Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
1. Människa känn dig själv

2. Den trefaldiga människan

2009-02-13 14:49 #0 av: Andriel

Om vi ser ande, själ och personlighet från ett energiperspektiv, så kommer vi att finna tre olika typer av energi, som rör sig i tre stora frekvensmönster.

Del två ur serien Människa, känn dig själv, av Erik Ansvang

Vi hoppar nu  flera miljarder år framåt i tiden. Livet, energierna och formerna har vandrat igenom tre stora naturriken och de kolossala tidrymder, som det tar att genomleva mineralriket, växtriket och djurriket fram till människoriket.

Vi kommer inte att gå igenom medvetenhetens utveckling i de tre lägre rikena, utan vi hoppar farm i evolutionen så långt att livet nått fram till människoriket.

Människan kan uppdelas i tre huvudaspekter; Ande, själ och personlighet.

1. Anden - viljan till existens

a. Viljan till existens

b. Framåt och utåtriktning

c. Enhet

Tre

3fald2a.jpg

1. Andens energier rör sig framåt i raka linjer och därmed skapas det utveckling eller evolution.

2. Själens energier rör sig i spiralformade mönster, och därmed åstadkoms utveckling av medvetenhet.

3. Personlighetens energier rör sig i roterande mönster och därmed skapas erfarenheter.

 

1. Framsteg är ett fenomen som åstadkoms av andens energi.

2. Affinitet elller attraktion (magnetism, övers anm) är ett fenomen som utgår från själens energi.

3. Tid och rum är fenomen som uppstår som ett resultat av personlighetens energi.

Anden är vårt allra innersta liv. Anden karaktäriseras av en kvalitet, som vi kan kalla viljan till existens. Andens rörelse är framåt- och utåtriktad, och den kan karaktäriseras som elektrisk. Andens natur är omöjlig att fatta. Varje försök att beskriva detta djupa medvetenhetsstadium blir jämförelselöst. Vi kan dock säga att anden representerar enhet.

Anden har intet med form att göra- i varje fall inte med det tillstånd vi kallar form. Kommunikation på det andliga planet existerar inte. Andlig "kommunikation" kommer endast till uttryck som själens översättning av andens impulser

Kan beskrivas med paradoxer
Andens plan är omöjligt att definiera, och ska det beskrivas, så måste det ske med hjälp av paradoxer. Andens plan är det plan, som befinner sig bortom tanken, och ändock är det planet för den perfekta tanken. Det är ett formlöst plan och ändock är det den perfekta formens plan.

 

2. Själen eller medvetenhetsaspekten

a.  Medvetenhet

b. Erfar, bearbetar och utstrålar.

c. Spiralformad

Själen kännetecknas av medvetenhet. Den är den medvetna och tänkande enhet som bor i den mänskliga formen. Det är själen som erfar. Det är själen som bearbetar. Det är själen som utstrålar. Själen rör sig i spiral. Dess rörelse är spiralformad.

Själen är medvetenhet, och medvetenhet existerar och uttrycker sig på många olika stadier. Allt i universum är besjälat av liv. Detta liv kommer till uttryck som en eller annan grad av medvetenhet, som utvecklar sig genom aktivitet. Med medvetenhet menas inte självmedvetenhet, för det är endast ett medvetenhetsstadium.

Mineraler, växter, djur och människor är alla medvetna. Människan har självmedvetenhet, men potentiellt i människan finns alla stadier av medvetenhet - några är utvecklade, andra är latenta. Och på detta vis är människan skapad till guds avbild.

 

3. Personligheten

a. Aktivitet

b. Roterande

c. Frånstötande

d. Relativitet

Personligheten kännetecknas av aktivitet. Den rör sig runt. Dess rörelse är roterande. Dess kraft är repellerande(frånstötande). Dess kvalitet är relativitet.

Tre överordnade aspekter energetiskt sett
Mot bakgrund av denna information framträder bilden av tre överordnade aspekter. Om vi ser dem från en energimässig synvinkel, kommer vi att få se tre olika typer av energi som rör sig i tre stora frekvensmönster. Det är rörelsemönstet eller frekvensen, som bestämmer den form, som var och en av energikropparna skall anta.

Om man önskar fördjupa sig ytterligare i de tre energityperna, så kan denna lista säkert bidra ytterligare till förståelsen.

