1. Människa känn dig själv

5. Känslokroppen / astralkroppen

2009-02-09 13:45 #0 av: Eremitha

Astralvärlden är känslornas och illusionernas värld. Den kan vara fascinerande men bedräglig. Hur kan vi lära oss att förstå den? Vilka är riskerna?

Enligt den esoteriska kunskapen liknar astralkroppen den fysiska kroppen, men omges av en aura med lysande färger, av en finhetsgrad som är högre än den fysiska materian. I denna kropp uttrycker vi känslor, lidelser och sinnesrörelse.

I artikelserien Människa, känn dig själv ska vi nu ägna oss åt astralkroppen, eller människans emotionella natur.

Vi vet nu att vi har en fysisk/eterisk kropp. Och vi vet att det är den osynliga eterkroppen som förbinder den yttre, fysiska människan, med den inre psykiska. Vi har därmed stiftat bekantskap med en andevetenskaplig grundregel, att alla levande väsen manifesterar sig inifrån och utåt. Den fysiska kroppen är det sista ledet i en orsak/verkankedja som når ända till det högsta andliga tillståndet.

Den kropp som ligger över, eller bakom, den fysiska är känslokroppen, eller astralkroppen. Ordet astral är ett arv från medeltidens alkemister, och betyder lysande som en stjärna. Det syftar på astralmateriens strålande utseende.

Astralkroppen liknar den fysiska kroppen, men är omgiven av en aura av glittrande färger av en finhetsgrad som är högre än den fysiska materiens. I denna kropp uttrycker vi känslor, lidelser, begär och sinnesrörelser.

astral1.jpg

Förväxling och förvirring
Astralkroppen och astralplanet kan ses och förnimmas av sensitiva personer. Astralkroppen förväxlas ofta av dessa människor med andra nivåer, såsom mentalkroppen, den eteriska kroppen, själen, andliga vägledare, mästare et cetera. Och många av de människor som faktiskt har förstått sammanhangen beskriver ändå astralplanet som en total illusion, och ignorerar därför den världen.

Denna negativa attityd har orsakat problem för sökande människor, för den står i vägen för begäret efter att utmana de andliga krafterna. Detta negativa förhållningssätt kommer till uttryck på tre sätt:

1. Fruktan för astralplanet
Rädsla kan göra dig ur stånd att hantera din känslonatur. Fruktan, som ofta är ett resultat av felaktiga upplysningar, reguljära osanningar och övertro, skapar en illusion som fördröjer verklighetsuppfattningen. Fruktan blockerar vidare avtäckande av sanningen.

2. Intresse för fenomen
Intresset medför att du infångas i formvärlden. Och denna dragning ökas när du kontaktar astralplanet utan den nödvändiga förståelsen för hur astrala former ska tolkas, och utan tillräcklig kunskap om den rätta hanteringen av de krafter som formerna rymmer. Upplevelsen av formens skönhet får många att tro att de har nått sitt mål, och de söker därför inte djupare. De leds istället vidare utmed fenomenens sidovägar, som kan vara en mycket lång omväg.

3. Avvisande av astralplanets existens
Några betraktar astralplanet som en ren illusion. Detta problem står i vägen för en förädling av den emotionella naturen, stänger dörren till den naturliga utvecklingen av de metafysiska områdena, och gör det närmast omöjligt att delta i skapande aktivitet.

 

Låt oss nu se närmare på dessa problem:

1   Fruktan för astralplanet

Rädslan kan avlägsnas genom att erkänna att du inte har någon anledning att frukta något annat än dig själv. Fruktan stimuleras av olyckliga erfarenheter som du har genomgått på astralplanet. För att reda ut detta problem ska vi se närmare på erfarenheternas natur och deras konsekvenser.

Omfattar totalsumman av alla emotioner
Astralplanet rymmer totalsumman av mänsklighetens känslor och emotioner. Här finns nästan alla mänsklighetens tankar manifesterade som konkreta former. Alla dessa former har sitt eget självständiga liv och existens på astralplanet. Därför är det inte underligt att man kallar planet för illusionsplanet. Man måste ha insikt för att träda in på astralplanet och arbeta där.

Vi möter det vi själva har skapat
Det är lätt att föreställa sig problemen för de människor som för första gången lyfter in medvetenheten i detta område. Uppmärksamheten kommer att dras till områden med de former som antingen de själva eller deras närmaste har skapat. Om dessa människor bär en eller annan slags fruktan, kommer de att möta formen av dess motsvarighet.

Tror de på ett helvete kommer de sannolikt att se djävlar med horn och svansar, och ett flammande helvete med svavelpöl. Är de ofta svartsjuka, bittra eller vreda, möter de dessa tankar i form - utan att känna igen dem som sina egna. De människor som har nära anknytning till dem kommer också att fylla astralplanet med sina självskapade former.

Personen kommer därför att se och höra obehagliga söker som verkar hotande och farliga. De kommer att uppleva dem som astralplanets verklighet, utan att erkänna att de själv har skapat den. Upplevelsen blir en illusion. Om du ritar en teckning av en djävul kommer du inte att bli rädd när du ser den. Du kommer att veta att du själv har gjort den, och att den inte kan hota dig.

Du är din egen fiende
Du måste därför utveckla mod. Först och främst måste du acceptera att du är din egen fiende. Undvik därför att möta andra med fruktan och misstänksamhet. Försök att möta andra med kärlek och att skapa äkta mänsklige relationer. Låt ljuset från din själ strömma in i dina kroppar och it i omgivningarna för att rensa och förädla de olika aspekterna av din medvetenhet. Om du förmår det, kommer du inte att bli lurad av de former du möter på astralplanet.

astral2a.jpg

2   Intresse för fenomen

Människor som lockas av fenomenens avvägar har i regel många inkarnationer bakom sig, i vilka de har uttryckt hängiven och ofta fanatisk aspiration. Deras medvetenhet är fokuserad i astralkroppen. De är i det stora hela emotionella till sin natur. Deras andliga visioner kommer helt naturligt att frambringa komplicerade former i största skönhet.

Gator av guld, harpospelande änglar
I meditation kommer kontakten med astralkroppen att uttrycka emotionalitet med stor kraft. Hjärnan kommer att stimuleras på ett sätt som omsätter de former de själva har skapat i tidigare inkarnationer med hjälp av hängivna tankar, till syner och ljud. De kommer inte att känna igen formerna som sina egna, utan uppleva dem som ett mål. De ser nämligen gator av guld, harpospelande änglar eller andra visioner som har skapats av kristna företällningar av himmelriket.

Processen drivs inte av aspiration. De inbäddas i en självframställd drömvärld av yttre skönhet. Och de är döva för behovet av aktivt samhällsengagemang till gagn för mänskligheten.

