Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
1. Människa känn dig själv

7. Själskroppen

2009-01-17 13:40 #0 av: [Mariann]

- i esoteriskt ljus. Vad kan det vara för väsen som bor i själskroppen och härifrån projicerar personlighet efter personlighet i inkarnation efter inkarnation? Vad är själen egentligen? Svaret är esoteriskt. Detta är no 7 i artikelserien Människa känn dig själv. Av Erik Ansvang

Själens kropp
I artikelserien "Människa känn dig själv" kommer vi nu att studera själskroppen. Sett från själens synvinkel är personlighetens kroppar bara tillfälliga redskap som används och kasseras efter behov.

Studien av själskroppen medför att vi träder in i ett område med långt större räckvidd för vår utveckling. Vår fysiska/eteriska, astrala och mentala kroppar, som vi är vana vid att identifiera oss med, existerar bara i en endaste inkarnation. Själskroppen består i gengäld genom människoriket - alltså i otaliga inkarnationer. Själens kropp är därför relativt odödlig - relativt då vi på ett senare stadium i utvecklingen avslutar den rent mänskliga utvecklingen och påbörjar utvecklingen i det 5: e naturriket - det så kallade övermänskliga riket. Då kastar vi också av oss själskroppen. Det sker vid den fjärde invigningen, och därefter är det inte längre något behov av inkarnation.

själskropp 1.jpg


Själen är inte evig
Det medför att själskroppen inte heller är evig, för när det har ett slut, måste det också ha en början. Det måste därför vara ett eller en annan form av medvetande som använder själskroppen, på samma sätt som själen i själskroppen använder personlighetens kroppar. Vad kan det vara för väsen som, som bor i själskroppen, och härifrån projicerar personlighet efter personlighet i inkarnation efter inkarnation? Vad är själen egentligen?


Vad är själen
Det har använts otaliga synonymer för själen, och de anger ofta några av själens kännetecken och kvaliteter:

Själen, egot, jaget, det ena jag, det högre jag, det andliga jag, den ende, den inre härskaren, den inre guden, den inre verkligheten, den gudomlige inre härskaren, den inre andliga solen, den gudomlige invånaren, mästaren i hjärtat, den inneboende flamman, den inre Gud, den inre Kristus, kristusprincipen, individualiteten, den gudomliga realiteten, den verkliga människan, tänkaren, den andliga tänkaren, solängeln, ängeln, närvarons ängel, juvelen, Faderns son, andens flamma, den utvecklande punkten, agnishvattaer, tankens son, den mittersta principen, trianglarna, ledaren, den observerande enheten, iakttagaren, åskådaren, den gudomliga mottagaren, väktaren, uttolkaren.


Själen är svår att definiera

Vi kan säga att själskroppen är ett centrum för själens boende. Själskroppen är svår att definiera, men här är ett försök:
1. Själen är varken ande eller kropp, men relationen mellan dem.

själen är sonen till fadern och modern (ande och stoft). Själen är förmedlaren i denna dualitet - förbindelsen mellan vår gudomlighet och vår formnatur.

2. Själen är en tilldragande kraft.

Själen är magnetism. Det är själen som håller formerna samman, så att livet kan manifestera dem och uttrycka sig genom dem.

3. Själen är den medvetande faktorn i alla former.


Själen är principen om intelligens - en intelligens vars kännetecken är tankeförmåga (erkännande av orsak och verkan).

4. Själen är principen om förnimmelse

Själen genomtränger alla former och utgör gudomligt medvetande som ses som tilltagande kvalitet och förmåga till att reagera på vibration.

5. Själen är medvetet i tre riktningar

Själen är självmedvetet nedåt via personligheten. Den är gruppmedveten utåt på sitt eget plan. Och den är potentiellt gudsmedveten uppåt mot andens plan.

själen i formen själskroppen 2.jpg

Bild: Själen i formen


Själskroppens funktioner
Själskroppen kallas också kasualkroppen eller orsakskroppen, för den är orsak till manifestationerna på de lägre planen. Dessutom lagras erfarenheterna från tidigare liv i själskroppen, och de erfarenheterna är orsaken till vår förhållning till livet och våra handlingar. På sanskrit heter själskroppen "Karma sharira" - karma betyder orsak. Själskroppen rymmer det högre medvetandet. Själskroppen är själens tempel för det rymmer vår inneboende ande eller gudomlighet.


