1. Människa känn dig själv

6 . Mentalkroppen

2009-04-13 17:23 #0 av: [Mariann]

I esoteriskt ljus. Människa känn dig själv - 6 Mentalkroppen är det redskap som själen använder sig av när den vill tänka. Av Erik Ansvang

Tankesinnet

Innan vi försöker att beskriva tankesinnet, är det nödvändigt att precisera tre begrepp som används i detta ämne; nämligen "medvetande", "tankesinne" och "mentalkropp".

Medvetande

Medvetandet är ett stadium av uppmärksamhet som inte är begränsad till mental uppmärksamhet, men som omfattar alla stadier i manifestationen.

En känsla är en del av medvetandet

Känslan utgör en del av medvetandet. Upplevelsen av värme, kyla, doft etc. är en form av uppmärksamhet som utgör en del av medvetandet.

Utgör essensen eller förståelsen

Medvetandet är inte själen. Medvetandet är essensen av allt, som människan har upplevt. Medvetandet utvidgas, förvandlas och utgör människans förståelse. Medvetandet kommer till sist att lyfta sig över själens stadium. Själen kommer att försvinna, men medvetandet består.
Slutsats:
Medvetandet är alltså varken tankesinnet eller mentalkroppen. Det är därför inte begränsat till mentalplanet eller tankens plan. Medvetandet lever på alla existensplan, och är avgörande för graden av människans respons på livet på dessa plan.
Medvetandet är resultatet av mötet mellan ande och kroppar. Medvetandet är både andens och kropparnas själ, och den växer i visdom på grund av det fortsatta mötet mellan ande och form.

Tankesinnet


Tankesinnet har blivit missförstått. Tankesinnet är nämligen ett existensplan. Tankesinnet är inte medvetande. Tankesinnet är heller inte mentalkroppen. Det är snarare den världen som medvetandet lever och rör sig runt i, i sin mentalkropp.
Det finns bara ett sinne
Vi talar om ett sinne, ditt sinne, mitt sinne etc. Det individuella tankesinnet existerar emellertid inte. Det finns bara ett sinne. När vi talar om det individuella sinnet, talar vi bara om det individuella medvetandets mentalkropp.
Mentalkroppen är redskapet, som kan användas till att kontakta tankesinnets värld.
Medvetandet använder sitt redskap till att medvetet eller omedvetet kontakta, tolka, acceptera eller förkasta de tankeformer som finns i det universella sinnet.
Sinnet är inte skapande, men mottagande
Medvetandet kan inte skapa. En idé kan kontaktas av medvetandet och omsättas till konkret form och det är det vi förväxlar med skapande.
Det så kallade skapande sinnet är i verkligheten en mottaglig mentalkropp, som är i stånd att fånga upp, tolka och vidarebringa vibrationer. Den individuella mentalkroppen äger en bestämd portion mentalt stoff, som den kan använda till att ge idéer en passande form. Denna mentala form är skapad av tankestoff, och även om den inte existerar utanför mentalkroppen hör den likväl till det individuella tankesinnet. Den är bara stoff, som det arbetas med.
En lantbrukares marker befinner sig också utanför hans fysiska kropp, men det är inte åtskilt från den övriga fysiska världen. Det är bara ett område med fysisk materia, som han kan bearbeta efter förmåga och i överensstämmelse med de fysiska lagarna. Detta jordstycke kan han beså, men i övrigt måste han överlåta det till solen, regnet och naturen för att få sädeskornen att gro.

Det universella tankesinnet

Det universella tankesinnet kan grovt uppdelas som följer;

* Det gudomliga tankesinnet
* Det abstrakta tankesinnet
* Det konkreta tankesinnet

Det gudomliga tankesinnet

Det gudomliga tankesinnet är det högsta en människa kan kontakta. På nuvarande utvecklingsnivå är denna höga nivå ren teori. Det gudomliga tankesinnet är andens naturliga domäner, och rymmer uteslutande det som har förbindelse till det kosmiska medvetandet. Inget på denna höga nivå har relation till form. Form, som människan förstår det, existerar inte. Planet kallas därför "formlöst". Här finner vi medvetandet i ett stadium av rent varande - så långt som vi har möjlighet att uttolka varandet.

