Psykiska och andliga förmågor

Högre och lägre psykism del 2

2009-02-07 16:10 #0 av: [Mariann]

Här fortsätter artikeln Högre och lägre psykism med att gå djupare in i skillnaderna. Av Kennet Sörensen

Skillnaden mellan högre och lägre psykism


Vi kan nu föra över ovanstående definitioner på den lägre och högre psykismen genom att sammandra den lägre psykismen med ent emotionella människan och den högre med den mentala människan.

Skillnaden mellan de högre och lägre psykiska förmågorna är nämligen primärt en fråga om vilket plan de utgår ifrån, som en följd av psykikerns medvetandenivå. Men också om psykikern medvetet använder sina förmågor frivilligt eller låter sig användas av okontrollerade varseblivningar, som vidkommande inte själv är herre äver.

Alice Bailey är övervägande väldigt kritisk av alle typer av lägre psykism, för hennes böcker primärt vänder sig till de mer mentale sorterna. Därför favråder hon också generellt att människor försöker att utveckla de lågpsykiska förmågorna som tex astral klaärvoajans för det mentala människors uppgift är att utveckla sin intuition och sina telepatiska förmågor. Men på få ställen tillkännager hon att vissa sorter av astrala förmågor kan vare nyttiga, när de används med ett osjälviskt sinnelag och fungerar medvetet utan att personen går i trans. Jag kommer senare uppmärksamma vilka sorters förmågor hon tänker på.

Skillnaden mellan de lägre och högre psykiska förmågorna kan visas så här och vi utdjupar dem efteråt:

LÄGRE PSYKISM-Dåtid             HÖGRE PSYKISM-Nutid
Instinktiv o djurisk                   Intuitiv o andlig
Omedveten okontrollerad          Medvetet styrd
Auktoritär (påbud)                   Instruktiv (förslag)

 

Instinktiv kontra intuitiv


De lägre psykiska förmågorna är instinktiva og fungerer som en automatisk del av tillvaron, utan att man medvetet tar förmågorna i användning. Det kan tex vara astral klärvoajans och kläraudiens där man spontant och ofrivilligt ser färger, hör röster och liknande fænomen. Det fungerar oproblematiskt när förmågorna bara är ett tillkännagivande av det rena emotionella medvetandesteget, som tex när infödda urfolk talar med skogens andar. Det kan också vara tal om ofrivilliga varseblivningar där man dygnet runt har störande syn- och hörsel förnimmelser, som många sinneslidande måste leva med till stor smärta för dem själva.

De lågpsykiska förmågorna delar vi med djuren, som är kända för att kunna förnimma döda människor och psykiska fenomen, innan de uppfattas av den mänskliga medvetandet. De kan därför också framkallas av alla för de ligger precis under ytan, men ofta är det ett tillbakasteg för själen att återetablera dessa kontakter, särskillt om människan är på väg mot en mental utveckling. Ett faktum många klärvoajant/medieskolor skulle tänka över.

De lägre psykiska förmågorna är tidiga vittnesbörd om de andliga förmågorna själen besitter. De verkar genom solar plexus centret och psykikerna är ofta karakteriserade genom ett svagt grundad intellekt och förstår ofta inte vad de ser och hör. Denna varseblivning är speciellt opålitlig och budskap som uppnås genom detta bör inte tilläggas någon betydelse för andra utöver psykikern själv,  som regel har till uppgift att försegla denna tillgång själv. Denna process beskrivs i kapitel V Psykismens faror och fallgropar.

Dessa förmågor förmedlar uteslutande mycket personliga budskap, som är opålitliga och sällan innehåller relevanta informationer för moderna människan.

De högre psykiska förmågorna är intuitiva och andliga. De uppstår som en följd av en medveten meditativ skolning och osjälviskt levnadsätt. Förmågorna tas i användning som ett medel till att förmedla djupa andliga sanningar och ideer som alltid har ett överordnat samhällsmässigt sikte och de är rensade för personligt innehåll. De kommer till utryck, när huvedcentret väckes som led i stadiet för själsherradömme. Därmed aktiveras de högre psykiska förmågorna och först då kan de lägre förmågorna tas säkert i bruk, om det skulle önskas, vilket sällan är tillfället.

Det finns naturligtvis en rad mellanstadier där de psykiska förmågorna används mer mdvetet. Då talar man om "tänd och släck" psykism, där förmågorna tas i användning på en given anledning och då kan de vara till nytta, även om de ofta kommer bli vilseledande.