Själskroppen har två överordnade funktioner

*Att fungera som kropp för själen

*Att vara lager för essensen av livets erfarenheter.

Själskroppen är stället där alla höga äkta och varaktiga egenskaper bevaras. Därmed också grodden till nya förmågor, som ska överföras till kommande inkarnationer.


Både ett och åtskilt
Vid individualiseringen (övergången från djurriket) sker den första utformningen av själskroppen. Det består bara av en fin hinna av det allra finaste stoft, men är likväl synlig. Denna genomskinliga hinna antyder när det individuella väsendet påbörjar sitt speciella liv. Själskroppen är ett med det universella sinnet, men det utgör samtidigt en lägre aspekt eller en spegling av det universella sinnet. Det är både ett med det universella sinnet, och en åtskild eller individuell enhet, på samma sätt som äggcellen är en del av modern och tillhör barnet. Denna nästan färglösa hinna utgör den individuella själskroppen, som kommer att bestå i hela den mänskliga evolutionen.


Själen är gudomlig skapare
Själen är gudomlig, för den har förmåga och kraft att skapa med hjälp av tanken, som därför i sitt innersta väsen är aktivitet. Allt arbete utförs alltid med hjälp av tankekraft. Det är inte bildhuggarens hand som skapar konstverket, det är tankekraften som för handen och mejseln. Tanken föregår alltid handlingen och i de situationer vi säger att vi handlat utan att tänka är vår handling likväl resultatet av tidigare tankar som har skapat en tankevana och det är denna omedvetna tankevana som styr de till synes "tanklösa" handlingarna.


Själens vilja
Andevetenskapen upplyser om att själen styrs av andens vilja eller mål och det är korrekt, för det är atmiska viljeenergier som verkar i själskroppen.

Själskroppen uttrycker därför vilja, men det är inte tal om den form av vilja som vi känner från personlighetens liv där det bara är tal om envis vilja styrd av begär. Själens vilja är inte styrd av val utifrån, utan uteslutande av val inifrån.


Varat - Visdom - Intelligens - "Sat - Chit - Ânanda"
Först utvecklar vi intelligensaspekten ("chit") som är vår analyserande förmåga, som uppfattar mångfaldighet och olikhet. Därefter utvecklas visdomen (ânanda) som uppfattar sakernas enskildhet och samhörighet. Den sista och högsta aspekten är varat ("sat"), den enhet som ligger bakom förening. I den nuvarande cykeln utvecklar mänskligheten "chit", intelligensaspekten. I nästa utvecklingssteg kommer vi att utveckla "ânanda" föreningsaspekten, som också kallas "lyckans kungarike". Sist utvecklar vi "sat", varandeaspekten.


Själskroppen sammansättning och struktur

Själskroppen består av material från mentalplanets första, andra och tredje underplan. Hos genomsnittsmänniskan är själskroppen långt ifrån utvecklat och därför är det bara stoffet från det tredje och lägsta planet som är aktivt. Efterhand, som själen i utvecklingens långa lopp utvecklar sina latenta möjligheter, aktiveras det högre stoffet lite i taget. Bara hos mästare är allt material på själsplanet aktivt och under full kontroll.

Det är svårt att beskriva själskroppen för själens värld är totalt annorlunda än personlighetens. Clairvoyanta beskriver dock själskroppen som äggformad.


Utvecklingens stadier

Själskroppen hos den primitiva människan påminner om en färglös bubbla, som ser ut att vara tom. Själskroppen rymmer naturligtvis allt högre mentalt material, men allt stoff är ännu inte aktivt och därför är det fortsatt färglöst och genomskinligt. Man skulle kunna tro att en primitiv människa startar med en liten själskropp, men det har faktiskt någorlunda samma storlek som de flesta andra. På senare stadier ökar den dock i storlek, när det fylls med aktivt material.

Efterhand som utvecklingen framskrider, sätts materialet i rörelse. Det sker väldigt långsamt, för människan vid den här tidiga tidpunkten i utvecklingen förmår inte att reagera på själskroppens oerhört subtila vibrationer.

