they recognize it in the Plan) is their own will; the urge to sacrifice is the major determining impulse which impelled the Soul of God Himself to enter into form life; sacrifice must not be regarded as "giving-up" but rather as a "taking-over," through identification; should signify a joyful process of making desire "holy"; the achievement of a state of bliss and of ecstasy because it is the realisation of another divine aspect; it has a mysterious relation to the Law of Karma.

Intressant detta!!

Anmäl
2009-01-06 14:47 #6 av: Blissis

Viktig info för att förstå och kunna leva i enlighet med en större helhet.

Fa heter Lagen på kinsiska och Dafa är den Stora Lagen - den övergripande lagen. Fa är Lagen på varje nivå; sanningen på varje nivå.

Den kultiveringsmetod jag valt heter Falun Dafa; Laghjulet Stora Lagen. Det snurrande laghjulet är ett begrepp inom buddhismen. Vet dock inte så mycket om buddhismens förståelse av detta fenomen, saknar den kunskapen.

Utövningsmetoden kallas också för Falun Gong. Den har två namn kan man säga. Laghjulet Kultiveringsenergi, om man översätter. Kultivering av både kropp och själ genom omvandling av chi (livskraft) till gong (energi som kultiverats fram genom chi gong-övningar och genom att rena och kultivera sinne och hjärta genom att följa himmelska principer - Lagen). Omvandling av karma till dygd (god karma).

Enligt mitt sätt att se så är det detta arbete som är det viktigaste inom Andlig Utveckling för oss här på jorden. Det är grunden för vårt andliga arbete. För det är genom att leva i enlighet med universums lagar som vi frigörs till andliga varelser och kan utföra vår andliga uppgift på ett fullödigt sätt och kan vara ett rent instrument för det gudomliga (vårt mål med livet överhuvudtaget i existensen).

 

 

Anmäl
2009-01-06 16:19 #7 av: szirius

Det är viktigt att fundera på vad ordet tjänande innebär.Det fungerar inte att tjäna utan en medveten god vilja( vilket de flesta kanske lägger in i ordet, men inte alla).Jag har mött människor som varit så inne i sin egna bubbla och "tjänat" enbart med syfte att rena sitt egna karma. " Oj, nu sa jag nåt dumt, nu måste jag genast säga tre snälla saker till nästa jag möter så att jag bättrar mitt karma."Då tror jag att det bara faller platt.Detta kan upplevas i viss litteratur också, att göra gott bara handlar om att själv få tillbaks ( dock från högre ort, men det är likväl samma "felsteg", att ge för att få).Man kan inte tjäna på riktigt utan en sann vilja att hjälpa "utanför sig själv".Kanske ordet "självförglömmande" ligger nära här?

Bara insikten " ge, och du får tusenfalt tillbaks" kan sätta käppar i hjulet på en om man inte börjat få distans till sitt ego.

Jag upplever att många "vet om" att det högsta är tjänande, men man kan inte skynda sig dit, det måste mogna fram så att man kan ge med rent hjärta.Det är inget man bara gör på en handvändning.Jag antar att det handlar om hjärtbladens öppnande som Marianne talar om...är jag ute och snurrar nu?

Anmäl
2009-01-06 16:32 #8 av: Blissis

Anmäl
2009-01-06 16:33 #9 av: Blissis

Jag tror jag förstår vad du menar #7. Att det finns ett själviskt syfte som man tar med sig in i tjänanandet. ja, det är viktigt att vara uppmärksam på sina motiv...

Självförglömmandet är för mig också det en reningsprocess. För mig innebär det att ge upp sin egen bekvämlighet och lathet t ex om jag har en högre uppgift. Eller att t ex ignorera mina lägre egoimpulser om att få bekräftelse eller vinning i någon form i ett samarbete i tjänandet. Det måste ske på mina villkor osv. För mig är det självförglömmelse.

Jag vet inte om jag missförstår men ibland får jag uppfattningen att det inte är andligt att arbeta med sig själv och höja sig själv utan om man bara glömmer sig själv i tjänandet så löser sig även mina personliga tillkortakommanden. Tyvärr tror jag inte att det är så utan att det är viktigt med omvandlingen och kultiveringen av föreställningar och lägre känslor. Dessa kommer annars alltid att styra oss om vi inte blir medvetna om dem.

Anmäl
2009-01-06 16:41 #10 av: szirius

jag tror visst att det är andligt att arbeta med sig själv, men jag menar att det kommer i olika ordning.Det är ju en NÖDVÄNDIGHET att arbeta med sig själv först innan man kan bli självförglömmande.Så ser jag det - kanske tom vad jag försökte förklara : /.

