Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

Den inre världsstyrelsen

2009-02-17 09:38 #0 av: Farwuq

"Denna artikel är ur boken: "fullmånemeditation - på tröskeln till en ny världsreligion"

"Antingen så finns den andliga hierarkin, med all sin styrka av kärlek och vishet och klokhet i handling, eller så har mänskligheten hemsökts av hallucinationer i århundraden. Antingen så är Kristus och hans grupp av mästare och lärjungar ett faktum i den naturliga utvecklingsprocessen, historiskt bevisade och kända genom sin andliga verksamhet genom tiderna, eller så har människorna blivit ett offer för ett gigantiskt bedrägeri genom alla tider - från vad eller var? ". Mästaren Djwhal Khul (D.K.).

Fullmånemeditation handlar huvudsakligen om att inrätta en TELEPATISK förbindelse med jordens inre världsstyrelse. En förbindelse till våra bröder och systrar som har vandrat ett stycke längre på vägen än vad vi har gjort. Härifrån utgår alla de astrologiska och andliga ideerna. Denna inre världsstyrelse och dess förhållande till mänskligheten är ett helt centralt tema i den esoteriska läran, och för på vilket sätt arbetet med fullmånemeditation görs.

Jag kommer därför att i korthet beskriva den inre världsstyrelsen, så att det förhoppningsvis skapar en bild av den omfattande och globala aktivitet fullmånemeditationen är en del av.

Vi har en tendens som människor att överbetona vår egen betydelse och glömma att vi "bara" är celler (hjärnceller) i det stora väsen vi lever i. Å andra sidan, så kan Gud inte sätta sina planer i verket utan mänsklig hjälp, så vi är ofrånkomligen en del av den stora planen.

För människor som inte har hört talas om den inre världsstyrelsen, kan idén i sig själv verka väldigt främmande. Detta eftersom vi inte är vana att tänka så i tillvaron vi till vardags lever i. Dessa olika plan är orsaken till och den vägledande principen bakom, hur livet uttrycker sig på det fysiska planet.

Ett annat problem och kanske större, är att några new age grupper betonar ett opersonligt universum. Kanske delvis inspirerade från traditionell Buddhism, där man inte opererar med aktivt verkande gudom som har som syfte att komma i kontakt med sin skapelse. Tron på en opersonlig kraft utan annat syfte än att vara tillgänglig för dem som "ställer in sig på den", är en utbredd tankegång i vissa New Age-kretsar. Detta betraktningssätt kan säkerligen fungera som en barriär i jämförelse med den esoteriska lärans mycket mera konkreta föreställningar. Detta förhindrar inte att dessa människor kan göra ett utmärkt "fullmånearbete", därför att deras kreativa tänkande naturligtvis också lyder under lagen om tankens kraft.

* * * * * * *Tre andliga centra

Visdomsläraren förklarar för oss att det på jorden existerar tre stora andliga centra, som har som syfte och ansvar att uttrycka Guds vilja, kärlek och intelligens. Dessa tre centra kallas för:

1. Shamballa, den plats där Guds vilja är känd, detta är planetens huvudcentrum.

2. Hierarkin, den plats där Guds kärlek har sitt fokus, detta är planetens hjärtecentrum.

3. Mänskligheten, den plats där Guds intelligens är aktiv och har sitt fysiska uttryck, detta är planetens halscentrum.

Gud eller Planetlogos som vi esoteriker kallar denna varelse - kallas Gud här på jorden - hade ett uppsåt när han skapade jorden och allt dess liv. Denna avsikt kallas för Planen, vilket framgick av det föregående kapitlet. Det är Guds vilja att alla levande organismer, från mineraler till människor, fullföljer denna plan av sin egen fria vilja.

Det är naturligtvis absurt att tala om mineralers fria vilja, men inte när det gäller människor. Vi har utvecklat den mentala principen och vi kan skilja mellan gott och ont, och göra ett riktigt val på basis av vår egen fria vilja.

Vad Guds avsikt är, är känt bara för att det andliga center som vi kallar Shamballa, den plats där Guds vilja är känd. Mänskligheten har hittills bara fått allmän information, såsom det har berättat för oss av de stora gestalterna genom historien.

