Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
1. Människa känn dig själv

1. Andens involution

2008-11-14 15:45 #0 av: Andriel

Denna artikel av Erik Ansvang beskriver livets ursprung och mål enligt den esoteriska läran. Och syftet med människans väg - att lära känna sig själv och därmed Livet självt. Ur Människa känn dig själv - 1.

Av ande är du kommen.
Tlll ande skall du åter varda.

Över ingången till templet i Delfi i antikens Grekland stod det: " Människa känn dig själv"

Mycket tyder på att det i alla tider har varit människans innersta önskan att finna svaret på de stora livsfrågorna; " Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? "
Samma tema möter vi i nutidens andevetenskap:

 

Tre gånger lyder ropet till alla pilgrimerna på livets väg. Först " Känn dig själv" Det är det första stora påbudet, som det tar lång tid att efterleva. Så följer; "Känn självet", och när det blir realiserat, känner människan icke blott sig själv, utan alla själv.

Universums själ är inte längre en förseglad bok, utan en bok där de sju inseglen är brutna. Och slutligen, när människan är en adept, lyder ropet; " Känn den ende". Då klingar följande ord i adeptens öron; Sök det som är den ursprungliga orsaken, och när du känner själen och dess uttryck och form, sök då DET som själen uppenbarar.

(Alice Bailey: En avhandling om kosmisk eld, s 1132)

 

I denna artikel arbetar vi med den första av dess fundamentala frågor. Frågan om att försöka lära känna oss själva bättre.

Naturvetenskapen har genom darwinismens teorier inpräntat i oss att människan uteslutande är fysisk, och att det som inte kan registreras med de fem fysiska sinnena  alls inte existerar över huvud taget.

Andevetenskapen påstår att människan är långt mer än den fysiska kroppen och dess funktioner. Den beskriver inre kroppar av lättare materieslag och medvetenhetstillstånd, som kan påvisas med tex metafysiska forskningsmetoder, alltså genom användande av dessa inre kroppar och medvetenhetstillstånd.

Skapelsen.jpg

Vi inleder på en abstrakt nivå
Då människans inre kroppar till sin natur är osynliga för det fysiska ögat, kan ämnet te sig en aning teoretiskt och abstrakt. (För det clairvoyanta ögat är de däremot synliga i varierande grad.  Övers. anm.) För att förstå vem vi innerst inne är, måste vi först göra en överblickande betraktelse över den andevetenskapliga beskrivningen av skapelsen sådan den ter sig.


De tre utströmningarna - det treeniga Logos

Logos - ord och tanke
Gud - det ofattbara och gåtfulla väsen, som vi i realiteten intet kan säga något om därför att det befinner sig så oändligt högt över vår medvetenhetsnivå, kallas inom andevetenskapen för Logos. Det är ett grekiskt uttryck, som betyder "ord" eller "tanke". Detta ofattbara liv är i verkligheten båda delarna, nämligen dels medvetande som genomtränger universum, och dels det ord, det ljud eller den vibration, som manifesterar universum. I Bibeln har man dock valt att använda sig av bara den ena av betydelserna. Och det är därför vi får höra att "...I begynnelsen var ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud..." Samma tema möter vi i alla stora religioner.

De tre Logoi - den treenige guden
I många religioner talas det om den den treenige Guden, och andevetenskapen bekräftar att Logos har tre aspekter. Den första aspekten avbildar man symboliskt med en cirkel med en punkt i mitten. Denna aspekt kallas  Första Logos. Den andra symboliseras med en cirkel som är delad med en horisontal linje, och den betecknas Andra Logos. Den tredje visas som en cirkel med ett kors i, och benämnes  Tredje Logos. Logos" heter i plural Logoi och dessa tre Logoi representerar var och en en särskild typ av energi med en bestämd kvalitet.

Tredje Logos - aktivitet och rörelse
Vi börjar med Tredje Logos som representerar " intelligent aktivitet" eller "aktiv intelligens". Aspekten är därför kännetecknande vid aktivitet. Vid skapelsens början tar denna aktivitet form som en gigantisk roterande rörelse. Rörelsen skapar urmassan ( som de gamla kulturerna kallade "urhavet"), alltså rummets första energitäthet. Här har vi de första byggstenarna, som fått namnet "atom" (grek). Utflödet från Tredje Logos formar alltså uratomerna och därmed urmaterien.

