Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Psykiska och andliga förmågor

Är Klärvoajans objektiv?

2009-02-14 19:13 #0 av: [Mariann]

Är klärvoajanser och det vi får att veta av mediala objektivt? Här kan man läsa lite om olika nivåer och stjärnmänniskors och änglamänniskors skillnader i medialitet. Av Asger Lorentsen

Jag har hört många människor berätta för mig att de har fått något bestämt att veta i en klärvoajans, och att de har tillit till det de har fått att veta, för de ser den klärvoajanta som en ofelbar kanal för en kunskap som ligger utanför personlighetens färgning. Och jag har hört klärvoajanta berätta att de har full tillit till sin klärvoajans, för de förhåller sig opersonliga under klärvoajansen och blott är en kanal för det de ser eller det de får att veta. Dessa förståelser om klärvoajanser visar emellertid en avsaknad av förståelse för klärvoajansens natur. För att säga det ganska enkelt: Ingen klärvoajans är objektiv.

Om vi ser klärvoajans som en tillfällig förmåga som efter den fjärde invigningen kommer ingå som en delförmåga under det buddhiska planets naturliga förmåga till intuition, så måste vi först skilja mellan klärvoajansstadiet och intuitionsstadiet. På klärvoajansstadiet är det alltid tal om en förmåga som söker att se vibrationer och att få kunskap som hör till i mångfaldighetens eller dualitetens värld. Och då förmågan själv tillhör samma värld kommer den i princip alltid utgöra ett bestämt perspektiv som utgår från en punkt i overkligheten och undersöker ett område i overkligheten. I förhållande till det har den högre intuitionen, som hör till det buddhiska planet, den fördelen att dens grundläggande perspektiv är enhetens värld, varifrån det undersöks ett område i dualitetens värld.


Konklusionen av detta skulle omedelbart vara att intuition är ofelbar, medans klärvoajans är felbar. Erfarenheterna visar emellertid att även det buddhiska planetss intuitionsförmåga är underkastad några begränsningar. Om man t.ex. framlägger en problemställning för en fjärdeinvigd som är präglad av en österländs orientering, och därefter framlägger samma problemställning för en fjärdeinvigd som är präglad av en västerländs orientering, så kommer man upptäcka att de kan lägga vikt på två olika perspektiv, och att de kan ge två olika råd. Detta betyder att även människor med en buddhisk intuitionsbegåvning kan vara präglade av en bestämd ström eller en bestämd uppgift. Och utifrån detta specialområde inom  enhetsplanet kommer intuitionen kunna ge olika resultat. För att förstå detta närmare kan det vara en ide att läsa de sidor i boken ”Spirituella impulser”, där jag trar fram nio grundläggande skillnader mellan Martinus och mästaren Djwahl Kuhl vidrörende vissa livsinsikter. Konklusionen av detta jämförande är att ävenom båda använder  en buddhisk förmåga, så är själva denna förmåga fortsatt underkastad några skillnader utifrån perspektiv, utforskningsmetod och livsuppgift. När detta gäller för den buddhiska intuitionen, gäller det naturligvis i ännu högre grad för klärvoajans.

Nivåer av klärvoajans
Den största skillnaden i klärvoajanta förmågor finnes i nivån av förmågan. De flesta klärvoajanta som arbetar i de nordiska länderna nu för tiden är astralt fokuserade. Detta betyder att deras förmåga utgår från solar plexus och lite från hjärtcentret. Ävenom en klärvoajant kan uppleva att förståelserna ses inne i huvudet, är det inte det samma som att det är en 3. ögas klärvoajant, för upplevelsen i huvudet blott berättar att hjärnan är den mest naturliga registreringsapparat för förståelser. En astral klärvoajans har en förmåga att se in i personlighetens känsloliv och de problemställningar som vidrör detta liv.