Fångade av formerna
Senare kommer fler och fler att utveckla psykisk sensitivitet för andra astrala former, men eftersom uppmärksamheten även fortsättningsvis är riktad mot formerna kommer de ändå inte att kunna tolka dem korrekt eller hantera dem. Möjligen får de syner. De hör eventuellt röster. Kanske kan de göra förutsägelser. Men de har endast en svag förståelse. Deras känslighet för astrala krafter kommer gradvis att bryta ner deras fysiska kropp, och det kan i värsta fall medföra sjukdom, mental ohälsa eller död.

Undvik att sträva efter utveckling av psykiska förmågor
Denna attityd utgör en av de största farorna för sökande människor. Därför är det viktigt att vara på sin vakt mot fascinationen för fenomen. Undvik att sträva efter att utveckla psykiska förmågor. Utvecklingen kommer att ske naturligt, parallellt med att den andliga utvecklingen framåtskrider.

Om du får en syn, hör en röst et cetera, bör du inte ge någon betydelse åt upplevelsen. Sök sanningen i energiernas, abstraktionerna eller idéernas världar. Senar kommer du att vara i stånd att ge dessa idéer konkret form utan att mista sansen för verkligheten. Först då kommer dina förmågor att kunna gagna mänskligheten.


3.  Avvisande av astralplanets existens

Astralkroppen och astralplanet är en kraftkälla. Tills att detta förstås, kontrolleras och används målinriktat, kan den andligt sökande människan inte delta i skapande arbete. Det är de astrala energierna som ger de mentala energierna form. Och det är en förutsättning för att de kan manifesteras i fysisk form.

Problem: undertryckande av emotioner
När aspiranter betraktar astralplanet och känslonaturen som ren och skär illusion, skylls det vanligen på hur fruktan för och bindning till det astrala har fört dem på avvägar. De är ofta mentalt polariserade, och som regel också hånfullt inställda mot emotioner. De är inställda på att inte begå samma misstag som sina medmänniskor, och beslutar därför att hela kunskapen om den emotionella naturen är ett rent bländverk.

De understryker därmed sina emotioner, och det resulterar i en dold energitillströmning till deras icke erkända astrala former. De försöker att uteslutande arbeta på mentalplanet, där de bygger form efter form som de förr eller senare måste möta på astralplanet.

Kan inte omsätta tankar till handling
På grund av denna förhållning kan deras tankeformer inte manifestera sig på det fysiska planet. Och därför är de ofta frustrerade över sin obefintliga förmåga att omsätta tankar till handling. Attityden fördröjer den nödvändiga integrationen av själens trefaldiga redskap, och möjligheten att uppnå själsmedvetenhet.

 

Astralkroppens natur


Alla människor har en astralkropp. Alla använder denna kropp. Men det är förhållandevis få som är medvetna om dess existens. Och det är ganska få som kontrollerar den, och fungerar självmedvetet i den.

Astralmateria existerar i sju finhetsgrader som motsvarar den fysiska materiens sju tillstånd: fast, flytande, luftformigt, eteriskt, supereteriskt, subatomärt och atomärt. De astrala nivåerna har ännu inte fått namn, utan beskrivs i regel med tal där det finaste är det nummer ett och det grövsta har nummer sju.

Elektroner är astrala atomer
Astralmateria är mycket finare än fysisk materia, och genomtränger denna. En fysisk atom flyter därför i ett hav av astralmateria som omger den, och fyller ut varje mellanrum i den fysiska materien. Principen medför att planen genomtränger varandra. Vi ska därför inte röra oss i det rumsliga för att uppfatta inre medvetenhetsnivåer. Vi ska blott utveckla den sensitivitet som gör det möjligt att uppleva dem. Astralvärlden är därför ett tillstånd och inte en plats.

Astralplanet inrymmer alla sju materienivåerna
Vår astralmateria är sammansatt av stoff från alla sju nivåerna. Det är därför möjligt att erfara begär av alla typer och styrkor.

Hos en outvecklad människa är astralkroppen tjock och löst sammanhängande, med övervikt av materia från de lägre nivåerna. Färgen är mörk och tät, ofta så tät att konturen av den fysiska kroppen nästan försvinner. Denna astralkropp reagerar bäst på kraftiga stimulanser som är förbundna med stora lidelser och lägre begär.

Hon en genomsnittsmänniska med god moral och intelligens är astralkroppen betydligt större. Astralmaterien är mer avbalanserad och finare i kvalitet. Den har en lysande karaktär och är klart avgränsad.

Hos en andligt utvecklad människa är astralkroppen ännu större i omkrets och består av fina och högt vibrerande astrala partiklar.

Generellt kan sägas att färgerna i outvecklade människors astralkroppar är grova och grumliga. Gradvis blir de mer och mer lysande och genomskinliga, efter handa som människan utvecklar sig emotionellt, mentalt och andligt.


astral2.jpg

Den astrala auran

Den astrala auran kännetecknas av de färger som glimtar, spelar och strömmar genom den. Färgerna är ett uttryck för känslor, lidelser och sinnesrörelser. På astralplanet ser vi kända färger, plus många okända. Färgerna blir nämligen finare och mer lysande efter hand som vi lyfter oss från nuivå till nivå. På astralplanet ser vi färgernas högre oktaver.


Här är de viktigaste färgerna och de känslor som de representerar:

Aurafärgernas betydelse (på astral- och mentalplanet)

 

SVART: generellt fientlighet

Täta svarta skyar, giftiga röksignaler: Hat, ondska

 

BRUN: generellt självcentrering

Matt brunröd, roströd: girighet, grymhet, falskhet

Hård, matt gråbrun: själviskhet

Grönbrun med tunga purpurröda stänk: avund, svartsjuka

 

GRÅ: depression, energidränage

Mörk blygrå: djup depression

Askgrå (mycket obehaglig): fruktan

 

RÖD:

Djupröd på svart botten: Vrede förbunden med hat

Starkt scharlakansröd: irritation, vrede

Kraftigt purpurröd, strålande scharlakansröd: Indignation, harm

Oklart blodröd, glödande brandröd: sinnlighet, sensualitet

Högröd, tung karmosinröd: jordisk kärlek

Rosa, rosenfärgad: vänlighet, kärlek, osjälviskhet

Strålande rosenröd med lila: andlig kärlek till helheten

 

ORANGE:

Kraftig orange: Stolthet, äregirighet

Ljusorange: Egenvärde, höga ambitioner

Gyllenorange: Vitalitet

 

GUL:
Matt mörkgul, ockra:
själviskt motiverad intelligens

Mellangul, starkt knallgul: intelligent förståelse

Lysande citrongul, primulagul: andligt motiverad intelligens

Gyllengul, strålande guld: visdom, metafysisk insikt, filosofisk matematisk intelligens

 

GRÖN:

Grågrön, oklar grön: snålhet, list, bedrägeri

Smaragdgrön: allsidighet, påhittighet, flexibilitet, osjälviskt motiverad rådsnarhet

Lysande blågrön: medkänsla, sympati, inlevelse

Klar äppelgrön: vitalitet

Mellangrön: aktivitet, engagemang, arbete

Gulgrön: aktivt sinne

Pastellgrön, blågrön: estetiska värden, konstnärligt uttryck, skönhetssinne, sinne för harmoni

