Esoteriskt/Teosofiskt

Födelsens mirakel

2009-03-12 18:03 #0 av: Eremitha

del 1 av 3. En unik, klärvoajant studie av hur barnets kroppar formas i livmodern, förmedlad av Geoffrey Hodson. Utdrag ur boken Födelsens mirakel (The Miracle of Birth 1936)

Baby Ilse KleynCrop.jpg

Baby
målning av Ilse Kleyn

 

Geoffrey Hodson är en av 1900-talets mest kompetenta klärvoajanta begåvningar. Hans klärvoajanta forskning utmärker sig bland annat av att han hade ett ömsesidigt samarbete med den etablerade naturvetenskapen.

Geoffrey Hodson's klärvoajanta skildring av ett fosters andliga och materiska utveckling är helt enkelt epokgörande. Han följer det fysiska fostrets utveckling i den gravida moderns mage, och ger en detaljerad beskrivning av uppbyggnaden av fostrets eteriska, astrala och mentala kroppar - och inte minst det stora ögonblick då själen tar sin boning i den fysiska kroppen.

Födelsens mirakel intar därför en helt unik plats i den esoteriska litteraturen, då det är första gången som en högklärvoajant forskare har undersökt och beskrivit hur det mänskliga fostret utvecklas i kvinnans livmoder, sett ur esoterisk synvinkel.

(Ur boken Födelsens mirakel av Geoffrey Hodson,
inledning av Hardy Bennis)

 

Den mentala kroppen i fjärde månaden

 

I fostrets fjärde månad såg den nya mentalkroppen nästan helt färglös ut, hade svaga konturer och en närmast oval form. Ett svagt färgspel gav en antydan om kulörer på ytan. I fostrets inre kunde man skymta mycket svaga, ljusgula, gröna, rosa och blå skuggor med violett omkring den översta delen. Skuggorna var så svaga att de snarar var antydningar än egentliga färger - det var skuggor som förebådar en ny mentalkropps särprägel.

Partiklar som mentalkroppen sattes samman av rörde sig snabbt, och man kunde bara ana otydliga kraftcentra på ytan. I det inre fanns en skuggaktig mänsklig form, där centra och blivande chakran kunde anas. Chakrana i huvudet var ganska utvecklade, särskilt "brahmananda" (ett chakra i huvudet som i yogatraditionen kallas det nionde chakrat), där det verkade som om det oavbrutet strömmade en kraft genom ett hål i hjässan. De blivande hals-, hjärt-, solarplexus- och rotchakrana kunde också anas. Bara huvudchakrana uppvisade någon form av högre aktivitet, men inte ens de tycktes ännu uppfylla sina slutliga funktioner som chakran.

Själen arbetade hela tiden hårt med sin kropp, lät kraft strömma över den och försedde dess atomer med särskilt vibrerande kraft. När det rör sig om en mer utvecklad själ, finns det i hög grad en medveten kunskap förbunden med dessa processer. Den utvecklade själen har en mycket klar idé om arten på den kropp den har användning för, och uppvisar generellt en mycket stark beslutsamhet för att uppnå det.

Den generella bilden av den späda mentalkroppen visade vid föreliggande tillfälle en opaliserande, oval bubbla med ett hål i toppen. Genom detta hål försiggick en konstant växelverkan av krafter som liknade en ström av strålande, färgade ljuspartiklar. I mitten av denna bubbla befann sig den skuggaktiga människoformen, och den nedströmmande kraften passerade in i toppen av huvudet.

Kausalkroppen, den kropp där den inkarnerande själen permanent hör hemma, var mycket större än den nya mentalkroppen vilken den delvis tog  upp i sig själv på så sätt att den översta halvan av mentalkroppen smälte samman med den nedersta halvan av kausalkroppen. Själens påverkan tycktes strömma ner till den översta delen av mentalkroppen, som beskrivs ovanför.