Omedvetet kontra medvetet

Den lägre psykiska medium/klärvoajanta mottager sina informationer automatiskt uten att kunna styra vilka källor som meddelar sig och när. Ofta går mediet i trans och kan inget komma ihåg om händelsen. Den högre psykiska mediet samarbetar medvetet med sina meddelare eller det idé-reservoar som kontaktas. Alla informationerna underkastas en efterföljande kritisk analys och kan alltid avvisas. En gyllene regel säger att man aldrig bör ingå i ett förhållande där man inte har sina fulla sinnens bruk till förfogande. Denne regel diskvalificerar tex dyb hypnos och transmedier. Närvaron av den fria viljan är ett av de väsentligaste kraven på andlig förmedling, den får aldrig åtsidosättas.


Negativ kontra positiv medvetande

Det är den omedvetna och okontrollerade varseblivning som uppträder okontrollerat, som en orsak av mediets negativa mottaglighet, som är den farligaste faktorn vid denna form av psyksisk aktivitet. Den negativa mottagligheten som karakteriserar lågpsykismen är en okontrollerad öppenhet inför alla former av inre kontakter. Den kan i bästa fall göra människan till en ofrivillig slav av psykisk påverkan och i värsta fall öppna upp för en direkt besättelse från ondsinta väsen på den andra sidan. Det kan du läsa mere om i kapitel V.

De högre psykiska medierna tillåter aldrig denna form av psykisk öppenhet i alla riktningar, de kommer alltid först arbeta på att etablera själskontakt genom en koordinering av själ, sinne och hjärna. Därefter kan själen vara den förmidlande faktorn mellen mediet och det som kontaktas. Det säkrar en pålitlig, medveten och ofarlig process. Det högre psykiske mediet centrerar sig medvetet i huvudet och koncentrerar sin uppmärksamhet i en medvetet vald riktning som säkrar att bara en bestämd dörr i medvetandet hålls öppen. Det gör psykikern positivt utstrålande, på vakt och avvisande inför alla inre impulser som inte är inkluderad i den "uppmärksamhetscirkeln" som psykikern med sin koncentration bildar omkring sig själv.


Auktoritär kontra instruktiv


De lågpsykiska kontakterna kännetecknas ofta av en auktoritär ande, där organisationer och människor påbjudss att handla på bestämda sätt. Denna form av kontakt förekommer aldrig när det är högre källor som meddelar sig. Då kommer alla meddelanden vare förslag och instruktioner som kan följas om det upplevs riktigt att göra det. Många esoteriska och andliga grupper har blivit vilseledda av medier, som påstår att de har fått meddelanden från den andra side som det krävs att bli följda. Vi kommer senere i kapitel V och VI beröra de många fallgropar i förbindelse med andlig vägledning.

Vi har tills nu för klarhetens skull bara berört de lägsta och högsta formerna av psykism, men det är en lång rad av glidande övergångar som inbefattar mer exakta psykiska förmågor, som tex de mellanpsykiska som kan vara användbara men som fortsatt är osäkra. Vi kommer beröra dessa former fav psykiska förmågor i nästa kapitel när vi kommer till den konkreta genomgången av de många formerna av psykism vi möter i dag. Men innan vi tar fatt på det så låt oss titta på vilka sorters människor som ger uttryck för de olika typer av förmågor.


Tre grupper av människor som använder lågpsykiska förmågor

1. De vars evolutionsteg är lågt, här används förmågorna automatiskt, således som det gör sig gällande för många naturfolk.

2. De som naturligt bringar förmågorna med från tidigare atlantiska liv. De är dock sällan under kontroll och ofta blir vidkommande ett offer för dessa förmågorna eller utnyttjas i kommersiell sammanhang, således att motivet för användelsen blir pengar och personlig makt över människor.
Det är också en stor grupp av människor som i dag använder sina psykiska förmågor på ett mer medvetet sätt, där de när de önskar det tex “ställer in på" en aura och ger en tolkning. Denna form av klärvoajans är ofta delvis astral och delvis mentalt baserade om varseblivningen är baserad på upplevelser av färger och konkreta former, men den är mer precis och inte så farlig som den lägsta form av astral klärvoajans.

De lägre formerna av medfödd klärvoajans och kläraudiens orsakas av ett permanent genombrott i solar plexus väv. Personerna är som sagt omedvetna om deras upplevelser och kan inte styra dem. De mer medvetna psykikerna av denna art, har ett genombrott i väven i förbindelse med de två centren i huvudet som tillåter information och isnpirationat att flyta in. Vid de högre formerna av astral/mental klärvoajans och kläraudiens används en kombination av solar plexus, hals-, och panncentret , som kan være högst individuell.