* * * * * * *Hierarkierna och Shamballa

Normalt begåvade människor skakar ofta överseende på huvudet och tänker att det är konstifikt när man lanserar idén om mästare som verkar på det inre livet. Vi är så vana vid att höra talas om mystiska religiösa sekter som går i bärsärk och till religiöst vansinne, att många har en naturlig motståndskraft mot till synes orimliga påståenden. Men många människor tror i dag på reinkarnation och en allt mer tilltagande medvetenhets utveckling, och den naturliga följden av dessa tankegångar blir människor som expanderar och frambringar det vackraste hos människan. Varför skulle dessa giganter försvinna från mänsklighetens historia?

Om reinkarnationsprincipen accepteras, blir då inte den naturliga följden av deras ädla åtgärder, att de fortsätter att sträva efter att hjälpa människor med hjälp av vägledning? Och varför ska det vara så osannolikt att avancerade själar i all hemlighet arbetar för att hjälpa mänskligheten fram till sitt mål, ett paradis på jorden, eller för att uttrycka det i mindre religiöst färgade termer, en värld där samhället och mänskligheten förenas i samma anda genom en gemensam vilja för det goda?

Att det genom historien har kommit upp stora talanger som har utövat stort inflytande på mänsklighetens utveckling, är känd för alla. Alla barn undervisas i dag om Pythagoras, Platon, Buddha, Kristus, Mozart, Columbus, Luther, Lincoln, Shakespeare, Leonardo da Vinci, och många andra därtill, och vet att de var extraordinära människor som formade människors tänkande.

Men vad som fortfarande inte lärs ut är att, dessa människor var utsända från samma andliga centrum, det som vi kallar hierarkin. De sändes för att undervisa och inspirera människor till att ta nästa steg framåt på utvecklingens väg. Många av de stora begåvningarna var inte ens medvetna om att de arbetade under inspiration, från dem som dagligdags sköter handhavandet av mänskligheten. Detta var heller inte nödvändigt, för deras tänkande och verksamhet var i linje med de andliga syftena som de skickades hit för att utföra. De var mottagliga för den Hierarkiska inspirationen, som det heter.

Men vad är då Hierarkin och Shamballa? D.K. definierar dem enligt följande:

De kom för att åskådliggöra Guds kärlek, de kom från det andliga centrum som Kristus kallade "Guds rike". Däruti bor de "rättfärdiga och fulländade" där finns de andliga ledarna för den mänskliga rasen, och där bor och verkar de som administrerar Guds plan och övervakar mänskligheten och de planetariska frågorna. Detta ställe kallas vid många skilda namn av olika personer. Man talar om det som den andliga Hierarkin, som ljusets hemvist, som det centrum varuti visdomens mästare är, som Den stora vita logen.

Därifrån kommer de som är budbärare av Guds vishet, förvaltarna av den sanning som är i Kristus, och de vars uppgift är att rädda världen och att ge nästa uppenbarelse, samt att bevisa gudomligheten. All världens heliga skrifter vittnar om förekomsten av detta andliga energicentrum. Denna andliga Hierarki har stadigt kommit närmare mänskligheten, allt eftersom folk blivit mer medvetna om gudomligheten och mer lämpade för kontakt med det gudomliga.

Bakom detta andliga ljus- och kärlekscentrum finns ett annat centrum som vi i väst inte har något namn för, men i öst kallas det för Shamballa. Möjligen kan det västliga namnet för detta centrum vara "Shangri-La", ett namn som förstås allestädes och som står för ett centrum för lycka och dess syfte. Shamballa eller Shangri-La är den plats där Guds vilja är fokuserad och från vilket hans gudomliga avsikt riktas. Det är härifrån de stora politiska rörelsernas, rasernas och nationernas öde och framsteg bestäms, liksom de religiösa rörelsernas kulturella och andliga idéer som skickas ut ifrån det hierarkiska ljus- och kärlekscentrat.

Politiska och sociala ideologier och världens religioner, Guds vilja och Guds kärlek, Guds syfte och plan för hur detta realiseras, allt fokuseras genom det centrum som vi alla är en medveten del av, mänskligheten. Det finns därför tre stora andliga centrum på den här planeten: Shamballa, andliga hierarkin och mänskligheten.

Det finns tydliga bibliska anspelningar på den högsta av alla centrm, Shamballa. Under de kritiska ögonblicken i Kristi jordiska liv, kan vi läsa att en röst talade till honom. Han hörde Faderns röst som bekräftade honom som Guds Son och gav sitt bifall till hans insatser och aktiviteter. Vid den tidpunkten ägde en förening rum mellan de två andliga centrumen - hierarkin och Shamballa, Guds rike och den andliga världen - och därmed var den andliga energin frigjord på jorden.

