Esoteriskt/Teosofiskt

Reinkarnation och livets oavbrutna sammanhang

2009-02-22 15:47 #0 av: Aldebaran

Det finns en del viktiga detaljer att tillägga om livet efter döden. Vi skall vidare studera hur Karma förser oss med de många möjligheter som vi behöver för att “göra väl”, dvs. fullgöra vår utveckling som människor, och detta är avsnitt i en fascinerande och underbar berättelse. Geoffrey A. Farthing.

 

Vi kan iaktta livsformers tillväxtprocesser. Från delningen av små fröliknande celler och genom många stadier av förökning ser vi hur den enskilda varelsen växer till mognad. Sedan avtar successivt livsenergin i individen tills döden inträder och varelsen som sådan upphör att finnas till. Vi känner till hur de fysiska kännetecknen hos alla organismer, växter såväl som djur, överförs från den ena generationen till den andra, medelst mikroskopiskt små strukturer, gener och kromosomer, som är närvarande i kärnan av varje cell i härkomst-stammen. Man vet att dessa strukturer genom oräkneliga generationer troget överför de karakteristiska kvaliteterna hos en given art. Inom gränserna för de principiella särdragen inträffar med vissa intervall variationer av sekundär natur.

Teosofin lär, att emedan den fysiska förloppsmekanismen med ärvda särdrag sker genom gener och kromosomer, så är det avgörande formmönstret för någonting fastlagt på en högre nivå av tillvaro, vilket vi kortfattat berörde i föregående kapitel. "Mönstren" bildas på den mentala nivån och "formerna" på den astrala nivån. Dessa former fylls med fysisk materia, och detta börjar med materia på eterisk nivå, och går sedan vidare till vanliga gaser, därefter flytande och slutligen fast materia. De slutliga storlekarna hos växter och djur är inom tämligen snäva gränser givna genom dessa "former" eller "mallar". Alla möjliga andra mysterier, som att varför vissa arter inte kan korsas med andra, kan förklaras med begrepp om den avgörande naturen och kvaliteterna hos de skilda livsströmmarna som genom de inre och subtilare områdena av tillvaro kommer in i fysisk existens. Livet med dess särskilda kännedrag och olika mönster som strålas ut från mentala nivåer längs mäktiga, isärgående strömmar leds av elementära intelligenser som själva på sina tillvaroplan utgör aspekter av det Enda Livet och som har sina skilda naturer. När ibland livs-"naturerna" inte är alltför olika kan korsningar mellan individer av olika arter genomföras, och avkomman kan bli början på en ny familj, men ibland är avkomman steril eller utgör på annat sätt oriktig fortplantning.

Det är då värt att notera, att på eterisk och astral nivå finns ett fluidiskt, plastiskt "livs"-medium för var och en av våra otaliga formfamiljer, och det bildar liksom ett kraftfält, något i stil med vad som omger en magnet, och som järnfilsspån anpassar sig efter, när de placeras därvid. Fältet bestämmer t. ex. mönstret för hur kristaller bildas och de ormbunksliknande formmönster som uppkommer när fuktighet fryser på en fönsterruta. Det är viktigt att lägga märke till, att i dessa två exempel tycks det inte finnas något av geners och kromosomernas natur som är i verksamhet, men ändå bevaras den karaktäristiska naturen hos de nya former som uppstår. Inte bara de karaktäristiska formerna bevaras, utan alla andra utmärkande kännetecken och egenskaper också. Vore det då för mycket att säga, att mellan framträdandena av successiva former, så finns på de inre tillvaroplanen något som närmast utgör en kontinuerlig livstråd, opåverkad av tiden, och som löper genom formerna? Mutationer i arvsmassa skulle då inte kunna uppkomma, såvida inte någon föregående modifiering inträder i deras livsfält, ty annars skulle de framkalla avvikelser, hämmade i sin utveckling och fruktlösa. Kan det inte vara så, att radioaktiv strålning, som i sig själv är en manifestation av livsenergi, har förmåga att under vissa omständigheter påverka och förändra detta fält, och därigenom de former som är förbundna med det? Detta är också faktiskt vad som tycks ske.