 

Ande Själ Personlighet

Syntes                           Magnetism                  Repellation

Framsteg                       Uppmärksamhet          Förändring

Inspiration                     Intuition                      Instinkt

Evighet                          Skapande                    Tid och rum

Vilja                              Kärlek                          Aktivitet

Kraft                             Visdom                         Kunskap

Kosmisk medvetenhet    Universell medvetenhet  Självmedvetenhet

Kontinuitet                     Liv                               Död

 

3fald3.jpg

Trefaldighet

För att kunna förstå den grundläggande tredelningen i både makrokosmos och mikrokosmos, måste vi se närmare på, hur andens och materiens grundläggande polariteter danas. Varje manifestation resulterar i en polaritet eller dualitet. Utan denna polaritet, finns ingen manifestation. Den tredje aspekten uppstår som förhållandet mellan dessa två poler, och därmed har treenigheten skapats.

Exempel: Dig, dörren och handlingen.

Detta förhållande gäller inte bara manifestationer utan varje handling utan undantag. Jag kan bevisa detta påstående. Om du exempelvis vill stänga en dörr så måste du manifestera en handling. Och därmed uppstår det en polariet mellan subjekt och objekt.

Subjektet är du, objektet är dörren och relationen mellan dig och dörren är handlingen.

Det är inte en lek med ord. En handling vilken som helst faller in under denna tredelning. Varje aktivitet består oundgängligen av denna tredelning. I självaste verket kan intet i världen ske utanför denna trefaldiga struktur.

Dualitet och treenighet
Treenigheten har utgångspunkt i polariteten eller dualiteten, och den har otaliga benämningar. Inom andevetenskapen talas om "liv och form", "ande och materia", "själv och ickesjälv", "den transcendente och den immanente Guden", "enhet och mångfald" ... etc.

Subjektet är en, medan den objektiva sidan av livet alltid är mångfaldig. Den tredje aspekten framkommer som förhållandet mellan dessa två poler och treenighet uppstår. Denna treenighet är av så fundamental betydelse att den ingår i världens stora religioner, i metafysiska system och filosofiska inriktningar.

Hjulet och ekrarna

Förhållandet kan illustreras med ett hjul:

3fald4.jpg

Livet eller Gud är hjulets mittpunkt. I manifestationen så rör sig livet ut från mittpunkten och in i sin objektiva form, och därmed blir mångfald det oundvikliga resultatet.

Vid hjulkransen i periferin är ekrarna åtskilda men i navet i mitten är de enade(ett). Därför kommer livet i sin objektiva form att innebära både åtskiljelse och förbindelse. Individualitet och enhet. Själv och ickesjälv. Orsak och verkan. Liv och död. Verkligt och overkligt. Yin och yang. Gott och ont etc. Dualitet.

Varje upplevelse har två poler eller möjligheter. Det kan illustreras med ett exempel från sportens värld. Om det ena av två lag alltid vann medan det andra alltid förlorade, så skulle inget av lagen tillkämpa sig erfarenheter av betydelse. Den betydelsefulla erfarenheten ligger i den öppna möjligheten för att antingen vinna eller förlora. Detsamma gäller i livet, där vi växer och utvecklar oss genom alla de erfarenheter, som alla utgår från det faktum att vi i detta livet är placerade i mellanrummet mellan ande och materia, själv och icke själv. Alltså vi lever i denna polaritet och utvecklas ur och genom den. Denna dualitet - de subjektiva och objektiva sidorna av våra väsen och deras kombinationer och mellanstadier - utgör vår totala upplevelse och erfarenhetsmängd.

Manvantara och pralaya
Livet är både en uppåtriktad och nedåtriktad process. Livet strömmar ut från sitt ursprung mot manifestation, för att vända tillbaka till sitt ursprung berikat med den erfarenhet som vunnits under nedstigningen. Livet växlar mellan manifestationsperioder och viloperioder.

Ensamhet och aktivitet
Vi känner igen denna fundamentala princip i våra sinnesstämningar och medvetenhetstillstånd. I perioder söker vi ensamhet. Andra tider känner vi en längtan att uttrycka oss själva genom skapande aktivitet. Våra erfarenheter är ett spänningsfält mellan de två polerna: Inåtvändhet och utåtvändhet. Livsfaserna kan ha relation till ålder, kön och andra faktorer, som ständigt skiftar styrka och betydelse i överensstämmelse med livsströmmens växlande inflytande. Rytmerna eller kretsloppen som uppstår genom att livskraften bringas i relation till inåtvänd och utåtvänd fokusering, är av största betydelse för den människa som önskar att lära känna sig själv.

