Esoteriskt/Teosofiskt

Vad är esoterik?

2009-04-24 22:57 #0 av: szirius

Esoterisk betyder "inre" eller "dold". Den esoteriska läran berättar, att i alla de stora religionerna och filosofiska system gömmer sig en gemensam kärna av gudomlig sanning, som har varit känd av alla de stora invigda.

Lotusblomman

Lotusblomman är symbol för spirituell renhet

Inom esoteriken uppmanas sökaren att lyssna på sin egen intuition, den subtila känsla som finns djupt inom oss alla. Den står inte i något motsatsförhållande till naturvetenskapen, tvärtom. Däremot menar esoterikern att vår kända naturvetenskap i dag bara skrapat lite på ytan av en stor och komplex verklighet. Vår verklighet har naturlagar, som den måste följa. På samma sätt har livet livslagar, vilka vi måste lära oss att följa. En av dessa lagar kallas lagen om den fria viljan. Den innebär i princip att vårt sätt att lära sker med fria tyglar, vi kan göra vad vi vill -  till och med bryta mot livslagarna. Men om vi gör det, träder en annan livslag in, lagen om karma.

 

Den esoteriska läran betraktar de inre världarna och planen som den egentliga verkligheten, för orsaken till att den fysiska världen ser ut som den gör, beror på ett inre förhållande. Allt vad vi upplever med de fysiska sinnena har uppstått i det gudomliga sinnet, som människan bl.a. har kontaktat genom inspiration. Utifrån det har människan skapat alla de mångfaldiga tingen i världen. Människans kropp är likaledes skapat av den inre själen, som bor i varenda människa i förbindelse med inkarnationsprocessen. Esoterik handlar om det för människan ännu ovetbara. Men därför får den inte bli en trossak. De esoteriska lärarna har alltid framhållit, att människan måste använda sitt kritiska tänkande och sunda förnuft i synnerhet på detta område, där önsketänkande och (själv)bedrägeri är så vanligt.

 

I religiös och filosofisk bemärkelse har esoteriska läror förekommit sedan de egyptiska och grekiska mysterieskolorna och har i princip alltid existerat inom religionerna, när den allmänna formen inte fullt ut kunnat förklara verkligheten och olika skeenden eller räckt till i sökandet efter Det Absoluta.

Esoterik handlar om det som rör människans och universums innersta metafysiska eller andliga sida. Den informationen kräver att vi själva tar ställning på ett djupare plan till det som förmedlas. Det räcker inte att förstå esoterisk kunskap. Vi når den bara genom erfarenhet och den blir då en integrerad del av vårt liv. Förmågan kan bara tillägnas i kraft av en personlig insats, genom kampen mot olika hinder och den slutliga segern över människans lägre eller instinktiva natur. Invigningar är ett slags "avslöjande" av själen i personligheten. Därför kan somlig skrift förstås djupare o djupare beroende på invigningsgrad  - ju mer "avslöjad" man själv är, desto mer "ser" och "hör" man.

 Esoteriska kan man också kalla de läror och bruk som rör översinnliga erfarenheter som anses kräva särskild förberedelse och träning, ofta under ledning av en bevandrad lärare. Exempel på detta är särskilt avancerad meditation som utövas i  Buddhism, exempelvis inom Zen.

 

Den gnostiska ormen

 

I Kristendomens första tid var Gnostiker en beteckning för alla mystiker, som betraktade kristendomen som en mystisk filosofi - inte som en biografi. Gnosis( grekiska) betyder "kunskap" eller "erkännande". Ordet används oftast som beteckning för den dolda visdomen eller den hemliga, andliga kunskapen som ligger till grund för alla religionerna. Gnosis är det samma som hinduernas Gupta Vidya.

Ockultism är vetenskapen om de metafysiska planen, krafter och medvetandestillstånd. H.P. Blavatsky definierade ockultism som "studerandet av den gudomliga tanken i naturen".
Studerandet av ockultism kräver kunskap om vissa livsvärderingar, ett osjälviskt liv och en hög moral, då den annars mycket lätt kan användas till "svart magi", och stora delar av ockultismen är därför bara tillgänglig för de som har bestått vissa prövningar och invigningar. Martinus (1890 - 1981), är den mest kände av vår tids danska ockulta tänkare.

 

 

Pythagoras

Hylozoiken är en annan esoterisk skola. Den grundades för 2700 år sedan av den grekiske vetenskapsmannen Pytagoras och har existerat alltsedan. Ordet hylozoik är grekiskt och kan översättas med "läran om den levande materien". Inom hylozoiken menar man att vi skapar vårt eget öde genom tankens kraft. Allt har tre aspekter, också tanken. Tanken är inte bara medvetenhet, ett visst tankeinnehåll, utan också en materieform och energi i osynliga världar. Vi påverkar oss själva och andra med våra tankeenergier. Är de inte positiva , så är de negativa. Varje negativ tanke (och känsla) river ner, varje positiv tanke bygger upp. Vi kan målmedvetet bygga vår inre människa genom att uppmärksamma allt gott och värdefullt, genom att bortse från allt ont och livsodugligt. Vi hjälper andra bli bättre genom att principiellt se till det bästa hos dem. Detta kallas för enhetslagen.

Platons esoteriska läror diskuterades uteslutande i akademin, och har gått förlorad för eftervärlden. Nyplatonismen är ett begrepp med rötter i 200-talets Alexandria. Den har i hög grad påverkat kristen filosofi, i synnerhet genom Augustinus och dennes tidigare skrifter. Nyplatonismen hävdade att det högsta väsendet var en fullkomligt god och själslig varelse och också den fullkomliga verkligheten. I sin tolkning av nyplatonismen ersatte han Det ena med Gud, något som gjorde det möjligt att förklara teodicéproblemet (varför en perfekt, god Gud skapat en värld med ondska) genom att hävda att det onda är overkligt. Allt gott härstammar från Gud, som dock inte kan ta ansvar för det som saknar godhet (det som saknar verklighet). Det onda i världen är frukten av människornas fria vilja, som vänt sig bort från Gud. Människan kan genom sitt inre sökande nå den gudomliga verklighet som är alltings mål. Även senare teologi har nyplatonska drag.

