Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Psykiska och andliga förmågor

Högre och lägre psykism

2009-02-07 15:48 #0 av: [Mariann]

Vad är skillnaden på högre och lägre psykism? Vad är det de mediala ser och hur läser man akashakrönikan? Det ger artikeln ett bud på med utgångspunkt i Alice Baileys författarskap. Av Kennet Sörensen

Vi ska nu skapa den förberedande grunden så läsarna får fullt utbyte av de efterföljande beskrivningarna av de psykiska förmågor som finns i kategorin clairvoyance  och psykiska evner på Kentaurnet.
Innan vi definerar skillnaden på högre och lägre psykism låt oss då kortfattat göra oss förtrogna med de psykiska förmågornas funktion och hur den inre människans natur är sammansatt.


Från känslor och tankar till hjärnmedvetande


Enligt andevetenskapen är människan först och främst ett energiväsen. Den konkreta fysiska kroppen med dens vidunderliga nätverk av nervbanor och den sensitiva hjärnan är bara en skugga av det liv som viker ut sig i medvetandets egen värld.


I kroppens elektromagnetiska fält gömmer det sig ett nätverk som är den energimässiga förutsättningen och mall för det fysiska nervsystemet. Denna fysiska energikropp kallas eterkroppen och är kommunikationsbron mellan inre medvetande och den fysiska hjärnan (se illustration pkt. 5 här i stor version).

högre o lägre no 1.jpg


De olika psykiska förmågorna är relaterade till ett av sju huvudcentren i eterkroppen som utgör en rad väldigt väsentliga kommunikationsknutpunkter som ligger längs ryggraden och i förbindelse med pinealkörteln och hypofysen i hjärnan. Dissa center mottager och vidaresänder energi mellan det inre psykiska medvetandet och hjärnmedvetandet.
(se illustration nedanför utarbetad av Erik Ansvang, www.Visdomsnettet.dk Här är en stor utgåva av Centre og Chakras)

högre o lägre no 2.jpg
Det är ofta speciellt svårt för många människor att fatta den ide att hjärnan inte tänker eller känner, utan blot avspeglar processer som försiggår i medvetandets värld.
När det uppstår en tanke eller känsla i människan hjärna så är det en avspegling av en process som har hänt i antingen känslo- eller mentalkroppen och som via eterkroppen och centren överförs til hjärnan, som om den var en ljuskänslig fotografisk film.

Här är det nog nödvändigt att studera den tidigare illustrationen av den inre människan. På denna illustration framgår det att människans medvetnade kan illustreras som en rad energikroppar som ligger inne i varandra och som för den klärvoajanta synen framträder som koncentrerade kroppar av ljus som samlat sett kallas för auran.

Känslor uppstår i känslokroppen som ett resultat av svängningar i det stoff som känslonaturen är sammansatt av. Dessa känslosvängningar når människans hjärna gennom solar plexus centret eller om der är tal om osjälviska känslor genom hjertcentret. Därifrån går impulserna via eterkroppen över i nervsystemet och det endokrina systemet. Via nerv- och blodbanorna når impulsen hjärnan som registrerar och "fotografiskt" avspeglar tillståndet.

Tankeprocesserna kommer normalt forplanta sig via känslokroppen och nå hjärnan genom samma process, blott kommer det att vara halscentret som överför medvetnadeimpulsen till hjärnan. Denna mycket korta beskrivning av medvetandets kommandovägar måste vara nog vid denna tidpunkt informationerna blir utdjupade senare.


Högre och lägre psykism


Psykiska förmågor är resultatet av sinnesförnimmelser

Även om de psykiska förmågorna är knutna till bestämda center, så är det inte centren själv som är uttrycket för förmågorna. Psykiska förmågor som tex klärvoajans (inre klarsyn) och kläraudiens (indre klarhörsel ) kan defineras som sinnesförnimmelser med hela ytan av känslokroppen av ett annat väsens kvalitativa utstrålning.

Det låter mycket komplicerat, men i verkligheten gör vi det hela tiden när vi använder vora fem fysiska sinnen . En registrering av ett grönt trä är en varseblivning av ett väsens (trädets) kvalitativa utstrålning. Skillnaden är blott att vi på det fysiska planet har konkreta organ för varseblivningarna, det har vi inte när det gäller de psykiska förmågorna.

När de psykiska och klärvoajanta människorna ”ställer in på” en annan människas aura, så registrerar de den auriska utstrålningen frå den aktuella personen och omsätter de färgintryck och symboler som de ser till konkreta budskap. Men även om den klärvoajanta mottager korrekta sinnesförnimmelser så är det inte säkert att vidkommande kan förstå det som ses. Det motsvarar att tolka ett abstrakt måleri. Känner man inte till färger, struktur och deras betydelse så kan registreringen vara korrekt, men tolkningen fel.