Det är svårt att balansera livet och att vid varje tid hitta det rätta förhållandet mellan polerna i sig själv. Livet står aldrig stilla, utan skapar ett kontinuerligt spänningsfält mellan polerna. Därför uppstår det varje ögonblick en ny situation, en ny upplevelse, en ny aktivitet och möjligheter till nya erfarenheter.

Huvudet i skyarna- fötterna på jorden
De flesta människor fruktar det okända, och försöker därför att undkomma nya situationer och utmaningar, och istället hålla fast vid trygga vanemönster. Det kräver karaktär, mod och diciplin att balansera mellan dessa två poler. Under evolutionens lopp får vi lära oss att dessa två principer inte är motsättningar utan i verkligheten tätt förbundna. Vi blir i stånd att skapa jämvikt mellan dessa och hålla huvudet i himlen och fötterna på jorden. Vi mottager anden och ger den uttryck i formen.

Obalanser och pendeleffekten
Lever du för starkt efter den ena principen, så kommer energin alltid att svänga över mot den andra principen för att skapa jämvikt. Livet slår då alltså tillbaka mot ensidighet av endera slaget. Här har vi förklaringen på de plötsliga förändringar som förekommer i alla människors liv. Människor som till exempel är otillfresställda sexuellt och svultna på fysisk kärlek, upplever ofta att energierna svingar sig uppåt från de fysiska begären och genererar en stark andlig längtan åtminstone för en tid, som  ett resultat av den föregående obalansen. Å andra sidan kommer ofta människor, som arbetar för hårt mot andliga mål att uppleva, att energierna ibland plötsligt vänder ned i starka fysiska och materiella begär.

Från trefaldighet till fyrfaldighet
Låt oss nu utveckla dessa principer, och se hur trefaldighet leder till fyrfaldighet - eller hur de tre skapande krafterna uttrycker sig i fyra kvaliteter, eller element. Vi har ju sett att manifestationen kräver tre aspekter. I manifestationen uppstår en lägre fyrfaldighet, för att de tre principerna kan gruppera sig i ytterligare fyra kombinationer.

3fald5.jpg

Om vi har A, B och C så kan dessa kombineras enl följande AB, AC, BC och ABC.  Den högre trefaldigheten ABC och den lägre fyrfaldigheten AB, AC, BC och ABC blir tillsammans en sjufaldighet. På detta sätt nedstiger monaden i materien (tar anden plats i formen) och talet  7 manifesteras. Det skapar den viktiga sjufalden som uttrycks i färgerna, tonerna, chakras med mera.

 

Människans evolution

De sju kropparna och materieplanen

Låt oss nu studera människans trefaldighet i detalj.
Vi har naturligtvis a priori de sju existensplanen. Vi har som sagt också en ande(monad). Anden symboliseras med en triangel. Triangeln används som symbol på livsenheter, för livsenheter har tre aspekter på samma vis som Sollogos. Den första aspekten som motsvaras av den elektriska strömmen, kallas "kraft,vilja". Den tredje aspekten som kan liknas vid elledningen, kallas "aktiv intelligens". Och den andra aspekten, som svarar till magnetfältet, och som är identisk med medvetenheten, kallas "kärlek,visdom".

3fald6.jpg

Varför kallas den andra aspekten för "kärlek/visdom"? Jo för det att kärlek är magnetism eller attraktion mellan människor. När vi säger att en människa uttrycker kärlek, menar vi, att den har en dragningskraft eller magnetism, i motsats till repellerande (frånstötande) som bekant.

Atma-buddhi-manas - " det högre självet"
Den trefaldiga anden har nedsänkt sin livstråd i de lägre världarna, men denna livstråd är inte bara en livsström. Den består av tre strömmar, som utgår från varje aspekt.

Första aspekten: Anknyter till den atmiska permanenta atomen.

Andra aspekten: Anknyter till den buddhiska permanenta atomen.

Tredje aspekten: Anknyter till den mentala permanenta atomen på själens plan (det manasiska)


Det högre självet - högre medvetenhet
Andens första projektion ned i de lägre världarna är således trefaldig. Denna triad kallas inom esoteriken (andevetenskapen) för "atma-buddhi-manas" eller "det högre självet". Det högre självet representerar tre typer av medvetenhet, som de flesta människor ännu inte har utvecklat. Det är de som skall utvecklas inför att vi en gång blir en Buddha eller en Kristus. Den medvetenhet vi skapar omkring de tre permanenta atomerna i det högre självet kallas "Kristusmedvetenhet", vars lägsta uttryck är själen.