 

BLÅ:

Gråblandad blå: anspänning, stress

Grumlig gråblå: överdriven religiositet

Ljust himmelsblå, ultramarin, kobolt: hängivenhet, idealism

Klar blå: religiositet, tillbedjan

Mycket djup blå, indigo: stark vilja, beslutsamhet

 

VIOLETT:

Lavendel: andlig aspiration, intuition

Lysande blålila med gyllene glimt: hög andlig strävan

Syrénfärgad lila: andlig kärlek

Djup violett: hängivenhet, kärlek

Ren mörk purpur: meditation, bön

 

Blandade känslor - blandade färger
Mänskliga känslor är nästan alltid blandade. Därför är färgerna sällan helt rena. Lyckligtvis håller positiva känslor längre än negativa. Relativ osjälvisk kärlek hör till det högsta astrala underplanet, och återspeglar sig i mentalplanets motsvarande materia. Därmed berörs själskroppen, som befinner sig på de högre mentala planen. Själen påverkas endast av osjälviska tankar. Lägre tankar påverkar enbart de permanenta atomerna.

 

Astralkroppens funktioner


Astralkroppens funktioner kan i stora drag indelas i tre kategorier:

 1. att göra det möjligt att känna
 2. att bygga en bro mellan mentalkroppen och den fysiska kroppen
 3. att fungera som en oberoende kropp

astral4.jpg

Våra känslor är impulser från astralkroppen. Känslorna i den fysiska kroppen är bara ett svagt eko av det vi upplever i känslornas egen värld, då en del energi går förlorad vid överföringen till nervsystemet. Vi känner därför inte våra känslor så som de i verkligheten är.

1.   Att göra det möjligt att känna

Vad vill det säga att känna? 
Att känna är i realiteten att respondera på kännandeimpulser. Vår registrering av om något är hårt eller mjukt, kallt eller varmt, torrt eller vått, läckert eller osmakligt, är astral. Estetiska impulser härstammar också från astralkroppen.

Slutsatsen är att vi inte ser med synorganet. Vi ser primärt med astralkroppen, som sänder ner impulserna i den fysiska/eteriska kroppen, vilken registrerar dem som något vi ser. En mycket stor del av vår känslonatur är helt enkelt respons på känsloimpulser.

a.  begär
Att begära något betyder att önska sig något. Begär har en motpol, nämligen det vi inte önskar - det vi fruktar. Vi kan uppleva intensiva och brännande begär, men rädslan är det mest dominerande av våra begär. Begäret att undgå det vi fruktar är långt större än att få det vi önskar oss. Begär omfattar alla fundamentala behov såsom hunger, törst, sex och så vidare.

b. allmänna känslotillstånd
Dessa hör också till begären. Det kan vara känslor som egoistisk kärlek, hat, missunnsamhet, svartsjuka, "köttets lust", "ögonens lust" och stolthet. De flesta identifierar sig med denna typ av känslor, och betraktar dem som det mest äkta människan kan uttrycka. Den andliga vetenskapen har en helt annan uppfattning.

c.  aspiration - högre begär
Begär är alltid egoistiska, men naturligtvis mer eller mindre. Det högsta astralkroppen kan lyfta sig till är begäret efter andlig utveckling. Det är ändå ett begär, eftersom det är något vi önskar för oss själva. Men det är den högsta känsla astralkroppen kan uttrycka, och inom den andliga vetenskapen kallas denna känsla för andlig aspiration.

Aspiration är bättre än andra begär, för i slutänden kommer aspirationen att eliminera sig själv, det vill säga bli begärsfri. Den har alltid ett egoistiskt motiv, men i känslonaturens högsta dimensioner är begäret oerhört subtilt - det kan till exempel upplevas som känslan av att man är en kärleksfull människa.

2.  Bygga bro mellan den mentala och den fysiska kroppen

När vi tar emot intryck från de fysiska sinnesorganen överförs dessa till astralkroppen, där de registreras som en känsla eller en förnimmelse. Vibrationen fortplantar sig till tankesinnet (mentalkroppen). Utan denna medvetenhetsbro skulle det inte finnas någon förbindelse mellan den yttre världen och tankesinnet. Omvänt sätter vi mentalmaterien i rörelse när vi tänker. Vibrationer överförs till materien i astralkroppen som i sin tur påverkar etermaterien, varefter impulserna uppfattas av den fysiska hjärnan.

Kama-manas
Normal hjärnintelligens skapas av föreningen av känslor och tankar. Denna förening kallas kama-manas. Kama (begär) blandas med manas (tankar).

Tankesinnet kan inte påverka de fysiska hjärncellernas molekyler direkt. Först när tankar förenas med känslor är det möjligt att sätta de fysiska molekylerna i rörelse, och därmed skapas hjärnmedvetenhet. Det är naturligtvis lägre manas eller det konkreta tankesinnet (det vill säga materia från mentalplanets fyra lägre nivåer), som är förbundna med kama, känslorna.

3.  Fungera som oberoende kropp

Astralkroppens utveckling har två tydliga stadier. Först ska den utvecklas som en överförande kropp. Därefter som en oberoende kropp som vi kan fungera fritt i på astralplanet.

a. under allmänt, vaket medvetande
Det är möjligt att kontrollera de astrala krafterna medan den fysiska hjärnan är vaken och sinnena vidöppna.

b.  under sömn eller trance
Det är möjligt för astralkroppen att skilja sig från den fysiska kroppen och röra sig runt och fungera fritt på sitt eget plan under sömn och trance.

c. under viljans kontroll
Det är möjligt att utveckla kontrollen över astralkroppen så mycket att man medvetet och vid den tidpunkt man själv väljer, kan lämna den fysiska kroppen och använda astralkroppen med obruten medvetenhet.

d.  efter den fysiska döden
När den fysiska kroppen dör drar sig medvetenheten automatiskt in i astralkroppen, där livet fortsätter på astralplanet.

 

astral6.jpg

Det fysiska känslolivet


Vi ska nu fortsätta med att iaktta de faktorer som bestämmer astralkroppens natur och egenskaper i det vakna fysiska livet. Detta kommer till uttryck på tre områden:

1.   Det fysiska livet

En fysisk kropp som närs av osund föda kommer att skapa en motsvarande oren astral kropp. På samma sätt kommer ren föda att medverka till att skapa både en ren fysisk och en ren astral kropp. En grov astralkropp är mottaglig för känslor av grövre art, medan en finare astralkropp vibrerar med renare känslor. Det är omöjligt att ha en oren fysisk kropp och samtidigt ha finvibrerande astral- och mentalkroppar. De tre kropparna är ömsesidigt beroende.

Narkotika
I stort sett alla slags narkotika har en skadlig inverkan på de inre kropparna. Under sjukdom är några av dessa medel oundvikliga, men i andra sammanhang bör de användas så lite som möjligt.

