2009-03-19 08:23 #0 av: [Mariann]

Fas 5: Att arbeta för ljuset


Nyckel
Stabilisering i ljusmedvetandet. Stadiet för positivt tänkande och för ljusarbetaren som söker att leva efter Ljusets Lagar.
Det naturliga stadiet där accepterat discipelskap börja inkl. stabila uppgifer för det inre ashramet.
Kulminationen av den första invigningens potential som en viss själsinströmning kombinerad med begynnande mental fokusering och en viss idealism: Personligheten håller på att bli integrerad av fysiskt, astralt och mentalt medvetande kombinerad med en viss själsinströmning.
Hjärtcentret söks stabiliserad med 6-8 aktiva hjärteblad, utan för mycket eld och utan för udmanande övergivningar: Det är den mentala fokuseringen och dens värderingar och ideal som söks stimulerat.

Beskrivning
Efter att solar plexus-jaget är försvagad, stiger själsinströmningen, och personlighetens fokus skiftar till att integrera mer av hjärtat, halscentret och det 3. ögat.
Dettä är stadiet för affirmationer, invokationer och inströmningsarbete från heligeandens ljusuniversum.
Detta är stadiet där vit magi börjar att bli naturlig i förbindelse med själsinströmningen och skapande arbete: Triangeln mellan 3. ögat, halscentret och hjärtcentret håller på att bli etablerad.
Detta är stadiet för – medveten eller omedveten – skapelse av antahkaranan som brobyggande mellan det högre och lägre mentala kroppen, och ljuset i huvudet (mellan pineal, hypofys och alta major) kan bli stabilt.

Det är stadiet där månge finner sin speciella inre identitet som ljusmedvetande, är upptagna av sin egen speciella långa resa, sitt själssyfte och sina egna speciella kunskaper som ljusarbetare och världstjänare.
Detta är stadiet där det uppstår så stort överskott i förhållande till att göra skillnad i världen, att man våga påta sig vidvarande och krävande uppgifter kombinered med en andlig idealism och en förmåga till att ge i stället för att kräva: Detta är första stadiet där man kan arbeta idealistiskt utan annat beröm och uppskattning än det det fordras som bekräftelse på att vara på retta väg och på att uppgiften lyckas.

På hjärtats väg ger detta stadiet möjlighet för en stabil kontakt med den gudomliga hjärteströmmen och för ett stabilt inre arbete som utströmmare av kärlek och heligt liv: Sinnet för skilnaden mellan ljus och helig eld uppstår. Sinnet för skillnaden mellan ljusarbetare och graalsförmidlare börjar.
I detta stadiet finns det relativt mycket glädje och lätthet: Det verkar som en försmak på den 2. invigningens heliggörelse och kan lätt förväxlas med denna. Den stora skillnaden är:
Livsglädjen kan ännu inte hålla under stor motgång, även om den är stor i förhållande till tidigare stadier.
Visionen är mer präglad av det lägre mentala ljuset än av öppenhet till det högre mentala.
Själsförbindelsen är ostabil och ”ersätts av” förbindelse med inre ljusuniversum och ”råd”.
Personligheden får stor (själv-)tillfredställdhet genom att vara ljusarbetare eller discipel.
Personligheten ställer krav och är ännu inte reda till ”att leva fullt ut för världen”.
Området för världstjänst kan vara omfattande, men ännu inte med så djupa toner.
Graden av vad man kan tåla av motgång under personlig och andlig verkan,  väntar på den 2. invigningens större själskontakt och minskning av emotionernas kraft.
Förmågan till självförglömmande tjänst uppstår bara genom inre arbete, där personligheten har satts på stand by.
När man offrar sig på ett sätt som ger lidande eller som begränsar den personliga friheten, sker det under förutsättningen av en belöning – minst från Gud eller Mästaren när inkarnationen är förbi.
Vit magi utgår från den lägre mentala kroppen och handlar mer om at uppnå fördelar för personligheten än för själen, och den inre förståelsen av nedsänkningen av Den Stora Planen är ännu i sin begynnelse.

Träning
Tränar i stabilisering av ljuset via – medveten eller omedveten – antahkarana-uppbyggande, i att skapa equilibrium genom att stärka den stilla punkten i den mentale kroppen och i equanimity som en rymmlig och accepterande inre medvetande, som stabiliserar förmågan till ”att leva dubbelt”.
På hjärtats väg tränas i den famnande gralsmedvetande, där hjärtat öppna sig för själs-hjärtat eller det inre ljusväsendet med förmåga till att famna känslorna och solarplexus-dramat.
Det tränas i att låta personlighetens glädje genom att göra skillnad i världen blandas med den naturliga entusiasmen för ljuset, som finns i det inre ljusmedvetandet.
Det tränas i att utvidga området för världstjänst i förbindelse med stabilitet, vidhållande och ansvar: ”Kan Gud/ Mästaren lita på mig” snarare än ”kan jag lita på Gud”.

Råd
Stimulera den famnande inre gralsmedvetandet eller den stilla observerare/ inre varan, som accepterar och famnar allt.
Träna glädje, ansvar och stabilitet i det andliga arbetes vidhållande och pionjär-entusiasm.

fas 6