Själen och dess tre kroppar
Nutidsmänniskan är begränsad till medvetenhetsnivåer, som ligger under den högre medvetenheten. Den lägre medvetenheten är underställd själen. Själen är reellt ett stort chakra. Den symboliseras med en lotus, som kallas "den egoiska lotusen". Denna lotus har 3x3 blad plus ytterligare 3 inne i mitten.

För de flesta representerar själen människans högsta och innersta aspekt, men det är viktigt att förstå, att själen inte är en färdig skapelse. Den är under utveckling och den är förbindelseled till högre medvetenhet.

Denna själ inkarnerar i tre kroppar:

1. En intellektuell tankekropp - som också kallas mentalkroppen.

2. En emotionell känslokropp - som också kallas astralkroppen.

3. En tvådelad fysisk/eterisk kropp


Personligheten

Tankar, känslor och handlingar utgör därför den person eller personlighet som själen inkarnerar i, när du föds. När du dör, avvecklas dessa tre kroppar, och du drar dig tillbaka in i själen, bearbetar inkarnationens intryck och erfarenheter, varefter du föds igen berikad med erfarenheter och insikter från föregående liv. Det vi kallar för en inkarnation, är därför en rörelse ut från själen, ner i de tre kropparna och tillbaka igen.

För att förstå vad personligheten är, måste vi förstå, att människan totalt sett är en miniatyrmodell av solsystemet. Människan är skapad till Guds avbild sägs det, men man kan också säga, att människan är skapt till Sollogos eller solsystemets avbild. Människan utgör alltså ett mikrokosmos, där anden(monaden) svarar mot Sollogos.

På samma vis som Sollogos skapat och upprätthåller sitt makrokosmiska system, så upprätthåller människans ande vårt mikrokosmiska system med en skapande ton, som vibrerar ned genom kropparna på respektive plan. Detta skapande och upprätthållande ljud eller livsström (ton, vibration) är identisk med livstråden.

"Persona" och "per-sona"
Personligheten kan definieras på två vis. Å ena sidan kan personligheten kallas persona, som betyder "mask", vilket uttrycker att vår personlighet enbart är ett yttre skal eller mask, som skyler det som vi egentligen är - dvs själen.

Å andra sidan kan personligheten beskrivas som konsekvensen av de två orden per och sona, vilket betyder "genom" "ljud". Personen är därför den form som ljuden vibrerar genom, och det är denna ljudvibration som framkallar personlighetens manifestation. Personligheten är därför blott en form eller ett instrument, som anden låter livsströmmen ljuda genom, och därmed skapas andens manifestation i de tre lägre världarna.

Liv och död - utströmning och tillbakadragande
Inkarnationen kan därför definieras som en intonering av det skapande ordet eller en utströmning av vibrerande livskraft ner i de lägre världarna. Döden är blott uttryck för den motsatta rörelsen. Ordet eller livsströmmen upphör att utsändas, och därmed dras livet gradvis tillbaka från kropp efter kropp in till själen.

Livsvibrationerna programmeras på detta vis in i de permanenta atomer, där erfarenheterna bevaras och ligger som latenta potentialer. Först dras livsströmmen in i den astrala permanentatomen, därefter till den mentala permanenta enheten, och slutligen helt in i själen eller den manasiska permanenta atomen.

Låt oss nu studera en plansch, som presenterar dessa begrepp på ett sätt som klart illustrerar skapelsens trefald eller treenighet på alla nivåer:

sfald7.jpg

 

Människans tredelning

  • Ande
  • Högre jag
  • Personlighet

Den tredelade anden
Överst eller innerst har vi människans tredelade ande, som har tre egenskaper:

1. Gudomlig vilja

2. Gudomlig kärlek/visdom

3. Gudomlig intelligens


Redskap i hela evolutionen
Den tredelade anden manifesterar sig i det högre självet, som är andens redskap i hela evolutionen.

Det högre självet
Det högre självet kallas också " den högre triaden", alltså en trefald som också har tre egenskaper:

1. Atma - ren livs eller evolutionsimpuls, som visar sig som andlig vilja

2. Buddhi - ren intuitiv insikt, som visar sig som andlig kärlek/visdom.

3. Manas - ren abstrakt tanke, som visar sig som andlig inspiration

Redskap under hela människolivet
Det tredelade högre självet manifesterar sig i själen, som är dess redskap genom hela människoriket. Alltså inte i mineralriket, växtriket och djurriket.