Den nästa nivån är mental klärvvoajans. Fördelen med denna klärvoajans är att den har en större överblick och ett större undersökningsfält. Genom mental klärvoajans kan det vara enkelt att överskåda hela inkarnationens förlopp samt att sammanhålla detta förlopp och många av dets problemställningar och utvecklingsprocesser som täcker många inkarnationer. Med mental klärvoajans är det möjligt att se problemställningar från flera sidor, men den mentala klärvoajansen är begränsad av det mentala perspektivet som den klärvoajanta har. Dvs. att några klärvoajanta har ett perspektiv från det nedersta av de sju underplanerna, andre från det sjätte, femte, fjärde eller tredje underplanet. När den mentala klärvoajansen fungerar från det första och det andra mentala underplanen, så är det samtidig en begynnande intuitiv förmåga. Denna begynnande intuitiva förmåga visar sig i en form av högre visdom, och perspektivet kommer uttrycka en djup förståelse för den långa utvecklingsplanen för den enskilda människan. Om en mental klärvoajans tillhör de nedersta fyra underplanerna eller de översta underplanerna kommer som regel avslöjas genom nivån av visdom och genom vibrationen av kärleken.

Visdom i en mental klärvoajans är inte det samma som en stor mängd av information. Det är således mentala klärvoajanta som har tillgång till en form av informationsreservoar, där det är så många detaljer om en människas inkarnationer, utvecklingstendenser och problemställinngar, att denna detaljerikedom i information kan verke imponerande. Men tillgång till mycket information är inte en garanti för att klärvoajansen fungerar på det överpersonliga högre mentala nivån. Problemställningen är här om kärlekssperspektivet i den klärvoajanta nivåm är tillräckligt mycket involverad, och om de överordnade utvecklingsförståelserna innehåller tillräcklig stor nyancerad visdom. Det kan här vara svårt att skilja på vanliga människor som mottager en klärvoajans, eftersom det är känslan för kärlekens vibration, och för hur Gud tänker i det högre mentala planet, som kan berätta om det klärvoajanta perspektivet kommer från detta plan.

Österländs och västerländs klärvoajans
Ävenom den mentala klärvoajansen är långt mer säker och opersonlig än den astrala klärvoajansen, så har den inbyggd några begränsningar utifrån det universum som den klärvoajanta och den klärvoajantas inre grupp är i. Tydliga exempel på detta är att klärvoajanta som är präglade av en österländs tradition kan lägga vikt på bestämda perspektiv omkring en människas utvecklingslinje. Dessa perspektiv kan speciellt gå på förmågan att släppa på materialism, känslomässig anknytning, mentala tankeformer och personliga begränsningar, medans en klärvoajant perspektiv i en västerländsk förståelse kan bortse mycket av detta och i stället  lägga vikten på de konkreta utmaningar, och på hur man manövrerar sig steg för steg igenom dessa utmaningar.

Stjärn- eller änglamänniskor som klärvoajanta
En tydlig skillnad mellan olika klärvoajanta som opererar från de mentala lysplanen, är skillnaden mellan stjärnmänniskor och änglamänniskor. Erfarenheten visar att en klärvoajant som själv är på stjärnmänniskolinjen är bättre på att ge klärvoajans till stjärnmänniskor, eftersom de har en större inre känsla för stjärnmänniskors utvecklingsproblem och inre vibrationstillstånd. Samtidig visar erfarenheten att klärvoajanta som själv är stjärnmänniskor kan ha en mycket ringa sinne för änglamänniskors inre vibrationstillstånde, utvecklingsvägar och problemställningar. Jag har således genom åren mött många änglamänniskor, som har varit hos en mentalt klärvoajant som är stjärnmänniska, och har kännt sig missförstådd och/eller blivit sett ner på, på ett sätt där den grundläggande problemställning är att de inte känner deras inre igenkänd av den klärvoajanta. Omvänt kan änglamänniskor som klärvoajanta ha en starkt utbyggt sinne för änglamänniskors utvecklingsvägar och problemställningar, men klärvoajanta änglamänniskor kan sakna sinne för några av de nyanser och tillstånd som är karakteristiska för människor som utvecklar sig från planet till planet med utvecklingsfaser som inte kan kännas igen av den klärvoajanta.