Psykiska förmågor orsakas av brått i eteriskt väv

Men varför har alla människor inte möjlighet för att avläsa auror och höra stämmor? För det första är det inte något man bör önska sig, för det kan finnas många problem förbundet med psykiska förmågor. Dem behandlar jag i kapitlet: faror och fallgropar.

För att besvara frågan kunde man resa ennu en fråga: varför har vi inte medveten åtgång till hela vårt undermedvetna?

Det orsakas en beskyddelsemekanism som naturen (själen ) har inbyggt i det inre kommunikationssystem, som centren är de dynamiska fokuspunkter för. I eterkroppens center är det indbyggd en rad eteriska beskyddsväv, som säkrar att man bara har tillgång till ett begränsat område av känslolivet.

Det gäller det individuella såväl som det stora kollektiva känsloplanet och alla andra medvetandeplan. Detta beskydd ska vi vara glada för, för ingen människa kan tåla den fula verkan av alla de intryck som existerar på alla dessa plan. Det som sker om dette väv genom en olycka, missbruk eller genom felaktiga andningsövningar nedbryts för tidigt, kan iaktas på många psykiatriska avdelninger. Här plågas sinneslidande människor av ”hallucinationer” och stämmor natt och dag. Dessa människor har tex genom en emotionell chock fått skapat en reva i beskyddelseväven som tillåter varseblivning av allt för stora områden.

På det kollektiva omedvetna känsloplanet, som av andevetenskapen kallas astralplanet, existerar energiformer av allt vad männskligheten har kännt genom tiderna och trott på. Djävlar, vampyrer och krigsscener kan uppträda här. Naturligtvis finns också de högsta uttrycksformerna av känslolivet, som tex den religiösa hengivenheten har skapat. Vi kommer senare gå närmare de fænomen som uppträder på detta plan.

De eteriska beskyddelseväven existerar så länge vi har behov av dem och nedbrytes helt naturligt, när människan genom karaktärsförädling får större åtgång till de inre planen. Karaktärsförädlingen säkrar att man inte får oönskad kontakt med de mycket låga och destruktiva formerna der existerar på det planet. Bakom denna information existerar det en lag, som ombesörjer för att lika drar till sig lika. Det är en otroligt viktig information för den betyder att den klärvoajanta bara har åtgång till de områden av medvetandeplanen som vidkommande har inbyggt i sin egen karaktär. En klärvoajant med en självisk karaktär kommer sett i det perspektivet inte kunna registrera de högre auriska utstrålningar från mycket osjälviska människor.

Klärvoajanta och andra psykiker är därför människor vars eteriska väv är genombrutna eller förstörda, antingen syfteslöst som beskrevet i det föregående, eller för förmågoprna kan användas som led i själens samhällssengagemang. Låt oss nu se på skillnaden mellan högre och lägre psykiska förmågor.


Lägre kontra högre förmågor


Som det framgick av de tidigare artiklarna kan de psykiska förmågorna inddelas efter de medvetandeplan de verkar på . Man kan skilja mellan lågpsykiska, melanpsykiska och högpsykiska förmågor. De lågpsykiska förmågorna är forbunden med varseblivning på känsloplanet. De mellanpsykiska förmågorna är förbunden med det mentala planet och högpsykiska förmågor är alle de planen som ligger ovan det mentala. Der går en rak linje mellan lägre och högre förmågorna. De glider över i varandra och är inte så skarpt åtskillda som tabellen i förra kapitlet kunde antyda. Det sker en glidande höjning av förmågorna när psykikern medvetet förädlar sin karaktär och flyttar sitt medvetandets primära fokus från känslorna upp till tankens plan.
Från emotionell till mental polarisering


Ett av de stora utvecklingssyfte för alla människor är enligt andevetenskapen att få flyttat medvetandet från känslornas värld upp i tankens värld. Det betyder i praktiken att människan går från att vara styrd av instinktiva reaktionsmönster till en mer rationell och förnuftsmässig tillgång, utan att känslolivet ignoreras eller förträngs.

Många människor, inte minst i New Age kretsar vänder sig imot intellektet, för de förbinder det med känslokalla människor utan hjärta. Men dessa intellektuella sorterna är inte ett resultat av en sund utveckling, de är ett uttryck för en tillfällig överbetoning av intellektet. Målet för den moderna människan är att förbinda huvud och hjärta, så det uppstår en medvetandesort som både kan känna och tänka medvetet. Denna utveckling kommer också medföre att de psykiska förmågorna blir långt mer pålitliga, för utvecklingen av intellektets urskiljningsförmåga kan läggas till. Låt oss tydligöra den emotionella och mentala polariseringen genom att beskriva dem kort, och låt oss komma ihåg att den moderna västerländska människan befinner sig ett ställe mitt imellen de två sorterna.