Hela fenomenet omgavs av ett bländande och glittrande ljus som tilltog i styrka i kausalkroppens mitt. Den nedströmmande kraften höll mentalkroppens atomer i konstant rörelse, och när den kolliderade med den materia som mentalkroppen var formad av skapades en virvel som ny materia oupphörligt drogs emot. Denna virvelrörelse förstörde dock inte den generella formen, den förblev oval som tidigare beskrivet.

Även om den mänskliga formen var synlig inne i ovalen ska man inte föreställa sig en fördjupning, utan snarare en fast och genomskinlig massa av materia i snabb rörelse. Varje atom i kroppen passerade genom virveln och den nedströmmande kraften som skapade den, och blev magnetiserad av den, glödde klarare, för att därefter gradvis mista lite av glöden när den strömmade vidare till andra delar av mentalkroppen. Färgerna i nedströmningen tycktes variera, och detta antydde att själen medvetet byggde in bestämda egenskaper och magnetiserade sin mentalkropp med särskilda vibrationer.

Det var en konstant växelverkan mellan barnets växande mentalkropp och moderns mentalkropp. Förbindelsen mellan dem verkade på så sätt att det kom stabilitet och sammanhang till den nya kroppen, medan barnets glans och aurans friskhet å sin sida gav moderns mentalkropp en större klarhet. Det var intressant att jämföra den relativa fasthet och styvhet i den gamla mentalkroppen, med det i högsta grad elastiska och flytande tillståndet i den nya.

Utanför detta område såg man åtskilliga änglar (devor). En ängel arbetade på den mentala nivån och hade kommandot över uppbyggandet av de tre kropparna (mentala, emotionella och fysiska), och en annan av mer underordnad karaktär arbetade på den emotionella nivån. Den mentala devan tycktes utöva en beskyddande påverkan genom att bara tillåta att en bestämd vibrationshastighet nådde fram till den nya mentalkroppen från den yttre världen. Devan arbetade som om den hade fullständig kunskap om den påverkan som fanns från tidigare inkarnationer, och som modifierade växten och formandet av de nya kropparna - både den mentala, den emotionella och den fysiska.

Några av den inkarnerande själens personligheter i tidigare inkarnationer var synliga i ängelns aura. En av dem såg ut att ha varit man under den elizabethanska epoken, och det såg ut som om det nya livet skulle bli en fortsättning av arbetet och utvecklingen från den inkarnationen. Grupperade runt om denna bild av en tidigare fysisk kropp fanns från samma period otaliga andra former av män och kvinnor, vilka sannolikt representerade de människor som själen hade karmiska band till. Några av dem log, några var hotfulla och andra verkade ointresserade. Deras attityd och uttryck visade troligtvis de karmiska relationer som fanns mellan dem och den själ som var på väg ner i inkarnation, och som nu studerades. I nivå med kausalkroppen fanns en annan stor ängel som hade assisterat i den tidigare inkarnationen, och därför kände till själens tidigare liv och karma. Den vidarebefordrade de delar av karman som skulle utvecklas i det kommande livet, till sin broder på den lägre mentala nivån.

Med sådana förutsägelser och vägledningar fortsatte utvecklingen av den mentala kroppen. De underordnade devorna kunde bäst liknas vid personer som sörjer för att hålla ett stort lägerbål brinnande genom att förse det med frisk materia. Denna nya materia gick in i cirkulationen i mentalkroppen som tidigare beskrivet, och efterhand som den passerade virveln blev den specialiserad av själen.

På detta tidiga stadium av inkarnationsprocessen ser det inte ut som om själen fullt ut har tagit mentalkroppen i besittning, även om den redan är mycket aktivt sysselsatt med att konstruera den. Den skuggaktiga formen i dess inre var till en viss grad uttryck för dess medvetenhet, och den hade så smått börjat använda den som en sådan.