Det abstrakta tankesinnet

Det abstrakta tankesinnet är själens domäner och det högsta aspekt som det personliga medvetandet kan uttrycka. Det är här som det lägre medvetandet förenas med själen. Det abstrakta tankesinnet är bron mellan det materiella och det gudomliga. Strävan efter frigörelsen från människans tre lägre världar utgår från det här stället.
Från det gudomliga sinnet strömmar de impulser som blir idéer eller abstraktioner i det abstrakta tankesinnet i själens värld. Här omsätts abstraktionen till form. Sett från våra utvecklingsstadier är formen perfekt, men den kan inte bli korrekt manifesterad. Former i personlighetens tre världar fördröjs ofta av det personliga medvetandet, för det är ännu ofullkomligt.

Det konkreta tankesinnet

Det konkreta tankesinnet är domänen för den mentalt polariserade personligheten. Och det är det lägsta planet som själen kan kontaktas på. Lägre plan kontaktas av personligheten, som antingen arbetar under själens ledning eller på egen hand. På denna medvetandenivå tar abstraktionen form som en konkret tanke, som utarbetas av personligheten på astralplanet och det fysiska planet.

Mentalkroppen

Mentalkroppen är det redskap själen använder när den vill tänka. Människans tankesinne kan delas upp i två olika delar.

Det lägre tankesinnet

Som berörs av enkelheter. Det vill säga konkreta tankar, som till exempel en trekant.

Det högre tankesinnet (själskroppen)

Som berörs av principer. Det vill säga abstrakta tankar, som till exempel en trekant som en idé eller en princip som är lika för alla trekanter.

Sammansättning och struktur


Mentalkroppen är byggd av partiklar från mentalplanets fyra lägre underavdelningar, dvs. av mentalstoff som är en högre frekvens av astralstoffets fyra lägre underavdelningar, som åter är en högre frekvens av det fysiska planets fasta, flytande, gasformade och eteriska stoff. De tre högre graderna av mentalstoff används till den högre mentalkroppen eller själskroppen som vi återvänder till senare.
Den fysiska kroppen är uppbyggd av celler, som var och en åtskilt utgör ett ganska litet åtskilt liv. Detsamma gäller astralkroppen och mentalkroppen. Detta celliv har dock ingen egentlig intelligens, men det rymmer stark instinkt, det som tidigare nämnts är det som pressas nedåt i stoff.

Den äggformade mentala auran

Mentalkroppens form är äggformad. Tankestoffet är emellertid inte jämnt fördelad över hela äggformen. I mitten har vi den fysiska kroppen, som drar till sig astralstoff. Astralkroppen drar till sig mentalstoff. Därför är den allra största delen av stoffet från både astralkroppen och mentalkroppen samlad innanför den fysiska kroppens ramar. En clairvoyant ser därför mentalkroppen som en tät dimma inbyggd i den fysiska kroppens form, men omgiven av en äggform eller aura som ses som en fin dimma eller utstrålning.

Tankeområden med och utan kunskap

Hos genomsnittsmänniskan är mentalkroppen ännu ofullkomlig. Stora stoffområden är därför inte aktiverade. Stoff- eller tankeområden i mentalkroppen representerar olika typer av kunskap. Avsaknad förmåga till att förstå ursäktas av att det ännu inte har skapats tankeformer om det aktuella ämnet i mentalkroppen. Därför har några människor lätt att förstå till exempel matematik, medan andra har svårt att komma in i ämnet.

Positivt och negativt tankestoff

Positiva tankar skapar vibrationer i kroppens finare stoff. Denna lätta stofftyp flyter in i den översta delen av äggformen. Negativa tankar svänger alltid i grövre stoff och flyter därför in i äggformens lägre del.
Genomsnittsmänniskan är benägen att ge efter för negativa och egoistiska tankar. Mentalkroppens lägre del fylls därför mest hos genomsnittsmänniskan. En människa som inte ger efter för lägre tankar, utvidgar den översta delen av sin mentalkropp, som därför ser ut som ett ägg som står på sin smala ände.
För en clairvoyant är mentalkroppen väldigt vacker. Partiklarnas finhet och snabba rörelser gör att den gnistrar i regnbågens alla färger. I takt med utvecklingen av intellektet tilltar denna skönhet.