Sufism är en samlingsbeteckning för den andliga eller esoteriska aspekten inom Islam. Sufiernas erfarenheter och läror är att vi, genom att rena sinnet från allt som inte är av Gud och förstå att kärleken är Guds sanna väsen, kan nå fram till den upplysning som öppnar medvetandet. Sufismen lägger till skillnad från andra riktningar inom islam betoning på religionens och hjärtats inre sanningar. Kärleken har en central roll i sufismen och enligt många sufier är Guds själva väsen kärlek.

Kabbala är ett uttryck för djupare andligt sökande inom Judendomen som under medeltiden resulterade i en esoterisk och symbolisk tolkning av den hebreiska bibeln.Den judiska mystiken betonar det inre sökandet efter det gudomliga genom tekniker som speciellt utformad meditation och bön. Den vedergällande och svartsjuke skaparguden Jahve i den judiska Bibeln är inte någon Gud , utan endast en av Guds utstrålningar som skapats. Den dolda guden kallas En-Sof (Den Utan Slut).En-Sof ger sig främst tillkänna genom 10 utstrålningar, (sefirot) vilka fungerar som bryggor mellan En-Sof och det universum vi kan uppleva med våra sinnen. Människans uppgift är att förstå att En-Sof är Gud.

 

Teosofiska samfundets sigill

 

Teosofi kommer från de två grekiska orden Theos, som betyder "gud", och Sophia som betyder Visdom. Teosofer är vad många mystiker under olika epoker har kallat sig själva. Man kan spårade teosofin tillbaka till den egyptiske hierofanten Pot-Amun. Han och hans lärjungar kallade sig "filaletéer" - älskare av sanningen. Den grekiske filosofen Ammonits, bosatt i Alexandria under 200-talet ville förena alla religioner till en enda gemensam tro på en Absolut, Högsta, Evig, Ogripbar och Namnlös kraft som styrde universum med oföränderliga och eviga lagar. Ammonios ville rensa upp i de gamla religionerna, vilka han såg som korrumperade och fördunklade av allt mänskligt skräp. Han ville i stället förena och förklara trosinriktningarna ur rent filosofiska principer. Av denna anledning lärde den eklektiska teosofiska skolan i Alexandria ut de buddhistiska, vedantiska och zoroastriska system, förutom kunskapen om de grekiska filosofierna.Det teosofiska samfundet Adyar hävdar att teosofin är den visdomen som ligger till grund för alla religioner när de är fria från tillägg och vidskepelse. Teosofin säger sig kunna erbjuda en livsåskådning som tolkar livet begripligt och som visar att rättvisa och kärlek vägleder kosmos. Dess undervisning ger stöd till utveckling av människans latenta andliga natur, utan att framkalla beroende eller fruktan.Några av  H. P. Blavatskys Teosofiska Samfunds syften var att utgöra ett broderskap som skulle omfatta hela mänskligheten utan hänsyn till ras, färg eller tro, befrämja studiet av skrifter om religion och vetenskap och bevara de gamla österländska texternas innebörd, i synnerhet de brahmanska och buddhistiska.

 

Antroposofin är en andlig filosofi som grundades i början av 1900-talet av österrikaren Rudolf Steiner. Han betecknade antroposofin som en "andevetenskap". Reinkarnation är en självklar ingrediens och egenskaper och erfarenheter av andligt slag kan bäras med mellan inkarnationerna och till exempel orsaka vissa sjukdomar. Brist på balans mellan de fyra väsensleden leder även det till sjukdomar. Upprätthållandet av balansen är också grunden för mångsidigheten inom Waldorfpedagogiken eftersom varje väsensled måste tillfredsställas i undervisningen. Eftersom även växter indirekt är besjälade, genom eteriska naturväsen, utgör antroposofin grunden för en egen jordbruksfilosofi och -praxis, biodynamiskt jordbruk.

 

Philosophia perennis ("den tidlösa filosofin") är den latinska benämningen på en religionsfilosofisk riktning som tradition gör gällande att alla stora religioner har de instrument som krävs på vägen till det Högsta Väsendet. Med anledning av sin esoteriska natur har den metafysiska kunskapen om Philosophia perennis alltid funnits inom de stora religionerna som i ett frötillstånd. Det rör sig alltså inte om en viss religiös eller filosofisk skola, utan om ett visst sätt att uppfatta mänsklighetens vishetstraditioner.

 

Litet är känt om de ursprungliga Druiderna - den keltiska kulturens prästerskap. Det hålls för troligt att de höll en invecklad muntlig tradition vid liv. Redan under det första århundradet började andligt sökande människor i det mångkulturella Alexandria jämföra druiderna med Greklands filosofer, Irans mager och Indiens yogier. En genom århundradena utvecklad form av druidism finns kvar i våra dagar. Druidordnarna i Frankrike och Storbritannien har under tidens lopp tagit upp inslag från Rosenkreuz, Teosofi och Golden Dawn.

Källor:

 

www.wikipedia.org/esoterik

Kentaurnet

visdomsnettet

 

www.esoterik.se

 

www.teosofiskasamfundet.panatet.se

www.passagen.se

Anmäl
2009-04-24 23:00 #1 av: szirius

 

Detta är endast ett axplock av många esoteriska grenar. Vad jag vill lyfta fram är att esoteriken ser likheterna mellan alla religioners grundkärna , där vi också kan finna samförstånd och gemenskap mellan olika trossystem. Det är, tror jag, en väg för att förebygga våld och hat : att inse att vi alla- oavsett religion eller livsåskådning-  strävar efter visdom och kärlek. Och att det går att mötas i denna strävan.Glad

 

Anmäl
2009-04-25 00:13 #2 av: hatchepsut

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest. Vi frågar oss själva; hur skulle jag kunna vara genial, underbar, begåvad, fantastisk? Men, varför skulle du inte kunna vara det? Du är ett Guds barn, att du låtsas vara liten hjälper inte världen. Det finns inget upplyst i att krympa för att andra människor inte skall känna sig osäkra i Din närhet. Vi är alla avsedda att lysa som barn gör. Vi föddes för att manifestera Guds härlighet som är inom oss. Det finns inte bara i några av oss. Det finns i var och en av oss. Och då vi låter vårt eget ljus lysa ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra samma sak. När vi är befriade från vår egen rädsla, befriar vår närvaro automatiskt andra...Nelson Mandela   Bow Down