 

BrandXPictures.jpg

Bild: Brand X Pictures

Den emotionella kroppen i fjärde månaden

Arbetet på det emotionella planet bestod för ängeln i ledningen huvudsakligen i att skapa den bästa möjliga kroppen under de karmiska och miljömässiga betingelser som förelåg. Kännedomen om den karmiska situationen vidarebefordrades till denna ängel från ängeln på mentalplanet, inom ramen för vad relationen mellan planen tillät. Ett visst spelrum var tillåtet, och ängeln tog hänsyn till varje gynnsam prenatal omständighet och varenda välgörande påverkan av inkarnationsprocessen, för att på det sättet mildra verkningarna från tidigare liv och för att förbättra emotionalkroppen.

Denna ängel tycktes inte själv delta i uppbyggnaden av kroppen. Det överläts, som vi senare ska se, till de lägre naturandarna.

Ängeln vakade över den växande emotionalkroppen med ett dedikerat, moderligt förhållningssätt, och beskyddade den så långt det var möjligt mot all ogynnsam påverkan. Den lät sin egen magnetism inverka fritt på den växande formen och delade i stor utsträckning sin egen levande livskraft med den. Till exempel inneslöt den till och ifrån den lilla astralkroppen i sitt inre genom att svepa sin aura omkring den och böja sitt huvud ner över den, som för att beskydda den fullständigt från alla håll.

Denna ängel utförde sitt arbete med en vetenskaplig inställning, och även om den kände stor glädje över arbetet och upplevde stor ömhet för barnet, var dess mentala attityd ett uttryck för ett välövervägt bruk av olika krafter med syfte att skapa ett tydligt resultat. När omgivningarna frambringade särskilda andliga energier, som till exempel när modern deltog i en gudstjänst eller någon annan form av andligt möte, absorberade den så mycket som möjligt av denna energi. Därpå omslöt ängeln den växande astralkroppen på ovan nämnda sätt så att energierna verkade på och i den, och magnetiserade den också så att alla oönskade karmiska tendenser motverkades. Med detta skapade den ett tillstånd som gjorde det lättare att respondera på högre vibrationer och mindre på lägre.

Vid ett tillfälle hade båda föräldrarna under flera år praktiserat dagliga meditationer. Detta visade sig vara ovärderligt, och ängeln drog största möjliga fördel av det. I de tätt befolkade delarna av storstäderna bestod ängelns uppgift mest i att beskydda fostret och dess astralkropp mot oönskad påverkan. På ställen där den psykiska atmosfären är mycket skadlig, tillkallar ängeln en eller flera av sina bröder för att assistera detta arbete.

Ängeln är i stånd att generera en direkt inverkan på den eteriska och den fasta fysiska kroppen. Därför kan den, inom själens karmiska ramar, minska verkningarna i händelse av att modern skulle råka ut för en olycka eller för oönskad påverkan från omgivningen. Om modern till exempel utsätts för chock, kommer ängeln dels att kunna isolera fostret från modern på det tidigare beskrivna sättet, och därmed minska verkningarna av en för nära växelverkan. Ängelns huvuduppgift är dock att låta sin egen pulserande livskraft verka i och genom de kroppar som den har med att göra.

Barnets astralkropp synes vara innesluten i moderns astralkropp, och vid det tillfälle som dessa beskrivningar är hämtade ifrån intog den i femte månaden en position som motsvarar utrymmet mellan den översta tredjedelen av låret och den nedersta delen av revbenen. Den såg ut att ligga i ett snett kroppsläge i en 45 graders vinkel i förhållande till moderns kropp. Den översta polen var i den vänstra sidan. Utseendemässigt var den som en liten oval omkring 30 centimeter lång, färgen var nästan vit och hade en särskild utstrålning. Inne i den kunde man svagt se en miniatyrform av en människa, som på detta stadium bara delvis hade fasta konturer.

Strömmen av själens liv kunde man se gå in i den astrala kroppen genom hjässan och ner till huvudcentrat. Den hade ännu inte gått längre ner än till en punkt som motsvarar mitten av huvudet, där den utvidgade sig till en sfär. Därifrån utgick något neråt, som liknade en rottråd. I femte månaden hade denna nått så långt som till halsen, där den syntes öppna sig till en trefaldig förgrening, inte till en sfär. Förgreningsprocessen lyste som guld, och allt eftersom den sträckte sig längre ut i kroppen skapades där ett nätverk som gradvis spred sig och flätades samman i takt med att uppbyggnaden av kroppen framskred.