3. De som ofrivilligt kommer till att öppna för dessa förmågorna pga. emotionell chock, fel meditation och andningsövningar. De måste leva med konstant att vara vakna på både det fysiska och astrala planet . I denna kategori hör fenomener i förbindelse med sinneslidanden.


Hållningen till lägre psykism

Hur bör vi förhålla oss till de lägre psykiska förmågorna? Det är enligt andevetenskapen nödvändigt å den ena sidan att varna om alla de faror som finns med lägre psykism och att avråda människor att utveckla dessa förmågor genom hjälp av övningar och tekniker. Speciellt om dessa människor är mentalt orienterade för då borde de arbeta på att utveckla deras telepatiska och intuitiva förmågor.

Å den andra sidan ska varje andligt sökande människa vara förberedd på att dessa förmågor och deras erfarenheter ska kunna handteras och användas medvetet, om det är själens syfte och motivet är att hjälpa sina omgivningar. Men det är viktigt att fastslå att de lägre psykiska förmågorna först tryggt kan användas når de högre är utvecklade.

I boken Indvielse s. 99 berättar Alice Bailey , att det inte är tillrådligt att utveckla klärvoajans eller kläraudiens förrän efter 3. invigningen. Det är stadiet för medveten själskontakt, ett mycket framskrident medvetandestadie, som motsvarar  Jesus förklaring på berget. Det är all utvecklings syfte att väcka intuitionen, först därefter kan man med säkerhet ta de lägre psykiska förmågorna i användning.

Detta råd ska dock inte forstås som en kategorisk avvisning av astral klärvoajans, för på andra ställen berättar Alice Bailey, att denne förmåga måste avlösa mediumism. Det blir förklarat senare.

Vi blir därför tvungna till att vara öppna inför den lägre psykismen för den är och fortsatt blir ännu mer utbredd. Det finns behov av människor som kan  ge råd inom detta område utan att fordömma.Varseblivningar på astral- och mentalplanet

Innan vi kan värdera psykismen måste vi ha en föreställning om den värld de upplever, sett med andevetenskapens ögon. Därför kommer vi i det följande beskriva, hur speciellt astral- och mental varseblivning uppträder. Dessa sorter av varseblivning är de mest utbredda bland psykiker i dag, ävenom den rena mentala utgåvan fortsatt är väldigt ovanlig. Vi kommer starta med att beskriva astralplanet för  att därefter utdjupa de mentala varseblivningarna.


Tiden blir elastisk


Att beskriva förhållandena på astralplanet är närmast en omöjlighet för vi står inför fenomen som den fysiska hjärnan inte kan klara av. Det första som sker når själen har frigjort sig från den fysiska kroppen och dragit sig in på astralplanet är att tiden blir "elastisk". Vi kommer nu kunna resa runt i såväl dårtid som nutid.

Psykiker som använder sina förmågor medan de är inkarnerade i den fysiska kroppen kommer oftast inte att kunna uppleva detta fenomen, för de är fortfarande begränsade av deras fysiska hjärna. Bara om de helt lämnar kroppen under astralresor kommer fenomenet kunna iakttas. Med bakgrund av det förhållandet uppstår det enligt Alice Bailey en rad felslutsatser. En av dem vidrör de angivningar av tid som människan  skulle tillbringa mellan liven i fysisk inkarnation. I kapitel VI genomgår jag en rad av de problem som finnes i den teosofiska litteratur, således som Alice Bailey har beskrivit dem.


Astralplanets fyra dimensioner

En annan faktor som gör sig gällande är den fjärde dimensionen. Ett fenomen som inte alla psykiker lägger märke till eftersom de har en partiell utvecklad psykisk förmåga.
Men den fullkomna klärvoajansen ser alla fenomen i ett fyrdimensionellt perspektiv. Det motsvarar att kunna titta hela vägen runt omkring ett objekt på samma tid. Hur den fjärde dimensionen påverkar tolkningen av upplevelserna är svårt att säga, men om  man inte upplever den så är det stora möjligheter för att ta fel.


Som att se i en spegel

Vi vet att vatten används som en sombol att illustrera astralplanet och enligt psykikerna själva är det god grund till det. Från en stilla vattenyta kan vi få en återspegling av den omgivande miljön, som i en spegel. Men det är bara en spegling, som återger de två dimensionerna av tredimensionella omgivningar. Därför är det i hög grad tal om en illusion när man sammanliknar det med den verkliga världen.