mentalkroppen 1.jpg

Den permanenta enheten

På fjärde underplanet (det lägre tankesinnets översta plan) har mentalkroppen en molekyl, som kallas "den mentala enheten". Den är kroppens fasta mittpunkt från liv till liv. Den mentala enheten och alla permanenta atomer vibrerar som underfrekvenser av själens grundton. Varje gång vi inkarnerar, skapar mentalkroppen vibrationer från den permanenta enheten. Den fungerar som ett slags "chip" eller "mental hårddisk" för den enskilda människan. Här lagras summan av det individuella tankelivet. Den mentala enheten rymmer vår samlade tankekapacitet.

Tankeformernas kvalitet

Några människor har fyllt mentalkroppen med konkreta tankebilder, andra har bara få. Hos några är tankeformerna klara och tydliga - hos andra är de diffusa och suddiga. Hos några är de ordnade och strukturerade - hos andra röriga och förvirrade.
I den lägre delen av äggformen ses ofta en slags grumlig avlagring av egoism, hat, slughet, fruktan etc. Hos någon fyller den halva mentalkroppen. Naturligtvis minskar denna lägre del efterhand som människan utvecklar sig - och den översta delen utvidgas i samma takt, tills den fyller hela kroppen.

Mentalkroppens funktioner

Vi är inte våra tankar. Vi är vår själ, och den använder mentalkroppen till att uttrycka konkreta tankar. De flesta kan inte skilja mellan själen och tankesinnet. Det är både naturligt och oundvikligt, för nutidens människor arbetar specifikt med utvecklingen av mentalkroppen. På nuvarande utvecklingssteg är de flesta människor upptagna av olikheter. Vi försöker att förstå dem, och välja mellan det vi uppfattar bra och dåligt - rätt och fel.
Dessvärre försöker vi samtidigt att utnyttja våra kunskaper om vem som är stark och vem som är svag till vår egen fördel. Detta stadium är nödvändigt, för egoism utvecklar självmedvetande, som är en förutsättning för utvecklingen av syntes eller helhet, som är nästa steg i utvecklingen.

Tankeprocessen från själ till hjärna

Mentalkroppen är själens redskap på det lägre mentalplanet, men samtidigt verkar det också på det astrala och fysiska kropparna. I detalj ser processen ut så här:

Själen sätter mentalkroppens stoff i svängningar. Vibrationen sänks därefter till en lägre vibration i astralkoppens grövre stoff. Sedan blir de eteriska partiklarna i hjärnan påverkade. Slutligen sätts den fysiska kroppens större stoff i rörelse. Hela denna kedja av orsak/verkan ska sättas igång före en tanke kan omvandlas till aktiv medvetenhet i den fysiska hjärnan.

Tankeprocessen från hjärna till själ

När medvetandeprocessen går den andra vägen - från personligheten inåt mot själen - kommer impulsen först att registreras av de fysiska sinnena. Intrycket omskapas i astralkroppen till en förnimmelse eller känsla. Den omsätts av mentalkroppen till mening. När vi skapar åsikter, tillägger vi något av våra egna intryck som kom utifrån, för vi tillför olika känslor och kombinerar dem med en bild.

Vägen med minst motstånd


Processen skapar ett spår, eller en väg, mellan tankesinnet och den fysiska människan. Längs detta spår löper energin lättare än om det var gång skulle banas nya vägar. Om samma vibration kommer igen, kommer den snabbt löpa på spåret som redan är skapat. På detta sätt skapar vi vanor.

Mentalkroppens principiella funktioner

Mentalkroppens principiella funktioner ser ut så här:

* 1. Fungerar som själens redskap till konkret tänkande
* 2. Överför konkreta tankar till den fysiska kroppen via astralkroppen, den eteriska hjärnan och ryggmärgssystemet.
* 3. Utvecklar ihågkommelsen och fantasin (föreställningsförmågan)
* 4. Fungerar (efterhand som utvecklingen skrider framåt) som en avskild kropp för medvetandet på mentalplanet.
* 5. Samlar erfarenheter från inkarnationerna och överför essensen till själen.