Den tredelade personligheten
Personligheten är likaledes tredelad:

1. Tankeliv - som är den konkreta tankeverksamheten i mentalkroppen.

2. Känsloliv - som är känslor och begär i astralkroppen.

3. Handlingsliv - som är fysisk aktivitet i eterkroppen och den fasta    fysiska kroppen.

Redskap under hela inkarnationen
Själen inkarnerar i personligheten, som är dess redskap under hela inkarnationen.

Lägg märke till att tidsförloppet blir kortare och kortare. Anden använder det högre självet i hela den långa evolutionsperioden. Själen används som redskap genom hela människoriket, och personligheten används endast i en enstaka inkarnation (åt gången).

Personlig utveckling
Nu är det lättare att förstå, vad som menas med "personlig utveckling", för nu vet vi, vad som menas med ordet "personlighet" Alla människor tänker känner och handlar. När tankar, känslor och handlingar är integrerade och leds av ett balanserat sinne utifrån bevisade livsmål, utgör de en helhet. Det blir därför självklart, att personlig utveckling handlar om att bringa tankar, känslor och kropp i sunt samspel.

Detta  samspel måste du själv skapa, och det främjas av att du iakttar dig själv och medvetet samordnar dina känslor, tankar och handlingar till en koordinerad enhet. Därmed blir du en personlighet - en stabil karaktär, som bottnar (vilar) i sig själv.

Personlig utveckling vill alltså säga att du beslutar dig för att bli en mer harmonisk och välfungerande människa, som är i kontakt med omvärlden och framförallt sig själv. Meditation kan ge dig kontakten med dina inneboende egenskaper (kvaliteter, gåvor), men också med det undermedvetnas mångfaldiga impulser. Dina inre insikter och erkännelser och omgivningens respons på dina handlingar, skapar en självutvecklingsprocess där du utvecklar och finstämmer din personlighet. Det är en process där du tar ansvaret för dig själv, realiserar dina drömmar och får en sund kontakt med olika sidor av din natur.

3faldRubr.jpg

 

Spirituell utveckling
Sprituell utveckling är den naturliga fortsättningen på din personliga utveckling, och de överlappar varandra på vissa områden. Den avgörande skillnaden är, att den spirituella tillväxtprocessen inte handlar om personlighetens utvecklande, utan om dess förmåga att motta högre impulser. Spirituell utveckling handlar därför om tilltagande själskontakt. Processen utvecklar själens kvaliteter och förstärker dina positiva egenskaper. Denna inre växt kommer gradvis att avtäcka dina inneboende potentialer.

Frågor till eftertanke
Vad är enligt ditt förmenande skillnaden mellan "lägre medvetenhet" och " högre medvetenhet"?

Svaret skulle kunna vara, att högre medvetenhet exempelvis är buddhisk medvetenhet, som kommer till uttryck som kärlek och visdom. Då är det dock inte tal om den allmänna uppfattningen av vad "kärlek" är, dvs den som är knuten till vårt begärsliv och därför är astral. Denna form av "kärlek" hör till personligheten eller den lägre medvetenheten. Buddhisk medvetenhet är fokuserad på givande - inte mottagande.

Ett bra exempel är från dömandet av Jesus, då han ju naken, pryglad, gisslad, begabbad och iförd törnekrona dömdes till korsfästelse, fastän han var oskyldig och ren som snö, medan Barabas, en skrupellös förbrytare, blev frigiven av folkmassan. Allt detta till trots kunde Jesus säga:"Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör". Han tänkte inte på sig själv. Till och med i denna situation var han i stånd att bedja om nåd för de människor, som på grund av okunskap utsatte honom för fruktansvärda plågor, för synder som han inte hade begått.

Vilka energier skall människan förvalta?
De energier vi skall förvalta, är trefaldiga. Det är de mentala energierna, känsloenergierna och de fysisk/eteriska energierna. I dag är människan på väg in i ett medvetenhetsstadium där vissa själslagar och principer börjar att styra erfarenheterna. Orsaken är att bestämda själsenergier strömmar in i människorasens  tankesinne (mentalkroppar), för att stimulera den andliga medvetenheten. Dessa energier feltolkas och används ofta respektlöst och kränkande, men det är alltid fallet när nya energier gör sig gällande. Övergångsperioder kommer alltid att framkalla serier av kriser, där alla involverade kan välja och vraka vilken kurs de framledes önskar att ta.