Det är ännu svårare att värdera astrala upplevelser, när man samtidig vet att allt vad man ser i en spegel är spegelvänt och därför ses omvändt. Denna illussion gör sig också gällande på astralplanet. Om nu vattenytan krusas av en blåst, så är det helt omöjligt att uttala sig säkert om det som iakttas och det är väldigt ofta tillfället att den kläirvojanta människan har en oroligt känslokropp, som bara väldigt fragmentariskt kan återspegla de astrala fenomenerna.

En gyllene regel säger: ”När man ser färger, form och fenomen, som motsvarar eller är en kopia av det som finns på det fysiska planet, då ses ett fenomen som är astralplanets dubblett.” På astralplanet finns nämligen en exakt kopia av allt vad som existerar på det fysiska planet, men också en förvrängning av tillstånd från de högre planen.

Denna utsago kan utvidgas till att omfatta alle typer av konkreta former. När man ser något som liknar jordiska former, så kan det antingen vara den astrale dubbleten eller astrala tankeformer av allt vad människan har föreställt sig genom tiderna. Det kan vara allt från medelåldermänniskans djävulfantasier till himmelska byar, där gatorna är belagda med guld och små harpaspelande änglar flyger runt. Sett i det perspektivet förstår man varför astralplanet kallas för illusionsplanet. Allt vad människan genom årtusenden har förestiällt sig, drömt om och hoppats på existerar på detta plan. Och att skeilja mellan fantasiformer och riktiga objekt är särskilt svårt.


Mystikens upplevelser

Der är människor som p g av  deras höga känslomässiga aspiration kan kontakta vigtiga inströmningar på astralplanet, som dock alltid kommer innehålla ett element av illusion. Alice Bailey berättar tex, att mystikern som har kontakt med de högre frekvenserna av astralplanet kommer se fenomen av en mycket hög kvalitet, som orsakas av den själsstimulation han mottager genom sitt solar plexus center. Dock är kontakten baserad på återspegling af reella förhållanden och därför en illusion.

Mystikern kommer uppnå kontakt med männsklighetens andliga och religiösa önskeliv, som kommer ta form utifrån mystikerns egna preferenser. En kristen kommer uppleva en av de många tankeformerna av Kristus och det kommer framkalla ytterligare aspiration och skönhet i hans känsloliv. En hinduist kommer uppleva Krishna, en buddhist Buddha, en teosof en av mästarna. De kommer höra deras andliga förebilleder tala och vara överbevisade om att det är ett reellt möte och att de stora har utvalt just dem till något stort. Från dessa illusoriska tankeformer utgår det, enligt Alice Bailey, smicker av varje slag som har bragt många psykiker på fall.


De som bebor astralplanet

Till alla de ovannämnda fenomen ska det läggas till den stora skara av själar som är på väg ut ur inkarnation eller in i inkarnation. Vi kommer också möta människor som har lämnat sin fysiska kropp under sömnen och drar runt på måfå, utför uppgifter och hjälpeuppgifter eller deltager i undervisningen vid några av de många undervisningsställen. En glimrande framställning av livet på astralplanet kan ses i filmen: What Dreams May Come med Robin Williams i huvudrollen.

De människor man möter på astralplanet har inte ändrat sig väsentligt sedan de gick över på den andra sidan. De är fortfarande omsluttna av sin känslokropp och de begär och aspirationer som påverkar dem genom denna kropp. Därför kommer man fortfarande kunna stöta på människor som är intelligenta, dumma, andligt aspirerande eller materiellt orienterade, goda såvel som onda. De kommer ha de samma interessen som då de levde och några kommer inte engång förstå att de nu befinner sig i ett nytt tillstånd. De kommer uppöka de gamla ställena, som innan döden gav dem glädj och söka kontakt med de människor som fortfarande befinner sig i deras fysiska kroppar. Dessa sorters själar kallar man jordbundna andar och de beskrivs i kapitel V i avsnittet om beättelse.

Det psykiska mediet som är klärvoajant eller kläiraudient kommer kunna "tala" med alla dessa människor, vägleda dem och bli vägledd, som om de fortsättningsvis var på det fysiska planet.