Störande ljud
Den fysiska kroppen reagerar på störande ljud, vilka skakar nerverna och orsakar irritation och trötthet. En ytlig irritation varar kanske fem till tio minuter, men verkan på astralkroppen kan vara i 48 timmar.
Man kan säga att en sund fysisk hälsa främjar utvecklingen av de inre kropparna.

Ledighet
Semester vid havet eller turer i skog- och bergsområden påverkar vanligen astralkroppen gynnsamt och vitaliserande.


2.   Det emotionella livet

Vi använder vår astralkropp varje gång vi har en känsla - medveten eller omedveten. Vi använder också vår mentalkropp varje gång vi tänker. Och vår fysiska kropp var gång vi utför fysiskt arbete.

Astralkroppen har sina egna vanor. Vi har själva inarbetat dessa genom att återupprepa vissa bestämda känslor. De negativa egenskaperna vibrerar i grövre materia, medan de goda egenskaperna uttrycks genom materia med de finare vibrationernas hastighet.

Själen reagerar inte på låga astrala vibrationer
Själskroppens högvibrerande materia kan inte reagera på de lägra astrala vibrationerna. Därför är det bara de högre egenskaperna som kan byggas in i själskroppen. Negativa tankar och känslor påverkar inte själen. De lagras i de astrala och mentala permanenta atomerna, där de väntar till nästa inkarnation. Vi möter därför våra egna skapade negativa egenskaper om och om igen tills vi har övervunnit dem.

Astralmateria reagerar snabbare än fysisk materia på varje impuls från de inre världarna. Känslokroppen reagerar därför snabbt på varje tankeimpuls, oavsett om den kommer från andras tankesinne eller från det egna. En astralkropp som är van att reagera på negativa tankar suger därför till sig liknande tankar och känslor, medan sådana däremot "rinner av" från en ren astralkropp.

Förhållandet guru-chelâ
Astralkroppen påverkas av vibrationer från andra astralkroppar. Detta är allmänt känt i östern, och en av orsakerna till att en chelâ (lärjunge) lever i omedelbar närhet till en guru (andlig lärare). Gurun inte bara renar och utvecklar elevens astralkropp med hjälp av övningar, utan håller också eleven fysiskt i sin närhet. Denna täta förbindelse stämmer gradvis av elevens kropp efter guruns. Det kräver naturligtvis att gurun själv har skapat balans i sina kroppar.

Djur i människors närhet
Det samma sker för djur som lever med nära anknytning till människor. Ett djurs hängivenhet för sin ägare, och dess mentala ansträngning för att förstå ägarens önskemål, utvecklar djurets intelligens och hängivenhet. Men dessutom påverkar vibrationerna från människans kroppar djurets kroppar, och påskyndar processen. Ultimat kommer djuret att individualisera och bli ett mänskligt väsen.

Andra människors vibrationer
Astralvärlden vibrerar av andra människors tankar och känslor, och dessa bombarderar och påverkar varje astralkropp. Dessutom finns ofta lägt stående astralväsen som får näring av grova vibrationer som till exempel hat och vrede. De kastar sig in i vilken energivirvel som helst av grövre typ. På detta sätt förstärker de energivågorna. Människor som ger efter för grova (låga) känslor är alltid omgivna av denna sorts astrala väsen, som väntar på nästa lidelsefulla utbrott.

Begärselementalen
Människans astralkropp består av elementalessens, som är ett slags självständigt, halvintelligent väsen som kallas begärselementalen. Den följer sin egen utveckling, som är motsatt den människan följer. Den är på väg nedåt i materien, utan hänsyn till den människa den är knuten till.

Dess intressen är motsatta människans, för den söker sig mot tyngre och grövre vibrationer. Och den får människan att tro att det är människan själv som önskar de sinnesrörelser den begär. Elementalen blir en slags frestare. Den är inte ond. Den är faktiskt inte ens ett väsen under utveckling. Och den har ingen kraft till reinkarnation. Det enda som utvecklas är materian den består av. Den känner inte till människan den utgör en del av.

Vi måste därför kontrollera begärselementalen, och förhindra dess tendens att söka sig mot låga och grova fysiska vibrationer. Vi har själva skapat begärselementalen och borde inte vara dess slav.


3.  Mentallivet

Den tredje faktorn som påverkar astralkroppen under vaket medvetande, är mentallivet. Vårt tänkande har kraftig inverkan på astralkroppen av två skäl:

 • Lägre mentalmateria (manas) är tätt förbunden med astralmateria (kamas). Mycket får människor är i stånd att tänka utan att samtidigt känna, eller känna utan att samtidigt (till en viss grad) tänka.
 • Astralkroppen styrs av tankesinnet. Utan tankens skapande kraft kan astralkroppen inte organiseras.

Impulsernas kommandoväg
Varje impuls som sänds från mentalkroppen till den fysiska kroppen, ska passera genom astralkroppen - och astralmaterien reagerar på impulsen. Detta medför att ett tränat tankesinne är i stånd att kontrollera och utveckla astralkroppen. När tankesinnet int aktivt kontrollerar astralkroppen, kommer denna att konstant ta emot stimulanser utifrån och reagera på dem.

Outvecklade människor är dominerade av begär, även om tankesinnet är utvecklat till en viss grad. Medvetenheten är fokuserad i den lägre delen av astralkroppen, och livet styrs av sinnesintryck från omgivningarna i det fysiska livet. Hos outvecklade människor utgör astralkroppen därför den mest dominerande delen av auran.

Vanliga genomsnittsmänniskor lever också övervägande i känslorna, även om den högre astrala materien har börjat göra sig gällande. Men tillvaron är generellt styrd av önskningar och begär.

Mer utvecklade människor börjar att behärska begäret med det vi kallar sunt förnuft. Fokuseringen flyttar sig nu från det högre astrala till det lägre mentala. I takt med att människan gör framsteg börjar hon att leva efter principer, snarare än efter önskningar och begär.

 

astral8.jpg

Den emotionella naturen

Astralkroppen har fyra primära kontaktpunkter, ingångsportar, till den fysiska kroppen:

 • Sakralcentrat
 • Solar plexus
 • Hjärtcentrat
 • Ett bestämt område i hjärnan

Det är sällsynt att andligt sökande människor har kontakt med astralkroppen genom sakralcentrat. Och porten till solar plexus är antingen stängd eller i färd med att stänga sig. Kontakten sker vanligtvis via hjärtcentrat.

Förutsättning för metafysiska förmågor
Andlig aspiration aktiverar hjärnans centra. När dessa stimuleras på rätt sätt, när den rätta intellektuella förståelsen för astralplanet har uppnåtts, och när en förädling av känslonaturen har genomförts, öppnas för de metafysiska förmågorna och därmed också för andliga krafter.