Anmäl
2009-04-25 00:45 #3 av: szirius

Det citatet fick min son av sin gudmor, vi har den inramad på hans sovrumsvägg.Glad

Anmäl
2009-04-25 00:53 #4 av: hatchepsut

Gudmor med insikt, härligt...Flört

Anmäl
2009-04-25 01:26 #5 av: szirius

javisst, min bästa vänCool

Anmäl
2009-04-25 13:08 #6 av: solarcarl

Hej! Fin artikel! har bara en kort fråga: Vad innebär det för dig det du skrev  "Andevetenskapen är den lära som är basen i de stora världsreligionerna."?

"Andevetenskapen" ?  

 

Anmäl
2009-04-25 15:12 #7 av: Aldebaran

Andevetenskapen är ett annat ord för esoteriken eller Teosofi...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-25 15:25 #8 av: [Tunridan]

Det var en bra artikel, szirius! Gillade att läsa den. Jag skulle även vilja lägga till shamanens och häxans vägar som esoteriska i sin essens. Glad

Nelson Mandela, vilken vis man!

"Du är ett Guds barn, att du låtsas vara liten hjälper inte världen. Det finns inget upplyst i att krympa för att andra människor inte skall känna sig osäkra i Din närhet."

Yes! Cool

"Och då vi låter vårt eget ljus lysa ger vi omedvetet andra människor tillåtelse att göra samma sak. När vi är befriade från vår egen rädsla, befriar vår närvaro automatiskt andra."

Yes igen! Skrattande

Anmäl
2009-04-25 16:29 #9 av: solarcarl

#7 Trodde det var szirius som skrivit detta #0, #1? Men ni kanske samarbetar? Jag frågade om hennes tanke där.

svaret här säger inget om vad som avses med själva termen/ordet. Att det skulle vara likställt med "esoterik" eller "teosofi" låter helt okänt för mig. Det är inte så jag tänker på dessa innehåll iaf.

Jag menade alltså vad denna term innebär här. Nån som har en koppling? szirius kanske?

 

Anmäl
2009-04-25 16:53 #10 av: Aldebaran

Oki sorry.. jag läste bara "Andevetenskapen"?

Szirius kan säkert svara på detta vad dett innebär för henne och AU..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-25 17:35 #11 av: Lionadh

#9 Det är rätt vanligt inom esoteriken och teosofin att kalla den för "andevetenskapen". Om begreppet kommer från Blavatsky eller möjligen Bailey vet jag faktiskt inte...

Men jag har hört Asger och Mariann benämna det så många gånger...

Anmäl
2009-04-25 17:46 #12 av: solarcarl

Hmmm... det kommer inte från Bailey vad jag känner till iaf. Och Blavatsky, ja kanske hon använder det i allmänhet, som  Steiner sen snappade upp. Men att det skulle vara en term för esoterik känns främmande, iaf för mig. 

Och som sagt, vem som sagt något säger inget om innebörden. Om det nu är "gud själv" som sagt detta (om nu "gud" gör det?) så förklarar det ändå inte betydelsen. Jag är som sagt nyfiken på om ngn har en lite mer uttömmande koppling-förklaring av själva innebörden?  Glad

Anmäl
2009-04-25 17:54 #13 av: Aldebaran

"Andevetenskap" är ett "påhittat" ord av många som läser och studerar detta/dessa ämnen.. Även bland teosofer..

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-25 18:26 #14 av: Blissis

Andevetenskap kanske grundar sig väl i att all esoterisk och teosofisk kunskap är kanaliserad/överskuggad information, genom människor från andar (på olika nivåer)?

Och detta är ett problem med sanningshalten i det hela tycker jag då det är svårt att få fram en helt sanningsenlig information den vägen. Det är ju inte som att höra en som är upplyst på höga nivåer tala, någon som frigjort sig så mycket vad gäller de lägre kropparna för att uppnå detta. Upplysning kan nås på olika nivåer så att någon är upplyst behöver inte heller betyda att informationen är på en hög nivå.

Men vi får väl nöja oss med det som är så länge... tills man själv släppt alla slöjor och kan klart se in i olika världar på en hög nivå.

Vi tar till oss den information som känns bra för oss, samtidigt som  information från en alltför hög nivå i relation till en själv gör att man slår ifrån sig den. Eller att den sanningsformen inte passar min livsväg.

Det bästa tycker jag är att ha sitt sinne öppet, se om det känns logiskt och riktigt och inte leder till dåliga gärningar och dåliga tankar. Och vara villig att ompröva sin verklighet så man inte fastnar i låsta tankemönster utan i kontakt med en levande föränderlig verklighet genom den förändring man själv genomgår. Varje nivå har sin sanning...

 

Anmäl
2009-04-25 20:33 #15 av: szirius

# 6 Tack! Glad

Som jag ser det så innebär ordet "andevetenskap" en vetenskap med andlig karaktär.Många har försökt bevisa andlighet med naturvetenskapliga verktyg men då nås inte själva essensen pga att denna bygger på helt andra värden.När jag hör ordet "andevetenskap" så tänker jag på de holistiska naturlagar som finns i universum och man "kan känna" utan att bevisa för någon annan.Var och en måste finna insikten inom sig.Denna "andevetenskap" kan man se som en kärna hos alla religioner.

#8 Roligt att du tyckte om denGlad.Som jag skrev på #1 så är detta endast ett axplock.När man väl ser essensen i esoteriken så kan man finna samma grundtankar i de flesta spirituella åskådningar."Häxa" är ett väldigt brett begrepp, det kan ju handla om både svart och vit magi tex,men absolut, det handlar också om att förstå och följa naturlagarna.Du får gärna berätta mer om hur du tänker.Pm:a mig gärna.