Vi har tidigare något i förbigående berört lagen om periodicitet som den verkar i ämnen och former. De kommer och går, men deras karaktäristiska liv består. Denna process gäller även för människor, men med en viss väsentlig skillnad. Tidigare har vi sagt att människor är individualiserade. De upplever sig som "jag", var och en med ett särskilt självmedvetande. Detta självmedvetande, "jag-heten", förklarar vi med det faktum, att i den mänskliga eller andliga själen, i motsats till den animala, finns det högre individuella sinnes-elementet, som de två högre kosmiska andliga principerna, tillsammans med Andens vehikel för manifestation, är fokuserat i. Detta egoiska högre mentala medvetande gör det möjligt för människan, att vara medveten om sin "medvetenhet", dvs. om funktionerna i hennes lägre medvetande, med känslor och upplevelser som kan vara objektiva för henne.

Vi har talat om att under dödsprocessen drar sig livsenergin tillbaka ur personlighetens alla vehikler och medvetslöshet inträder, tills dess att den högre mentala nivån uppnås. Där stannade vi, men det gör inte processen. Vi talade om hur de andligt betydelsefulla resultaten av det just avslutade livet blir intagna i den högre sinnesprincipen. De blir då så att säga kondenserade till en sorts minnesrest, en förtätad återstod av nyttiga erfarenheter, och detta genom att de omvandlas till förmågor, anlag, tendenser, osv. De utgör sedan individualitetens samlade karaktärsdrag. Denna intagningsprocess kan inte fortsätta för alltid, lika lite som någon annan Naturens process kan göra det. Den periodiska lagen är alltid verksam. Efter den vanliga människans period av en himmelskt återställande och helande dröm, faller hon så in i medvetslöshet igen, och det följer en period av "drömlös sömn". Införlivnings-processen som föregick den himmelska tillvaron förändrar sig nu till en annan process, "åt andra hållet", som har att göra med "havandeskap". När långt om länge hela innehållet från det förra livet har omvandlats, och efter en väl avpassad viloperiod, då börjar törsten efter fysiskt liv att göra sig kännbar igen, och livscentret blir så att säga energiskt igen. Det magnetiska fältet börjar expandera och dra till sig materia ur de lägre planen för att bilda sina lägre mentala och astrala kroppar. De utmärkande dragen hos "magnetfältet" är resultat, inte bara av det närmast förflutna livet, utan av "balansen" eller summan, av alla föregående liv. Ofullkomligheter i detta fält kommer att manifestera sig såsom obalanser och svagheter i nästa personlighet, och detta genom att de påverkar den nya personlighetens nya mentala och emotionella (astrala) vehikler, som ånyo bildas. När denna havandeskaps-process är fullständig, då är den nya personligheten redo att ta en ny fysisk kropp i besittning. Lagens obevekliga verksamheter börjar nu på fysisk nivå att påverka händelsernas utveckling och - återigen genom "magnetisk attraktion" - får den nya personligheten det slags kropp, de föräldrar och de omständigheter under sina första år, som den är berättigad till, och som kommer att förse den med de vidare erfarenheter som den behöver, samt möjligheter att avlasta sig sina karmiska skulder, skörda sina karmiska belöningar, och med de omständigheter som behövs för att den skall kunna förverkliga vad den har att göra i det nya kommande livet.