Andra Logos - attraktion och magnetism
Härefter träder utflödet(utströmningen) från Andra Logos i kraft. Andra Logos kännetecknas av attraktion och magnetism. Andra Logos är därför i stånd att dra till sig eller samla atomerna och stadigt hålla dem samlade i allt större enheter.

De sju materieplanen med sina sju underplan
Till att börja med byggs uratomerna samman till mer komplexa partiklar. Sammanbyggandet skapar sex skilda materieplan som tillsammans med det atomära planet utgör sju materieplan eller materietillstånd.

Utöver att bygga samman atomer till mer komplexa materiestrukturer, skapar Andra Logos det som andevetenskapen kallar " elementalessens", som är en slags grundsubstans på varje nivå. Elementelessensen är flyktig och utgör icke stabila materieformer, som  till exempel mineralriket.

Den schematiska beskrivningen är en illusion
Hela denna indelning är emellertid en illusion eller en abstraktion, för överst och nederst existerar inte i verkligheten. Partiklar och tillstånd är inte uppdelade utan befinner sig som virvlande energier i och runt varandra. Men för att kunna beskriva detta virrvarr av olika materieslag runt varandra är det nödvändigt att presentera dem som uppdelade.

Materia och form - vad är skillnaden?
Vi ska också vara uppmärksamma på att materia och form inte är identiska. Materia är atomär, medan form är molekylär. Materia finns i verkligheten bara på de atomära underplanen. De sex molekylära underplanen på varje nivå är form.

Om vi inom esoteriken (andevetenskapen) hör om att ett inkarnerat väsen består av liv, medvetenhet och form , så menas i detta fallet själva stoftet, det vill säga materien, med ordet form. Var därför uppmärksam på att ordet form kan användas i flera betydelser. Till exempel form i betydelsen kropp.

Liv och form - vad är skillnaden?
De två första utströmningarna (strålarna eller flödena) från Tredje och Andra Logos har nu skapat en materieklump som livet kan ta sin boning i. Liv och form är därför skilda företeelser. Nu vet vi vad materia och form är, men vad är livet?

Livet är ren energi eller kraft. Livet är den gåtfulla kraft, som är den avgörande skillnaden på om ett väsen är levande eller dött. Kan vi skilja formen från det liv, som bor i den? Ja - för livet kan jämföras med vanlig elektrisk ström. Strömmen är alltid den samma. Det är formen den strömmar igenom som utgör skillnaden. Exempelvis är det ingen skillnad på den ström som strömmar igenom en dammsugare, en dator, en borrmaskin eller en TV, men det är stor skillnad på deras funktioner. Om det är strömtillförsel till apparaten kan den fungera - om inte så fungerar den ej.

Bild.jpg

 

Formerna gör oss olika - inte livet
Det finns bara ett slag av liv i universum (ett liv). Människor, djur, växter och mineraler är olika livsformer, men det är samma liv som genomströmmar naturrikenas mångfald av olika former. När det finns liv i en form, så fungerar (lever) den. Är det inte liv i den, så betraktar vi den som död. Det är alltså inte livet som åtskiljer människor, utan kvaliteten på de former som livet uttrycker sig igenom. Människor är olika för att deras tankeliv, känsloliv och fysiska handlingar uttrycks genom former med olika kvaliteter. Lägg märke till att vi har en form för själen, en för tankar, en för känslor och en för det fysiska. Det är därför formerna vi bor i som karaktäriserar våra egenskaper.

Första Logos
Vi ska nu försöka definiera Första Logos - den gåtfulla livskraften. Vad är typiskt för den rena energi eller kraft, som vi kallar liv? Det är i realiteten en obesvarad fråga, men a priori kan vi sätta likhetstecken mellan begreppen "energi" och "liv".