Anmäl
2009-04-25 22:05 #16 av: Blissis

När jag googlade så fick jag fram: The science of the highest principle in man and nature

Det verkar väldigt mycket vara ett Steiner-begrepp om man söker på nätet.

På danska åndsvidenskab, alltså andens (själens?) vetenskap.

Snurrigt Obestämd Men andens vetenskap baserat på vilken informationskälla då?

Anmäl
2009-04-25 22:12 #17 av: hatchepsut

Andevetenskap, esoteriskt, teosofiskt...Är det inte själva ANDEMENINGEN i budskapet vi ska inrikta oss på?  Ofta har just kärnan i budskapet en tendens att försvinna därför att någon/något hänger upp sig på småsaker i det stora hela...Ja, det var ju min mening i det hela, sett ur mitt perspektiv...Andra gör sin bedömning...

Anmäl
2009-04-25 22:38 #18 av: solarcarl

vilka intressanta inlägg! En spännande tråd, vänner!

#13 Håller med om att det låter mer som ett "påhittat" ord.

# 16 Det är nog mkt Steiner som skapat detta, det är vad jag får in iaf och också minns när jag tänkt på det nu.

# 17 Helt sant, på sitt sätt tycker jag. Andemeningen ja...budskapet ja... Och ändå, är det inte både intressant och också talande med vad olika begrepp står för? För min egen del har det varit/är det viktigt eftersom så många människor menar olika saker när de säger t ex "andlig utveckling" eller "esoterik".

Jag ser det som att människor talar lätt utifrån det man lärt sig, men som inte alltid bottnar i en själv. Det gäller överlag, oavsett mänskligt område egentligen. DEtta har också med psykologi att göra som jag ser det, till viss del iaf.

# 14 Ja det var ett intrssant inlägg där Bliss, håller helt med om de sista styckena där, ta till sig det som känns rätt och bra, självklart är det så.

Sett på det sättet blir ditt svar # 15 också "exakt" på sitt ändå (vagt) omfattande sätt, om du/ni förstår hur jag tänker där. Den definitionen kunde jag inte läsa in i ordet, så tack för det. För mig säger det mkt om hur du tänker szirius, och det känns bra.  

Men ngn annan som använder det ordet kanske menar lite som du var inne på först Blissis # 14, att denna kunskap skulle vara förmedlad av "andar". För mig låter det inte som esoterik utan som mediumism, en helt annan sak. Då kan man förstås undersöka vad ordet/begreppet "andar" betyder, och jag tänker då på avlidna i första hand, på emotional/astral-nivåer. 

Jag ser det inte som att esoteriken kommer därifrån. Esoteriken är en gåva till mänskligheten från högre riken. Planethierarkin består inte av "andar" som jag förstått det. Det är en helt annan verklighet.

Mästarnas budskap som jag förstått det, kommer från den esoteriska lagbundenheten, baserat på det man kallar "högre förnuft". Dvs den högre kärleks-visdoms-principen (också kallat kärlek-visdom-buddhi m m). Detta är en vetenskap. Men sedan har många tolkat detta på olika sätt, och i många fall också tappat bort den högre kontakten. kanske helt enkelt därför de inte upplevt/nått dit själva.

Detta i sin tur bygger på/leder oss till läran om den själsliga kontakten för mänskligheten, att alla människor egentligen, oavsett sin tro, går "själsvägen". Vi söker, om än kanske ofta omedvetet, förening och integrering med vårt eget högre jag (som är det högre i alla = enhet)  

Hur som helst är det intressant för oss här (tydligen) att samtala om detta ändå. Ibland ger frågan "hur" väldigt mycket har jag insett senaste åren. Dvs hur går ngt till, hur är detta uppbyggt som vi pratar om nu, hur reagerar människor då etc. Överlag att ställa frågor kan ge mkt. Glad

  

Anmäl
2009-04-25 23:02 #19 av: [Tunridan]

#15 Jag har pm:at dig nu med en utförlig förklaring av mina tankar kring det hela. Glad

Anmäl
2009-04-26 00:45 #20 av: Blissis

Det måste ha varit Steiner som myntat begreppet andevetenskap. Så tolkar jag texten ovan i allafall. Och då kan jag inte hålla med om att den läran är basen i religionerna, då religionerna har funits långt tidigare än Steiners begrepp andevetenskap. Ja, jag är nog den analyserande typen Skäms

Jag håller med dig solarcarl att esoteriken inte kommer från andar, astrala andar, eller borde inte göra det iallafall. Jag tror att Mariann har nämnt att esoteriken bl a har sin källa i veda-skrifterna om jag minns rätt. Och esoterikens tankar hittar man hos många religioner, samtidigt som det verkar som om den har sina rötter i österns visdom.

Jag känner bara till Blavatsky som sade sig ha kontakt med Mästarna i planethiearkin, finns det andra (inom esoteriken)? För mig är esoteriken Bailey med sin källa Tibetanen. Den undervisningen är för mig den enda källa jag riktigt litar på inom esoteriken, och den som jag varit mest insatt i. Dock utan att vara nån expert. Men den undervisningen känns väldigt genuin och djup.

Annars finns det mycket böcker som kommer från astralplanen, och de tar jag med en stor nypa salt...

 

Anmäl
2009-04-26 02:42 #21 av: solarcarl

# 20 Håller med om att Steiners begrepp inte kan vara grund för alla religioner. Det låter vettigt. Förstår samtidigt din tanke #15, som jag sade tidigare. Här följer några ytterligare tankar från mig (blev lite långt igen, men kan vara värt lästiden, tror jag)

Religion är en allmän uttolkning av en mänsklig gudslängtan. Människan längtar efter det större, det sanna, det förlåtande, läkandet, den opersonliga kärleken - egentligen efter sin egen själskontakt, tror jag.

På så sätt bär alla religioner fram sin del av en större sanning, även om den ofta är ytterst missförstådd av den kollektiva tolkningen, ofta iklädd olika former av symbolik och fanatism på dessa nivåer.

Varje stor religion har ursprungligen en impuls från en högre livsnivå som sedan nedtransformerats och "satts i bruk". Varje sådan impuls kommer från en högre livsnivå, ofta från "planen" igångsatt av en mästare eller en nära lärjunge, av planethierarkin.