Faran vid överspecialisering

Man kan skada sin mentalkropp vid överspecialisering för det ger en osymmetrisk utveckling. Den blir överutvecklad i vissa delar och förhållandevis underutvecklad på andra ställen som kanske är lika viktiga. Det är därför viktigt att eftersträva en harmonisk och allsidig utveckling.

Tankevibration

När vi tänker uppstår det en vibration i mentalkroppen. Den är benägen att komma i samklang med det omgivande stoffet. En mental impuls sänder inte bara tankevibrationer till mentalplanet utan in i flera dimensioner. Vibrationen liknar närmast utstrålningarna från solen. Strålarna kastas ut i alla riktningar.
När tankevibrationen träffar en annan mentalkropp, startar den liknande vibrationer. När en människas mentalkropp träffas av en tankevibration får den en tandens att skapa liknande tankar.

Klar och kraftfull eller diffus och svag

Den kraft som den träffar andras mentalkroppar med, beror på tankens styrka och klarhet. En klar och kraftfull tanke når längre än en diffus och svag. Därför har en tanke på en högre nivå en mycket bättre verkan.
Om en människa sitter i djupa tankar och med hög koncentration, kan även en stark tankevibration utifrån stötas bort utan att påverka. Många människor tänker emellertid varken koncentrerat eller klart, och därför kommer de påverkas starkt av de tankar som träffar dem. Varje gång vi tänker påverkar vi oundvikligt ett stort antal människor. Varje tankevibration kan bli den avgörande faktorn som startar en handling. En positiv tanke kan påverka andra åt rätt håll, på samma sätt som en negativ kan påverka dem åt fel håll. Om man inte fysiskt kan hjälpa en annan människa, är det alltid möjligt att sända en våg av kärleksfulla, lindrande och medkännande tankar.

Tankeformer är självständiga väsen

Varje tanke... även de ytliga... skapar omedelbart en form av astralt stoff.  Denna form har sitt eget liv, som har kvalitet och styrka motsvarande tanken. Våra tankar blir alltså en radda självständiga väsen eller former, så det är helt rätt när det sägs att tankar är saker. Tankar är former.

Tankens vibration och form

Generell vibration

Vibrationen bestäms av tankens kvalitet och karaktär. Tanken försöker att skapa resonans i omgivningarna och återskapa sin egen rörelsehastighet (tankar av samma typ) i andra mentalkroppar.

Specifik form

Tankeformen är en vibrerande samling av mentalstoff. Tankeformen visar den konkreta tankebilden.
Tankeformen är ett levande väsen (konstgjord elemental), dock utan själ, formad efter tankens natur och samlad av den motsvarande finhetsgraden av mentalplanets omgivande elementalessens. En tankevibration ger liknande tankar. En tankeform ger samma tanke. Tankevibrationen överför inte en bestämd idé, men har tendensen att frambringa liknande tankar. En kristen som tänker på Kristus, utsänder tankevibrationer av religiös hängivenhet, som kan påverka muslimer att tänka på Muhammed eller Allah. Tankevibrationen överför tankens karaktär - inte dess innehåll. Tankeformen av en ros, ger bilden av en ros hos andra som är mottagliga för tankeformen.

Formen
Bestäms av tankens natur (vad du tänker)

Färgen
Bestäms av tankens kvalitet (hur du tänker)

Intensiteten
Bestäms av tankens precision (hur klart du tänker)


mentalkroppen2.jpg


Tankeformens livslängd beror både på intensiteten den skapas av och den näring som tillförs när tanken tänks igen... både av skaparen och av andra som tänker på samma sätt.

Tankecentrum på mentalplanet

På mentalplanet finns tankecentrum där tankar av samma typ samlas, för de vibrerar med samma frekvens. Centrumen rymmer alla slags idéer - goda och dåliga - sanna och falska. Tankecentrumet rymmer allt som tänkts om ett särskilt ämne. Varje person som tänker tanken djupt, kommer i kontakt med ett centrum av besläktade tankar. De är en slags brännpunkter för tankebanor om identiska ämnen. De är förbundna med miljoner av tankebanor om alla andra ämnen.
Filosofiska tankar är till exempel samlade i sitt eget område med underavdelningar som motsvarar till de väsentligaste filosofiska tankarna. Och det finns inbördes förbindelser mellan centrumen. Olika filosofiska system är alltså sammanlänkade.

