2. Döden - det stora äventyret

7. Döden - det stora äventyret

2009-02-20 14:18 #0 av: Eremitha

Astralplanet är den värld som ligger närmast den fysiska. Det är dit vi först kommer efter döden. Vad möter vi där?

 

Astralplanets invånare

 

En upptäcktsresa in i de inre världarna
- i känslornas egen värld.

Upplevelserna på denna inre resa
varierar från människa till människa.

(Alice Bailey: Döden - det stora äventyret 5:8)

 

Den inre resan

I denna del av artikelserien ges möjlighet att följa med på en upptäcktsresa in i de inre världarna. Upplevelserna på denna inre resa varierar naturligtvis från människa till människa och därför är det bara möjligt att ge en generell beskrivning. Men dessutom kommer vi att göra uppehåll vid intressanta punkter under vägen, beröra särskilda  företeelser och stora avvikelser, och beskriva de väsen som uppehåller sig i dessa världar.

En del av astralplanets invånare är människor, för resan är densamma som varje människa upplever när hon lämnar den fysiska kroppen och påbörjar färden tillbaka till själens värld. Det finns djupare inre världar än själens värld, men dessa världar och medvetenhetstillstånd faller utanför vårt ämne.

Ankomsten till astralplanet markeras av mötet med skyddsängeln och tillbakablicken, och här har den "döde" en upplevelse av ett obeskrivligt klart medvetande, och att tiden inte existerar. Allt ligger uppenbarat - dåtid, nutid och framtid - i ett nu.

Det verkade äga rum efter att jag hade sett mitt liv passera revy för min inre syn. Det kom för mig att jag plötsligt förstod allt, hade inblick i all kunskap - i allt, ända tillbaka till den första början och vidare fram i all evighet - att jag för en sekund kände till alla de olika tidsåldrarnas hemligheter, förstod meningen med universum, stjärnorna, månen - med allt.

Raymond A Moody: Mera om livet efter livet, s 16

 

Frihet i tankeförmågan
Skillnaden mellan den fysiska tillvaron och den astrala är mest utpräglad i tankeförmågan, som är starkt präglad av frihet och förmåga att föra idéer och ideal ut i praktiken. En fond av oändligt vetande står till vårt förfogande. Resultatena av en veckas arbete i den fysiska världen kan uppnås inom loppet av en timme på astralplanet. Bön och meditation blir vetenskapliga processer, eftersom resultaten blir synliga under tiden för utövandet.

Verkligheten är ett känslotillstånd
Vi rör oss nu in över den imaginära gräns som avskiljer det fysiska livet från det astrala. Vi träder in i den astrala tillvaron, som varierar från människotyp till människotyp. Astralvärlden är begärens och känslornas egen värld. Människan har kastat av sin fysiska kropp, lämnat den fysiska världen, och befinner sig i känslornas astrala värld i sin astralkropp, eller känslokropp. Den egentliga astrala tillvaron kan nu ta sin början.

Astral1.jpg

Mottagande av familj och vänner (kanske sovande)
Några människor glider omedelbart in i en form av omedvetenhet, som vanligtvis varar i högst 36-48 fysiska timmar. Hur vi vaknar upp och var, är individuellt. När vi vaknar tas vi emot av astrala hjälpare, döda vänner eller familj. De som tar emot oss behöver inte vara fysiskt döda. Ofta lever de fortfarande på jorden, de har fysiska kroppar, och deltar i hjälparbetet medan de sover.

Gamla vänner känns igen ögonblickligen och omisskänligt. De har sett den framskridande upplösningen och står redo att ta emot den nyss ankomne och bjuda välkommen. Igenkännande är inte avhängigt av kännedom om fysiskt utseende. Det är på ett annat sätt så det är möjligt att direkt känna igen varandra, hur den bestämda formen än ser ut. Det är ett slags själsligt igenkännande som gör det nästan omöjligt att ta fel.

Omgiven av känslor
Det är en annorlunda värld som möter oss. I det fysiska livet är allt som omger oss fysiskt. Alla former är skapade av fysisk materia, och vi upplever dem med hjälp av våra fysiska sinnen. Verkligheten är fysisk.