I texten ovan här #0 så kan vi läsa om hur kristendomen hade sitt ursprung i gnostiken t ex. Som jag förstått det var detta ursprungligen inte bara mystik utan också invigda som satte detta hjul i rörelse. Jesu (Jeshu) ankomst var "arrangerad", som ett slags drama på flera nivåer. Många missförstod nog innebörden då. men impulsen var från början ren, även Jeshu (som då sägs ha tagit sin fjärde invigning).

Detta återfinns på en rad liknande sätt vid olika religionsbildningar. Den invigde är genuin. Dramat (som är en form av undervisning, men också inkoppling för både individer och det kollektiva) är genuint. Människornas tolkningar och maktspel förvanskar.  

#20 Bra sammanhang Blissis tycker jag. Blavatsky hade en genuin kontakt med mästarna vad jag förstått. Hon var tydligen den lärjunge som var mest erkänd av dem då, även om det fanns flera utmärkta "verktyg", t ex Leadbeater, Besant, även Olcott o Sinnet m fl. Olcott mötte också en av mästarna enligt hans egna skildringar (genuint). Blavatsky tog sin fjärde invign då, återkom sedan berättar esoteriken i ny inkarnation och tog sin femte invign. Hon/han är alltså en egen mästare idag, vad jag förstått.

Överlag tycks "många" (och ändå relativt sett väldigt få!) ha mött någon av mästarna. Det sker dels när de nått den nivån i sin egen själsliga utveckling, dels när individen verkligen kan göra någon nytta för "planen", inte pga några personliga skäl eller önskemål.

Förf till serien titlar "Den Invigde" tycks ha en gedigen, avglorifierad och sund inställning till denna typ av direkt kontakt. Han skrev utan att uppge sitt namn (inte pseudonym heller), men det är officiellt känt idag att han bar namnet Cyril Scott, också känd som en framstående musiker m m. 

Här skildras på ett härligt sätt kontakten med först en, sedan med en ytterligare mästare i hierarkin. Detta verkar högst genuint för mig, inte minst genom energin. Sedan kan bitar förstås ändå vara en sorts "fabricering", för att undervisa genom en historia (?). Rekommenderas varmt.  

Mästarna är i många fall fysiskt inkarnerade igen i vår tid, uppger mästaren DK. Några få får förmånen att kunna ha utbyte med dem direkt, medan andra kan ha en telepatisk kontakt (inte kanalisering). Detta är enbart för "det gemensamma arbetet", inte personligt. Alla människor av "god vilja", alla slags andliga sökare (aspiranter) och ljusbärare kan dock ta emot inflytande/högre intryck av denna nivå genom sin egen genuina själsinkoppling. Det sker genom tjänandet, genom den opersonliga energin och genom olika typer av intryck. Många är förmodl omedvetna om denna typ av kontakt. 

Tibetanens undervisning är mkt genuin som jag upplever det. Tibetanens sägs ha stått bakom även Blavatskys "Secret doctrine" (dock inte på samma sätt som med Bailey). En tredje förmedlare sägs av Tibetanen fortsätta detta arbete, del tre, tidigast 2025. 

 

Ser fram emot höra o läsa fler tankar från alla möjliga imorgon i denna viktiga tråd, spännande! Ha det fint!

Anmäl
2009-04-26 10:12 #22 av: [Mariann]

För mig så som jag tolkar "andevetenskapen"  betyder det just så som szirius säger, en vetenskap om anden dvs monaden...

Poblem uppstår alltid med det ordet ande, efersom det är flitigt använt av medium och om väsen på astralplanen. Så när vi (esoteriker/teosofer) säger Ande menar ju vi (eller i alla fall jag) monaden, det djupaste, heligaste andligaste aspektet i allt, ALLT.

Så som det står i denna tex.

Så eventuellt ska man använda annat ord för väsen på astralplanen och få ha Ande i fred som den djupaste heligaste av allt i allt... ord blir lätt så missförstådda... varför inte helt enkelt kalla dessa "andar" för astralaväsen, kalla dem för det de faktiskt är!?

Vem som myntat ordet bryr jag mig inte om, ordet är kanon! Eftersom vi alla forskar på olika nivåer i ANDE och så blir det en vetenskap precis som annan vetenskap, så då kan man mycket väl kalla estoteriken och allt annat djupare för "andevetenskapen". Om inte annat blir det väl en del i vetenskapen i en framtid hur som... Cool

Anmäl
2009-04-26 10:27 #23 av: [Mariann]

och en sak till som Blissis nämner, esoteriken ligger väldigt nära veda skrifterna. Glad

Sedan är det ju viktigt att som sziruis säger att artikeln behandlar delar av det ockulta, den är väl inte heltäckande på något sätt, ville bara visa på att det finns där bakom alla religioner och att det är där i de esoteriska delarna inom allt som allt blir en helhet en enhet. Skrattande

Viktigt är väl också här att alla dessa ord vi (AU) svänger oss med och som betyder detsamma egentligen, i grunden alltså, så som ockult, estorik, teosofi, andevetenskap mm. Vi ville visa detta. Man kunde lagt in ex Veda också  artikeln... den kunde antagligen gjorts hur lång som helst... Skrattande Vi valde alltså att bara ta med det viktigaste, det som berörs mest här på AU.

Sedan det som solarcarl nämner om HPB och Bailey och en tredje våg av böcker från DK... den ser jag förövrigt mycket fram emot Skrattande. Hoppas de kommer medans jag Mariann kan läsa...
Ett bevis för att de två första hänger ihop som "ler och långhalm" är att i ex boken Kosmisk Eld som är 950 sidor lång där hänsvisas det till HPB och Hemliga läran med sidtal, på var och varannan sida!! Cool

 

 

Anmäl
2009-04-26 12:34 #24 av: Blissis

#23

Jag förstår din tanke men vet inte om jag är så mycket för egen tolkning av ordet andevetenskap, ett ord som förknippas starkt hos andra till Steiner. Kan det inte bli feltolkningar då och minskad tillförlitlighet i artikeln? Obestämd Monadvetenskap kanske är ett bättre ord? Skapa ett eget begrepp här på AU?Glad

#21

Helt klart är iallafall att Bailey inte var vem som helst, som kunde ta emot så avancerad ny information. Kanalens egna föreställningar utgör ett hinder vid överföringen, alltid. Så ett rent tomt sinne hos en utvecklad själ är väldigt primärt för att informationen inte ska bli begränsad av kanalens egen kunskap.