Vi måste komma ihåg att uppgiften för alla världslärare och frälsare är först och främst att fungera som förmedlare av gudomlig energi och kanalisera andlig kraft. Detta inflöde av energi manifesterar sig antingen som incitamentet bakom en världsreligion, den drivande kraften bakom en ny politisk ideologi, eller grunden till en vetenskaplig upptäckt som är av betydelse för människoandens tillväxt.

Det är på detta sätt religioner, regeringar och civilisationer blir motiverade. Historien har gång på gång visat, att utvecklingen är en följd av handlingar utförda av människor som besitter en hög utvecklingsnivå. De som framträder som lärare, som räddare eller som grundade en ny religion kommer från Hierarkin och de tillhör den högsta graden av andlig fullkomlighet. De som förmedlar Guds viljagenom nya ideologiska begrepp, människorna, är ännu inte av så hög rang,.Detta eftersom mänskligheten ännu inte är redo för ideologiernas högsta framställningsform.

Mycket måste ännu läras in och bemästras av människan, och andlig fullbordan är alltid steget före de yttre uttrycken i de mänskliga och sociala förhållandena. Det är därför som världens religioner kommer att skapa de förutsättningar som möjliggör de styrandes arbete. De som kommer från det andliga centrumet, Shamballa, har stor makt. Spår av deras influenser kan ses tydligt genom historien i form av stora deklarationer som Magna Carta (det stora fördraget), oavhängighetsförklaringen och Atlantdeklarationen. De som kommer från Shamballa och Hierarkin i syfte att befria och vägleda mänskligheten, är frambringade av mänsklighetens önskningar och krav. Det finns ett andligt samspel mellan Hierarkin och mänskligheten, samt mellan dessa båda och Shamballa. Dessa budbärare formulerar den gudomliga avsikten.

* * * * * * *Inrättandet av Shamballa och Hierarkin

För 18 ½ miljoner år sedan kallade Planetlogos, skaparen av världen, på en stor varelse kallad Sanat Kumara från någonstans i solsystemet. Ha i åtanke att solsystemet är ett levande väsen, och att planeterna är levande "organ" i denna större "kropp", som samfällda kallas för Sollogos. Sanat Kumara skulle företräda Planetlogos fysiskt på jorden, och fungerar i dag som den fysiska inkarnationen och personlighetsaspekten för den övervakande planetanden.

Sanat Kumara, som är känd som världens Herre och "Den av dagar gammal", innesluter allt i sin aura. Det är inom denna varelses inflytande som vi enligt Paulus ord: "lever, rör oss och är till".

Motivet till Sanat Kumaras fysiska ankomst till jorden, var en önskan från Planetlogos att trappa upp utvecklingen på jorden. Detta genom att stimulera det dåvarande djurriket, så det skulle kunna utveckla medvetna människor ännu snabbare på jorden. Det var i samband med denna händelse, som människosläktet bildades på jorden.

Lämnade för sig själva så, skulle den tidens djurmänniskor ha utvecklats till människor ganska så långsamt, det skulle ha tagit mycket lång tid. Vår civilisation skulle i så fall ha nått till det stadiet där världens urbefolkningar befinner sig idag.

I och med Sanat Kumaras ankomst, så inrättades tre centra på jorden; Shamballa, Hierarkin och mänskligheten. Shamballa är fysiskt lokaliserat till någonstans i Gobiöknen, och av eterisk beskaffenhet. När mänskligheten har utvecklat "eterisk syn", så blir dess lokalitet känd och dess existens kommer att bli en realitet.

Tillsammans med Sanat Kumara kom en rad  högt utvecklade varelser, kallade "Flamherrarna", som gemensamt hade som syfte att bilda tre befintliga "brännpunkter" av den gudomliga kraften på jorden, ett vilje-, ett kärleks- och ett intelligenscentrum. En grupp av dessa "Flamherrar", fungerar som bl.a. "Råds sektionen" i Shamballa. Det är där Planetlogos vilja tolkas och genomförs. Förutom att vara mottagliga för Planetlogos önskan måste de också försöka inse hur Sollogos syfte kan implementeras i planetens utvecklingscykel.

