Symboler och mytologi

En invigningsceremoni i den stora pyramiden

2009-03-03 11:32 #0 av: Farwuq

Berättelsen kommer ursprungligen från författaren Johannes Hohlenberg, som har skrivit fängslande berättelser om pyramiderna. Denna spännande beskrivning av en invigning i pyramidens kammare och gångsystem, vill vi gärna dela med dig.

Del 1

När den som var utvald för att invigas i de stora mysterierna hade genomgått alla de förberedande proven och dagen var kommen - den dag som stjärnorna stod i fördelaktig position - så blev han för in i pyramiden via en hemlig undergjordiskgång som enligt de gamla traditionerna ledde söder ifrån in i de underjordiska rummen. Här blev han tvagad, smord och klädd och för sista gånge så rullades väldens njutningar och nöjen upp för honom, allt det som han gav upp för att vinna det högsta erkännandet. (Detta motsvarar Jesus frestelser SISTA i öknen). Om han förklarade sig beredd att våga utföra det som han stod inför, utan någon möjlighet att vända om, så blev han ledd till gångens öppning och puffad dit in. Sekunden därefter hörde han hur falldörren slog igen bakom honom. Under ett kort ögonblick så stod han där i mörkret, tills han såg ett svagt sken några steg längre fram. Skenet kom från en liten utvidgning i gången som fanns där. Pyramid bild 1.jpg Där satt en man som utan att yttra ett ord räckte honom en brinnande oljelampa. Med denna lampa i handen så kröp han fram och påbörjade den besvärliga klättringen i den långa, låga och halkiga gången. Han var tvungen att krypa på alla fyra och fick anstränga sig för att inte glida tillbaka och med att skydda lampan så att den inte välte och slocknade. Vi upprepade tillfällen så hörde han röster som uppmuntrade honom när han var nära att ge upp och tappa modet. (Detta är en symbol handling som visar hur vi måste krypa på händer och knän upp till en större andlig mognad, för att kunna bli en avbild av Gud), (På vägen så blir han uppmuntrad av andliga väsenden). På ett ställe lade han märke till att golvets fogar löpte i en annan riktning än tidigare, men han tänkte inte mycket på det och det slog honom inte in att lyfta på huvudet. Långt om länge så nådde han gångens översta ände. Här fann han att den var stängd och tillsluten av en stendörr som inte gav efter för hans bankningar. Det fanns inget annat alternativ än att vända och gå ner igen. När han kom till den plats där fogarna löpte annorlunda i golvet så tittade han uppåt och upptäckte en repstege som hängde ner från en öppning i taket. Han klättrade uppåt och fann en ny gång, som fortsatte vidare upp mörkret, i motsatt riktning mot den andra. Efter en lång och svår klättring på händer och knän, så slutade den sluttande gången och det fortsatte i horisontalläge. Han upptäckte att han inte längre var i den låga gången, utan i ett högt rum, så högt att han inte kunde skymta taket där uppe. Framför honom gapade en låg öppning ovanför denna hängde en svängdörr av sten som stod vidöppen - upplyft som en väntande yxa. Ovanför det skymtade han svagt ett stort draperi som hängde ner från svindlade höjd och skymde insynen. Efter en kort vila så gick han fram och böjde sig in under stenen och in i den låga gången, så snart han kommit in så föll stendörren igen bakom honom med ett brak och stängde hans reträttväg. Han gick vidare fram genom gången och var nära att falla då ett trappsteg nedåt plötsligt gjorde gången högre. Han klev ner och märkte att han kunde stå upprätt. Ytterligare ett par steg framåt och efter det att han lyft ett förhänge åt sidan, så trädde han in i en mörk sal. (Då Jesus öppnade förhänget delat i två halvor, in till det allra heligaste i templet, symboliserande insynen i den andliga världen). Pyramid bild 2.jpg Endast i hörnen av salen brände ett par svaga lampor. I den ena väggen var det byggt en nisch i flera etager som en tronhimmel och på en tron i den satt en man vars ansikte var omöjligt att urskilja. Det som nu skedde, hade formen av ett förhör och ett domstolsförfarande, hemlighetsfulla röster hördes från väggarna och de vittnade mot honom, de räknade upp alla hans mänskliga svagheter och bespottade honom för att han dristade sig till att ta steget till invigning, i de allra mest dolda mysterier, och mannen i domarsätet återupprepade anklagelserna.