Centrumen är inte bibliotek

Det är inte tal om ett bibliotek där ämnena är ordnade i fackområden som till exempel "drama och romaner". Men det finns ett centrum som skulle kunna kallas "romantiska tankar". Tankecentrumens inflytande på genomsnittsmänniskan skapar flockmentalitet. Det är nämligen mycket lättare att överta en färdig tanke från någon annan än att själv utföra tankearbetet.

Tankecentrumens möjligheter

För genomsnittsmänniskan är centrumens innehåll mer än nog att dra på. För de djupare tankarna ger centrumen möjlighet at kontakta de tankesinnen som skapade centrumen. En kunskapstörstande människa kan alltså ta emot undervisning direkt från de stora tänkarna. Många tänkare får samma tanke samtidigt. De dras helt enkelt till samma tankecentrum. Sker det kan de bli beskyllda för att plagiera, även om de är helt oskyldiga. Eftersom det inte sker så ofta säger man att hjärnans tröghet förhållandevis sällan tillåter något att tränga igenom från de högre planen.

Telepati

Vi har nu hört att vi påverkar andra människor med våra tankar, antingen vi är medvetna om det eller ej. Därför är det relevant att beskriva tekniken för överföring av tankar från en person till en annan. Denna gåva kan naturligtvis användas medvetet - så kallad "telepati". Ordet "telepati" betyder ordagrant "känsla på avstånd". Det indikerar att gåvan skulle kunna vara begränsad till överföring av känslor, men telepati används idag som synonym med tankeöverföring. Det är därför en teknik som används för överförande av en bild, en tanke eller en känsla från en person till en annan utan fysiskförmedling.
Det finns flera möjligheter för telepati:
Direkt kommunikation mellan...

* Två eteriska hjärnor
* Två astralkroppar
* Två mentalkroppar
* Två själskroppar

Eterisk telepati (området omkring solarplexus och mjälten)

Vid eterisk telepati, ger en tanke hos avsändaren först vibrationer i mentalkroppen, därefter i astralkroppen, därefter i den eteriska hjärnan och slutligen i den fysiska hjärnans molekyler. Hjärnvibrationen påverkar den fysiska etern, och vågorna passerar utåt, från tänkaren, tills vibrationerna når den andra hjärnan. Här sätts de eteriska och fysiska partiklarna i rörelse. Vibrationerna i den mottagande hjärnan förs därefter till astralkroppen och mentalkroppen och når på det viset fram till medvetandet.
Eterisk telepati är instinktiv. Vi känner den från fågelsträck och fiskstim, som reagerar som en enhet. Eller genom den snabba spridningen av information hos primitiva folkslag.

Vad händer?


Om vi tänker på en bestämd form, skapar vi formen i eteriskt stoff. Den eteriska bilden sänder ut eteriska vågor i alla riktningar. Det är inte själva bilden som sänds ut, utan vibrationer som återskapar den. Processen påminner om telefoni. Här är det inte heller själva rösten som överförs, utan de elektroniska vibrationerna av rösten som hos mottagaren omvandlas till ljud.

Astral telepati (solarplexus centrum)


Vid astral eller emotionell telepati är den eteriska hjärnan inte med i processen för kommunikationen sker direkt från en astralkropp till en annan - eller mellan solarplexus och solarplexus. Här är få eller inga tankar involverade. Överföringen är som regel instinktiv, för det rör sig om känslor som fruktan, hat, avsky, kärlek, begär och andra rent astrala reaktioner. Om en känslobetonad person kontaktar en mentalbetonad typ, kommer det bara uppstå förvirring, för de använder olika centrum.

Mental telepati (hals- och hjärtcentrum)

Vid mental telepati skapar tänkaren en tanke på mentalplanet. Den sänds inte till mottagarens hjärna, utan direkt till mentalkroppen. Halscentrumet är involverad och under tiden också en smula aktivitet i hjärtcentrumet samt en solarplexus reaktion.
Det skapar ett problem, för några gånger använder avsändaren halscentrumet, medans mottagaren använder solarplexus. I framtiden kommer hjärtcentrumet och halscentrumet användas som en enhet, för bara de energier som utgår från hjärtcentrumet kan förena och förbinda (magnetism).
Mental telepati är i dag möjligt för ett stigande antal människor. Många praktiserar mental telepati utan att veta det. När mänskligheten blir mer utvecklad, kommer denna teknik vara den allmänna kommunikationsmetoden.