Det emotionella människan


Vi säger att en människa är känslomässigt polariserad, när dens tankeliv och fysiska handlingsliv är styrd av känslor. Den emotionella människan kan inte tänka i ordets egentliga betydelse, förstått som tanke utan att känslorna påverker eller till och med styr tanken. De är så absorberade i deras känsloliv att mycket av det de gör inte är medvetet för dem. Det betyder att de har mycket svårt vid att förhålla sig mentalt distancerade till det de känner, og deras förmåga till att analysera och värdera deras sätt att vara på är reducerad.

De använder primärt deras tankeliv till att få uppfyllt deras omedelbara känslomässiga behov. De lever inte utifrån ett medvetet formulerat livsplan som den mentala människan gör, utan söker tryggheten i en lång rad kända faktorer i deras omgivningar. Deras utveckling är ofta styrda av en rad ”tillfälliga” händelser, som väcker obehageliga eller behageliga känslor som ofta helt styr deras sätt att vara på.

Känslomänniskans primära mål i tillvaron är trygghet. Vi kan därför sätta följande karakteristiska ord på dem:
• Materiel trygghet, sexuel utveckling og livet i en trygg familj är ofte livets mål och mening. Men den idealistiska känslomänniskan kan också söka trygghet i grupper av människor, ”saken” och starka ledare.
• Deras sätt att vara på är styrda av önskan om behageliga upplevelser och aversion mot obehagliga upplevelser.
• De lever efter traditionerna och omgivningarnas förväntningar för det är tryggt.
• De är beroende av deras sociala kontakter.
• De är inte individualister, utan lever  igenom andra människor som är det.
• De fruktar förandringar.
• De är rädda för konflikter.

Det mentala människan


Vi kallar en människa mentalt polariserad när dens sätt att vara på i övervägande grad är styrd av medvetet formulerade planer. Att vara mentalt polariserad är inte det samma som att vare intellektuell eller för den sakens skull akademiker, för de kan på trots av ett intelligent yttre absolut vare primärt styrda av känslomässiga drifter som tex ambitioner.

Det säger sig självt att det finnss mycket få människor som inte i en eller annan grad är styred av drifter och längtan, men den andliga utvecklingsvägen söker just att uppnå den situation där människans känsloliv blir underlagd de abstrakta visionerna som sinnet kontakter i själens egen värld.

Det mentalt polariserade människan är ideelt sett i god kontakt med sitt känsloliv, som den använder som brännstoff (engagemang) för de ideer och planer den inre tänker - själen önskar att realisera. Känslolivet används också som kontaktyta till andra människor, varigenom alla de sociala kompetenser och den känslomässiga intelligensen visar sig.

Denna människa har ett långt mer sunt känsloliv än den emotionella sorten, fö känslorna är underlagt disciplinering och analys, som förädlar dens funktioner. Det gör personen i stånd till att sätte sine egna känslomässiga behov i bakgrunden till fördel för det samfundsmässiga engagemanget som ofta driver den mentala sorten. Den väsentligaste förmåga som den mentalt polarisereda personen har utvecklat är nog förmågan till obundenhet. Det att varje gång kunna sätta sig över känslomässiga behag eller obehag om situationen kräver det. Vi kan sätta en rad ytterligare nyckelmeningar på de mentala människorna:

Deras primära mål är självutveckling och samhällsengagemang

• De är bra på att analysera, värdera och indraga sinnets upplysande kvaliteter.
• De är bra på att sätta sig mål som de når på ett intelligent sätt.
• Deras strävan är grundläggande riktad mot realiseringen af humanitära, andliga och idealistiska värderingar.
• De är kollektivt orienterade individualister.
• De tänker ofte helhetsorienterat och ser vad som gagnar helheten fram för dem själva.
• De har en stor styrka og målmedvetenhet som de inriktar på att främja kollektiva intressen.

Forts del II

 

Anmäl
2009-02-07 16:12 #1 av: [Mariann]

Vill bara förtydliga att denna artikel är en del ur en bok, kanske förklarar hänvisningar till andra kapitel osv.

Anmäl
2012-01-29 16:30 #2 av: Gaiatri

Puttar upp ....

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2012-02-04 11:36 #3 av: andtic

Vad heter boken Mariann? är lite nyfiken på den

Anmäl
2012-02-06 12:11 #4 av: Gaiatri

Jag tror boken heter Fra clairvoyance til intuition. På danska. Vet inte om den finns översatt till svenska.

Se denna länk

Mariann har slutat sitt användarkonto på ifokus, det är därför jag försöker svara på frågan.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2012-02-07 20:06 #5 av: andtic

Tack Gaiatri!

har hittat boken på adlibrisGlad

Anmäl
2012-02-10 17:16 #6 av: Moonwing

Bra artikel..Tack!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2014-02-17 20:35 #7 av: [Cytisus]1

Fått tillåtelse att kopiera från boken?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.