Anmäl
2009-01-07 08:06 #11 av: [Mariann]

Jag ser också att det är en nödvändighet att jobba med sig själv, det är nog något man gör i stora drag hela tiden.

men att "glömma sig själv" är målet och det tycker jag det pratas alldeles för lite om. Man bör ha uppnått en viss balans (jobbat med sig själv) innan andlig inströmning sker dvs innan 1 inv.

"Jobba med sig själv" hör till personlig utveckling och det andra till andlig utveckling, jag vet att många inte ser det så , men det är så jag se det. Så där håller jag med szirius om att det kommer (till viss del) i olika ordning, PU o AU sker ju parallellt under många inkarnationer men inte alltid.

PU--------------------------------------------

                                AU------------------------------------

Givetvis har vi inkarnationer där vikten läggs olika på dessa båda vägar.

 

Anmäl
2009-01-07 15:28 #12 av: Blissis

#11

Som jag ser det så är vi inte upplysta så länge vi har begränsningar och ett ego och är här på jorden överhuvudtaget. Att när vi är klara med omvandlingen av oss själva då behöver vi inte längre vara kvar här för då kan vi gå vidare och passa in på en energinivå i finare dimensioner. Innan dess gör vi inte det då vi är för grova och "okultiverade". Så förstår jag det.

Därför har jag svårt att förstå den här kopplingen att man inte längre behöver kultivera självet fast vi fortfarande är här på planeten i karmisk inkarnation. För det är vi enligt min förståelse tills den dag vi blir upplysta. Enligt esoteriken 7:e invigningen? Min förståelse är dock att denna inre kultivering förändras och tar mer formen självförglömmande, dock inte i betydelsen att inte längre omvandla sitt lägre jag då det fortfarande finns med men mer subtilt.

Anmäl
2009-01-07 15:52 #13 av: [Mariann]

Klart det finns med "hela tiden" men när man som 4 invigd ÄR själen så har jag svårt att se att den personen har ett ego kvar, man är ju då en själsgenomströmmad epersonlighet och själens mörka natt är genomgången. Redan vi 3 invigningen är man ju ca 90% själ....

Så man jobbar med sig själv rätt länge fram till näst sista eller möjligtvis de två sista inkarnationerna som det inte behövs, man är då så genomströmmad av själen och utrensad så....

Om man läser artikeln om uppstigning/ascension tror jag man får en klarare bild av detta om det nu är nödvändigt....

Uppstigning för gemene man är nog mer som en 5 inv, fast den egentliga uppståndelsen sker först vid 7 = Kristusinvigningen

Anmäl
2009-01-07 16:16 #14 av: Blissis

#13

Hur passar det in med Jesu ord: Min Fader varför har du övergivit mig? För mig är det inte själens ord, trots att han stod inför en så hög invigning?

Jag kommer nog inte att hålla med dig i detta Mariann Flört Han led nog egots kval fortfarande inför att bränna bort det sista karmatiska. För är det inte ett stort karma att ta på sig, en korsfästelse?

Å andra sidan, finns det någon källa i A. Baileys undervisning från Tibetanen som beskriver detta, att inget ego finns kvar när vi är helt själsgenomströmmade i o m 4:e invigningen? Och kommer denna tes från A.B. eller är det från en annan källa?

Anmäl
2009-01-07 16:30 #15 av: [Mariann]

 

Du behöver inte hålla med mig heller Flört

han tog just 4 invigningen på korset därav kallas den invigningen korsfästelsen, så hans lilla rest av personlighet (10% vid 3 inv) önskade att denna kalk kunde tas ifrån honom,  men han avslutade med ske Guds vilja inte min...

Anmäl
2009-01-07 16:36 #16 av: [Mariann]

Jesus skulle åskådlig göra vägen som vi alla måste gå genom hans liv på jorden. Hans liv var mer ett offer, precis om Sanat Kumara =Jordens inre kung kallas för the big sacrifice. Står i Bailey litteraturen men fråga inte var...

Anmäl
2009-01-07 16:40 #17 av: Blissis

Intressant...

Sedan gjorde han uppståndelsen och kom aldrig mer tillbaka till jorden. Och det var efter 4:e invigningen...

Så varför uppstigning vid 5:e invigningen för gemene man när Jesus gjorde det vid 4:e i o m korsfästelsen-död-uppståndelse-uppstigning?

Jag förstår det fortfarande inte... Obestämd Hur har du förstått detta?

Anmäl
2009-01-07 17:06 #18 av: [Mariann]

Han har haft en inkarnation efter Jesus menar man på, just nu minns inte jag namnet...   antagligen följde den 5 invigning på direkt efter den 4, ofta gör det det har jag hört sägas.... Obestämd

 

Anmäl
2009-01-07 17:12 #19 av: [Mariann]

Det här hittar jag i en esoterisk ordbok.

I Zakarias' Bog er han omtalt som Josua, og i evangeliet er han kendt for de to store ofre, det ene, hvor han overlader sit legeme til Kristus, og det andet, som er den store forsagelse, kendetegnet for den fjerde indvielse. Som Apollonius af Tyana tog han den femte indvielse og blev en visdommens mester.