Men förr eller senare blir människan i stånd till att endera tänka abstrakta tankar eller uttrycka andlig längtan och först nu väcks själen till aktivitet. De höga vibrationerna visar sig nu i själskroppen som färger. Den genomskinliga bubblan blir gradvis fylld med stoff med de vackraste såpbubbleaktiga färger.


Påverkas bara av de högsta kvaliteter
Själskroppen påverkas bara av de högsta vibrationerna från astralkroppen och mentalkroppen. Det medför att vi bara kan bygga in de bästa och mest positiva kvaliteterna i själskroppen. De negativa karaktärssvagheterna samlas i de permanenta atomerna på de tre lägre planen, och aktiveras nästa gång vi inkarnerar. Efterhand som utvecklingen skrider framåt kommer de låga vibrationerna tona ut.


Genomsnittsmänniskan

Hos genomsnittsmänniskan ses en tydlig ökning av stoffet i själskroppens aura. Färgerna är ytterst fina och eteriska.


Den andliga/intelligenta människan

Men det är först hos den andligt eller intellektuellt utvecklade människan som den stora förändringen sker. Nu byggs de varaktiga karaktärsegenskaperna på allvar in. Karaktären visar sig nu i storleken, färgerna, ljusstyrkan och klarheten i själskroppen.


Obeskrivliga färger
Hos den andligt utvecklade människan kan clairvoyanta se en enorm förändring. Auran är nu fylld med de finaste och mest vidunderliga färger som är uttryck för de högre formerna av kärlek, hängivenhet och andligt intellekt. Många av själens färger finns inte i den fysiska världen. En högt utvecklad själskropp liknar levande eld som strömmar från ett högre plan.

När auran en gång är fylld kommer den inte bara växa i storlek utan kraftströmmar kommer också att strömma ut i olika riktningar. Här har vi det tydligaste tecknet på när en människa är högt utvecklad; nämligen förmågan att fungera som kanal för högre krafter.


Rupa och arupa
Mentalplanet är som bekant uppdelat i två delar - det högre abstrakta tankesinnet och det lägre konkreta tankesinnet. Den högre delen är själens plan, som består av de tre överta underplanen. Den lägre delen utgör mentalplanet, som består av de fyra nedersta underplanen. De högre underplanen betecknas "arupa", som betyder "formlös", medan de lägre kallas "rupa" som betyder "form".

Det låter motsägelsefullt till en början, för själskroppen är ju en kropp, som rymmer medvetandet och därför kan den inte vara arupa eller formlös. Förklaringen är att på nivåerna under själsplanet är formen dominerande. På nivåerna över är det livet eller strömmen av liv som dominerar.


Former av stoff och ljusglimt
Namnen arupa och rupa är därför ett försök till att beteckna mentalplanets särskilda stoffkvaliteter. På den lägre delen kan stoffet formas av tanken. I den högre delen föregår denna process som en ljusglimt eller ljusström. Det skapas inte former av stoffet. Kommunikationen på detta plan kommer att föregås av en slags lysande glimt från essensen av tänkarens själskropp direkt till själskroppen hos mottagaren.

Clairvoyanta upplyser att det är en överväldigande syn att iaktta förändringen från en abstrakt eller formlös idé till en konkret tankeform.


Abstraktioner kan bara uppfattas på själsplanet
På själsplanet har en abstrakt idé verklig existens. Men den kan bara uppfattas och förstås av själskroppens egna sinnen. Abstrakta idéer kan därför uteslutande uppfattas i själens egen värld. Processen, som för till ett direkt erkännande av idéer i själens egen värld kallas meditation. Här måste vi arbeta oss från ambition genom koncentration och meditation, tills vi lyfts in i kontemplationsstadiet, där vi blir ett med vår själ i själens egen värld.


Själskroppens utveckling och möjligheter
Som sagt lagras bara positiva kvaliteter i själskroppen. Nu kommer vi bekanta oss lite mer med detta ämne.

Hos den primitiva människan sker själskroppens växt oerhört långsamt, för hos den outvecklade människan är det mycket få känslor eller tankar som kan gagna själens växt.

Men alla människor (goda som onda) har en själ. Själskroppen påverkas inte, även om en människa liv efter liv väljer en destruktiv tillvaro. Ondska i personligheten tyder bara på brist av motsvarande goda egenskaper i själskroppen. En själ kan därför inte bli ond, även om den kan vara ofullkomlig.