Den centrala astralformen hade en rumslig relation till den fasta fysiska och den eteriska kroppen, vilka den genomträngde och omslöt. Den astrala och eteriska permanenta atomen befann sig vid denna period inne i den första utvidgningen av själens nedströmmande livsström, det vill säga huvudcentrat, vid en punkt som också var centrum för fostrets fysiska huvud.

Det verkade som om moderns aura hade svårt att tränga in i barnets aura. Även om där fanns en viss sammansmältning flöt moderns emotionella kropp runt på yttersidan av barnets, och ökades kännbart i storlek i närvaron av den kontinuerligt växande formen inuti.

uljud.jpg

Ultraljudsbild

 

Naturandars arbete iakttaget

under fjärde månaden

Fostret hade del i moderns fysiska prana, som vid denna tidpunkt generellt strömmade genom det utan klart avgränsade banor. Den största mängden drogs ur moderns solar plexus till en motsvarande punkt hos fostret, varifrån det fritt strömmade ut i hela formen. Där fanns dock en mindre koncentration av prana i fostrets huvud, men mjältchakrat var inte aktivt vid denna tidpunkt. Fostrets närvaro i moderns kropp ställde naturligtvis stora krav på hennes vitalitet. Hon var dock i stånd att absorbera en proportionellt större kvantitet prana.

De eteriska naturandarna levererade också en del vitalitet varje gång de avlagrade den eteriska materien i den större formen. (Detaljerade beskrivningar av denna process finns i Geoffrey Hodson's böcker The Kingdom of Fairie - Fairies at Work and at Play och The Kingdom of the Gods.) Detta absorberade de under den period då de samlade material. Processen fick deras små kroppar att stråla och utveckla sig, och fostrets eteriska dubblett hade likaledes en utstrålning också I det område som partiklarna och vitaliteten fördes till.

De uppbyggande naturandarna var synliga inne i livmodern på det astrala planet, där det såg ut som om de arbetade. Vissa stunder liknade de små glimtar av strålande ljus, och andra stunder färgade punkter som snabbt rörde sig omkring och uppvisade stor aktivitet.  Ljuspunkterna hade var och en ett mer lysande centrum på kanske en sjättedel av 2,5 centimeter i diameter, omgivet av en aura av strålande färger ungefär tre gånger så stor som centrumet.

De uppbyggande naturandarna absorberade också materia utifrån, omskapade den och förde den in i fostret. Denna absorbering ägde rum i det fria rummet i och omkring livmodern, där de fångade upp och absorberade den inkommande materien och förde den till fostret tillsammans med en cirkulerande kraft. Materien genomgick sedan en omdaningsprocess som var analog med matsmältningsprocessen.

När denna process varför avklarad vände naturandarna tillbaka till fostret, sjönk in i det och avlagrade därefter det nya materialet. Hundratals av dessa små väsen var i arbete - alla med samma utseende, och alla använde samma metod. All inkommande materia passerade dock inte genom dem. En del av den användes direkt så som tidigare beskrivet, medan annan materia lagrades upp i livmodern och förblev där till dess att naturandarna senare omskapade den och byggde in den i fostret.

Man kunde höra en tydlig musikalisk ton i närheten av livmodern på det astrala och det eteriska planet. Den lät som ett behagligt surrande, ungefär som det man hör i närheten av en bikupa. Ljudet kom primärt från den permanenta atomen, och då fostrets eteriska kopia och naturandarna som arbetade med den vibrerade på samma sätt, var livmodern fyllde med detta eteriska ljud.