Vad är energi? Vad är liv?
Vi vet att naturvetenskapen har svårigheter att definiera energi, men det är normalt att påstå, att energin primärt uttrycker sig genom aktivitet eller rörelse. Om någonting kan röra sig med egen kraft så föreligger energi eller liv, säger forskarna. Livet definieras alltså som en verkan - inte som en orsak.

Förklaring följer i nästa solsystem
Det har ännu inte varit möjligt att definiera livet som något specifikt. Det gäller även för andevetenskapen. Varje gång vi får en djupare förståelse av livets uttryck, så undslipper förståelsen av livet självt. Det flyttar sig varje gång in på ännu djupare plan. Esoteriken upplyser, att först i nästa solsystem kommer vi att nå en specifik förståelse av livet.

En samtidig process
Jag vill understryka, att den schematiska beskrivningen är en illusion, därför att den visar skeenden schematiskt. Man kan få intrycket av att de tre strålarna (utströmningarna) arbetar oberoende av varandra och är åtskilda i tid, så att Tredje Logos virvel strömmar hela vägen ner genom underplanen, och när den har nått ända ner, så börjar utströmningen från Andra Logos etc. Men allt sker utan tvekan samtidigt. Tiden skapas  av våra tankar, som ännu inte existerar i denna process.

Den egyptiska symboliken
I den egyptiska esoteriken beskrivs processen med hjälp av de två obeliskerna vid tempelingången, och här lärde neofyterna att Första Logos (livet) startar utströmningen, men i samma ögonblick aktiveras Tredje Logos (materien), och i mötet mellan Första och TredjeLogos (liv och materia) - eller i spänningsfältet mellan de två obeliskerna - uppstod Andra Logos. Fadern och modern möts och sonen skapas genom förening eller syntes av de två aspekterna eller motpolerna.

Utströmning - skapelse av monader
Liv eller ren energi karaktäriseras av utströmning av Första Logos. Första Logos utsänder myriader av "livsgnistor" (som alla är delar av Logos själv), ner i den materia som är skapad av de två föregående utströmningarna. Var och en av dessa livsgnistor utgör en självständig enhet, som i andevetenskapen(esoteriken) benämnes "monaden" eller anden. Ordet "monad" härstammar från latin och betyder " den ende".

Indiens och Egyptens symbolik
I österns terminologi kallades anden för den " enda lilla gnistan från den gudomliga elden". I det gamla Egypten hade man en liknande legend som beskriver utströmningen av gudomligt liv. Här är skaparguden Atum identisk med Första Logos, och spridningen av livsgnistorna liknas vid mannens orgasm, vid vilken det utsändes myriader av sädesceller i urhavet(livmodern) som en förutsättning för skapandet av liv. Varenda sädescell rymmer en livsgnista av guden själv, och innehåller därför också potentialen för tillväxt och blivelse till såsom guden själv. Sonen kan bli såsom fadern.

Från ollon till ek - från monad till solsystem
Anden kan liknas vid ett frö. Som bekant rymmer det möjligheten till uppväxande och blivelse såsom sitt ursprung. Ett litet ekollon rymmer exempelvis latent tillblivelsen av ett helt ekträd.   I generna i ekollonet ryms den programmering som kan generera det gigantiska väsen som är ekollonets ursprung och målet för dess utveckling och tillväxt. På samma vis har människan ett andligt ursprung, en utveckling och ett andligt mål.

galax.jpg

 

Det minsta rymmer det största
Jämfört med en ande(monad) är en fysisk atom gigantisk. Anden rymmer hela vår potentiella tillväxt. Anden är ofattbart liten, och ändå är den programmerad med så ofattbara mängder av information. Informationen utgör samtliga latenta egenskaper - inte bara i människans samlade utvecklingsväg utan för alla utvecklingsvägar för alla väsen i hela solsystemet. Vi är skapade av solsystemet. Vårt mål är att bli ett Sollogos. Här har vi förklaringen på, att solen har stått i centrum för dyrkan i alla gamla kulturers livsåskådning och religioner.