Det snabbaste sättet att bli av med en negativ egenskap, är att utveckla den goda egenskapen, som blir integrerad i karaktären i alla kommande liv.


De ondas problem
Om en människa i liv efter liv lever ett egoistiskt och ont liv, kan mentalkroppen bli så invecklat i astralkroppen att den efter döden inte kan frigöra sig från den. När astralkroppen senare dör och löses upp kommer allt stoffet i mentalkroppen också att övergå till den omgivande reservoaren av mentalstoff och på det viset går den förlorad. Normalt kommer skadan som sker i mentalkroppen inte vara så stor.


När personligheten emellertid är stark både intellektuellt och viljemässigt utan att samtidigt utveckla osjälviskhet och kärlek, bygger den en mur av själviskhet omkring sig och använder uteslutande sina krafter till gagn för sig själv. Vid sådana tillfällen finns det möjlighet att personligheten medvetet kämpar mot evolutionen och kommer själva själskroppen att mista sin bländande utstrålning på grund av sammandragning. Det kräver en stark personlighet för att skada sin själv på detta viset och det sker inte på grund av allmänna fel.


De godas möjligheter
Vi har fokuserat på verkningarna av negativa reaktioner. Låt oss nu se på de positiva. Vår utveckling fortsätter liv efter liv, och när vi medvetet strävar efter en positiv växt, arbetar vi i harmoni med själens vilja. Positiva karaktärsegenskaper kan aldrig förloras, för de tillhör vår relativt eviga aspekt - själen.
Allt negativt - hur kraftfullt det än må vara - bär alltid med sig början till sin egen ödeläggelse. Förklaringen är att det negativa är oharmoniska vibrationer som står i strid med de harmoniskapande kosmiska lagarna. Allt som vibrerar i harmoni med det kosmiska tillståndet stimuleras och förstärks av tillståndets egna vibrationer. Det positiva blir därför en del av evolutionens ström och kan därför aldrig sluta existera eller ödeläggas.


Positivt i själen - negativt i personligheten
Inget negativt kan lagras i själens högt vibrerande kropp, men det kan lagras i de lägre kropparna för de har en vibrationsnivå som svarar mot de negativa lägre frekvenserna. Därför möter varje människa bara de vibrationer som hon själv har skapat och lagrat i de permanenta atomerna och de ligger till grund för skapandet av personlighetens kroppar i inkarnation efter inkarnation. På detta vis samlar vi bara in resultatet av våra egna handlingar - bra såväl som dåliga.


Vi är inte själskroppen
När vi talar om själskroppen måste vi tänka på att själskroppen inte är själen, bara stoff från de högre mentala planen, som samlats till en kropp och levandegjort det inneboende medvetandet. Den verkliga människan (anden eller den inre treenigheten) är osynlig. Själskroppen är det närmaste vi kan komma den verkliga människan.


Kan vi fungera medvetet på själsplanet?
Det är bara mästare och högre invigda som fritt och med fullt medvetande har tillgång till mentalplanets lägre avdelningar, medan de samtidigt befinner sig i sin fysiska kropp.
Förmågan till att färdas medvetet på de högre planen, medan vi samtidigt är på plats i det fysiska livet, kräver att vi inte bara fungerar som en personlighet utan också är själen medan vi är i den fysiska världen.
De flesta människor är bara precis medvetna i själskroppen. De kan bara arbeta i det tredje underplanets stoff - alltså den lägsta delen av själskroppen. En mästare använder naturligtvis hela själskroppen, medan medvetandet är på det fysiska planet.


Själskroppens växt stöttas av mästarna
Själskroppens utveckling stöttas av mästarna, för de förhåller sig mer med själarna i deras själskroppar än med deras lägre kroppar. De påverkar människorna andligt i det att de utstrålar inspiration, som kan väcka det ädlaste i dem. Några är tidvis medvetna om denna påverkan, men vet inte varifrån den kommer.

själskropp3.jpg


Resor till andra planeter?
Det är inte möjligt för en människa att bege sig till en annan planet, varken i astralkroppen eller i mentalkroppen. När själskroppen en gång är mycket högt utvecklad är det möjligt, även om det inte sker så lätt och snabbt som på det buddhistiska planet över själsplanet.
Själskroppen är inte normalt i stånd till att röra sig fritt i kosmos, då atomerna här har stort avstånd till varandra. I det interplanetariska rummet är själskroppens atomära stoff sammanpressat till en avgränsad form av dragningskraften. Men det kommer inte att kunna röra sig i ett rum där atomerna inte är sammanpressade.