Samma principer möter vi på astralplanet. Allt som omger oss på känslornas plan är känslor plus tankar. Tankekroppen (mentalkroppen) och själskroppen (kausalkroppen) ligger ju fortfarande inom och utom känslokroppen. Den mest karakteristiska verkligheten på känsloplanet är därför känslotillståndet. Vi är omgivna av vårt eget och andras känslotillstånd och deras verkningar i andra världar. Detta ska vi titta närmare på, men inledningsvis vill jag ganska kort skissera astralvärlden.

Vi är mer vakna och vitala
I den astrala världen är vi väsentligt mer vakna och medvetna än i den fysiska världen. Förklaringen är att vi använder en stor del av vår psykiska energi till att röra de tunga fysiska partiklarna i kroppens nervsystem och cellstrukturer. Denna energi har vi nu till förfogande i de inre världarna, och därför är vi mer vitala, mer kännande och mycket mer uppslukade av våra känslor och tankar i denna värld. Den astrala världen är snabb, levande och vital.

De första intrycken i den astrala världen
Låt oss nu försöka skapa oss en bild av de första intrycken i astralvärlden.

Tre astrala grupper:

1. Fysiska formers astrala motsvarigheter

2. Elementalformerna - astrala former som skapas av medvetenhetsyttringar som varje levande väsen uttrycker

3. Planetariska uppteckningar (Akashakrönikan, "astralljuset") - en noggrann registrering av allt som sker i den astrala världen


1. Fysiska formers astrala motsvarighet
För det första möter vi alla fysiska formers astrala motpart. Det är inte bara människor som har astralkropp. Alla former har astralkroppar. (Mineraler har också ett känsloliv, för mineralen har förmåga till kännande.) Dessa astralkroppar skapar en noggrann avspegling eller kopia av den fysiska världen. Astrala människor kan varken se eller kommunicera med den fysiska världen. De två världarna är åtskilda, men de kan ändå förhålla sig till den fysiska världen på grund av denna astrala motsvarighet av det fysiska.

Den astrala världen är markant annorlunda. Den är mycket mer färgstrålande. Den är dessutom självlysande. Självfallet ser vi solen liksom i den fysiska världen, men vi uppfattar inte solen som källan till ljuset på samma sätt som i den fysiska världen. Den astrala världen lyses upp av solen, men den är dessutom självlysande. I det gamla Egypten hade man en manual för de döda som vi idag kallar Den egyptiska dödsboken. Titeln är emellertid felaktig. Riktigt översatt heter den Boken om att träda in i ljuset - och baserat på de andevetenskapliga upplysningarna om astralljuset förstår vi varför.

Astral2.jpg

2.  Elementalformerna
I den astrala världen är konstgjorda former långt mer dominerande än i den fysiska världen. Där finns ett underligt hav av evigt skiftande elementalessens - alltså astralvärldens motsvarighet till mineralriket i den fysiska världen. I den fysiska världen kan vi lätt skilja på konstgjorda och naturliga former. Vi kan exampelvis enkelt se skillnad på en människa och en staty av samma människa. På astralplanet är det mycket svårare, för varje tanke och känsla skapar direkt en levande form.

Dessa former är sammanhängande strukturer som reagerar på minsta medvetenhetspåverkan, som varje levande väsen uttrycker. Och det är ju inte bara människor som har medvetenhetsyttringar. Det finns känslor i alla väsen - och det finns spirande tankeverksamhet i många andra väsen än i människan. Reaktionen från elementalessensen består i att det skapas en tillfällig form som liknar det tillsånd som har framkallat formen. Den är självfallet tillfällig, men absolut verklig så länge den är där.

3. Planetariska uppteckningar
Slutligen har vi i astralvärlden de så kallade planetariska uppteckningarna - naturens minne - eller Akashakrönikan, som den också kallas. H P Blavatsky kallade den för astralljuset.

På första, eller översta, underplanet i vardera inre värld - alltså i de lättaste materieslagen i varje region i de inre världarna - finns en noggrann registrering av allt som har skett i världen i fråga. Denna registrering är mycket verklig och väldigt precis - närmast som en filmupptagning. Akashakrönikan är därför nära förbunden med begreppet karma.

Akashakrönikan på astralplanet inrymmer en registrering av allt som har hänt i den astrala världen. I den fysiska världen berättar historien om fysiska händelser, men här har vi den emotionella världshistorien. Allt som levande väsen har känt och begärt i förbindelse med världshändelserna, är registrerat här. Begivelserna har förekommit, men de är i hög grad färgade av de emotionella tillstånd som kom till uttryck i förbindelse med skeendena.