För att förhindra allvarliga missförstånd, och för att se på vår brist på minnen från tidigare liv, kan det vara bra att betona vissa punkter. Varför har vi i normala fall inte detta minne? Svaret är kort sagt, att allt vad som bildade vehiklerna för de tidigare personligheternas liv - medvetandets vehikler på de fysiska, mentala och emotionella nivåerna - det skingras under den långa dödsprocessen. Nu skall vi lägga märke till, att emedan vi har lärt oss att i betydande grad vara verksamma i fullt vaket tillstånd i våra fysiska kroppar, så har vi ännu inte lärt oss att fungera självmedvetet på de emotionella och mentala nivåerna av tillvaro, och vi har knappast alls uppväckt vårt medvetandes vehikel på den högre mentala nivån, där vårt medvetande är i ett embryo-tillstånd. Men det är ändå där, på den relativt höga nivån av tillvaro, som intrycken från våra tidigare liv finns upplagrade. Vi har inte tillgång till denna "uppteckning" förrän vi har organiserat vårt högre mentala vehikel, och lärt oss att verka där, med fullt självmedvetande.

Detta gäller generellt, och det betyder inte, att en del kunskap om tidigare liv inte skulle kunna finnas med i vårt vanliga dagsmedvetande, i vissa särskilda fall, med speciella omständigheter, och då kunna upplevas intuitivt eller ses subjektivt. Det kan hända, sådant förekommer, och många kontrollerbara fall har noterats.

De vanliga missuppfattningarna om reinkarnation är de som kan uppstå ur föreställningen att "personligheten" fortlever från liv till liv. Det gör den inte. Den sönderdelas och upplöses. Endast individualiteten, med sina förvärvade, inneboende karaktärsdrag, fortlever. Allt som vid döden fanns kvar av detaljerad fysisk känsla och normal mental erfarenhet skingras, tillsammans med personlighetens vehikler. Men sådana detaljerade erfarenheter förorsakar inte så sällan en viss självupptagenhet. Om vi t. ex. var framgångsrika blev vi stolta (kanske förteget). Om vi misslyckades tröstade vi oss genom psykologiska kompensationer. Antalet berättelser om Cleopatror och faraoner som så många personers tidigare liv kan ha samband med processer av att kompensera sig, och sådant har utan tvivel bidragit till att föra reinkarnationsläran i vanrykte. Ett visst allvarligt tänkande över vad som blir kvar av oss efter personlighetens upplösning är en välgörande övning.

Sanningen när det gäller reinkarnation och Lagens verkningar är långt mera storslagen och underbar, än vad idéerna som vanligen finns om detta skulle kunna få oss att tro. Det är inte att undra över att själva idéerna så ofta förhånas av allvarligt sinnade! Det är emellertid reinkarnation och Karma som kan skänka oss ett verkligt långsiktigt intresse i att leva. Vi själva och våra liv här och nu ses då som blott enstaka erfarenheter i en lång, lång kedja av erfarenheter, var och en med dess tilltagande styrka, och där medvetande och krafter utvecklar sig till en härlighet och fullkomning, som vi ännu inte har drömt om, men som vi är arvtagare till, om vi blott är beredda att arbeta för det.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-22 16:21 #1 av: haltalotta

Det du har skrivit har jag trott på sedan jag var barn och inte kunde läsa. Mina föräldrar har inte pratat eller berättat det för mig och jag berättade det för dem förän jag var i 20-års åldern.

Anmäl
2009-02-22 16:32 #2 av: Aldebaran

Samma har jag...Då verkar du ha det inom dig...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-22 17:56 #3 av: haltalotta

Det är bra att få reda på att jag inte är ensammen. Det har hänt att jag har blivit ifråga satt, så jag brukar inte dra upp det, förutom om jag känner att det är någon som är på samma våglängd.

Anmäl
2009-02-22 18:45 #4 av: Eremitha

Mycket intressant artikel!

Redogör bra för processen, och vad som är vad.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-22 18:55 #5 av: Farwuq

Ha! Samma här. När jag var liten kring de fem, så minns jag att jag frågade min mor när "den och den" åter skulle bli liten.

Min mor visste naturligtvis inte.

 

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-02-22 19:20 #6 av: cillaj

 

Väldigt bra artikel.

förklara ordet " vehikler", hittar inte den i ordboken.