Livsenergi tillhör både ursprung (upphov) och avkomma
Vi kan varken beskriva eller förklara livsenergi, men den måste ofrånkomligen tillhöra både upphovet och avkomman. Detsamma gäller en äggcell i livmodern. När äggcellen befruktats, kan man inte avgöra om den tillhör modern eller barnet. Å ena sidan utgör den det blivande barnet, men den är absolut också en del av modern.

Samma svårdefinierbara funktion , har människans ande. Den utgör övergången mellan det gudomliga och det specifikt individuella. Det bor en ande i djupet av varje livsenhet - oavsett om det  är ett mineral, en växt, ett djur eller en människa. Via anden( monaden) strömmar livsenergin in i formerna, och under evolutionens gång växer de upp och blir med tiden en Sollogos.

Andens involution
Vi skall nu gå igenom de sju existensplanen, och igen gör vi detta schematiskt för att skapa överblick trots att det som tidigare nämnts inte är uppbyggt så egentligen (illusion).

Det hela kan beskrivas på ett mer sant vis, som liv inuti liv inuti liv. Men med hjälp av den schematiska framställningen kan vi illustrera monadens(andens) nedstigning genom de olika planen - alltså dess involution - som kännetecknas av tilltagande involvering i planen. Anden vecklar in sig (involverar,) rullar in sig i materien.

Andens rotsystem
Om vi återigen liknar anden (monaden) vid ett ekollon, kan vi föreställa oss att anden liksom ett ekollon först skall läggas i jorden (materien), varefter den inleder sin groning, Den nedsänker nu sitt "rotsystem" i jordbädden och börjar suga till sig näring. Jordbädden motsvarar de fem existensplanen, som ligger under andens eget plan.

Ren livsenergi - men ännu ingen "ledning"
Anden sänder en ström av ren livsenergi ner i och ut på planen. Linjen på planschen (se längre fram i texten) föreställer inte en ledning eller en form. Linjen representerar själva livsenergin. Det är en viktig information, för det finns ännu ingen grund för att tala om medvetenhet. Medvetenhet uppstår först, när livsenergin strömmar genom en form.

Vi kan jämföra med vanlig elektricitet (livsenergin), som strömmar i en ledning(form), och från fysiklektionerna i skolan vet vi, att utefter ledningen uppstår det ett magnetfält (medvetenhet).  Planschen visar bara att livsenergin strömmar ner i de underliggande planen. Den strömmar ännu inte i någon form, och därför har ännu inte medvetenhet uppstått.

De permanenta atomerna
På sin väg ned genom planen knyter anden en atom till sig på det översta underplanet på varje plan - plus en extra enhet på det fjärde mentala underplanet. På detta sistnämnda plan är det inte tal om en atom utan en molekyl, eftersom underplanet består av molekylärstrukturer. Att det är en molekyl och inte en atom som monaden är knuten till på detta plan sägs vara förklaringen till att mentalplanet är tudelat, och att dessa två nivåer har var sin funktion.

Man kallar atomerna för permanenta för att de i eviga tider sitter fastgjorda (förankrade) till livstråden. Involution kan därför sägas innebära att anden förankrar sig på underplanen.

Målet (meningen) är utveckling av medvetenhet
Vad är syftet med denna process. Målet är att utveckla medvetenhet, och medvetenhet kan bara utvecklas genom utveckling av materieformer. Om anden inte kan inkarnera i materieformer, så finns där ingen medvetenhet och därmed ingen evolution. Därför nedsänker anden (monaden) sin livsenergi i materieformer av olika täthet, för det är friktionen mellan livsenergin och materieformen, som framkallar medvetenheten - och därmed förmågan att tänka, känna , förnimma och kommunicera med omgivningen. Därför strömmar livet ut i de områden som hyser möjligheter att bygga materieformer, som anden kan inkarnera i och uttrycka sig genom.

Mineralriket är vändpunkten
När anden(monaden) har nedstigit helt ner i mineralriket kommer vändpunkten, och den efterföljande rörelsen kallar vi evolution. Evolution representerar tillbakavägen. Anden utvecklar sig - eller vecklar ut sig ur materien.