Man kommer också kunne iakttaga de många astrale lik, som omtalas som skuggor och skal i alla möjliga upplösningstillstånd. Dessa astrale lik motsvarar den efterlämnade fysiska kroppen, blot är det här tal om de astrala kroppar som är efterlämnade av de själar som har dragit sig in på mentalplanet och tillbaka till själens eget medvetandeplan på kausalplanet.

Det är dock inte bara visuella varseblivningar som existerar på astralplanet. Alla de ljud som utgår från de väsen som uppehåller sig i dessa världar kan uppfattas av den kläiraudienta. Charles W. Leadbeater har i sin bok: Astralplanet, givit en framställning av alle de fenomen man kan iaktta på detta plan.


Varseblivningar på mentalplanet

Mentalplanet är ett medvetandeplan som astralplanet, blott i en långt högre dimension, som på varje sätt överskrider den skönhet man kan finna på de högre astralplanen. Vi får att veta att livet på mentalplanet föregår i fem dimensioner och vad det innebär kan vara svårt att förhålla sig till med en tredimensionell hjärna.

Här kommer vi naturligtvis också kunna möta de själar som fungerar i deras mentala kroppar antingen på väg ut eller in i inkarnation. Vi kommer kunna finna de visdomsskolor, som undervisar de framskridna själarna, medans de är ute ur inkarnation eller ute ur kroppen under sömnen. Men det är mycket viktigt att inte uppfatta mentalplanet (og skolorne) som en lokalitet, men däremot som ett medvetandeplan man ställer in på.

Varseblivningar av visuell eller auditativ karaktär på mentalplanet förekommer som sagt. De auditative fungerar genom det man kallar högre kläraudiens, som är en förmåga att höra mentalplanets ljud, det kan være vägledarnas stämmor eller annat. Vi kommer under kapitel III och avsnittet lägre och högre kläirvoajans beskriva studiet av tankeformer.
Både H.P. Blavatsky och Alice Bailey ger sparsamma informationer om de olika fenomen som uppträder på mentalplanet. Därför känner vi inte till så mycket om förhållandena. C.W. Leadbeater och Annie Besant har dock utgivet boken Tankeformer, där der kan hämta fler upplysninger.

På alla planen över mentalplanet (se illustration sida 15) förekommer det inga konkreta former, därför kallas dessa plan också för formlösa. Det ska dock sägas att lyckas det för en mediterande att tränga in i de formlösa världarna, vilket är förhållandesvis sällan, så kommer den vibrationen - upplevelsen, här saknas ett språk som kan definiera det odefinierbara, när den tolkas av sinnet omsätts den i en symbolisk och därmed konkret form.


Läsning av Akashaanteckningarna

En stor del av den såkallade kanaliserade litteraturen hävdar att ha läst akashakrönikan, och det hänvisas ofta därtill, när klärvoajanta påstår att de kan se människors tidigare liv. Låt oss därför studera dessa antecknngar och redogöra för de svårigheter som är förbunden med läsningen av dem.

En av de möjligheter som öppnar sig för den människa som utvecklar den högre kläirvoajansen (mental), är förmågan att läsa akashakrönikorna. Dessa krönikor är den globala ”minnesbank”, där allt vad som har foregåtts i de tre världarna nedsänkes av de fyra karmiska herrarna, som i Bibeln kallas  för de ”antecknande änglarna”. De arbetar i de hallar där anteckningarna befinner sig, eller de ”för livets bok”, som det også heter i Bibeln. Det är dock viktigt att skilja mellan den pålitliga läsningen som föregår på mentalplanet, och den illusoriska återspeglingen på astralplanet, som de flesta klärvoajanta i dag kommer i beröring med genom astral klärvoajans. För att kunne läsa akashaanteckningarna krävs det en mental polarisering, som först är möjlig på ett mycket framskrident stadium.

I Alice Baileys bok: ”Själens ljus” finns det en tolkning av Patanjalis Yogasutraer, där Alice Bailey i detalj förklarar Akashakrönikan och vilka problem som är forbunden med läsningen av dem. Lägg märke till att det i de följende citaten kan vara begrepp som är svåra att förstå. Själva sutran heter:
Kunskap om tidigare inkarnationer blir tillgänglig, när förmågan att se tankebilder är uppnådd:

”Akashakrönikan är som en omåttlig fotografisk film som registrerar alla vår planets begär och erfarenheter på jorden. De som fornimmer den kommer se följande upptecknat på den:

1. Alla människors livserfarenheter sedan tidernas begynnelse.
2. Det samlade djurrikes reaktioner inför erfarenheter.
3. Upphopningen av alla människors tankeformer av karmisk natur (skapas av begär) genom tiderna. Här i ligger anteckningarnas stora bedragelse. Bara en skolad ockultist är i stånd till att skilja mellan egentlig erfarenheter och de astrala bilderna som har skapats av fantasi och intensivt begär.
4. Den planetariska ”tröskelens väktare” med allt det den står för, och alla upphopningar av former som finns i dens omgivningar.