Han skall straffas med döden

Del 2

Pyramid bild 3.jpg Gudinnan Isis Under en lång tid så svarade han inte med ett endaste ord, men då domaren tilltalade honom direkt och krävde ett svar, så svarade han, vad han i ögonblicket tänkte. Nämligen att han inte längre kände sig som den människa som han hitintills varit utan att han nu hade blivit ett med guden inom honom. Ögonblickligen så reste sig domaren från sitt högsäte och ropade. Hör ni? Han smädar Gud! Från väggarna ljöd: Han ska straffas med döden! (Denna akt skildras i bibeln, som judarnas och Pilatus dom över Jesus). Därefter blev hans händer bundna och det blev kastat ett tygstycke över hans huvud och han blev förd ut. Med bundna händer fördes han tillbaka genom gången och upp för det sluttande golvet i det stora galleriet. Då hans vakter fört honom till den översta avsatsen i galleriet trädde en man ut ifrån den låga gången mitt för honom och frågade, vilken anklagelse de hade emot den man som de förde bunden emellan sig. De svarade då, att han var dömd skyldig man att de måste överlåta domens fastställande till en högre instans än de själva. Han blev sedan förd in i det lilla förrummet och blev åter förhörd. (Han blev förd till Herodes i bibeln). Han blev nu anklagad för att eftersträva kunglig värdighet, och när domaren frågade honom så svarade han: Du säger det, jag är en konung. Då kastades det en purpurmantel om honom, han fick en krona på sitt huvud och han fick en spira stucken i handen, och han blev åter förd ut genom den låga gången till den översta stora avsatsen i galleriet och presenterades för prästerna och de övriga individerna som var församlade längs väggarna och i den nedre delen av det stora galleriet. På domarens förfrågan om vad han skulle göra med honom, så bröt alla de närvarande ut i höga rop och krävde, att det som var förberett, det skulle också ske. Han blev nu åter förd under det upphängda blocket ned i förrummet, där kronan och purpurmanteln togs ifrån honom. Det som nu skett det är svårt att återge, och svårt för moderna människor att förstå på djupet. Det som utspelats fram till denna stund, har haft karaktär av en pjäs, ett skådespel. Men iklädd en djup symbolisk sanning och med en stark psykologisk effekt på dem som var inblandade i detta, men som likväl i egentlig och bokstavlig mening inte var sant. Det som skett hitintills var upplevelser och inte skildringar. När man läser de få skildringar som vi har mysterieupplevelserna, så finner man en tydlig överrensstämmelse med alla tiders erfarenhet inom det transcendentala området, och med saker som vi i vår tid har börjat återupptäckta. När papyrusskrifterna berättar hur själen passerar genom olika planetsfärer och ikläder sig deras rådande egenskaper, så motsvarar det till indiernas lära om de olika medvetenhetsnivåerna. Att se solen vid midnatt, att besöka himlens och underjordens gudar och att möta Isis öga mot öga, att lösgöra sin själ från den fysiska lekamen och att föra förflytta den till andra medvetandehetsplan där den kommer i förbindelse andra existensformer och en annan typ av verklighet som trotts att de följer andra lagar, inte är mindre äkta än den fysiska materiella värld som vi bäst känner till. Det som skedde i pyramiderna var att man förbands med de högre medvetandehetsplanen på så sätt att den knöts fast en gång för alla och inte kunde lösas upp. Den individen blev i dess bokstavliga mening återfödd och blev en annan än den han var tidigare.

Hypnotisk påverkan

Del 3

De medel som användes var i många fall rent mekaniska, med hjälp av vissa substanser intagna via en dryck eller igenom rökelse, eller genom direkt hypnotisk påverkan från andra individer. Men i den högsta invigningsgrad, den som pyramiderna representerade förekom inte sådana metoder. I en av de visioner som traditionerna berättar för oss, så meddelas det att den som skulle invigas tackade nej till en dryck som erbjöds honom, en dryck bestående av vin och myrra. I en annan skildring kallas drycken för ättika och galla. Den innehöll ett bedövande ämne men adepten var redan så utvecklad att han av egenkraft kunde försätta sig det nödvändiga tillståndet, beskyddad av platsen och de som vakade över honom. Det är troligt att korssymbolen har använts. I vilket fall som helst så finns denna symbol överallt i mysterierna, som i Egyptens hakkors eller t-kors, i indiernas svastika, i Platons filosofisk-symboliska terminologi och i evangeliets pinoredskap. I pyramiden blev han utsträckt på golvet i korsform, kanske även bunden till ett kors och hans medvetande har lämnat hans fysiska kropp. När hans kropp hade hamnat i ett kataleptiskt tillstånd och han skenbart inte hade något liv, så togs han bort ifrån korset, bars in i kungens kammare och lades i granitkistan, en ridå drogs för och dörren stängdes, och i tre dagar han låg i kistan i sin fullständiga ensamhet och tystnad. Under dessa dagar skedde den förvandling som var invigningens mål och syfte. (Jesus var i graven och återuppstod på den tredje dagen). Pyramid bild 4.jpg Under tiden som hans fysiska kropp låg i kistan så var hans andliga jag, hans själ, hans ande, bortfört till universums själsliga djup. Han gick igenom de astrala sfärerna där han talade med astralvärldens gudar, vidare genom alla de högre medvetandehetsplanen fram till gränsen för det tillstånd som buddisterna har givet namnet nirvana. Efter att ha genomvandrat dessa plan ett i taget, hela tiden vid fullt medvetande och registrerat alla de krafter som han mötte, så återvände han till sin kropp med ett outplånligt intryck av vad han sett och med en klar insikt om dessa upplevelsers djupare psykiska realiteter, som därefter aldrig lämnar honom. Han har blivit ett med det gudomliga, som tagit hans själ, besittning och blir därmed hela existensen. Det är den symboliska betydelsen av kungakronan och purpurmanteln som han var iförd (och som även Jesus blev iförd). Han har blivit kung i ett rike som inte är av denna värld.