I evolutionsprocessen  skapas det former runt de permanenta atomerna, som livet nu kan inkarnera i för att utveckla medvetenhet. Här börjar den egentliga medvetenhetsutvecklingen. Livet rör sig nerifrån och upp - eller utifrån och inåt - alltså från den yttre formvärlden tillbaka mot det inre andliga upphovet.

andens inv.jpg

 

Från mineral till mästare
Först uttrycker sig medvetenheten genom fysiska former, och den första medvetenhet som uppstår i naturen är mineralmedvetenheten. Utvecklingen lyfter därefter långsamt medvetenheten upp på högre nivåer - först in i den astrala formen - vidare in i den lägre mentala formen - därefter till den högre mentala formen - den fortsätter till den buddiska formen - och slutar i den atmiska formen.

När medvetenheten väl en gång har vänt tillbaka efter att ha inhämtat alla erfarenheter i lägre formriken, har den nått fram till ett första mål. I människoriket kallas det för  "mästarskap" ,  Mästarskap är i praktiken en mellanstation, där alla de erfarenheter som kan göras i de fem lägre naturrikena är gjorda. En mästare bemästrar alla de energier och former, som finns i dessa fem naturriken. Människor i genomsnitt är ännu blott på väg mot detta mål.

Involution och evolution
Vi kan dra slutsatsen att " utan form ingen medvetenhetsutveckling ".  Utveckling består av involution och evolution - av en rörelse in i materien och sedan ut ur densamma. Involution och evolution är principiellt mycket olika. Formbyggandet börjar nerifrån, och växer uppåt genom mineralriket, växtriket, djurriket och människoriket. Utvecklingen genom naturrikena sker nerifrån och upp.

andens evo.jpg

 

Frågor till eftertanke
Vilken konsekvens (slutsats) kan man dra om utvecklingsläran(evolutionen) enligt de traditionella naturvetenskapliga teorierna? Och vilken konsekvens kan man dra på samma frågeställning utifrån andevetenskapen.

Ett möjligt svar skulle kunna vara, att den traditionella psykologin är empirisk (erfarenhetsbaserad). Därför finns det ingen anledning att sätta frågetecken efter dess iaktagelser. Men det finns stor anledning att sätta frågetecken vid dess teorigrund, och det är vad andevetenskapen gör.

Naturvetenskapen ställer alltid upp en materialistisk teori. Andevetenskapen kommer  därför att betrakta denna teori som principiellt stympad, ganska självklart eftersom den saknar den andliga överbyggnaden. Andevetenskapen(esoteriken)  förkastar inte traditionell empiri, men påbjuder en andlig överbyggnad.

Den materialistiska teorin, som bygger på darwinismen, är en illusion. Livet kan inte utveckla sig från ingenting till ett så ofattbart komplicerat väsen som människan genom tillfälliga mutationer, på den relativt korta tid, som har förlöpt sedan " big bang". Varför är det inte möjligt? Jo! För att det för varje bärkraftig mutation, måste ske myriader av felslagna försök, innan ett nytt steg kan tas vid nästa funktionella mutation. ( Mutationer = förvandlingar)

Enligt darwinismen uppstår mutationer en åt gången och de är slumpmässiga. Men man vet, att naturens anpassning innebär att härskaror av mutationer utvecklas i samma riktning, De otaliga mutationerna har under årmiljoner anpassats till utvecklingen fram mot ett specifikt mål,

Och här har vi darwinismens problem, för enligt forskningen finns det inget mål. Allt beror på tillfälligheter. Det hela skulle vara startat med den första mutationen, och härefter uppstår alla efterföljande mutationer en åt gången. Det kan bara inte nås på de 15-20 miljarder år, som forskarna påstår är universums ålder.

Konklusionen är inte att den darwinistiska empirin är otillräcklig, men att teoriskapelsen bakom är det. Utgångspunkten för teoriskapelsen bakom darwinismen är nämligen att utvecklingen är slumpmässig och att livet bara är fysiskt. Därför utgår teorin från dessa fastlåsta förutsättningar.