* * * * * * *Hierarkins uppgifter

En annan grupp av "Flamherrarna" etablerade Hierarkin, centrumet för Guds kärlek. Och allt eftersom människan utvecklades, så tillsatte och fyllde de platserna i den andliga hierarkin. Hierarkin har ett antal uppgifter:

1. Att utveckla "självmedvetenhet" i alla människor.

2. Att utveckla medvetenhet i de lägre fysiska rikena - i mineral-, växt- och djurriket.

3. Att sprida planetariske Logos' vilja.

4. Att vara ett föredöme för mänskligheten.

5. Att styra världshändelserna genom inspiration, så långt mänsklighetens fria vilja tillåter det.

Hierarkin är summan av alla de människor, som har befriat sig från egoism och materialismens krafter. De som har erfarenhet av allt mänskligt lidande och känner till alla sidor av mänskligt liv, inget mänskligt är för dem främmande. De har segrat över de lägsta och animaliska instinkterna hos människan och är resultatet av oräkneliga inkarnationers segrar och nederlag. De har gått den väg som alla de stora mysterierna och ockultister har berättat om, och arbetar nu aktivt för att vi, deras bröder och systrar på vägen, också ska finna ljuset. Eftersom de omfattas av lagen om fri vilja, får de inte direkt ingripa i livet på jorden, men de påverkar mänskligheten genom bland annat vägledande idéflöden till dem som kämpar för det sanna, det vackra och det kärleksfulla. Att inspirera är en av deras primära möjligheter till inflytande.

Hierarkins organisation

Hierarkin är en avspegling, en kopia av en ännu större Hierarki av levande varelser, som den eviga visdomsläran kallar för Solhierarkin

Detta planetsystem är som tidigare nämnts en levande del av Sollogos. Det bekräftar än en gång Hermes Trismegistos uttalande "Som ovan så nedan, som det är i det inre så är det ock i det yttre, i stort och i smått, så finns det bara ett liv och en lag".

Hierarkin är organiserad på samma sätt så som regeringar är, de är indelade i ministerier och departement. Denna organisationsform är ett nytt fenomen i mänsklighetens historia och är vårt försök att anpassa det jordiska efter det andliga. Organisationen är en andligt inspirerad idé. Det finns dock en stor skillnad i den andliga hierarkin och den jordiska. Den andliga Hierarkin är inte en makt- och dominanshierarki, utan en kärleks- och vishetshierarki. Det finns inte konkurrens eller underordnande inom den andliga Hierarkin. De identifierar sig med det enda livet och är ett i tanke och handling, det är med andra ord en medvetandehierarki. Mästarna har bara ett endaste mål och det är att tjäna Sanat Kumara och mänskligheten.

Detta betyder dock icke att det inte finns någon hierarki av ledare, mästarna har kommit längre i att tolka Guds vilja. De är ledare, men de är ledare på grund av sinauppenbara meriter, sin vishet och sin kärlek.

Hierarkin är organiserad i tre stora departement, sju stora avdelningar och 49 mindre. Inte alla av de 49 "stödashramer", som de kallas, är fullt utvecklade, eftersom det ännu inte finns mästare till att bygga upp dem. Det finns totalt 63 adepter eller mästare som tar hand om människornas utveckling, långt ifrån alla är kända. Det är utanför ramarna för denna bok att beskriva Hierarkin fullt ut, så jag ska bara kort och kortfattat kommentera några väsentligheter i Hierarkin.

* * * * * * *De tre stora departementen

De tre departementen förvaltar de tre aspektstrålarna, och de sju avdelningarna styr var och en av de sju strålarna. Strålarna strömmar genom avdelningarna och in mänsklighetens verksamheter. De kallas ofta för "strålashram", detta därför att deras verksamhet är färgad av den särskilda beskaffenhet som strålen har. Varje ashram har därför ett ansvarsområde, detta som en följd av den typ av energi eller stråle som de arbetar via:

Manun, leder det första av de tre stora departementen. Han betitlas Vaivasvatu Manu. Manuns arbete handlar främst om regeringsangelägenheter, politik och förvaltning. Han vet vad som är den nuvarande avsikten med utvecklingen och arbetar för att vägleda statsmännens tänkande överallt på jorden, så det är i linje med den gudomliga planen. Manun arbetar främst genom viljeaspekten och via den första strålen.

Världsläraren - Herren Maitreya - är ledare av det andra departementet. I västerlandet är han känd under namnet Kristus, i österlandet som Boddhisatvaen och som Herren Maitreya. Han kallas Imam Mahdi av muslimerna och Messias av judarna. De är enligt den eviga visdomsläran en och samma varelse. Arbetet som en världslärare är ett ämbete som han tog över från den tidigare världsläraren Buddha, omkring år 600 f.Kr.