På den tredje dagen

Del 4

På den tredje dagen kom prästerna in i kammaren och tog emot honom när han återvände till sin fysiska kropp. De döpte honom med vatten och hälsade honom med det nya namnet som han mottagit, detta som ett tecken på att han från detta nu var en annan än tidigare. Där efter gav de honom rena kläder och stärkande medel, badade, klädde och smorde honom och förde sedan ut honom genom förrummet och ut på avsatsen i galleriet. Härifrån var utsikten skymd med ett förhänge, som hängde ända från taket ner framför avsatsen. På ett givet tecken blev det dragit åt sidan och den nyinvigde såg ut över en bländade upplyst sal där ljuset strålade och blänkte i de vita polerade kalkstensväggarna. Längst de bägge väggarna stod tidigare initierade, var och en i sin uthuggna fördjupning, iklädda praktfulla röda och gyllene dräkter och hälsade deras nye broder och ropade hans nya namn, medan hela pyramiden genljöd av silverbasunernas ljud. Då oväsendet hade tonat bort så höll han ett tal, från avsatsen, till de församlade där han förklarade sina upplevelser och redogjorde för det intryck som de gjort på honom och från och med detta så var han en av dem. Det är imponerande vad som den stora pyramiden innehåller, man finner i dess mått, i dess form och i hela dess konstruktion, en mängd stor visdom som absolut måste härstamma från en högre kultur. Den är byggd av ett folk, på en tidpunkt, då de använde hjälpmedel och verktyg som vi under vår tid inte ens kan drömma om. Vi kan inte kopiera den under vår nuvarande civilisation, och likväl är inte den tekniska konstruktionen det mest imponerande. Den innehåller i sina mått och inbördes förhållanden matematiska, fysiska och astronomiska fakta som vår civilisation först under de senaste hundra åren upptäckt och den är fortfarande full av hemligheter, ja, den innehåller allt som mänskligheten behöver under de kommande tiderna. Pyramid bild 5.jpg Källa: http://www.visdomsnettet.dk/a-242/

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-03-03 13:50 #1 av: Aldebaran

Mycket intressant att få läsa detta! Många är ju övertygade om att pyramiderna är Kungagravar å inget annat...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-03 14:36 #2 av: Farwuq

Det finns de som säger att det finns dolda rum där inne. Det är ju som så att kamrarna inte ligger under lodlinjen från toppen. De ligger tio meter öster om denna, möjligen finns det ett spegelvänt gångsystem i den västra halvan.

Nä det är inga gravar, mycket pekar på något annat, bl.a. att golvet i drottningens kammare är mycket slitet precis vid ingången. Det verkar som människor stått och arbetat där, med något. Kanske styrdes något ute i stora galleriet här inifrån. Sen så har granitkistan i konungens kammare utsatts för så stor hetta att den smält i ena hörnet, nä även jag tror inte på att pyramiden är en grav.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-03-03 15:12 #3 av: Aldebaran

men det är lite kontsigt att dom inte hittat något av dessa rume med all mordern sökningsteknik som finns...

Är åxå övertygad om att det finns så mycket mera att upptäcka inne i dessa pyramider.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-03 16:01 #4 av: Farwuq

#3

Ha!

Det är nästan omöjligt att få tillstånd att undersöka saker och ting.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-03-03 16:58 #5 av: Aldebaran

Men det måste väl en statlig myndighet vilja få utfört? Eller kanske inte i ettmuslimskt land vad vet jag...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-04 07:31 #6 av: Farwuq

Det är myndigheterna som är tvära, med den kände Zahi Hawass i spetsen. Inga alternativa teorier är tillåtna.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-03-04 18:26 #7 av: Aldebaran

Mmm nej hur skulle det gå i ett muslimskt land om det kommer fram något som detta?

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-03-04 18:58 #8 av: Farwuq

Zahi Hawass och en del andra arkeologer har stort ego. De skulle inte tillåta en sanning som gick dem emot. Och skulle det mot förmodan bevisas, så...

... snos idén och de gör den till sin egen.

Rynkar på näsan

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.