Anmäl
2009-01-07 18:00 #20 av: Mads

# 11 Vad menar du med att glömma sig själv Mariann ? Jag förstår inte riktigt.

Att jobba med sig sjlälv hör till all utveckling inom alla områden anser jag. Att arbeta med sin medvetenhet.

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-01-07 18:30 #21 av: [Mariann]

Jo jag menar att ju mer själ man blir eller integrerar i sig, eller ju mer själsgenomströmmad man blir (efterhand invigningarna går framåt) så kommer man glömma sig själv, eller ju mer osjälvisk kan man också säga att man blir.

Själens enda "begär" är ju tjänande så....

Anmäl
2009-01-07 18:33 #22 av: [Mariann]

tänkte på att artikeln dicipelskapets väg är en bra artikel som illustrerar utvecklingen av människan väldigt bra och den finns just nu i Läsvärt rutan. Glad

Anmäl
2009-01-07 20:26 #23 av: Mads

Okej då förstår jag bättre. Fast jag tycker inte man behöber glömma sig själv för att bli mer själslig eller vara tjänande. För att kunna ge p bästa sätt måste man också rå om sig själv bra, annars tror jag inte man får eller har kraften att vara givande och tjänande.

Amor Vincit Omnia

Anmäl
2009-01-07 23:31 #24 av: Blissis

Att bli själens och universums redskap för villkorslös kärleks- och godhetskraft... Fokus ligger inte längre på jaget och vad det vill ha utan vad jag som redskap osjälviskt kan ge i varje stund, oavsett var man är... Jaget i enhet med själen som är i enhet med kosmos... Och med ett rent sinne och hjärta i kommunikation med upplysta och gudar... Det är självförglömmandets essens för mig...

Anmäl
2009-01-08 07:47 #25 av: [Mariann]

#23 #24 EXAKT! Glad

Personligheten finns för att vara den som ser till att det fysiska fungerar så att själen/Gud/inre själsgruppen/mästaren kan verka i världen.

Anmäl
2009-03-07 11:46 #26 av: Hukanson

Det finns ju mysterieteorier runt Jesus vilket går ut på att Jesus långt i förväg gjorde de initieringar han behövde för att göra sin gärning (korsfästelsen) .  Detta harmonierar mer med Lagen att känslor och handlingar är ett resultat av tänkandet.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-11 16:19 #27 av: Precenseintheroom

Jag bara lade märke till två meningar som var vackra i min värld!

"Ödeslagen lär oss att vi egentligen är verktyg för livets krafter, och det beror på oss själva, om vi blir villiga verktyg till friheten, genom att vilja det ödet vill."

Det är en så stor förändring i ens medvetande och i sitt sätt att leva, när man inser att man får vara ett verktyg för livets krafter och att det är vi själva som genom att vara "villiga" kan känna friheten i detta.

För mig handlar det om friheten från Egots slaveri och en möjlighet att hitta ett högre syfte. Jag slutar att separera mig från universum och andra själar och börja sträva för det stora helas bästa. Det är fantastiskt. Däri ligger frid och frihet i stora mått! Ett stilla lugn och en förtröstan. Glädje och harmoni.

Den andra var "Det är först när vi inser att i stort sett allt vi kommer i kontakt med, består av problem att lösa, som vi stärker vår medvetenhetsaktivitet. Tron på att Gud ska göra allting, är stort misstag. Gud gör sitt, när vi gjort vårt."

Vill bara säga att i AA säger vi att Tro utan handling är död. Gud kan ge dig förutsättningarna, men du måste göra fotarbetet.

Det har jag fått erfara gång på gång genom smärta. Tro mig! :)

Fantastiskt intressant text Marianne! Många pärlor.

 

 

Anmäl
2009-03-11 17:38 #28 av: szirius

"Det är först när vi inser att i stort sett allt vi kommer i kontakt med, består av problem att lösa, som vi stärker vår medvetenhetsaktivitet..."

Detta nämns också inom mindfulnes.Livet handlar om att hantera de utmaningar som hela tiden möter en, inte om att kämpa för att försöka skapa ett liv utan utmaningar...en viss skillnadFlört.

"...det beror på oss själva, om vi blir villiga verktyg till friheten, genom att vilja det ödet vill." Den här är rakt och tydligt...och likväl enormt svårt att vara villig iblandObestämdSkäms

#27 Jag slutar att separera mig från universum och andra själar och börja sträva för det stora helas bästa. Det är fantastiskt. Däri ligger frid och frihet i stora mått! Ett stilla lugn och en förtröstan. Glädje och harmoni.

Jag blir fridfull bara av att läsa dina ordOskyldigKyssUnderbart!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.