Andevetenskapen (esoteriken)  accepterar mutationer, men påstår att de icke sker slumpmässigt. De har ett mål, Målet är en gudomlig medvetenhet. Det är därför icke formen som utvecklar sig genom anpassning till omgivningens livsbetingelser, utan medvetenheten som styr utvecklingen av formen så den anpassas till syftet och styr mot målet.

Vad är den bakomliggande meningen med involutions- och evolutionsprocessen. Varför får Gud barn, som kan växa upp och bli lika som honom (henne).

händer.jpg

Det finns inte svar på denna fråga, Ingen känner syftet med denna process. Ingen kan svara på varför universum existerar, varför det finns medvetenhet och materia i detta universum etc. Vi kan bara konstatera att det finns där, och att vi alla är en del av det. Vi får barn och de växer upp och får barn - det hela fortsätter i en evig spiral, som går över i solsystem, galaxer, galaxhopar och så vidare, men vi vet inte varför.

Det är bara Ett Liv och ett tankesinne. Varje medvetande är utgånget från Gud "Logos". I processen med att vända tillbaka till upphovet, erkänner de enkla medvetanden det som de alla redan är och det som de hela tiden har varit. Ingen människa känner värdet och utbytet av denna kosmiska och gudomliga process.

FORTS del 2

Erik Ansvang - Visdomsnettet
Översättning:  Andriel

Anmäl
2008-11-14 17:58 #1 av: Hukanson

TACK och jag är glad att jag tror på logos = livsströmmens källa. Det här kommer att ta en tid att smälta . Hoppas många upptäcker denna tråd.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2008-11-14 18:21 #2 av: [Mariann]

Utmärkt så himla bra förklarat att man ser inre bilder medan man läser. Skrattande

Säger som Hukanson, hoppas många läser och även läser de andra i serien "människa känn dig själv".

Anmäl
2008-11-15 21:51 #3 av: Eremitha

Den här artikeln beskriver så oerhört väl hur livet fungerar, så långt som vi nu kan begripa det. Tål att läsas många gånger. Den redogör och reder ut. Tack!

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2008-11-17 00:26 #4 av: hinzidi

ah, enda mer å ville studere :) takk for alle inspirerende artikler som legges ut i dette forumet :)

Anmäl
2008-11-17 08:08 #5 av: [Mariann]

Varsågod  Glad och det är som Eremitha säger att den och allt annat i artikelväg på sajten tåls och bör läsas fler gånger, i alla fall om man vill nå djupare i förståelserna...

Anmäl
2008-11-19 01:27 #6 av: gzstar

En mycket tänkvärd text. Även om man är bekant med begreppen sen tidigare är det alltid värt att fundera på dem igen.

Anmäl
2008-11-19 19:00 #7 av: Namaste1

Fantastisk läsning, ökar min förståelse.

Anmäl
2008-11-20 07:51 #8 av: [Mariann]

Det är i sannig en fantastisk läsning  Skrattande som tåls att läsas många gånger för för varje gång komer man djupare i texten ( i alla fall jag).

klippt ur texten

 "När medvetenheten väl en gång har vänt tillbaka efter att ha inhämtat alla erfarenheter i lägre formriken, har den nått fram till ett första mål. I människoriket kallas det för  "mästarskap" ,  Mästarskap är i praktiken en mellanstation, där alla de erfarenheter som kan göras i de fem lägre naturrikena är gjorda. En mästare bemästrar alla de energier och former, som finns i dessa fem naturriken. Människor i genomsnitt är ännu blott på väg mot detta mål."

För att nu peta in andra uttryck som ju ofta förekommer på sajten så är "mästarskap" = 5 Invigningen. och invigning är ju som bekant en medvetande utvidgningsprocess/ steg.

Så det som kan fascinera är väl att även efter Mästarskap och därmed uppnådd en 5 invigning, så är utvecklingen av medvetandet inte slut!

Eftersom anden/monaden befinner så högt upp i planen och därmed svår att söka, i allafall innan 2-3 invigningen, så har anden/monaden nedsänkt en vibration på det buddhiska planet som vi kallar själ, så då är det lättast att främst ska söka själen som personligheter. Är man nyfiken på vart alla våra erfarenheter/blivande kvaliteter samlar sig så läs  om kausalkropp.