Världsläraren har som uppgift att undervisa mänskligheten i den eviga visdomsläran, så som det hitintills skett genom de stora religionsstiftarna, filosoferna, forskarna osv. Andra departements primära uppgift är att stimulera medvetenhetsaspekten i alla människor.

Genom Herren Maitreya strömmar kraften av andra strålen och den andra gudomliga aspekten - kärlek och visdom - ut till mänskligheten. Herren Maitreya är förbunden med kärleken i alla människors hjärtan och via denna levande förbindelse stimulerar medvetandet i alla människor, så att de vaknar upp och kan förverkliga sin gudomliga potential och strävar efter att tjäna sina medmänniskor.

Herren Maitreya har framträtt två gånger, detta som Shri Krishna (ca. 3.100 f.Kr.*) och som Kristus genom mästaren Jesus. Herren Maitreya bor i dag på en plats i Himalaya bergen och väntar tills den dag när han åter kommer att träda fram synligt for mänskligheten.

Civilisationens Herre - Mästaren Rakoczi - är ledaren av det tredje departementet. Denne mästare och Maha Chohan har som uppgift att stimulera och utveckla jordens civilisationer och kulturer, så att de så småningom kommer att kunna avspegla den underliggande andliga verkligheten. Genom denna mästare strömmar intelligensaspekten och den tredje strålen ut till mänskligheten, och detta resulterar i en mängd olika kulturella strömningar.

Den nya konstnärliga, vetenskapliga, religiösa och ekonomiska idéerna utmärker människors tänkande, med avsikten att sammanväva hela mänskligheten i en levande tänkande enhet.

Rakoczi är i en ungersk kropp och har särskilt varit i allmänhetens ögon när han inkarnerades som greve S:t Germain, och även ännu tidigare då som både Roger Bacon och Francis Bacon.

Under dessa tre huvuddepartement befinner sig en rad viktiga ashrams eller avdelningar, alla ledda av mästare. Några av de viktigaste är:

Mästaren Morya leder den första strålens ashram. Han er en Rajputfurste och arbetar tätt tillsammans med Manun och kommer att överta hans ämbete vid en viss tidpunkt. Han utför därför Manuns planer i praktiken och arbetar speciellt genom värdens statsledare. Morya är samtidigt ledaren för alla de esoteriska och ockulta grupperna i världen.

Mästaren Koot Hoomi (K.H.) Är utsedd till att vara den nästkommande världsledaren och leder därför den andra strålens ashram. Han arbetar främst med tro, olika filosofiska riktningar och filantropiska verksamheter. Samt möjligheterna att förena öst och väst och med att förbereda Kristi återkomst.

Mästaren Serapis kallas oftast för egyptiern. Han sporrar de stora konstnärliga inriktningarna i världen och står för utvecklingen av musik, målerikonst och dramatik. Han arbetar genom den fjärde strålen.

Mästaren Hilarion, känd som Paulus, arbetar med vetenskap inklusive forskning, upptäckter och intuitionens utveckling, detta sker via den femte strålen.

Mästaren Jesus, är utöver sin bibliska inkarnation också känd som Apollonius av Tyana. Han arbetar med utvecklingen av kristendomen, detta genom den sjätte strålen.

Mästaren Djwhal Khul (D.K.) är framför allt känd som den som står bakom de telepatiskt dikterade budskapen till Alice Baileys och Madame Blavatskys böcker. D.K. har ett andra stråleashram under Koot Hoomis huvudashram.

Mästaren Rakoczi (R.) Denne mästare är benämnd som Maha Chohan, som leder det tredje departementet. Mesteren R. övertog detta ämbete ganska nyligen, men innan dess var han ledare av den sjunde strålens ashram. Vem som nu har övertagit detta ashram är okänt. Men det har att göra med ceremoniell magi - som bland annat handhar det kyrkliga och de ockulta ritualernas esoteriska följder.

Det är också avdelningen för det organisatoriska arbetet, och det är denna avdelning av Hierarkin som i synnerhet strävar efter att uppmuntra människor att bygga upp nya och bestående globala, nationella och lokala organisatoriska former, som främjar och uppmuntrar ett övergripande samarbete mellan alla folk och raser.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-02-17 11:26 #1 av: [Hukanson]

Farwuq, tack för denna artikel , underbar och härlig ! I mitt inre känner jag detta som mänskligt trovärdigt och sant men det tar en stund att stilla smälta .