Om vi utgår från vårt eget känsloliv så vet vi hur förvirrade och kaotiska sådana upplevelser är. Det är också orsaken till att läsning av Akashakrönikan är väsentligen mer oprecis i den astrala världen än i den mentala världen. I den mentala världen rymmer Akashakrönikan en avspegling av de tankar som har tänkts, men det återkommer vi till.

 

Illusionsplanet

Det hela upplevs som levande, färgsprakande bilder, som är mycket verkliga. De är emellertid sammanblandade i förvirring. På grund av detta är det mycket svårt att skilja ut vad som är vad i den astrala världen. Det är därför inte konstigt att de människor som har utforskat astralplanet - som till exempel den teosofiske forskaren C W Leadbeater - kallar planet för "illusionsplanet".

Orsaken är att det är svårt att orientera sig på astralplanet. Mycket svårare än i den fysiska verkligheten. För vad är levande väsen, bilder och föreställningar, längtan och drömmar? Vilka former rymmer en levande livsenhet? Vad är en tillfällig tankeform?

Klärvoajanta ser både känslor och tankar
Vi börjar förnimma hur svårt det måste vara för en klärvoajant att urskilja astrala begivenheter. Det betyder emellertid inte att den klärvoajante, som endast är i stånd att uppfatta den astrala världen, uteslutande registrerar människors känsloliv. De former som skapas genom våra tankar, binder emotionell materia till sig så att tankeformerna avspeglar både tankar och känslor. Det är vad som i den andliga vetenskapen kallas astro-mentala former. Med hjälp av astral klärvoajans är det därför möjligt att avläsa något av tankevärlden - men inte den del av tankevärlden som inte har väckt känslor.

Astral3.jpg

Osjälviska tankar är osynliga på astralplanet
Om en människa tänker en osjälvisk, andlig tanke som inte väcker känslor, kommer den att vara osynlig i den astrala världen. Den sätter inte emotionalmaterien i svängning, och drar därför inte till sig astral materia. Osjälviska tankar är något som förekommer mycket sällan, men det illustrerar principen:

... det astrala planet har ingen verklig existens, utan är en illusorisk skapelse av människosläktet. Från och med nu kommer astralplanet långsamt att förvandlas till en döende skapelse [...] och i den sista perioden av mänsklighetens historia (den sjunde rotrasen) kommer det att upphöra att existera. Så är inte fallet idag. [...] Det håller fortfarande de många människor som dör "fångna", eftersom deras väsentliga reaktion på livet är begär, önsketänkande och emotionellt tänkande. Detta gäller fortfarande för den stora majoriteten. Det astrala planet uppstod under den atlantiska perioden. Den mentala medvetenheten existerade då praktiskt taget inte ...

Alice A Bailey: Esoteric healing, s 451f

 

Fysiska vanor skapar astrala betingelser
Vår astrala tillvaro är helt och hållet avhängig av oss själva. Om vi har varit mycket emotionella och materialistiska i det fysiska livet har vi skapat en stark bindning till det fysiska livet och dess möjligheter till begärstillfredsställelse, och denna bindning skapar betingelserna för det astrala livet. Om vi däremot har levat ett mer osjälviskt och andligt liv och har undgått att låta oss styras av våra känslor och begär, kommer den astrala tillvaron att vara fri på motsvarande vis.

Exempelvis kommer människor med kraftiga beroenden av alkohol, narkotika, rökning eller andra stimulantia, att binda sig själva till astralplanets nedre regioner under en lång period, och det kommer att vara en smärtfylld upplevelse. Orsaken är att det inte finns någon möjlighet att tillfredsställa dessa ingrodda begär på astralplanet. Samtidigt befinner vi oss på känslornas eget plan, där vi inte har den fysiska kroppen för att dämpa de begärsimpulser som nu fritt genomströmmar oss. Känslomässiga upplevelser är därför mycket kraftigare än i den fysiska tillvaron, och avvecklingen av dessa beroenden kommer att vara mycket obehaglig.

Överväger besättelse
Människor som vaknar upp i den astrala världen och konstaterar att de inte längre kan använda kroppen för att hämningslöst tillfredsställa drifter och begär, blir rasande och försöker kanske att besätta en fysiskt levande människa med motsvarande laster. Eller också uppsöker de den fysiska världens astrala motparter i ett förtvivlat försök att fortsätta de tidigare utlevelserna. Många låser fast sig själva i de nedre regionerna under villkor som är lika varierande som våra böjelser.