Intuitiv telepati (huvud-, pann- och halscentrum)
Intuitiv telepati utvecklas på discipelskapets väg, och är ett resultat av meditation. Intuitiv telepati involverar huvud-, pann- och halscentrum. Huvudcentrum är mottaglig för intryck från högre källor. Panncentrum är mottaglig för intuitiva intryck. Halscentrum används som den skapande faktorn, som formulerar tanken och ger den form.

Andra former av telepati


Telepati från själ till själ är mänsklighetens högsta form av telepati. Det blir möjligt när en människa som själ kan börja svara på andra själar, deras påverkan och intryck.
Telepati mellan själ och mentalkropp uppstår när medvetandet "hålls oavbrutet i ljuset", och därmed blir medvetet om själens naturliga vetande, eller om det som är en del av själens gruppliv på eget plan, när den är i kontakt med andra själar. Det är vad intuitiv telepati verkligen betyder.
Det finns många andra former för telepati, som inte är relevanta att gå igenom här.

Omedveten tankeöverföring

Vi är inte ansvariga för en tanke som flyter in i vår mentalkropp, om den stammar från en annan. Men vi tar på oss ett ansvar för om vi tar upp den, tror på den och sänder ut den förstärkt. Många människor skulle bli förvånade om de visste hur många tillfälliga och onyttiga fantasier som konstant strömmar in och ut genom deras mentalkroppar. På detta sätt påverkar människor ständigt varandra med tankar som utsänds utan någon bestämd intention.

Allmänhetens åsikt

"Allmänhetens åsikt" skapas i stort sett på detta vis. Huvudparten av allmänna åsikter är tankeöverföring. De flesta människor tänker i bestämda banor. Inte för att de omsorgsfullt har tänkt igenom problemen, men för att många andra tänker efter samma riktlinjer.
En koncentrerad tanke strömmar ut i mentalvärlden och påverkar därmed andra. Tankarna blir starkare och starkare och får tillsist inflytande på många människor.
Det är lätt att förstå vilken enorm verkan dessa tankeformer har när vi ser hur de skapar national-/ raskänslor och fördomar. Vi växer alla upp omgivna av en miljö som är fylld av tankeformer som rymmer bestämda idéer nationella fördomar, snäva åskådningar osv. Allt ses genom denna atmosfär. När den allmänna meningen är skapad, dominerar den stora massans tankar och föreställningar. Få människor försöker hysa annan åsikt då de inte är i stånd till att befria sig från inflytelsen av den stora mängd tankeformer som utgör den allmänna åsikten.

Författare och medstuderande

När vi läser en bok kontaktar vi författarens tankeformer. På samma sätt kan en studerandes tankar dra till sig tankarna från andra personer som har studerat samma ämne.

Barn

Tankens verkan på barn är stor. Barnets fysiska kropp är plastisk och kan lätt formas. Det samma gäller astralkroppen och mentalkroppen. Barnets mentalkropp suger andras tankar till sig som en torr svamp och även om barnet är för liten till att återskapa tankarna kommer fröet att bära frukt senare i livet.

Exempel på telepati

Att det är en telepatisk förbindelse mellan djur och deras ägare kan många djurägare skriva under på. Det finns många exempel på att en hund alltid vet när dess herre kommer hem även om det sker på oväntade tidpunkter. Hundar vet ofta också när det är lördag eller helgdag och om dess husse har bestämt sig för att ta med den ut.
Ryttare har märkt att fruktan eller nervositet snabbt kommuniceras mellan ryttare och häst.

Exempel: Rävungen
Om en rävunge springer bort, stannar modern lugn på stället. Hon springer inte efter den, men lyfter huvudet och stirrar lugnt i riktning mot ungen. Plötsligt blir den osäker, stannar och springer tillbaka till modern. En honräv har ungarna helt under kontroll varje ögonblick utan att säga ett ljud.

Exempel: Utfodring av vilda fåglar
Vilda fåglar visar sig snabbt i trädgården i samma ögonblick som en del andra fåglar blir utfodrade, men inte vid någon annan tidpunkt.