Forcering är farlig
Ingen bör låta sig luras att tro att de är färdiga för denna utveckling innan föregående utvecklingssteg är genomförda. Så länge man styrs av emotionalitet, bländverk eller fascination för fenomen, är man avskuren från denna form av växande. Utvecklingen av psykisk sensitivitet är extremt farlig om den forceras innan man är färdig för den. Förmågorna kommer alltid att vara en biprodukt.Astralkroppens förädling


Astralkroppen renas genom:

Karaktärsbyggande

 • Utveckling av förmågorna så långt att man blir i stånd att uppfatta själens avsikt.
 • Skapande av en idealkaraktär för den personliga utvecklingen. Detta ideal är i början färgat av bländvärk, och kommer ofta att motiveras av egoistiska intressen. Det handlar om en vacker vision, men gradvis uttrycks idealen i positiva handlingar.
 • Deltagande i aktivt samhällengagemang, även om det ännu inte är ett egentligt koncept som inspirerats av själen.

och:

Meditation

 • Grundläggande meditationstekniker. Genom koncentrerat tänkande övas förmågan att kontrollera astralkroppen upp, och att använda den som ett redskap till tjänst.
 • Fokusering i mentalkroppen. Ljus och energi strömmar medvetet in i den astrala naturen. De astrala former man själv skapat genom otaliga inkarnationer erkänns.
 • Betydelsen av karma avslöjas (de dolda motiv som har drivit personligheten genom framgång och motgång). Och till sist lär man känna astralkroppens hemligheter.
 • Den rätta användningen av ljud i ljudens verkningar på känslokroppen.
 • Återuppbyggande av astralkroppen med hjälp av tankeenergi. Den tyngre och lågvibrerande astrala materien som är färgad av den mindre utvecklade människans grova emotioner byts ut, och finare och klarare astral materia byggs in.
 • Aktivt engagemang i att förbättra människans villkor. Endast genom tjänstearbete är det möjligt att frigöra sig från de tre lägre världarnas bländverk. Genom att utföra det som vanligen brukar kallas offer, kan illusionerna erkännas och medvetenhetens astrala fångenskap upphävas.

 

Instruktioner för skydd

Vid nuvarande tidpunkt i utvecklingen utgör en del undervisning i realiteten en risk. Det är därför viktigt att ge tydliga instruktioner, som måste respekteras om man vill undgå problem.

1.   Fokusera inte i solar plexuscentrat

Undvik att fokusera medvetenheten i solar plexuscentrat. Det gäller både under meditationer och så kallade mentala övningar. Solar plexuscentrat utvecklades under den atlantiska perioden, och var då människans primära centrum för kontakt med omvärlden. Människorasen var vid den tiden emotionellt polariserad, och evolutionen gjorde det nödvändigt med en stimulering av den astrala medvetenheten.

Idag har vi fortfarande rester från den civilisationen i vår natur, och på grund av avsaknad av insikt praktiserar vissa undervisare ännu de gamla atlantiska metoderna.

Nutidens utveckling kräver mental polarisering och utveckling av tankesinnet. Astralkroppen måste läggas under och kontrolleras av tankesinnet. Därmed görs många av de gamla mystikernas erkännanden av fenomen överflödiga. Det är svårt att ge upp något som man kommit att hålla av, men intressen för fenomen som håller många i fångenskap i den astrala naturen, är overkliga. De har endast utgjort ett steg i medvetenhetsutvecklingen.

Använd inte sexualakten till magiarbete
Använd aldrig skapande energier till magiarbete i samband med sexualakten. En sådan praxis borde vara otänkbar idag, men det finns människor som arbetar uteslutande med detta. Dessa aktiviteter kommer att föra dig in på en väg som är ytterst farlig.

Lämna kroppen endast genom huvudcentrat
Försök aldrig att lämna kroppen genom andra centra än huvudcentrat. Om du gör det, så gör det bara med ren motivation som bakgrund.

 

Från polariserad till integrerad


Vi har talat om rening av astralkroppen, men nu kommer vi att mer i detalj försöka skapa en grund för en daglig rutin.

Den skapande människans "livmoder"
Astralkroppen rymmer former, som alla är potentialer som kan komma till uttryck i ditt liv. Den reflekterar eller framställer bilder som är skapade av ditt eget eller andras tankesinne. Dn tillför materia till varje tankebild, och skapar en materieform - oberoende av om formen är skapad av en situation, en serie händelser, en bok, et cetera. Man kan därför kalla astralkroppen för den skapande människans livmoder.

Vem är astralt polariserad?
Hos genomsnittsmänniskan finner vi astrala former som utgör den enskilda människans begärsnatur. Dessa begär kan befinna sig på en hög eller låg nivå, och de är resultatet av många århundradens begärsliv. De skapas vanligtvis av människorasens medvetenhet (som i det stora hela är astral) och färgas av den enskildes lägre tankesinne. En människa är astralt polariserad när astralkroppen styr mentalkroppen, det vill säga när:

 • astralkroppen övervägande reflekterar mänsklighetens astrala medvetande.
 • de mentala energierna används för tillfredsställelse av begär.
 • astralkroppen fördröjer de högre mentala bilderna på grund av emotionella reaktioner
 • förslag och planer möts med en emotionell reaktion

astral7.jpg

Skifte i polarisering och integrering

sida vid sida

Utmaningen för en människa under utveckling är att genomföra ett skifte från polarisering i astralkroppen till mentalkroppen - från känslolivet till tankelivet. Och därefter att åstadkomma en integrering av den trefaldiga personligheten så att den fungerar som en enhet.

Detta skifte i polariseringen sker inte plötsligt. Det är en långsam och fortlöpande process som kräver många inkarnationer, till dess att medvetenheten slutligen är helt fokuserad i mentalkroppen och alla aktiviteter styrs av tankesinnet. Uppdraget med att både ändra polariseringen och genomföra integrationen, är en parallellt löpande process på så sätt att det alltid är balans i medvetenhetsutvecklingen.

Fokus skiftar från liv till liv
Kanske arbetas det ett helt liv med att uppnå skiftet från den astrala naturen till mentalkroppen, och i det efterföljande livet arbetas det med att stabilisera detta skifte i polariseringen. I nästa liv igen blir arbetet att lyfta medvetenheten från ett annat område i den astrala naturen, och på så sätt fortsätter det.

Arbetet med "planen" börjar
När en tillräcklig del av medvetenheten har lyfts upp i det mentala området accelereras processen. Många av de tidigare begären har nu förvandlats till aspiration, och den säkande människan träder in på aspirantstadiet.

Jag vill nu ge en gruppmeditation som kan rekommenderas under gruppmöten - både som övning och som tjänstearbete.

