2009-02-28 11:49 #0 av: [Mariann]

Människan har kroppar på många plan! Här är en lättförståelig översikt över dessa. Av Eskild Tjalve.

menneskets-legemer-tot.jpg

Fig.1

Människan har "kroppar" på många plan. Dessa kroppar är illustrerade i figur 1.
Uppifrån och ner, - från den översta andliga kroppen till den täta fysiska kroppen handlar det om om:

Livsgnistan/Monaden/Anden/Jag-Är-Närvaron, Den 3-faldiga flamman - detta är den rena anden i människan, viljan till liv.

Den atmiska kroppen - är kroppen för den högsta viljan.

Den buddhiska kroppen - är kroppen för opersonlig kärlek och visdom.

Kausalkroppen- detta är själens kropp, det högre jagets kropp. Den hör till den högsta delen av mentalplanet. Själen existerar oavbruten genom människans många inkarnationer. Själen har ett lysande fokuspunkt över huvudet och också en form av aura som omsluter människan, och som är större än den mentala auran.

Solängeln - är en eldaktig ängel, som är knuten till själen, och som existerar i en form av symbios med själen. Solängeln följer människosjälen genom alla inkarnationerna.

Mentalkroppen - kroppen för tankar och föreställningar. Den bildar en aura omkring kroppen - på mentalplanet. Den mentala auran är lite större än den astrala auran.

Astralkroppen - kroppen för känslor, önskningar och begär. Den bildar en aura omkring kroppen - på astralplanet.

Den eteriska kroppen - kroppen för eterisk livsenergi, som en ljuskropp genomtränger den den fysiska kroppen och når ett par centimeter utanför dennea. Eterkroppen är den egentliga orsaken till den fysiska kroppens tillstånd, - eterkroppen är som en slags "stöpform" för kroppen. En sund eterkropp fylld med eterisk livsenergi medför en sund kropp.

Det fysiska kroppen
- vår fysiska kropp
Alla kropparna är förbundna med en lysande sträng från monaden till hjärtat, kallad Livstråden eller Silversträngen. Från huvudet leder den en lysende kanal upp till själen, kallad Antahkarana-kanalen eller medvetande-kanalen. Det är genom denna att själen kan meddele sig till dagsmedevetandet i form av intuition eller "den inre stämman". Denna kanal är också avgörande för de högre inre varseblivningarna.
Se menyn "Emner": "Sjælskontakt og indre sanser".

aura-udvikling.jpg
Fig.2
Utvecklingen av människans kroppar
Den astrala och den mentala auran ändrar karaktär genom människans många inkarnationer. Aurorna är från starten och i störstadelen av inkarnationerna relativt mörka och grumliga i färgerna, de är relativt små och täta.
Efterhand som människan öppnar sig för den osjälviska kärleken blir aurorna ljusare och mer pastellaktiga, och de blir också större.
Själens kausalkropp blir likaledes större och mer strålande, och samtidigt utvidgas medvetandekanalen och blir mer öppen för inspiration från själens medvetande.
Se fig.2.
Se närmare i boken "Når Ånd og Stof Mødes", som är nämnd under huvudpunktmenyn "Bøger"

Av Eskild Tjalve