 

Anmäl
2009-04-26 13:55 #25 av: szirius

Jag kan utan som helst problem byta ut det ordet om det skapar förvirring eller gör artikeln feltolkad. Glad

Själv har jag stött på detta begrepp först genom Steiner, ja och fått den förståelsen om vad det betyder som jag skrev på #15. Men jag har stött på detta ord i flera andra sammanhang och trodde att betydelsen var "vedertagen"...Skämsoch inte något myntat begrepp från Steiner...

Just detta stycke i början som nämner "andevetenskap" är ju taget från wikipedia om esoterik om jag inte minns fel...Obestämd

( Steiner var ju f.ö också esoteriker, hans lära utgår en hel del ifrån både buddhism och kristen mystik...sedan kan man ifrågasätta hans personliga renhet...Tyst )

Men som sagt, eftersom det är flera som påpekar detta, så kan jag ändra ordet. Men vad ska jag ta i stället? Flört ALLA ord som man använder är ju begrepp som man själv gjort sig en förståelse av, och som kan misstolkas...apropå psykologin i det hela.

Anmäl
2009-04-26 14:03 #26 av: hatchepsut

Hmmmm, funderar...Kan det vara en fråga om hur vi ser på saker och ting ur manligt/kvinnligt perspektiv?  Kvinnor tror jag använder sig mer av " känslan " när de/vi ska ta in något, intuitonen, medans män vill veta detaljer etc. Bara en tanke jag fick...Bow Down

Anmäl
2009-04-26 14:06 #27 av: Aldebaran

Ja, tänk va ord kan ställa till det för oss människor.

När vi körde vägen på TS i Gbg så fastnade vi i långa diskutioner om andemeningen och betydelsen av varje ord. Tillsut tog det en betydande tid av varje träff vi hade.

Vi gjorde då halt i studiecierkeln och diskuterade hur vi skulle göra med detta probelm. Var det ett problem egnetligen? Om man studerar estoerisk skrifter eller teosofiska texter så kommer man springa på 1000-tals fullständigt obegripliga ord.

Vi löste det med att inför varje gång så skulle alla läsa kapitlet vi skulle gå igenom och "gulmarkera" ord och meningar var och en inte förstod. Vi gick igenom vad vi skulle göra på varje träff under ca 1 tim och 40-45 min för att sedan ägna den sista timmen åt att försöka komma fram till vad det kunde betyda. Mestadels gisk det bra men då 15 personer träffas så får man minst 5-10 olika tolkningar av ord och betydelser i allafall. Vi har nu kört i ca 3 år utan att fästa oss allt för mycket i ord och deras eventuella betydelse Veda, ockulta och teosofiska ordlistor finns ju i vårat bibliotek och dessutom på nätet (en del)

Nu efter 3 år så börjar det bli lite lugnare med orbetydelsen. Det verkar som efterhand man studerar liknande texter så kommer förståelsen och kunskapen, dels om betydelsen och tolkningen av varje ord men DELS också av att det inte alltid är viktigt att veta. Man kan läar sig texter och ord utantill, lära sig betydelsen av orden, men kan man inte "leva" teosofi så funkar det ändå inte fullt ut.

Vi hade detta ord "andevetenskap" uppe ett flertal ggr och faktiskt var det dom äldre teosoferna som var obekväma med detta uttryck, den yngre generationen svalde det med bättre förståelse.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-26 14:41 #28 av: solarcarl

Fina inlägg - tack!

Som jag ser det är esoteriken en högre visdom i grunden baserad på vår planets andliga syfte i ett tidlöst perspektiv. Därav benämningen "tidlös visdom" för esoteriken. 

Hierarkins arbete är att förmedla det högre syftet, den "gudomliga viljan" och dess kärlek och skapande intelligens, till mänskligheten, men utan att kränka frihetslagen. DVs alla får tolka o göra som de vill, så länge de inte inkräktar på andras fria vilja (t ex skadar). Därav olika representanter för det högre genom historien som initierat olika högre impulser i människans värld. ibland genom religion, ibland genom forskning, ibland genom konst osv. Detta med inte så lyckade resultat hur mänskligheten kunnat ta emot, förstå och förvalta när vi ser tillbaks. Ändå har utvecklingen gått framåt (bara det är ju fantastiskt!)  

Esoteriken har ju varit dold i många tusentals år, just p g a att mänsklighten tidigare missbrukat kunskapen. Esoteriken har alltså funnits i alla tider men har egentligen inget mänskligt ursprung. Det tror jag är en kärna vi kan behöva grunna lite extra på. Det blir därför aningen vilseledande att säga att esoteriken kommer från vedaksrifterna, som jag ser det. (#23)

Veda är en samling uråldriga österländska (indiska) texter kring det andliga livet (hinduismens grund) som bygger på djup filosofisk insikt o esoterisk kunskap. Samtidigt är de "maskerade" eller symboliska, dvs de berättar inte direkt om sanningen.  

Därav att mkt symbolik och omskrivningar använts genom årtusenden, inte minst sedan Jesu tid, t ex genom kristna mystiken, bibeln, Graal-myter, legender. Dessa är fullt verksamma på vissa nivåer, men samtidigt är budskapet dolt.

Överlag (oavsett vilken form/tolkning vi väljer) att vår förståelse för enhet (esoterikens grund) gäller alltid i förhållande till vår egen utvecklingsnivå.

Ju mer vi utvecklas desto mer kan vi förstå o också tillämpa. Dvs allt grundar sig på vår egen utveckling. Vi kan inte enbart t ex läsa oss till kunskap, eller enbart ta in från andra. Vi behöver praktisera själva.  