Del 8 - Personlighetens integration

Översatt av Mavios och hämtad från Visdomsnettet

 

Anmäl
2009-01-17 13:48 #1 av: [Mariann]

Ett jätte tack Mavios för denna lysande översättning! Glad

 

Anmäl
2009-01-17 17:25 #2 av: Tara

Tack för en intressant läsning//Tara

Anmäl
2009-01-17 22:48 #3 av: szirius

Positivt i själen - negativt i personligheten
Inget negativt kan lagras i själens högt vibrerande kropp, men det kan lagras i de lägre kropparna för de har en vibrationsnivå som svarar mot de negativa lägre frekvenserna. Därför möter varje människa bara de vibrationer som hon själv har skapat och lagrat i de permanenta atomerna och de ligger till grund för skapandet av personlighetens kroppar i inkarnation efter inkarnation. På detta vis samlar vi bara in resultatet av våra egna handlingar - bra såväl som dåliga.

Kan man se det som att det handlar om en karmarensning när man möter negativa aspekter i andra? Jag rensar därmed mitt egna gamla karma som jag skapat?( Dvs om jag möter det "på rätt sätt")

Anmäl
2009-01-18 08:53 #4 av: [Mariann]

Så tänker jag också. Viktigt att möta på rätt sätt och utan att fördömma den andre.

Anmäl
2009-01-18 14:44 #5 av: szirius

Det ger en djupare dimension till projiceringstanken!

Jag kanske inte alltid möter en aspekt som jag själv har just  i detta liv, men definitivt något jag haft i ett annat!  Och att karmarensningen då sker genom att bemöta denna aspekt med förståelse( som alltså då handlar om att förstå och förlåta sig själv egentligen).

Ahh, det där kändes bra att få ihop Skrattande

Anmäl
2009-01-18 16:01 #6 av: Andriel

Underbar läsning! Vilken del i själskroppen är den som vi lånar från devaevolutionen (augoeides) och lämnar tillbaka efter 4:e invigningen? Kommer du ihåg det Mariann? Är det själens högst vibrerande delkropp?

Anmäl
2009-01-18 19:29 #7 av: [Mariann]

Nej det gör jag inte, kanske Aldebaran gör?

Anmäl
2009-01-30 10:45 #8 av: Hukanson

#5 "karma rensningen sker genom att möta med förståelse" 

Vårt livs viktigaste arbete är nog just detta att vara uppmärksam  att möta med förstående försoning detta attackerande eller upprörande som kommer till en . Att ge sig in i sinnlighetens tänkande för att transformera detta till kärlekens ljus eller till människokänslans eld kanske är tecknet på en upplyst strävan.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-01-30 11:22 #9 av: Hukanson

Det jobbiga med inkarnationens karmareningsarbete är jo det att när man sitter som en själfull personlighet så må man tampas med anden på 4 nivåer : den fysiska, den astrala, den heliga och den stora universella. Troligtvis  är då den fysiska nivån den sinnliga problematik som måste lyftas och centreras. Men anden är osynlig. Är det då en "spökproblematik" ? Att rena sin karma är att bli av med huvudvärken ? Man tar sin tillflykt till Kärleken och kärleken och återvinner sin hälsa,harmoni och välfärd. Detta är att gå vägen.  Ponera att anden är manifesterad i en annan person, hur gör man då ? Ifall rädsla är ett passerat stadium. Troligtvis ber man om ett mirakel, man går mirakelkursen. Att försonas. Att se verkligheten. Men det är ju inte vad angriparen vill. Finns någon hjälp att få då när spelet aldrig får något slut...?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-01-30 11:30 #10 av: Aldebaran

Vilken del av själskroppen som vi lånar ifrån devariket? Mmm nej det har jag faktiskt inte hört talas om. Skall kolla detta. Om det verkligen är så. hittills är det inte något jag stött på i det esoteriska. Men man lär ju sig något nytt varje dag..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-01-30 11:32 #11 av: [Mariann]

Jag har heller aldrig stött på det??

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.