Nästa artikel i samma serie som heter "den trefaldiga människan" där kommer detta att beröras.

vill också passa på att säga att kika under fliken artiklar upp till vänster och scrolla ner så ser du artikel serien "människa känn dig själv" och de andra mycket intressanta delarna i denna serie. Vi har denna som ju är no 1, sedan har vi no 3 (eteriska nätverket) o no 4 (chakran o center). God läsning. Skrattande

Anmäl
2009-02-04 16:03 #9 av: [Mariann]

Skulle också vilja tillägga här att denna artikel tillsammans med artikeln Vägen till självförverkligande del 1 ger andra ord på samma sak. Glad

Anmäl
2009-05-30 13:58 #10 av: Liveva

 

Hej

Jag läser och läser och läser alla dessa fantastiska artiklar och trådar. och känner att min förståelse djupnar hela tiden.

Jag tycker att artiklarna gör det lättare att förstå det Bailey och Norman Stevens förmedlar. Jag har försökt läsa dem lite då och då och har tyckt att de är jättesvåra då jag inte förstått vad de menar med alla begrepp. Men dimman börjar lätta.......

Tack Mariann, Andriel och alla ni andra som frågar och kommenterar. Tack vare er så utvecklas jag Flört

Anmäl
2009-05-30 15:10 #11 av: [Mariann]

Varsågod, jag upplever precis samma sak som du och de artiklar som just gör detta ( förklarar lättare) de jobbar vi alla hårt med att översätta. Skrattande

Kram på dig Liveva

Anmäl
2009-05-31 09:36 #12 av: [Mariann]

Jag hoppas att många läser den eminenta serie, den ger en så många aha upplevesler och nycklar till djupare förståelser om oss själva.

Jag hoppas att vi snart har även den sista delen (no8) klar för utläggning innan sommaren. Glad

Anmäl
2009-06-01 13:15 #13 av: tyyppi

<< Målet är att utveckla medvetenhet, och medvetenhet kan bara utvecklas genom utveckling av materieformer. Om anden inte kan inkarnera i materieformer, så finns där ingen medvetenhet och därmed ingen evolution >>

Jag har framhävt en sats i den texten med vilket andriel har öppnat denna tema. Detta påstående, och mycket annat därtill, måste jag säga, blir obegrundad. Jag har fått den uppfattningen att medvetandet själv är den basis, som t.ex. vår materiella fysiska universum grundar sig på.

 

Anmäl
2009-06-01 13:19 #14 av: [Mariann]

Vet inte tyyppi om jag hänger med dig... men medvetandet är omedvetet vid skapandet av det. Den första gnistan/medvetandet är ett omedvetet medvetande... ett tomt medvetande kanske man kan säga...

Anmäl
2013-10-07 16:00 #15 av: gryningen

Bra artikel som klargör livet.Glad

Anmäl
2013-11-09 20:13 #16 av: Gaiatri

Putt Ballong

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2013-11-10 10:07 #17 av: mogfarm

Väldigt intressant artikel. Jag inspireras av Martinus kosmologi som jag skrivit i tidigare inlägg, och den här artikeln beskriver den världsbilden fast med andra ord. Till exempel de tre logos kallar Martinus X1, X2 och X3, involution och evolution beskriver han som den mörka respektive den ljusa delen av spiralkretsloppet. Men det är samma världsbild som beskrivs. Detta är ju så djupa saker och sånt som det inte finns några begrepp för i det vanliga språket och även om man själv har en inre visshet om att det är sant så är det guld värt med texter som kan sätta ord på det som skulle vara svårt att uttrycka annars.

Anmäl
2013-12-08 19:48 #18 av: ankiiden

Hej!! Har alldelens nu hittat denna sida. Jag har läst Norman Stevens bok och lärt mig lite. Den var lite svår, men så var ju allt nytt för mig också. Det var väldigt intressant att hitta hit, till den här sidan. Förklarar lite mer och jag kan förstå lite mer. Tack för det!! och sen få upptäcka att det finns fler som är intresserade av samma är ju jättekul.  

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.