Det står att religionerna kommer att skapa de förutsättningar som möjliggöra för mänsklighetens regeringar att ta de beslut som för oss vidare i rätt riktning .

Här i Europa har vi ju en historkt betydelsefull process att ta oss igenom på ett bra sätt . Intressant att vi förstår sanningen bättre när vi inser att alla behövs och att alla har sin roll att fylla .

Jag skriver ine detta för att skapa en debatt om religionen , tror att denna tråden mår bäst utan känslosvall och problemställningar.

Månskensmeditation , hur viktigt är det , hur gör man det , var gör man det ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-17 23:02 #2 av: hatchepsut

Tack för mycket intressant läsning, ska nu sova på detta...

Anmäl
2009-02-18 07:44 #3 av: [Mariann]

#2 Så gör jag också, sover på saken och återkommer och läser igen. Jag själv upplever ofta att jag blir undervisad om natten till att förstå ännu mer, och när jag då återkommer läser jag nya saker...

Anmäl
2009-02-18 08:01 #4 av: [Mariann]

Eftersom det nämns strålar här i artikeln kanske det kan vara bra med en länk här till en artikel av samma författare De Sju Strålarna

Anmäl
2019-08-18 22:41 #5 av: Dan Bengtsson

Hej,
Vet du om krishna är med i denna hierarki och i så fall var?

Anmäl
2019-08-20 11:11 #6 av: JRSN

Jag läste en hel del om Shamballa och Hierarkin i mina yngre år. Inspirerande läsning, som ger en känsla av en bakomliggande sanning. Samtidigt tycks viss information liksom ha 'tappat sina rötter' och med tiden blivit obegriplig.

Shamballa sägs ibland ligga i Gobi, ibland i Tibet och stundom i den 'inre jorden'. Tveklöst är att den levande jorden måste ha ett hjärtcentrum, det känns inte omöjligt att ta reda på var detta kan vara, rent fysiskt.

Hierarkin skulle väl motsvara jordklotets hjärna då. Det är också något att fundera på var denna plats kan vara lokaliserad. Får idé

..........................................
Sajtvärd: Andar, änglar & demoner / Knackningsterapi
                      www.astromantra.se/

Anmäl
2019-08-28 12:31 #7 av: [Hukanson]

Det är och har alltid varit en strid mellan det inre ljuset och det yttre mörkret - skillnaden är att numera säger det yttre mörkret att de också är ljuset. Till viss del har de rätt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-09-14 11:20 #8 av: Magica 8888

"Alla barn undervisas i dag om Pythagoras, Platon, Buddha, Kristus, Mozart, Columbus, Luther, Lincoln, Shakespeare, Leonardo da Vinci, och många andra därtill, och vet att de var extraordinära människor som formade människors tänkande."

Är det någon som har en tanke om varför dessa personer bara är män? Att ingen av dem som nämns här (och i många andra sammanhang) är kvinnor?

Jag drar slutsatsen att den feminina aspekten är förnekad/förminskad och så länge den är det så blir bilden väldigt skev. Jag är intresserad av vad ni drar för slutsats av samma faktum. 

Anmäl
2019-10-07 15:41 #9 av: ghostdoggy

håll er så långt ifrån new age som det går.är bara en ny form av religion el sekt,förstår om många blir förbannade,se då in i dig själv å fråga dig varför du blir det.allt har skrivits av män,skapats av män,skrivet utifrån eget ego,d görs fortfarande skillnad på raser å folkslag,magin börjar inte i en ny religion,magin börjar när du hittar ditt eget inre ljus och accepterar att alla är lika oavsett vars i universium du kommer ifrån,man kan ju fråga sig vars kvinnorna är i det hela,för mig är det här bara ett nytt sätt att hjärntvätta befolkningen på planeten och hitta undersåtar för egen vinst,står klart å tydligt att vissa är mer värd än andra å ska därimot ha en hög plats pga av sina kunskaper el utbildning,är d ingen som ifrågasätter nånting numera?finns ingen religion el sekt som kommer rädda oss för det som väntar,det som räddar oss är vår egen självmedvetenhet inte vad andra prackar på oss hur det ska styras och ställas.
håller med dig magica 8888.men för mig e hela inlägget skevt

Anmäl
2019-10-10 14:51 #10 av: FataMorgana

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.