Man kunde då fråga om inte den klärvoajantas inre hjälpare kan avhjälpa den klärvoajantas egna begränsningar. Problemställningen är här att som huvudregel hjälps den klärvoajanta av väsen som tillhör den klärvoajantas egen grupp eller utvecklingsväg. Detta betyder att ävenom det hämtas förståelser, informationer och perspektiv från en inre grupp, så har denna grupp i princip precis de samma begränsningar som den klärvoajanta själv har. Den inre gruppen kan vara behjälplig med att ge tillgång till några informationer. Den inre gruppen kan vara behjälplig med att skapa en ljusförbundenhet till att iakta några tillstånd och problemställningar i den undersöktas liv och medvetande, men den inre gruppen tillhör själv ett begränsat vibrationsområde med begränsad kärlek, begränsad visdom och begränsningar i vad som kan kännas igen och förstås i utvecklingsvägar som medlemmarna i denna grupp inte känner från sig själva. Detta är inte blott en teoretisk problemställning, utan en problemställning som har stor praktisk betydelse sett utifrån hur många som går till klärvoajans utan att bli helt förstådda i deras inre essens och utvecklingsväg.

Att sortera i klärvoajansen
Klärvoajanta uppfattar som regel sig själv som ofelbar, och de har svårt vid att ta till sig när människor som har varit i en klärvoajans hos dom inte är tillfreds med klärvoajansen. Men när en människa går till en vanligtvis duktig och erkänd klärvoajant och får att veta att han/hon helst ska skiljas, och respektive kort tid efter går till den samma klärvoajanta och får att veta att han/hon inte ska skiljas, så har vi ett tydligt ekxempel på att även duktiga klärvoajantas begränsningar. Och när människor går till två olika klärvoajanta och får helt olika förståelser som ibland är så motstridiga att de inte helt kan komplettera varandra, så är också detta ett tydligt exempel på att en klärvoajans sällan är helt objektiv. Och när några människor berättar från klärvoajanser att de kände sig direkt nedvärderade och kritiserade under själva klärvoajansen, så är detta ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara för några klärvoajanta att hålla sina personliga värderingar, sympatier, antipatier och hållningar utanför kklärvoajansen.

Dessa problemställninger omkring klärvoajantas avsaknad av objektivitet betyder i princip att valet av en bestämd klärvoajant samtidigt är valet av ett bestämt perspektiv med dets fördelar och nackdelar och av en bestämd personlighet med dennes grad av kärleksförmåga. När vi går från en klärvoajans måste vi således vara medvetna om att vi inte har fått en full sanning utan att vi har fått en hjälp från ett bestämt perspektiv med större eller mindre begränsningar i nivån, i personlig filtrering och i kärlek-visdom. Därför måste vår egen urskiljningsförmåga och vårt eget val av vad vi använder de klärvoajanta förståelserna till naturligtvis alltid spela in, och auktoriteten för vårt liv måste gå tillbaka till oss själva. Vi måste således blott ta det till oss som vi känner är riktigt och aktuellt för oss precis nu, medans annat måste vänta tills vi ser om det är användbart i vårt liv.

Den högsta klärvoajansen
Den högsta formen av klärvoajans närmar sig det buddhiska planets intuition. Denna form av klärvoajans är en begynnande visdom, som inte nödvändigtvis kommer från en speciell klärvoajant förmåga, utan som utgår från en intuitiv uppfattning av en människas grundläggande utvecklingsproblemställning. I denna uppfattning är den ”klärvoajanta” sensitiv inför många inkarnationers gudomliga utvecklingsplan för en bestämd människa. Den ”klärvoajanta” är sensitiv inför den enskilda människans inre identitet, och den ”klärvoajanta” är särskilt sensitiv inför själva problemställningen om personlighet och själ.