 

Gruppövning

1. Linjering

 • sätt dig till rätta och slappna av kroppen
 • upplev hur dina känslor blir lugna och fridfulla
 • märk hur dina tankar är balanserade och uppmärksamma
 • lyft nu din medvetenhet upp i panncentrat och upplev enhet med gruppen,

till exempel genom att

 • se hur det eteriska nätverket bildar en lysande och öppen kanal som kedjar samman dig med andra människor
 • se din astralkropp som en lugn sjö med klart och spegelblankt vatten
 • se din mentalkropp som hålls vaken och lugn i ljuset från gruppens själ

 

2. Meditation

Du mediterar nu tio minuter på detta nyckelord:

Jag - själen - känner och tjänar den gudomliga planen

 

3. Avslutning

 • du intonerar nu högt det heliga ordet OM tre gånger, samtidigt som du ser gudomlig kärlek och visdom strömma genom ditt trefaldiga redskap, och du ser det utstråla kärlek och ljus till mänskligheten
 • öppna dina ögon och notera dina intryck

 

Forts del 6 

Hämtad från Visdomsnettet

Kapitel 5 ur serien Menneske - kend dig selv

Författare: Erik Ansvang

 

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-09 15:28 #1 av: Aldebaran

Mycket bra text! Detta borde alla som är andligt/övernaturligt intresserade läsa och låta sjunka in.. Nyckelordet för meditationen kan man för övrigt använda när ni studerar någon esoterisk bok (t.ex Självkännedom.. Alltid bra att börja med ett par minuters meditation med dessa nyckelord som ledstjärna...

Så gör vi i TS-gruppen I Gbg.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-09 15:46 #2 av: [Mariann]

jag som  gärna lyfter fram rader ur artiklar:

Läs här o begrunda...

"Själen påverkas endast av osjälviska tankar. Lägre tankar påverkar enbart de permanenta atomerna."

För den som då minns och har läst på sajten om de permanenta atomerna, vet då att det är de som sätter karaktären på personligheten inför nästa inkarnation.

Anmäl
2009-02-10 11:34 #3 av: [Mariann]

Jag tycker det var lite intreressant detta med färgernas betydelse också...

Anmäl
2009-02-10 12:01 #4 av: Farwuq

Ska läsa den, jag ska bara först ha ut den i 12 punkters text.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-02-11 09:40 #5 av: [Hukanson]

Strålande lysande pedagoGIk !

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-11 09:52 #6 av: [Hukanson]

Kom att tänka på en sak som kanske är viktig. Om det nu är så att den fysiska kroppen har sina högre kroppar i sanningens hierarki så kan det ju faktiskt vara så även för världen. Världen har ju ingen självständig verklighet om den inte skapas av Gud till en sälvständig verklighet. Om nu Gud faktiskt genom Jesus Kristus har skapat världen till en självständig sann verklighet så är "psykologin" troligtvis motsvarande våra kroppar kan man tänka. Då uppstår för den sanningssökande människan ett behov av upplysning på det området om det är möjligt.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-11 10:17 #7 av: [Hukanson]

Måste bara få kommentera detta med födan. Det står "en fysisk kropp som närs av osund föda kommer att skapa en motsvarande oren astral kropp".

Här sitter jag med mina konsumlådor för 39.90 och ärtsoppa och Coca-cola och kaffe med dopp. Hur stora skador har jag åsamkat mig själv på detta viset ? Finns det någon som kan undervisa om hur man bör tänka om detta ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-11 10:26 #8 av: Aldebaran

Har ni inte näringslära och hur födan påverkar det själsliga livet inom antroposofin?  det tror jag faktiskt...Kolla där..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-11 10:31 #9 av: [Mariann]

Är det inte antroposoferna som har kommit långt med biodynamisk odling?

Anmäl
2009-02-11 10:40 #10 av: [Hukanson]

Jo det är så , biodynamiskt odlad mat med minimum av kött. Väl genomtänkt meny avpassad efter årstiden. Mycket frukt och bär och egenkomponerad thé efter behov.

Kanske jag är liten och fallen , borde leva som jag vet i många avseenden.

Så jag tolkar svaret som at visdomsnätet och antroposoferna har samma syn på detta med sundhet och orenhet vad gäller maten/födan.

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-11 10:56 #11 av: Aldebaran

Ja  det kan du...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-11 20:11 #12 av: hatchepsut

Känns som intaget av "rätt föda" följer med den andliga utvecklingen...För mig är det så.Efter en del år av inre arbete blev det naturligt att gå över till en renare kost och det utan att känna att jag avstod från något. Min kropp hade behov av en lättare kost. Med detta följer ett klarare sinne och en större uthållighet, en preparation för ett djupare inre arbete.

Anmäl
2009-02-11 22:21 #13 av: Choklad

Jag har inte läst här ännu..gör bara ett litet bokmärke..mycket intressant dettaGlad

U R us

Anmäl
2009-02-12 08:15 #14 av: [Mariann]

#12 Min uppfattning också...

Anmäl
2009-02-12 10:10 #15 av: [Hukanson]

Mariann när man sover sin lilla död och vistas i astrala energier då ser man väl auror runt alla man möter eller måste man vara mentalt avancerad för att göra det ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-12 10:17 #16 av: Aldebaran

det är inte alltid säkert att du uppfattar Aurer på folk även om du vistas i din astralkropp.. det är ju varken den eller den fysiska kroppen det hänger på utan hur långt du kommit i anden/Atman

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-12 10:19 #17 av: Aldebaran

Var det du som frågade något om Den Tibetanksa Dödsboken? har glömt vad det var... Hursom så har jag den...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-12 10:37 #18 av: [Hukanson]

#17 har bara skummat igenom litet grand och minns att den gav rekommendationer om vad man ska tänka på när man dör , dö medveten, och håll sen utkik efter det röda ljuset som tar dig med förbi solen till någonstans ...

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-01-28 15:42 #19 av: Loet_old

En intressant artikel om astralkroppen. den är lång artikel så man får dela upp den i stycken och läsa sig till.

Anmäl
2011-01-28 18:35 #20 av: [Trulig]

En novis undrar - visst finns det väl fler kroppar? Fysisk, mental, känslo, kausal, astral osv... någon som kan dom?

Anmäl
2011-01-28 18:52 #21 av: Gaiatri

Personligheten har tre kroppar:

Fysisk/eterisk

Astral (känslokropp)

Mental (lägre mentalkropp)

Dessa personlighetens kroppar behöver man integrera så att de fungerar som en helhet.

Ovanför personlighetens kroppar finner man kausalkroppen. Det är själskroppen och den befinner sig på den högre delen av mentalplanet och utgörs alltså av mental materia.

Ovanför/innanför denna nivå återfinns det ännu högre medvetandenivåer...

 

 

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-01-30 19:25 #22 av: [Trulig]

Tack Gaiatri.

Anmäl
2011-01-31 00:02 #23 av: Aldebaran

Oj detta var en gammal fin artikel som blivit avdammad, kul att den togs fram ur hyllorna. Har inte sett och tänbkt på denna sedan min tid här på AU...

Tack Loet...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-31 09:52 #24 av: Howliten

Väldigt läsvärd. Bokmärkt då jag behöver läsa flera gånger för att ta in allt.

Anmäl
2011-01-31 11:35 #25 av: Loet_old

Intressant att ta del det som skrivs i artikeln,av det vi skapar i tankar och känslor får sin motsvarighet i astralvärlden som antar självständiga liv där.