I vår tid har den mer direkta, nutidsanpassade formen av esoterisk visdom åter kunnat göras allmänt tillgängligt. Detta pga ett enormt offer från Hierarkins sida att försöka återuppväcka mänskligheten inför detta stora steg vi nu tar in i en ny tidsålder. Detta är inte symboliskt, (även om symboler förstås används, eller tolkas så) utan högst konkret.

Vi tjänar och verkar med detta steg på olika sätt förstås, men det gemensamma är att vi behöver alla förändras, rent praktiskt. vi behöver förändra våra höljen, genomgå rening och uppvaknande. Vi gör det i vår egen takt o med olika form. Men vi gör det ändå tillsammans. Detta brukar kallas för vår tids "uppstigning"  

#24 återkommer kanske sen här...eller via telepati? Flört

   

Anmäl
2009-04-26 14:53 #29 av: solarcarl

 

# 26 Så sant Hatch! Det påverkar verkligen. Vi män kan lära mkt av kvinnorna som jag känner det. samtidigt verkar det vara också andra utgångspunkter vi kan lära av varann, oavsett kön....

#27 Fint sagt. Ska vi diskutera i all evinnerlighet lär vi inte komma så långt.

Min tanke här var delvis själva innebörden av ordet och det har absolut klarnat tycker jag vad gäller allas tolkningar. Det är fint. Jag tror vi menar ung samma sak.

Mitt syfte med samtalet var dock inte utifrån att vi tycker så olika, utan mer vad egentligen esoteriken ÄR - inte vad gäller olika lärare, läror, tidsperioder, tolkningar osv. Som sagt, jag tror esoteriken i sig har en större tidlös grund, i ett större medvetande...  

Anmäl
2009-04-26 14:55 #30 av: Aldebaran

#29  Absolut...Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-26 15:40 #31 av: Blissis

#28

Förstår vad du menar Flörtmen väljer att inte uttrycka mig på alltför djupa sätt, för att de som är helt nya ska kunna förstå...

Bailey var ingen kanal på det viset... hon hade den uppgiften och renats till den nivån så hon kunde ta emot den informationen på det sättet, utan hinder se klart in i gränslösa världar...

Men det finns många som säger sig kanalisera... böcker och annat...

Och ny information var det inte, på en högre nivå. Den är som du säger tidlös. Men på sin nivå dock. Tibetanen var ju på sitt plan... Men för oss på planeten, för gemene man, var den väl ändock "ny"?

 

Anmäl
2009-04-26 16:12 #32 av: [Mariann]

Liten kul grej här är denna lista över mystiker inom ALLA religionerna... Cool

precis Blissis Glad. Ny på såvis att nu kan alla ta del av esoteriken, alla som vill och kan, förut fanns den endast i mysterieskolor och dolda för allmänheten och dit bara man hittade om man skulle osv...

Nu finns den för gemene man om gemene man vill och önskar ta del av det..

Anmäl
2009-04-26 16:14 #33 av: [Mariann]

skulle också vilja lyfta fram denna lilla... som just pratar om "öron som kan höra och ögon som kan se" dvs se/höra det ockulta....

Anmäl
2009-04-26 19:47 #34 av: solarcarl

#28 Du är så pedagogisk, Blissis  Flört Jodå, jag "anstränger" mig också (att uttrycka så här omfattande information är inte helt lätt på så litet utrymme, bra träning tycker jag) 

Bailey var ingen kanal på det sättet, nej. Vad jag förstått bl a från Baileys egen självbiografi (som verkligen kan rekommenderas) och från mkt annat material (många ställen DK o även vad Norman Stevens berättade som själv samarbetade fysiskt med Alice och Foster Bailey) så var hon direkt tränad i mental mottagning, dvs en högre form av telepati. Det är en helt annan sak. jag tror det fungerade väldigt jordnära o praktiskt, så har jag förstått det iaf på hennes egna beskrivningar (och DKs). Hon hade tydligen väldigt svårt för det tillgjorda eller överdrivna "andliga".

Det var också en "karmisk effekt", dvs att hon var den som hade "rätt" till detta uppdrag. En del har påtalat problemen med Bailey som förmedlare, eftersom hon från början hade en mkt kristen, äldre typ av moral. Vissa inslag av detta skiner också igenom i materialet ibland. Detta var också en avsikt för att event kunna nå de kristna i världen lite lättare.

Inget av detta var dock det avgörande, utan hennes band med sin mästare, sin lojalitet, hennes självförglömmelse, och hennes själsliga plats i den "större ordningen". Detta gjorde henne redo för denna stora uppgift som hon också klarade med bravur.

Som jag förstått det går DK igenom exakt vad som är nytt i hans undervisning i förhållande till tidigare (äldre) förmedlingar. DEt är inte så lite. Egentligen är hela det steg som här presenteras helt nytt för alla lärjungar, aspiranter osv, alla som kan o vill ta till sig detta. Detta därför sedan 1925 tog hela Hierarkin o "världen" också ett steg uppåt. Det innebar krav på nya nivåer av träning.

Det är alltså både tidlös undervisning, på olika nivåer för olika grader o typer av människor. Men det är också ngt helt nytt. Det är mkt intressant. Det är ngt som många "esoteriker" eller vad man nu vill kalla sig för kan ha nytta av att undersöka mer tror jag.

Anmäl
2009-04-27 09:09 #35 av: [Mariann]

Här vill jag då peta in att snart vilken dag som heslt kommer det en artikel om just det "fenomenet" med telepati. Asger Lorentsen har också gjort en liten kortare sammanställning om Kommunikation med inre ljusvärldarna

även denna kan man hålla till godo med så länge Högre och lägre psykism av Kenneth Sörensen. GladOskyldig

Anmäl
2009-04-28 01:46 #36 av: Eremitha

Personligen har jag inget problem med ordet andevetenskap, eftersom jag associerar det med vetenskap inom andligt förknippade områden. Det har aldrig föresvävat mig att det skulle handla om "andar" i medial betydelse (även om begreppet på sätt och vis kan anses omfatta även detta.)

Men när jag översätter från danskans åndsvitenskap väljer jag företrädesvis att använda uttrycket "andlig vetenskap" eller i de fall det passar, esoterik. Syftet är att förtydliga för att undvika eventuella missförstånd.