Aldrig tidigare i människans långa utvecklingshistoria har möjligheterna för att ha råd med (kunna erbjuda) grupptjänande till den lidande världen, varit större. Grupper som förenar krafterna runt en gemensam avsikt, kommer att vara i stånd att lyfta mänskligheten ut ur mörkret och in i ljuset. De behöver endast fatta beslut om att göra det. Oavsett vilken väg mänskligheten väljer att gå, så kommer i framtiden framgångarna som skett att vara ett resultat av grupparbetets beslut.

FORTS del 3

Hämtat från Visdomsnettet

Översättning Andriel

Anmäl
2009-02-13 23:13 #1 av: [Mariann]

Kanon bra artikel som jag hoppas fler kommer sig för att läsa och studera.

Tipset igen är ju att skriva ut den och då har man ju så man kan anteckna i sidorna och stryka under. Glad

Anmäl
2009-02-13 23:14 #2 av: [Mariann]

Intressant detta avsnitt med "persona" och "per-sona"...

Anmäl
2009-02-14 00:18 #3 av: Andriel

Verkligen den associationen hade jag inte gjort innan. Per-sona = genom ljud. Men den är ju ordagrann. Det är fantastiskt att utvecklas med en text man översätter.

Anmäl
2009-02-14 01:56 #4 av: Hukanson

Sätter ett märke här för säkerhets skull och hoppas att hela sajten bestämmer sig för att lyfta den lidande världen ur mörkret in i ljuset som den utmärkta texten uppmanar oss att göra.

Visst är det värdefull kunskap att ta med sig upp på andra sidan !?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-14 08:07 #5 av: [Mariann]

#4 Vi alla gör så gott vi kan på den punkten, men inte kan endast AU gör detta, du måste hjälpa till och alla andra i hela världen som jobbar för ljuset och kärleken i universum!

Anmäl
2009-02-14 10:03 #6 av: Hukanson

Funderade på detta med själen tre kroppar. Vår somatiska kropp beskrivs som fysisk/eterisk . Problematiskt tycks det mig att tro att våra kroppar skall vara fysiska annat än som en vetenskaplig tankekonstruktion. I sanning och verklighet är kroppen enbart eterisk därför att om vi skulle nedstiga i det fysiska skulle vi lämna det astrala planet och det vore förödande för vår hälsa och kontakt med själen , högre själv.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-14 11:03 #7 av: [Mariann]

#6 Inom andevetenskapen så räknas de tre lägre planen (av våra 7) till det fysiska planet, dvs personligheten befinner sig på fysisk/eterisk, astral o mental planen (isynnerhet de lägre mentala)

#3 Inte jag heller och precis som du säger, när man översätter så sätter sig en mycket djupare förståelse för det hela. Skrattande

fanns mycket i denna artikel som jag gillar. Som när man kommer in på personlig utveckling o spirituell...

Anmäl
2009-02-14 11:35 #8 av: Hukanson

#7  Andevetenskapen benämner alltså den fysiska världens tre plan som eterisk - astral -mental .

Hävdar fortfarande att det finns en risk (läs synd) med att en människa fastnar i det rent fysiska. Om hon håller sig till det eteriska kan hon utan problem återuppstiga genom det astrala-mentala tillbaka till sin själ och sin individualitet som kallas Ego.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-14 13:17 #9 av: Hukanson

Jag menar INTE att det är synd att bli med barn och reproducera släktet rent fysiskt eller att vårda sina tillhörigheter. Jag tror på att det finns en Gud för den Fysiska Världen som ochso är Skaparen av den fysiska världen och att för Herren är aktenskapet heligt och alla barnen oskyldiga i Herren tills åttaårsåldern.

Vad jag menar är att förutom det som är rekommenderat av Herren så ska vi akta oss för att ha ägandekänslor och bestämmandekänslor över det fysiska.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-14 13:37 #10 av: Andriel

*9Jag misstänker att du syftar på identifikationen som fysisk kropp dvs jag är min fysiska kropp, och vilka konsekvenser det får. Du skall inga andra gudar hava jämte mig sägs kunna översättas bla med du skall inte identifiera dig med din fysiska kropp och det fysiska. Det fysiska är enbart verkan av det eteriska. Det eteriska är orsak till det fysiska. Det fysiska är enbart en konsekvens som i sig inte har någon potential till genererande eftersom den ligger underst.

Anmäl
2009-02-14 16:20 #11 av: [Mariann]

I andevetenskapen nämns det eterisk/fysisk som ett plan. de fysiska/eteriska planet är indelat i 7 nivåer ( det som alla andra plan) och de översta av dessa 7 är eteriska. 1 nivån fysisk, 2  gasformig, 3 radiovågor mm... osv... i kika denna plansch

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.