Kan känna igen mig i mycket av texten av både röster och former som man kan se och känna. hm en tanke som kom kan man känna av och möta andra personers skapande liv i astralvärlden?eller är det bara ens egna skapande former man känner av.

Anmäl
2011-01-31 12:37 #26 av: Aldebaran

nej, man kan känna av andra människors skapande tankar och lidelser.

Det är just därför man skall vara ren i ord, tanke och handling...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-01-31 12:58 #27 av: Loet_old

Har förstått att det har varit någon djupare tanke bakom som jag inte har fått kläm på tidigare.

Ja allt får ju en följdverkan i tankar,ord och handlingar.

 

Anmäl
2011-01-31 15:11 #28 av: retep

Internettan!

Du och jag har ju diskuterat kring detta flera gånger redan och jag kan se att du fortfarande söker och ställer samma frågor. Det lyser igenom att du redan har många svar och en god sanning...även om du inte vågar tro på den.

Därför vill jag till dig igen och till alla, visa på genvägen som tar oss runt illusionen, sinnets, känslan, tanken och intellektets snårskog.

Min tanke nu när jag läst alla synpunkter och kommentarer i tråden. Det är att det är ganska naturligt att det blir mycket funderingar som framförs . Tar vi till oss tanken i #0 och som bl.a. Aldebaran säger om Astralplanet eller känsloplanet...att vi lever och utgår från våra känslor, i hur vi föreställer oss allt detta som diskuteras här och som formar den verklighetsuppfattning vi har.

Då vill jag åter igen påpeka betydelsen av att gå bortom alla dessa tankar och föreställningar. inte bygga sin sanning på Intellektet, på känslan och tankens nivå.
Jag vill inte med det förringa värdet av att diskutera och med hjälp av intellektet söka kunskap och förståelse.

Det finns en anledning till att jag envisas med mina många inlägg om det som är bortom tanken och känslan...i Källan, Varat, Det Transcendentala Medvetandet.
Den anledningen är enkel eftersom jag i så många är använt en teknik som tar mig dit.

Kanske skräms man av tanken på meditation?

Men då kan jag bara säga att det är stora skillnader dem emellan och därför nödvändigt att sätta sig in i vad som är vad, hur och varför.

De erfarenheter jag har av Källan är att jag i mitt eget medvetande ser fröet spricka och där får möjlighet att fånga upp kunskapen direkt då den slår ut.
Att så direkt först få erfara kunskapen i fröform, för att sedan i intellektet omvandla den med intuitionen, känslan och tanken, till en praktisk kunskap och förståelse, det är en avgörande skillnad.

Den är genast uppenbar även om den sedan tar år att omsätta i ökad medvetenhet och uppfattning om verkligheten.

När vi så bestämt säger att kunskapen kommer inifrån och att vi har allt inom oss. Låt oss då ta fasta på det. inte genom att tänka på det utan genom att direkt erfara det!

 

Anmäl
2011-01-31 19:50 #29 av: Gaiatri

Man kan säga att det högre styr det lägre. Den fysiska/eteriska kroppen styrs av och aktiveras av astralkroppen/känslokroppen. begären och aspirationen gör att vi aktiveras fysiskt.

Mentalkroppen styr astralkroppen. Genom intellektet kan man hantera sin astralkropp och astralliv. Tankarna påverkar astralkroppen i en viss riktning. Man bygger tankeformer som är bra eller dåliga. Ju mer kunskap om omvärlden och hur saker fungerar gör att man påverkar känslor i rätt riktning. Rädslor, oro och misstankar minskar med kunskap som man får genom intellektet och mentalkroppen.

Själskroppen/kausalkroppen styr mentalkroppen. Genom att med hjälp av meditation nå kausalt medvetande kan man styra mentalkroppen. Därigenom lyser man upp de föreställningar man har på det lägre mentala planet. Och ser igenom de illusioner man byggt och som vi byggt tillsammans.

Om man är fokuserad i astrallivet och i känslans värld behöver man utveckla det mentala. Är man däremot fokuserad i mentallivet behöver man utveckla kontakt med det högre jaget.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-01-31 20:45 #30 av: Howliten

#28 Nu har jag bara läst #0 en gång och kommer senare ikväll läsa den igen. Sådant ytar ju lite tid att ta in. Har läst dina och andra argument.Men det är en sak jag fastnade på .

Det finns en anledning till att jag envisas med mina många inlägg om det som är bortom tanken och känslan...i Källan, Varat, Det Transcendentala Medvetandet.
Den anledningen är enkel eftersom jag i så många är använt en teknik som tar mig dit.

Vilken teknik är det? Jag har själv mediterat lite efter olika CDspelningar men inte kommit nånvart speciellt. Därför nyfiken på teknik.

Vänligen,


Sanne

Anmäl
2011-01-31 21:34 #31 av: retep

Sanne!

Tack för att du frågar...Tekniken är Transcendental Meditation eller Source Meditation.

TM är originalet och Source motsvarande alternativ.

http://tm-meditation.se/

http://www.skand.org/html/meditation.html

Anmäl
2011-02-01 01:09 #32 av: Moonwing

Fantastiskt bra lättförstått..Tack!Flört

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Anmäl
2011-02-01 14:27 #33 av: Alwyn

Skrev ut detta och läste igårkväll. Toppen! Tack! Det gav många aha-upplevelser. Förklaringar på saker jag själv inte kunnat beskriva/förklara.

Anmäl
2011-02-01 14:43 #34 av: Alwyn

Peter! Kan du förklara vad som skiljer TM från annan meditation? Jag hittar ingen beskrivning av detta utan blir bara skickad till exempel på kurser som kostar skjortan. Inte är det bara rika människor som ska få lära sig meditation heller Tungan ute

Anmäl
2011-02-01 15:14 #35 av: Aldebaran

Alwyn: "blir bara skickad till exempel på kurser som kostar skjortan."  Detta är precis det jag menar med personlig andlighet. Glad

Människor som vill hjälpa andra människor utav den ringa kostnaden av skjortan... "JÄTTE-andligt"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 15:20 #36 av: Alwyn

#35 ok Alde jag förstår det, men det är inte alls vad jag kallar personlig utveckling. För mig finns det en personlig utveckling som handlar om ngt helt annat som du nog förstår.

Anmäl
2011-02-01 15:23 #37 av: Aldebaran

mja, men då är den inte så personlig längre, hursom är du medveten eller omedveten om den så är det lika bra.. Glad

Bara en parantes, nu fortsätter vi med denna tråd...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 15:42 #38 av: retep

TM är en enkel meditationsteknik där instruktionerna du får under kursen lärs ut av lärare som själva har en djup förståelse för den kunskap de lär ut. TM är väl beprövad och dokumenterad under mer än 50 år, med sina rötter i Vedas mångtusenåriga tradition.  I det finner vi en betydelsefull skillnad, i att denna naturliga teknik är helt ansträngningslös och får både sinne och kropp att Transcendera helt spontant. I denna meditationsteknik använder vi oss av ett personligt mantra vars uppgift är att Lugna aktiviteten i tankarna så att sinnet för möjlighet att söka sig till stillheten och Källan inom.