Detsamma gäller människor som är uppfyllda av personligt hat, aggressioner, sorg eller andra isolerande, emotionella tillstånd. Eller människor med en onaturligt stark fokusering på det sexuella, ett starkt matbegär etc. Dessa emotionella tillstånd kommer först under långa perioder att hålla fast emotionella och materialistiska människor på de lägre astrala underplanen.

Människor som dör med många oavslutade uppgifter eller starka familjerelationer, kommer ofta att söka sig tillbaka till de efterlämnade, och försöka visa att de fortfarande existerar. Om de efterlämnade samtidigt sörjer våldsamt, fasthålller båda parter varandra i en olycklig cirkel. De sörjande drar den döde tillbaka, och den döde försöker att besvara det innerliga åkallandet, och vänder sig därmed inte mot de ljusare regionerna. Ingen av de involverade uppnår något med detta självmedlidande. Om bara folk visste att de alltid själva skapar de villkor de lever under, och att de själva kan ändra dem.

 

Nivåindelning av astralkroppen

Varför är det så?

När vi träder in i astralkroppen kommer materien i kroppen direkt att dela sig, så att det tyngsta och mest slitstarka lagret ligger ytterst. Då vi inte har sinnesorgan i astralkroppen, utan förnimmer med hela ytan, kommer vi att uppfatta underplanet genom de partiklar som ligger ytterst. I det fysiska livet har vi känt och begärt med hjälp av materien i vår astralkropp. När vi satte astralkroppens partiklar i svängning, registrerade vår fysiska hjärna dessa impulser som känslor. Ju grövre känslor, desto tyngre materia. Materien finns där enbart för att vi själva har pressat samman den med hjälp av våra egna känslor och begär.

Vi kommer att stanna kvar på respektive plan under en tid som motsvarar styrkan hos begäret i fråga. Om astralkroppen har delats på så sätt att femte underplanets partiklar ligger ytterst, kommer vi att befinna oss på femte underplanet till dess att detta lager gradvis löses upp eller nöts bort. Därefter upplever vi astralplanet via nästa lager, det fjärde underplanets partiklar, etc.

När vi dör kommer vi alltså inte in på hela astralplanet på en gång. Det blir en process där vi "glider" från underplan till underplan. Vi rör oss emellertid inte genom rummet. Det är vår medvetenhet som öppnar sig för mer och mer av astralplanet. Detta sker genom att de partiklar som vi upplever igenom, faller bort genom utsvältning eller nedslitning, varvid det lager som låg omedelbart under blir det yttersta. Detta lager förnimmer vi nu igenom - och med ens upplever vi en annan värld.

Materien är inte intelligent
När den astrala materien är i stånd att motarbeta människan genom att nivåindela sig, kan det låta som om astralkroppen är intelligent. Så är det över huvud taget inte. Om vi fyller vatten i ett kar med hål i botten, hittar vattnet omedelbart till hålet i botten. Detta är inte uttryck för intelligens, utan för en ordnad eller överordnad lagmässighet i universum, som allt är underlagt. Reaktionen från materien är därför automatisk,inte medveten. Den följer en naturlag.

Den andliga vetenskapen påstår emellertid att allt i universum är liv, och att inget fungerar automatiskt. Men i några faser fungerar detta liv på en medvetenhetsnivå som är så primitiv att det är mycket svårt för vår hjärna att förstå det. För oss ser därför processen automatisk ut. När vi upplever astralmateriens reaktion som intelligens, är det för att dess drift verkar emot vår egen drift. Dess drift sugs emot våldsamma, aggressiva och starkt emotionella tillstånd, medan vi är intresserade av att få kontroll över dessa tillstånd. När det lyckas den att motarbeta våra försök att förädla vårt känsloliv, upplever vi det som uttryck för intelligens.

Nivåindelning kan förhindras
Vi har med andra ord möjlighet att styra materiens processer med hjälp av vår egen vilja. C W Leadbeater förtäljer också att det är möjligt att motverka denna lagerdelning av astralkroppen när vi dör. Det kräver naturligtvis kunskap om hur vi ska bära oss åt. Det verkar närmast som att motarbeta en dålig vana, till exempel behovet att röka. Den odefinierbara förnimmelse vi upplever i cellerna när rökabstinensen uppstår, ska övervinnas med viljan. Det samma gäller nivåindelningen.