 

Anmäl
2009-02-22 19:51 #7 av: Aldebaran

Kroppar

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-22 19:52 #8 av: cillaj

 

Tack för det.Skrattande

Anmäl
2009-02-22 19:57 #9 av: Aldebaran

#3 Å Nej! Du är långtifrån ensam....Alla (nästan alla) har haft eller har någon form av förnimmelse även den mest utstuderde kritiker har saker i sitt medvetna som han eller hon inte kan/vill förklara.

Men det finns där hos alla...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-23 09:41 #10 av: haltalotta

Tack! Det känns bra att veta. Jag har aldrig hittat något sälle där jag fått bekräftelse på det jag vetat hela tiden, tills jag hittade den här sajten.

Anmäl
2009-02-23 09:44 #11 av: Aldebaran

Då är du välkommen hit...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-23 09:54 #12 av: Farwuq

Välkommen Haltalotta.

Glad

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-02-23 09:57 #13 av: Aldebaran

Titta runt lite på denna sajt.. Har finns en hel del artiklar som kan vara intressanta för dig....

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-23 10:41 #14 av: [Mariann]

#10 Många upplever det så när de stöter på det esoteriska, att man vet det, men aldrig läst det förut... och nu får man bekräftelser på bekräftelser Cool

glöm inte också att det finns en mängd böcker där man kommer ännu djupare kommer in i förståelserna. lite har vi ju i boktipstråden och kika också Tibetanens bokfond, där finns mycket och läser du danska rekommenderar jag Asger Lorentsen som studerat Bailey i 30 år minst och är ofta inbjuden som undervisare på Seven Rays University.

Glad

Anmäl
2009-02-23 11:47 #15 av: haltalotta

#11, #12 Tack!

# 13 Tack för tipsen. Jag har börjat att läsa här på sajten och sedan får jag börja att läsa böcker.

Anmäl
2009-02-23 17:10 #16 av: [Hukanson]

Får man ställa frågor på innehållet ?

När kommer livsanden till fostret ?

Blir fostret ett med den Elementära Intellgensen ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-23 17:23 #17 av: [Mariann]
Nedan hämtat ur artikeln eteriska nätverket och den ligger just nu i Läsvärt rutan.
Den osynliga processen i livmodern

När äggcellen befruktats genomgår den en osynlig process i livmodern. Själen sänker ner sin livstråd som fästs i den befruktade äggcellen. En ström av ren livsenergi genomströmmar och omsluter nu äggcellen, och livsenergin sprider sig ut i ett lysande energinät och skapar därmed den eteriska energistruktur som tar formen av ett människofoster. En liten lysande skepnad av ett barn, framtonar i och omkring den befruktade äggcellen.

 

Atomernas svängningar drar till sig stoff

Livsenergin strömmar in i den fysiskt permanenta atomen, som fäster i hjärtregionen i ryggen mellan skulderbladen på fostret. När detta sker börjar den permanenta atomen att sända ut sina svängningar till omgivningen. Det stoff i kvinnans livmoder som vibrerar på samma frekvens som den permanenta atomen sätts i svängningar, börjar dra till sig och anta form. Och den första genomskinliga formen börjar nu visa sig.

Anmäl
2009-02-23 20:06 #18 av: [Hukanson]

Vilket underbart svar Mariann , ser framför mig hur livsanden knyter samman med dna fabriken och ger modern en healing samtidigt . Tillvaron är ett ständigt pågåended mirakel !

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-02-23 20:28 #21 av: szirius

ett medium har sagt till en vän att själen kommer ner först i v 12Förvånad.Detta fick henne att "klara av" att göra abort.Själv ställer jag mig väldigt frågande till detta...alltså till när själen inkarnerarObestämd

Anmäl
2009-02-23 21:16 #22 av: Farwuq

Jag tror att den fastnar permanent först vid födelsen.

 

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Anmäl
2009-02-23 21:24 #23 av: Aldebaran

Jag har hört att det är under den senare delen av graviditeten som den fysiska kroppen blir "befolkad"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.