Att ordet andevetenskap förknippas med Steiner har jag fått veta senare, och detta är inget som är vare sig positivt eller negativt för mig utan helt enkelt bara ett konstaterande.

 

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-28 04:19 #37 av: AnteMsson

"It should never be forgotten that Occultism is concerned with the inner man who must be strengthened and freed from the dominion of the physical body and its surroundings, which must become his servants. Hence the first and chief necessity of Chelaship is a spirit of absolute unselfishness and devotion to Truth; then follow self-knowledge and self-mastery. These are allimportant; while outward observance of fixed rules of life is a matter of secondary moment." -- H. P. Blavatsky, Lucifer IV, 348n

Det är dessvärre så enkelt att sanningen finner bra gömställen i den labyrint vi kalla alfabete. Ju mer text vi skriver Desto mer dold blir sanningen till slut. Många tidigare ockulta texter är skrivna i metaforer och koder, för att lyfta fram sanningen för det lämpliga intellektet, de individer som till varje tid finns på jorden De som har kapacitet och förmåga att Se. De flesta tänker åt "fel håll" och söker tolka en text eller ett ord istället för att lära sig att förstå.

Vidare, för att återknyta till tråden om studier i ockultism.

"Will these candidates to Wisdom and Power feel very indignant if told the plain truth?
It is not only useful, but it has now become necessary to disabuse most of them and before it is too late.
This truth may be said in a few words: There are not in the West half-a-dozen among the fervent hundreds who call themselves "Occultists," who have even an approximately correct idea of the nature of the Science they seek to master.
With a few exceptions, they are all on the highway to Sorcery.
Let them restore some order in the chaos that reigns in their minds, before they protest against this statement.
Let them first learn the true relation in which the Occult Sciences stand to Occultism, and the difference between the two, and then feel wrathful if they still think themselves right.
Meanwhile, let them learn that Occultism differs from Magic and other secret Sciences as the glorious sun does from a rush-light, as the immutable and immortal Spirit of Man -- the reflection of the absolute, causeless and unknowable ALL -- differs from the mortal clay -- the human body.
" --H. P. Blavatsky - Studies in Occultism

Kanske skall man först stanna upp, tänka om, göra om, göra rätt.
Kanske se om man kan få något gjort i livet, istället för att trampa på ett och samma ställe i tolkningsfrågor. Det skapar kaos och förvirring och ger sällan en utveckling åt det håll man önskar.

Ockultism och magi är all vetenskaps moder som föder utbildning, upplysning och kunskap till de som inte kan se bortom den fasta formen. Vetenskap, liksom religion är en yttre spegling av den inre gnostiska kärnan - Finner man trygghet i att tolka, missförstå och tycka olika, är det ett ypperligt tillfälle att låta sig styras till att tro som någon annan. Att helt enkelt inte veta mer än den.

Ja, det var en bra sammanställd artikel, för att ta fram det du ville, szirius. Fortsätt gärna få mig att tänka lite extra om nätterna, bara välkommet.

Jag bjuder er en god natt.

Palam L.V.X.
//Fr. Sirivs

Anmäl
2009-04-28 11:15 #38 av: Blissis

Ja, då förstår jag lite mer vad som avses med andevetenskap. Hade aldrig hört det ordet innan.

Undrar vad Jesus och Buddha hade tänkt om detta? Flört För mig är de gudomliga principerna heliga och på en helt annan nivå än "vetenskap". För mig vibrerar de på ett helt annat sätt och för mig så är denna högre vibration grunden i religionerna. Den vibration som dessa Upplysta strålar ut. Om ni förstår vad jag menar...

Anmäl
2009-04-28 13:07 #39 av: Rosan

Jag har skrivit lite mer om vad jag anser om detta #38 inne på tråden andevetenskap. Men det är väl så här för att vi ser saker från olika vinklar, för en del är det vetenskap och för andra någonting heligt som är förmedlat. Och det ena behöver inte utesluta det andra.

Men att andevetenskap skulle vara grunden är kanske lite att ta i. Är det inte snarare bara en förklaringsmodell bland många? Även om den ska vara kärnan, så är den ju bara en tolkning av människor iallafall tänker jag Obestämd

Anmäl
2009-04-28 13:12 #40 av: [Mariann]

Även Martinus använder sig av begreppet.

Anmäl
2009-04-28 18:36 #41 av: [Hukanson]

Tycker också att andevetenskap betyder att man rent mentalt begreppsmässigt gör sig klok på en begreppslös andlig verklighet . Det innebär att erfarenhet upphöjs till instrument i sökandet efter en inspirerad teoribildning .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2010-11-17 14:50 #42 av: szirius

lyfter upp denna tråd till en person som undrade vad esoterik ärGlad

Anmäl
2011-09-16 07:03 #43 av: Gaiatri

puttar upp för de som vill veta lite om esoterik.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl
2011-09-18 18:03 #44 av: [nidlo_1]

...den enklaste läran jag har hört är:

Jaget före jaget.

 

Anmäl
2011-09-20 16:03 #45 av: [KROFF]

Tack för detta fina och upplysande inlägg. Det är precis det här vår "lära" syftar till att ta till sig och förstå; hur vi genom att öppna oss kan få del av vad många vishetslärare överfört till mänskligheten i alla tider.

Info-pdf genom: klassiskarosenkorset@sverige.nu

Anmäl
2011-09-21 20:25 #46 av: [Hukanson]

#38 tänk dig att

vetenskapen höjer sin vibration, arbetar med en medvetenhet på högre nivå (intet sagt om hur de kommer dit) och därmed skulle tänka och verka med sina teorier och praktiska experiment i en mer aktiv och sannare inre och yttre miljö; skulle vi då inte närma oss en andlig vetenskap rent bokstavligt?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2011-09-22 07:15 #47 av: [KROFF]

Enligt Rosenkors-Manifestens skapare, Johann Valentin Andreä, kommer vetenskapen tillslut att nå det tillstånd då intellekt och intuition förenas och då förverkligas det Mål han önskar skall bli förverkligat: "Det som är sanning inom vetenskapen får inte vara osanning i teologin"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.