Den skolade seare har lärt att urskilja det som tillhör hans egen aura från det som vidrör planetens aura (vilket i verkligheten är Akashakrönikan). Han är i stånd till att skilja mellan de anteckningar som är:
a. Planetariska.
b. Hierarkiska eller vidrör det arbete som de tolv skapande hierarkier utför för att verkliggöra Logos plan.
c. Fantasiformer, resultatet av begär- och tankeaktiviteten hos myriader av människor, pågrund av begær efter den ena eller andra slaget av upplevelser.
d. De historiska anteckningarna, som vidrör raser, nationer, grupper eller familjer i deras två stora indelninger på främst det fysiska och det astrala planet.
e. De astrologiska anteckningarna eller formerna antaget på astralplanet under inflytande av de planetariska krafterna.

Dessa former kan indelas i två stora grupper:
1. De former eller bilder i akashakrönikan som har skapats av inströmningen av solara krafter via planeterna.
2. De former eller bilder som har skapats av inströmningen av kosmisk kraft från det ena eller annan del av de zodiakala tecken, dvs från deras motsvarande stjärnbild.

Dessa punkter uppräknas för att visa att de flesta påståenden vidrörande tidigare inkarnationer omöjligt kan vara sanna. De är resultatet av en livlig fantasi och en föreställing om att de glimt av astral syn som avslöjar glimtvisa bilder från akashafilmen, visar det som vidrör den som ser. Detta är inte mer tilfældet än att de personer och aktiviteter som ses igenom ett vilket som helst fönster i en storstad, avslöjar den iaktagandes egna släktingar, vänner och göromål.


De tankebilder den mediterande blir medveten om är:
1. Bilderna i hans aura under meditationen.
2. Bilderna i hans nära omgivningar.
3. Bilderna från hans nuvarande familj, grupp eller ras.
4. Bilderna från hans nuvarande livscykel.
5. Bilderna från hans själgrupp.

Genom användandet av uteslutningsprincipen arbetar han sig således succesivt genom  lager av tankebilder, tills han når fram till det speciella lager av tankeintryck som vidrör den cykel han befattar sig med. Detta är därför inte blott en uppfattning av vissa bestämda aspekter av anteckningarna, utan en noga avgränsad vetenskapeig process, som bara den skolade ockultisten känner till.” (Själens ljus, s. 233-236)

Ett annat ställe i sitt författarskap berättar Alice Bailey, att man för att kunna läsa akashaanteckningarna korrekt i det astrala ljuset måste leva strängt vegetariskt i minst 10 år innan läsningarna påbörjas. Det är åtsidosättande av denna regel som har fört många psykike på avvägar och har givit anledning till de många vilda och okorrekta antagningar om tidigare liv. Och först när de till deras rensade fysiska och astrala kroppar lägger till ett förnuftigt, upplyst och målriktat sinne, kan de läsa de astrala skriftrullarna. Dessa krav är ytterst sällan honorerade av nutidens psykike. (Esoterisk Psykologi I, s. 262)

I kapitel V Psykismens faror och fallgropar kommer vi gå närmare in på de problem som uppstår i förbindelse med psykiska förmågor. Nu kan vi ta fatt på den omfattande beskrivningen av de många psykiska förmågorna.


Av Kennet Sörensen, Kentaurnet.

Del 1

Anmäl
2009-02-07 17:53 #1 av: Andriel

Oerhört sant!

Anmäl
2009-02-07 17:58 #2 av: haltalotta

Mycket intressant artikelar. Jag har både del 1 och 2 på en gång. Kommer det flera delar?

Det uppstår frågetecken, men också igenkännelser också. Jag har fått förklaringar till en del fenomen jag har haft på nätterna.

Anmäl
2009-02-08 14:49 #3 av: Farwuq

Ska kopiera över till Word så jag få lite större text.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi & Psykologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland


Anmäl
2012-01-29 16:33 #4 av: Gaiatri

Puttar upp! Dessa artiklar är mycket läsvärda.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2012-02-10 19:34 #5 av: Moonwing

Tack, Gaiatri..mycket informativ läsning..!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.