Exempel: jägare med och utan vapen
Många jägare har märkt att om de går ut utan gevär eller utan avsikt att döda, kan de närma sig vilda djur i mängd. Men när de är beväpnade och har bestämt sig för att skjuta är djuren rastlösa och misstänksamma och svåra att komma i närheten av.

Exempel: Äkta par
Makar eller andra människor som lever tätt ihop, kommer upptäcka att den andra ofta säger något man själv tänkt. Många gånger kommer de veta även på avstånd om partnern har varit ute för en olycka eller något obehagligt.

Medveten telepati

Var och en kan tillsammans med en annan person pröva möjligheten till telepati. Om försöket ska vara effektivt, krävs både tid och uthållighet.
Man kan avtala en passande tidpunkt och använda fem eller tio minuter dagligen till försöket. Den ena kan vara avsändaren och den andra mottagaren. Det kan rekommenderas att skifta roller löpande. Man kommer säkert upptäcka att den ena bättre på att sända och den andra på att ta emot. Avsändaren bör välja en enkel tanke. Det kan vara allt från en abstrakt idé till ett konkret föremål eller en enkel geometrisk figur. Med hjälp sänds eller präglas en koncentrerad tanke i mottaggarens mentalkropp. Ovan kan inte koncentrera sig tillräckligt länge, för uppmärksamheten börjar vandra. Så då måste den styras på plats igen.
Mottagaren placerar sig så bekvämt som det går och koncentrerar sig så bra som möjligt. Det är en avspänd form av uppmärksamhet - inte spänd. Precis som hos avsändaren måste ett strövande tankesinne vänligt men bestämt föras tillbaka till ett tillstånd av mottagande uppmärksamhet.
Efter den avtalade tiden, vänds uppmärksamheten till här och nu. Eventuella intryck tecknas eller skrivs ned. Det är också möjligt att göra noteringar efterhand som de visar sig. Det väsentligaste är att förbli passiv.
Avsändaren bör naturligtvis också skriva ned eller teckna ned de tankar som sänds. När det telepatiska försöket är över kan resultaten jämföras.

Förslag till telepatisk övning


Om du har lust att utföra ett telepatiskt experiment, kan det tillexempel ske på detta vis:
Experimentet här behöver två personer... en avsändare och en mottagare. Både avsändaren och mottagaren behöver papper och penna.

* 1. Mottagaren sätter sig tillrätta, slappnar av och gör sig klar att ta emot telepatiskt. Notera att du bara kan ta emot om du är avslappnad, passiv och avvaktande.
* 2. Avsändaren tecknar en enkelt och okomplicerad symbol på ett stycke papper.
* 3. Avsändaren präntar in denna symbol i sitt medvetande och skapar med hjälp av tankeförmågan en klar inre tankebild av symbolen.
* 4. Symbolen överförs nu till mottagarens mentalkropp. Mottagaren ska försöka öppna sitt medvetande för tankeformen... Tillåt den att komma in i mentalkroppen... Och låt den tona fram för din inre blick.
* 5. När mottagaren ser tankebilden, kan man öppna ögonen och teckna ned bilden på papper.

Övningen bör upprepas en eller flera gånger med olika enkla symboler.

Mottagaren och avsändaren kan skifta roller.

Forts del 7

Här finner du hela serien:

1. Andens involution
2. Den trefaldiga människan
3. Eteriska nätverket 
4. Chakran och centren
5. Känslokroppen / astralkroppen

 

Anmäl
2009-04-13 17:28 #1 av: [Mariann]

Ett jätte tack till Mavios för denna lysande översättning! Glad

Anmäl
2009-04-23 09:03 #2 av: [Mariann]

"Tankeformer är självständiga väsen

Varje tanke... även de ytliga... skapar omedelbart en form av astralt stoff.  Denna form har sitt eget liv, som har kvalitet och styrka motsvarande tanken. Våra tankar blir alltså en radda självständiga väsen eller former, så det är helt rätt när det sägs att tankar är saker. Tankar är former."

klippt ur artikeln... visst är denna tankeväckande FlörtSkrattande

att läsa denna tillsammans med mentalplanets 2 artiklar ger nog ganska mycket Obestämd

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.