Denna vibration hade både en formskapande och beskyddande inverkan. Den påverkade konstant den spirande kroppens fason, och upprätthöll samtidigt innanför sin inflytandesfär ett tillstånd som endast harmoniska vibrationer och "avstämt" material kunde tränga in i.

del 2

Hämtat från Visdomsnettet

Översatt från danska av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-03-12 22:49 #1 av: [Hukanson]

Men hu Eremitha vad du har arbetat och satt över . Vad bra att vi får hjälp att förstå danskan . Det är ju av centralt intresse att esoteriskt förstå den process som knyter samman mentalkropp och astralkropp med den levande bioorganismen . Hur mäktigt sker inte tillblivelsen av den nya människoindividen genom de tre kropparnas olika arbeten . Den eteriska livsanden innehåller det mönster , det ritningsschema som håller kroppen i gestalt genom hela livet och över på andra sidan . 

Vad spännande att så många änglar och naturandar är verksamma i detta mirakel att en ny inkarnation sker på jorden . Hur viktigt är det inte ochså för modern och fadern att det förlöper väl !

En undring som kommer upp är hur mycket barnmorskorna är utbildade att förstå - det kanske skulle vara bra ?

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-13 08:35 #2 av: Eremitha

Tack, Hukanson Glad.

Jag blev väldigt fascinerad av den här texten så det bara flöt på.
I maj väntar jag "bonusbarnbarn", så det ligger nära just nu.
Är inte själv klärvoajant, men när jag läste denna beskrivning kändes det som om sanningen landade inom mig - "yes, så här är det".

Att varje liv faktiskt är en aktiv skapandeprocess med flera andra väsen inblandade, och att människolivets danande dirigeras av själen, är verkligen viktigt att förstå. Dagens barnmorskor är väldigt duktiga på att stötta (inte styra) och göra rätt insatser, men just den här biten tror jag inte många anar. Än.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-03-13 12:48 #3 av: attvaraellerintevara

Mycket djup och stark artikel,ska läsa den mer och mer,gång på gång/ Tacksam AstridFlört

Anmäl
2009-03-13 13:29 #4 av: cillaj

 

Mycket intressant.

Tack för att du lägger ner tid på att översätta, den här artikeln var väldigt lätt att förstå för en oinvigd.

Cilla.

Anmäl
2009-03-13 15:12 #5 av: [Mariann]

Ja den är underbar och vi alla ser fram emot del 2 o 3....

Anmäl
2009-03-13 15:20 #6 av: [Hukanson]

Å GRATTIS till ditt välförtjänta bonus-barnbarn !  Må lyckan stråla över ett långt och prosperande liv !

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-13 21:41 #7 av: Eremitha

Tack igen, Hukanson!! Skrattande

Vill bara påminna om att vi är många som bidrar till översättandet av texter här på sajten, och att det är roligt att få vara med och göra det.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-03-16 13:44 #8 av: gyllenehjartljuset

Intressant läsning, ser åxå fram emot del 2 och 3. Tack och lycka till med den kommande bebisen.Skrattande

Anmäl
2009-03-16 22:03 #9 av: szirius

# 1 Det är ju inget de får läsa om på barnmorskeutbildningen direktFlört men det finns alltid ett antal barnmorskor på varje arbetsplats som har intresse i det "osynliga, magiska" kring detta. Barnmorskor som jobbar på ABC och hembarnmorskor har ju tex en helt annan kontakt med kvinnan, barnet och det naturliga förloppet, de följer lagar som är osynliga för en icke-kunnande( eller icke-existerande enligt dem som hellre vill använda tekniska prylar - min mor är barnmorskaFlört som alltid hävdat bestämt att det är dåligt för moder och barn i en "högre mening" att man börjat köra över och manipulera de naturliga förloppen så mkt.Hon har fnyst åt ctg-apparater och kört på med sin tratt,i stället tittat i kvinnans ögon och lyssnat på hennes ljud osv.. jordemödrars kunskap som långsamt försvinner...)

Anmäl
2012-02-22 16:10 #10 av: Gaiatri

Puttar upp!

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.