För alla högre utvecklade klärvoajanta är det grundläggande perspektivet hur det går med personlighetens genomströmning av själen och personlighetens absorbering tillbaka i det gudomliga. Detta orsakas att alla utvecklingsproblemställninger på den andliga vägen djupast sett handlar om hur personlighetens miniuniversum kan förfinas, nyanseras och uppmjukas på en sådant sätt att det blir till störst möjlig gagn för det högre medvetandet och för själva det gudomliga livet. Högre utvecklade klärvoajanta intresserar sig således sällan för de konkreta problemställningar på annat sätt än hur dessa problemstälnlingar kan ingå i en reabsorbering i Det Enda Livet. Detta betyder att en kombination av intuition och klärvoajans utgår från själens och gudomens perspektiv, och den klärvoajanta ser sig som en hjälpare av Det Enda Livet och inte av den personlighet, som önskar hjälp. Problemställningen är här att människor först kan få gagn av detta perspektiv när de börjar att bli inställda på att släppa efter på själva personligheten med dens många önskningar till livet.

Av Asger Lorentsen 2003, Den Gyldne Cirkel

 

Anmäl
2009-02-14 20:56 #1 av: evrekaw

Oavsett vad, på vilket plan man är klärovajant tror jag ändå att en människa aldrig blir 100% objektiv... Vi är trots allt mänskliga...

Anmäl
2009-02-15 07:24 #2 av: [Mariann]

#1 sant så sant... Glad
precis det som sägs i första styckets sista mening under ingressen.
Ingen klärvoajans är objektiv! Cool

men ändå så är det intressant att läsa om den högsta klärvoajansen, i synnerhet sista delen tycker jag.

 

Anmäl
2009-05-31 17:46 #3 av: bosseemanuelsson

Jag hittade den här sidan idag den 31 maj.

Som jag ser det så är ordet klärovajant som det är pådet fysiska planet är det syn på det astralaområdet ligger alla våra tankar genom tiderna så det är inte så objektivt men fet kan leda framåt. På det Mentala är det mer pålitligt men inte förrän på buddhistiskt är det gudomlig vision.

På atmisk är det Insikt och där är obkjektivitetten.

Vad nu det är för jag tror inte vi är inte här bara för att iaktaga vi är också här föe att skapa.

Bosse Emanuelsson

Anmäl
2009-05-31 21:29 #4 av: [Mariann]

Absolut! Vi är här för att skapa efter Guds tankar och vision, och efterhand som vi utvidgar vårt medvetande = invigningsprocessen, så kommer vi i kontakt med just de nivåerna där just Guds tankar/plan finnes....

Varmt välkommen hit ska du känna dig! Skrattande

Anmäl
2009-06-01 12:37 #5 av: amier

För mig var det intressant att läsa om skillnaderna mellan stjärnmänniskors och änglamänniskors bristande förmåga att sätta sig in i de olika människornas problem och svårigheter. Men detta är i sig också en väg att utcecklas på, att förstå hur olika vi kan fungera och att det finns olika vägar och sanningar.

Känner du dig nedstämd efter ett möte med en klärvajant person, är det fel energi för dig. Det är min slutsats efter att ha läst detta.

 

 

Anmäl
2009-06-01 12:58 #6 av: bosseemanuelsson

Mora den 1 juni 2009

Klärovajant har med synen att göra och öppnandet av tredje ögat.

Guddomlig vision

Insikt

1 Fysisk syn

2. Klärovajans

3. Högre klärovajans

4. Guddolig visison

5. Insikt

Så stårt det i En avhandling om kosmisk eld.

Hare BRa Bosse

Anmäl
2009-06-01 13:03 #7 av: [Mariann]

Den artikel som #5 nämner är denna ( tror jag) och den gav mig samma aha upplevelse...

Anmäl
2009-06-01 13:05 #8 av: [Mariann]

om man vill sätta sig in ännu mer i just detta med klärvoajans/telepati så läs

här

och

här

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.