Om vi förhindrar denna indelning bevaras full funktionsförmåga på astralplanets alla underplan. Lyckas det inte att motarbeta nivåindelningen, måste vi genomleva underplan efter underplan medan vi långsamt svälter ut och sliter ner de olika materietyperna. Kvaliteten på astralkroppen och därmed på starten av efterlivet, är alltså helt avhängig av vem vi är.


AstralRubr.jpg

Människotyper

Grovt kan vi indela människor i tre grundtyper, och även om nyanserna är otaliga får vi ändå ett intryck av de principiella betingelserna för det astrala livet:

1. Emotionella människor (kamiska = begärsstyrda och outvecklade)

Tillvaro efter döden:  Förvirrade, omtöcknade. Ouppklarat.

Astralkroppen: Nedslits efter lång period

Mentalkroppen:  Kastas av efter kort, halvvaken period


2. Integrerade människor
(kama-manaiska = begärstänkande och självmedvetna)

Tillvaro efter döden: Fortsatt dyrkan av intressen

Astralkroppen: Bortfaller gradvis i kraft av mental längtan

Mentalkroppen: Bryts ner efter långvarig mental fruktbarhet, med bruk av viljan och med längtan mot själen.


3. Själsinsspirerade människor
(manaiska = mentalt fokuserade och inspirerade)

Tillvaro efter döden:  Konstruktivt hjälparbete

Astralkroppen: Kastas av/upplöses när själens ljus påkallar

Mentalkroppen: Sprängs genom medvetandeutvidgning och genom bruk av beprövade  mantran

 

I nästa avsnitt om astralplanet beskrivs de sju underplanen.

 

Hämtat från Visdomsnettet
Författare: Erik Ansvang

Till del 6

Till del 8

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-20 17:33 #1 av: [Mariann]

VILKEN ARTIKEL!! Skrattande

Mycket tankeväckande och en mycket viktig artikel, kanske en av de viktigaste vi har...

Listan bli väl ändå lång av viktiga artiklar Oskyldig

väntar med spänning på de andra delarna av astralvärlden Cool

Anmäl
2009-02-20 21:58 #2 av: Aldebaran

Mycket bra artikel, ser at C. W Leadbeater nämns här. Jag har hans böcker om det inre livet och det är två helt fantastiska böcker om man bortser ifrån att dom är skrivna med sk. "1800-tals filosofi"

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-21 10:35 #3 av: Eremitha

Jag har också Det inre livet på pdf-filer som jag laddade ner för länge sedan. Tyvärr har jag inte läst dem än, har så oerhört mycket material som jag försöker beta av. Men kanske det är dags för Leadbeater nu ...

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-21 12:50 #4 av: Aldebaran

Det inre Livet anses av teosofer vara bra startböcker att läsa. Lättförståliga och välskrivna.. Jag har dom på svenska tryckta omkring 1920 med allt vad det inbär med den tidens skrivstil och sätt att uttrycka sig

 

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-21 13:04 #5 av: Aldebaran

C. W Leadbeater grundade LKK (Liberal Katolska Kyrkan) 1915 Han skrev också en bok som heter The Sience of the Sacraments. Som visar och beskriver hur Guds kraft verkar genom en präst som har den verkliga kunskapen. Vad symboler och dylikt skall vara placerade i templet/kyrkan etc etc.. Hur och varför en präst skall vara klädd som han är samt innebörden av riter och böner... Mycket intressant.. Sedan varför en präst bör vara en man och inte en kvinna har enligt honom inget med diskriminering att göra utan helt enkelt att gudskraft genomlöper kvinnor och män tvärtom, dvs. spegelvänt..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-21 13:56 #6 av: Eremitha

#4 Det är den versionen jag har, översatt av Anna Pallin 1923.

Boken om sakramenten verkar också intressant. Det ska till en mycket trovärdig förklaring för att jag ska köpa det där om präster Glad. Jag är säker på att man kan vara präst oavsett åt vilket håll gudskraften flödar.

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-21 14:28 #7 av: Aldebaran

Samma har jag vid en kontroll... Trevlig läsning...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-02-21 14:38 #8 av: Eremitha

Tack Glad

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-02-21 14:41 #9 av: [Mariann]

Finns även en viss ilussion/bländverk inom alla dessa våra olika esoteriska böcker.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.