(Detta är endast en kort enkel beskrivning)

Avgiften ger bl.a. många människor i fattiga länder möjlighet att lära sig meditera.

Source meditation har en lägre kostnad, men är i grunden samma teknik

 

Anmäl
2011-02-01 16:31 #39 av: Alwyn

Jag förstår, jag kommer nog aldrig att ha råd att lägga så mkt pengar på en meditationskurs....men förhoppningsvis finner jag en meditationsteknik som funkar bra för mig ändå.

Nu har jag iaf lärt mig att man ska se upp för astralkroppens lurendrejjeri....det ska jag försöka att akta mig för. Frågan är bara hur man vet att info man får under meditation inte kommer från astrala planet som lurar en pga föreställningar? Hur lär man sig se vilken info som kommer från astralplanet?

Anmäl
2011-02-01 17:58 #40 av: Aldebaran

#39  Inte astralkroppen utan astralplanet...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 18:06 #41 av: Alwyn

Men det är ju astralkroppen som tar emot impulserna från astralplanet, men ja jag förstår nog hur du menar. Det är inte kroppen som ljuger, den bara tar emot och sänder vidare.

Anmäl
2011-02-01 18:10 #42 av: Aldebaran

Precis, och utifrån din andliga ståndpunkt tolkar du dessa signaler på just ditt sätt. Kroppen ljuger inte, för den är ju gjord av samma astralmateria som vibrerar runt om...

Det är därför bättre att använda begreppet "min tolkning" än "min sanning" så slipper man många och ånga förklaringar.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2011-02-01 18:41 #43 av: retep

Alwyn!

#0 Börjar med att säga..."Astralvärlden är känslornas och illusionernas värld".

Som jag ser det så är det våra egna känslors lurendrejeri! Den fysiska tillvaro vi lever här och nu är en illusion...intill upplysningen löser upp den...eller döden placerar oss i en ny verklighet.

Även om det är i och genom astralkroppen som känslorna och sinnet uttrycker sig. Så är betingelserna för den annorlunda här på Jorden i vår fysiska kropp.

I efterlivet, i en astral tillvaro är det den kroppen som är framträdande.

Som jag sa i #28 och tidigare, så tillhör känslorna sinnet och den relativa tillvaron, där vårt ego eller jaguppfattning snärjer oss med illusionen.

Med våra känslor och tankar arbetar intellektet med att försöka förstå allt och även det som vi bara kan veta genom att erfara det.

Eftersom du bär med dig astralkroppen, känslorna och illusionen.Kan du bara undgå att bli lurad genom att t.ex. under meditation. Gå bortom sinnevärlden, känslorna och illusionen...till Källan där den rena sanningen finns.

Varje gång du varit där tar du med dig litet av den sanning som gör att du lättare kan särskilja och se vilka känslor och tankar som försöker lura dig.

..........................

När jag började meditera då hade jag inte så mycket i lön, men jag hade motivation och en längtan efter ett rikt andligt liv

Minns att den motivationen, längtan fungerade för mig som en önskan...när jag använde mig ganska spontant av Lagen om Attraktion...långt innan den kallades så.

En månad senare när meditationsläraren åter kom till Helsingborg, då hade jag pengarna...utan att riktigt veta hur de kom. Jag har aldrig saknat en krona av det jag betalade, för en livslång...livets gåva.

Anmäl
2011-02-02 09:59 #44 av: Alwyn

Tack Peter, nu hjälper verkligen. Jag har så många frågor jag skulle vilja ställa dig....var fråga har sin tid antar jag Glad

Kanske kan du slänga ett öga på min dröm-tråd och se om du kan tolka vad orsaken till dedär drömmarna kan vara? Förresten, jag hittar inte din artikel som du talar om ibland. Var finns den?

Anmäl
2011-02-02 11:01 #45 av: retep

Alwyn!

Om du sätter en bock i Law of Attraction i listan Mina Sajter så hittar du den där, del 1&2 (...Kan också lägga in den här...)

Du får gärna fråga när och hur du vill...

 

Anmäl
2014-01-26 01:28 #46 av: ALPHIRA

Dum fundering kanske men jag har aldrig varken förstått eller fått svar på frågan: Vem har så att säga bestämt vilka egenskaper vissa färger symboliserar?

Tänker bara att om någon tycker väldigt mycket om t ex olivgrön färg, symboliserar den färgen något positivt för henne och vice versa.

Skönheten är i betraktarens ögon, så att säga... 

Anmäl
2014-01-26 11:34 #47 av: Tride

Det finns inga dumma frågor, men jag är rädd att det kan finnas dumma svar . . .

Färgerna du frågar efter handlar om gamla traditioner inom Veda, alltså indisk tradition och filososfi,  och nedärvd kunskap, som ofta gått i arv inom samma familj. Samt hoppas jag att detta svar inte är alltför dumt eller missvisande . . . .Vilar huvudet i handen

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2014-01-26 21:08 #48 av: Alwyn

Jag har otroligt svårt för det här med färgerna i auran. Jag har deltagit vid en kurs nu i helgen där vi skulle träna på att se auror....jättesvårt! Jag ser helt enkelt inte dem, men jag kan känna på energier och jag kan kommunicera telepatiskt etc. Får till mig meningar och känslor... Förstår inte varför jag inte kan SE dessa färger som alla pratar om dock. Några tips? (kanske frågan borde ha sin egen tråd....?

Anmäl
2014-01-27 07:09 #49 av: iMrtin

Jag har lite svårt att tro på det här med atomer och all information i #0 får mig att undra varifrån den egentligen kommer, om det stämmer samt om det blir bra. Nån sade att man ska följa efter ett rött ljus efter att man dött. Det tycker jag tyder på att man ska se upp för vad man läser om sånt här. Nån annan skrev att "astralkroppen inte ljuger". Varför kan jag då känna mina egna (ibland dumma) tankar? Och jag antar att det är självklart men inte sett att det har skrivits. Formerna översätter man till människospråk men behöver inte tänka "högt" av nån anledning. Gissar att man inte behöver vart med om kundaliniresning för att uppleva sånt här?

Anmäl
2014-01-27 11:02 #50 av: Tride

jag tror att det är bra om man avstår från att syssla för mycket med tankar kring astralkropp mm och i stort sett leva sitt vanliga liv och göra sitt bästa i alla situationer.Låter kanske lite allmänt och vagt, men jag tror att våra egna grubblerier kan vara förödande ibland. Etiken ser jag som vikigt. Att vara ärlig, att inte döda, att avhålla sig från alkohol och droger. Att vara hygglig mot nästan, som ju också är ett guds barn, och att inte låta sig utnyttjas.

Vi är alla olika utrustade. Någon ser, andra känner etc. Inget är bättre, inget är sämre.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2018-03-07 10:24 #51 av: Gaiatri

Puttar upp denna artikel...

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl