Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Psykiska och andliga förmågor

ANDLIG TELEPATI del 1

2009-04-27 19:44 #0 av: Eremitha

Vad är egentligen telepati? Finns det olika sorter? Frågorna får svar baserade på den andliga vetenskapen i denna artikel av Kenneth Sørensen.

FRÅN INSTINKTIV TILL ANDLIG TELEPATI

Kapitel  IV ur boken Fra clairvoyance til intuition

Av Kenneth Sørensen
Kentaurnet

 

Telepati är ett helt vanligt förekommande fenomen. Varje dag står vi i telepatisk kontakt med omgivningen. Den högre formen av telepati, den mellan själ och personlighet, är den typ av kontakt vi alla bör sträva efter att utveckla.
Telepati är till formen den parapsykologiska färdighet som den generella befolkningen har störst kännedom om. Idag förknippas telepati oftast med tankeöverföring eller överföring av medvetenhetstillstånd över långa avstånd. Telepati betyder fjärrkännande, och härstammar ur det grekiska tele som betyder fjärr- och pati, som i detta sammanhang betyder kännande, alltså fjärrkännande. Men det ligger en hel del mer bakom än ordets etymologiska rötter avslöjar.

Telepati är fortfarande omgärdat av en mystisk aura, även om fenomenet idag nästan har blivit konkretiserat genom utvecklingen av de moderna kommunikationsmedlen. Idag kan vi på ett ögonblick sätta oss i förbindelse med varandra oavsett var på jorden vi befinner oss.

Mobiltelefoni, Internet, radio och de televisionsöverförda utsändningarna tvärs över klotet har givit ny mening åt begreppet telepati. Idag är vi vittnen till en konstant ström av kommunikation som försiggår i osynliga sfärer som vi kallar etern. Dessa kommunikationsmedel är i verkligheten de första primitiva uttrycken av framtidens bevisade telepati från sinne till sinne, och de använder i hög grad samma medium för att framföra budskapen - nämligen etern.

Vi är därför ur ett fysiskt perspektiv sett dagligen omgivna av telepatisk aktivitet via informationsteknologin, som använder etern som sitt kommunikationsmedium. Det är ett uttryck för en särskilt grov form av telepati, som blott är en svag avspegling av de förmågor den ytterst sensitiva hjärnan har.

De fysiska formerna av telepati är i verkligheten bara en respons och avspegling i den fysiska etern, av den telepatiska verksamhet som visdomens mästare utövar. I detta uttalande har vi en viktig inre sanning. Utvecklingen i människans världar är alltid en verkan av en orsak och realitet i de inre världarna.

Etern är förutsättningen för telepati
Det som möjliggör telepati är etern. Detta ord är en övergripande beteckning som omfattar den ocean av energier som är inbördes förbundna och utgör vår planets sammanhängande energikropp.

Denna realitet är telepatins första lag.

I Bibeln uttrycks denna realitet med orden: "I honom lever vi, rör oss och är till". Det är detta nätverk som möjliggör Guds allomfattande närvaro. Varje levande väsen har en eterkropp, vilken är en del av denna planetariska och solära eterkropp på så sätt att alla alltid är förbundna med alla. Det är via detta nätverk av energier som vi transmitterar och utväxlar radiosignaler, men också på ett högre plan medvetenhetsströmmar. Etern är sammansatt av olika frekvenser, vilket vi känner igen från våra vanliga radiomottagare, som är mottagliga inom ett bestämt frekvensområde av denna eter.

Det är naturligtvis endast de allra grövsta aspekterna av etern som de moderna kommunikationsmedlen använder sig av. Men det är ändå viktigt att betrakta denna eter som ett sammanhängande energimönster som möjliggör inbördes kommunikation på olika frekvenser. Den sensitiva hjärnan har möjlighet att respondera på långt finare eller högre frekvensmönster än mobiltelefonen har. Alla moderna elektroniska medier använder bara den del av etern man benämner det elektromagnetiska vågspektrat. Ett ord som blott är en beteckning för den lägsta aspekten av etern.

Telepati sker varje dag
Att betrakta telepati som en mystisk process som kräver särskild träning är sett ur ett andligt vetenskapligt perspektiv inte helt korrekt. För faktiskt är telepati en aktivitet som försiggår varenda dag internt mellan våra olika personlighetsstrukturer och externt mellan oss själva och de närmaste omgivningarna. Vi ska senare beskriva de olika typerna av telepati.

Hela vår inre psykologiska konstitution är i konstant telepatisk aktivitet eftersom det försiggår en ihållande växelverkan av information mellan inre och yttre medvetenhet. Den växelverkan som äger rum mellan yttre sinnesintryck, som via hjärnan sänds vidare till känslo- och mentalkropparna, använder etern som en medvetenhetsbro. Detsamma gör sig gällande när inifrån kommande tanke- och känslointryck når hjärnan.

Telepati är därför en helt vanlig aktivitet. Vi är i långt högre grad än vi förstår mottagare av tanke- och känsloströmmar från vår omedelbara omgivning. När en tanke eller känsla dyker upp i vårt medvetande är bara ett fåtal människor klara över att den med stor sannolikhet är skapad av en människa i vår omedelbara närhet. Vi är så vana vid att tänka i begrepp som mina tankar och känslor, sågot som är privat och som andra inte har tillgång till. Men om vi ska tro på den andliga vetenskapen, kommer vi att inom en inte alltför lång framtid att få se en verklighet där vi kan avläsa varandras tankar och känslor som om det vore ur en öppen bok.

Den telepatiska aktiviteten blir mycket tydlig i familjelivet, där det ofta händer att familjemedlemmar nästan i samma sekund formulerar samma tankar. Mannen tänker på att det skulle vara gott med en kopp kaffe, och i samma ögonblick frågar hustrun om han kan tänka sig en kopp kaffe. Hur många känner inte igen dessa märkliga sammanträffanden.

Det är samma intensiva telepatiska utväxling som förorsakar att människor med ett långvarigt samliv får nästan identiska vanor och attityder.

Detta förklaras med att familjen delar samma familjeatmosfär över lång tid, och den kan på de inre planen iakttagas som en gemensam eterisk energiform som bär och utväxlar familjens samlade tanke- och känsloliv.

Idag sker en konstant utväxling av tankeströmmar mellan världens tänkande människor som omöjliggör varje föreställning om upphovsrätt, då alla kommer att i fortsatt högre grad att vara förbundna med alla. "Den offentliga meningen", ett begrepp som omfattar en stor kollektiv tankeform vilken representerar en gemensam hållning i ett samhälle, utövar stort inflytande på i synnerhet många icke tänkande människor.

Telepatins funktion
Det som gör telepati möjligt är som ovan nämnts det eteriska energifält som förbinder alla levande väsen med varandra. Varje tanke och känsla som vi tänker påverkar inte bara vår psykologiska miljö utan sänds också ut i vår omedelbara närmiljö och påverkar atmosfären där.

Vi har tidigare (i föregående kapitel av boken, övers anm.) berört det inre psykologiska kommunikationsnätverk som varje människa är försedd med. Men låt oss friska upp minnet här.

De olika typerna av medvetenhetsströmmar tas emot och sänds vidare genom bestämda eteriska centra som ligger längs ryggraden, och som mynnar i en slags tratt på framsidan av kroppen i den del av den eteriska kroppen som når utanför den fysiska. Sett med klärvoajant syn liknar de tallriksformade roterande brinnande hjul, därför har de också fått namnet chakras, som är sanskrit och betyder hjul.

Längs ryggraden och i huvudet ligger det totalt sju huvudcentra, som är mottagare och distributörer av energi eller medvetenhetsströmmar.

tele1.jpg

 

Dessa medvetenhetsströmmar, som når den fysiska hjärnan och nervsystemet genom eterkroppen, kommer aningen inifrån det individuella energisystemet som består av fysisk kropp, känslor, tankar och högre andliga instanser. Eller de kan komma från andra själars medvetenhetsströmmar, vilka är antingen i eller utanför inkarnation, det har ingen betydelse. I de allra flesta fall är vi inte klara över att vi har mottagit en tanke från en annan människa, den uppstår blott i vårt sinne och ingår i den ström av tankeformer som alltid genomströmmar varje människas sinne.

Det är i praktiken fem av dessa centra eller chakran som kan förmedla och ta emot telepatiska intryck Vilket center som är i funktion avgörs av det medvetenhetsinnehåll som förmedlas eller tas emot. De personliga och individuella energierna använder sakral-, solarplexus- och halscentren. De övriga centren plus halscentret, vilket också kan användas i högre tjänst, förmedlar impulser som berör kollektiva energier och gruppförhållanden. För de två högsta centren är det alltid tal om medvetenhetsströmmar som är osjälviskt orienterade och avhandlar idéer och tankar som bidrar till medmänniskornas växande. Panncentret är bara involverat i telepatins styrande och transmitterande processer, och är inte målet för mottagande av intryck. Låt oss kort se på de enskilda centren, sedan ska vi gå djupare in på de olika formerna av telepati. Nedanstående uppställning utgår från Alice Bailey's bok Telepati, sidorna 109-111:

Sakralcentret: En primitiv människa tar emot impulserna genom detta center. Det rör sig om impulser som rör det fysiska livet, aptit, behag/obehag. Få människor lever idag uteslutande här. Denna människas aura är relativt liten och nedåtriktad. Alla impulser, vilka omöjligt kan komma från högre källor än egot, verkar nedåt genom auran till sakralcentret. Intrycken är helt instinktiva.

Solarplexuscentret: Genomsnittsmänniskan får sina impulser via detta center. Alla intryck får tillgång till auran via området kring denna del av den eteriska kroppen. Det är här de astrala medierna verkar, de tar emot impulser från de astrala formerna och väsen som existerar på detta plan.

Hjärtcentret är involverat i intryck som rör gruppförhållanden, alltså grupper av människor som arbetar tillsammans för gemensamma mål.

Halscentret: Det finns också en ingångsport i den magnetiska auran i regionen kring strupcentret. Det används ofta av människor med skapande arbeten. De mest utvecklade har etablerat direkt kontakt med själen och är öppna för intuitiva idéer som ör källan till deras kreativa verksamhet.

Huvudcentret är sensitivt för de högsta intrycken från människans ande och det man benämner det atmiska planet. Detta fördjupas i avsnittet om de olika typerna av telepati.

Aurans funktion vid telepati
Det som möjliggör telepati är som nämnts den förmedlande egenskap som ligger i det eteriska planet. Men det är också viktigt att engagera de övriga kroppar och medvetenhetsplan som människan fungerar i. De spelar en särskilt viktig roll i vetenskapen om telepati. Alice Bailey kommer med ett helt centralt uttalande i Telepati, s. 93:

Mottaglighet för intryck berör skapelsen av en magnetisk aura, på vilken de högsta impressioner och intryck kan spela.

Det är med andra ord beskaffenheten på magnetismen i vår aura som möjliggör att vi kan ta emot intryck från olika källor. De plan av medvetenhet (frekvenser) vi normalt fungerar på, avgör vilka typer av telepatiska intryck vi kan ta emot. Magnetismen bestäms särskilt av astral- och mentalkroppens utveckling, så låt oss ett kort ögonblick definiera auran.

Auran har tidigare beskrivits i avsnittet om astral och mental klärvoajans (tidigare kapitel, övers anm). Här är det nog att säga att auran består av personlighetens tre kroppar, i mer eller mindre grad genomträngda av själens medvetenhet på dess eget plan.  Man måste alltid skilja på den del av själen som verkar som medvetenhet i personligheten och som är fängslad och begränsad av personlighetens kroppar, och själen på det högre, mentala plan där den är oberörd av förhållandena i de tre världarna.

Auran är ett inkarnerat fragment av den överskuggande själen. Den är sammansatt av den eteriska kroppens utstrålning, som förkroppsligar tre energityper (samt pranaenergin). Man måste komma ihåg att alla inifrån kommande medvetenhetsströmmar möts på det eteriska planet, där det skapas en stark utstrålande faktor som består av:

a.   hälsoauran, som är fysisk

b.   den astrala auran som är den mest dominerande för närvarande, men som vid någon tidpunkt helt försvinner av det mentala inflytandet och ersätts av själens kärleksnatur, som verkar genom känslokroppen.

c.   den mentala auran

Det är denna aura som är redskapet för den sensitiva responsmekanismen, och som den inkarnerade själen använder som sin mottagnings- och sändningsapparat för intryck:

a.  uppifrån själen på dess eget plan

b.  nedifrån sinnena och

c.  utifrån omgivningen

De andliga telepatiska förmågorna utvecklas helt automatiskt efter hand som människan utvecklar en magnetisk aura som bringar högre idéer till sinnet. Magnetismen uppstår till följd av själskontakt och är ett resultat av kärleksnaturens utvecklande i personligheten.

Den människa som har lärt sig att fokusera sin medvetenhet vaket på det mentala planet, och inte oavbrutet låter sig rivas med av spontana känsloströmmar, påkallar oavbrutet till följd av sin auras magnetism de högre liggande rikenas idéer och krafter. Denna människa blir en fokuseringspunkt för andlig kraft, som liksom en sändningsmast sänder ut verkningsfulla energier till när och fjärran.

Låt oss kort summera telepatins grundelement innan vi går vidare:

1.  Varje människa står i ständig telepatisk kontakt med sin omgivning till följd av etern.

2.  Det finns två typer av telepati.

a.  den inre kommunikationen mellan olika instanser i människan, själen, sinnet, känslorna och den fysiska/eteriska hjärnan.

b.  den yttre telepatin med andra väsen, inkarnerade eller utanför inkarnation

3.  Vi tar emot telepatiska intryck genom ett av fem centra.

4.  Beskaffenheten i vår auras magnetism och medvetenhetens utveckling bestämmer vilka typer av telepati vi är mottagliga för, från vilka plan de utgår och genom vilka centra vi tar emot dem.

Till ovanstående bör nämnas att skillnaden mellan dessa telepatiska intryck och dem man får som till exempel klärvoajant, är att det inte involveras sensationer som till exempel färger, symboler och röster. Den telepatiska kommunikationen upplevs som ett spontant erkännande av ett medvetenhetsintryck. Det är den omedelbara registreringen av en tanke eller känsla som förmedlar ett budskap.

Telepatins förutsättningar
Vi har i ovanstående huvudsakligen berört den omedvetna telepatiska aktivitet som alla människor upplever. Nu ska vi beröra några djupare aspekter av vetenskapen om telepati, som speciellt rör de människor som medvetet söker efter att utveckla telepatisk kontakt med sin själ, mästare, grupp och hjälpare på de inre planen.

Andlig telepati är en förmåga som alla andligt strävande människor måste bemästra vid någon tidpunkt, eftersom den är en av de säkraste kommunikationsmetoder som ger en precis registrering av särskilt det som själen försöker att meddela sin skugga, personligheten i de tre världarna. Låt oss därför gå igenom en rad av den andliga telepatins förutsättningar:

Linjering mellan personlighet och själ
Andlig telepati förutsätter att den inkarnerade personligheten har byggt en medvetenhetsbro mellan själen, sinnet och hjärnan. Detta kallas också personlighetens linjering med själen. Denna utveckling sker huvudsakligen genom meditationsprocessen, men studier och samhällsengagemang spelar också stor roll.

Sinnet ska tränas i att kunna "hålla sig i ljuset", det vill säga vara ständigt vaken för de högre intryck som själen försöker inprägla i sinnet. Sinnet blir, när det förhåller sig helt lugnt och orienterat mot idévärlden, som en mottaglig film på vilken själen kan prägla in sina planer och avsikter. Därnäst inleder sinnet processen med att formulera konkreta begrepp för det som mottagits, och att meddela detta till den mottagliga och sensitiva hjärnan.

Känslolivet ska förädlas i sådan grad att det blir som ett klart och helt genomskinligt "glas", varigenom solens (själens) ljus kan strömma fritt och obehindrat in i den mottagliga hjärnan. Det största problemet för en obehindrad telepatisk förmedling är ett oroligt och rastlöst sinne, samt ett känsloliv som på grund av mångfaldiga lidanden och skuggsidor kastar slöjor över den nedströmmande inspirationen.

Hjärnans och nervsystemets mottaglighet är avhängig av en sund kropp där vitaliteten uppehålls via sunda kost- och motionsvanor och helst ett vegetariskt levnadssätt.

När ovan nämnda krav motsvaras så är möjligheten för den interna telepatin mycket hög. Det kommer naturligtvis att bli tal om en gradvis process, som intensifieras efterhand som personligheten infriar kraven.

Gruppsamverkan förstärker telepati
Vad beträffar möjligheten för telepati mellan grupper av människor som arbetar tillsammans för att realisera de planer de har till uppgift att förverkliga tillsammans, så är det ytterligare några förhållanden som gör sig gällande. Här kommer vi in på det Alice Bailey kallar telepatins andra lag.

Telepatins andra lag handlar om att samspelet mellan många sinnen möjliggör att telepatin lättare kan uppfattas av den fysiska hjärnan. När en grupp samlas runt ett bestämt syfte stärks den telepatiska förbindelsen mellan dem betydligt. Gemensamt tänkande lyfter gruppens telepatiska kapacitet till stora höjder. Därför har vi en stor uppgift i att hitta fram till de människor som önskar arbeta (tänka) på samma syfte som vi själva. Denna verkan gör sig gällande oavsett om man tror på telepati som ett faktum.

Kärlek som bärande våg
En tredje central faktor som inverkar befordrande för den telepatiska utväxlingen är närvaro av kärlek som knyter samman relationen.

Kärlekskraften är den fundamentala bärande våg som möjliggör telepati. Därför är det viktigt att odla kärlek och undvika en kritisk hållning till dem man vill stå i telepatisk kontakt med. Kritik och ovänliga tankar verkar som en barriär som avvisar och stöter bort impulser från samarbetspartnern och även från alla andra.

Med kärlek menas här inte lidelsefulla känslor eller sentimentalitet, utan på en anda av vänskap och kamratskap som kommer ur en förenad önskan om att göra gott.

Ett fokuserat, avstämt sinne
En fjärde väsentlig faktor är att de själar som är involverade i att ta emot och sända telepati är i mental samklang med varandra. Det blir de genom att arbeta med samma idéer och intressen, och en upplyst förmåga att ställa in sig på andra människors tankeströmmar. Detta förutsätter en hög grad av mental kapacitet och öppenhet.

Sinnets kraft är därför avgörande. Alice Bailey formulerar det som följer (Telepati, s. 34):

Det är den mentala upplysande energin som "lyser upp vägen" för en idé eller form som ska överföras och mottagas. På en ljusstråle kan den mentala energin materialisera sig. Detta är en av de viktigaste utsagorna om telepati.

Om vi föreställer oss sinnet som en stark laserprojektor som kan överföra ljus till fjärran destinationer, så har vi en god bild av den kraft sinnet rymmer. Den energi som nyttjas i det telepatiska arbetet är därför tankemateria. Denna materia är i konstant förändring och rörelse på mentalplanet och i sinnet. Det är den energi som framkallar tankeformerna, när den styrs av tänkarna.

Pranaenergin - den eteriska kroppens energi
Den femte faktorn som utövar inflytande på den korrekta uppfattningen av en telepatiskt mottagen idé eller tanke är pranaenergin - den eteriska kroppens energi.

Denna energi är mottaglig för de två övriga, kärleken och sinnets kraft. Idén öppnar en väg i pranaströmmarna på så sätt att hjärnan görs passiv och mottaglig för idén. En dåligt fungerande eterkropp hos den mottagande parten försvårar mottagandet av telepatiska intryck. I Alice Bailey's bok Telepati, s. 33-37 finns en detaljerad redogörelse för ovanstående faktorer, vilka med fördel kan studeras.

Nationernas förbund en telepatiskt mottagen idé
Låt oss i detta läge ge ett exempel på hur en telepatisk idé serveras på de högsta planen för att senare bli mottagen och manifesterad på det fysiska planet. Historien handlar om hur idén till Nationernas förbund, föregångaren till Förenta nationerna, FN, blev till genom ett ingripande av den amerikanske presidenten Woodrow Wilson .  Den är hämtad ur Telepati av Alice Bailey, s. 14-15. På detta ställe redogör hon för att ingen kan åberopa rätten till en idé, eftersom den ofta tas emot från de inre planen samtidigt, av många telepatiskt mottagliga människor:

Det sägs som regel, mycket generellt, att dessa människor har kommit i beröring med de inre tankeströmmarna eller har responderat på det universella sinnets påverkan. Bokstavligt och tekniskt sett är så inte fallet.

Det universella sinnet kontaktas av en medlem av den planetariska hierarkin, och därur utvinns det som är i överensstämmelse med denna medlems mentala kapacitet och utrustning, och det som av denna adept uppfattas som det omedelbara behovet. Därefter presenterar han den nya idén, insikten eller uppenbarelsen för andra adepter (naturligtvis telepatiskt, mina bröder), och senare, när de diskuterad den, för sin grupp av lärjungar. Bland dem finner han en discipel som reagerar mer beredvilligt och intelligent än de andra, och denne kan då med hjälp av sitt klara tänkande och förmågan att formulera tankeformer, påverka andras tänkande. Dessa andra uppfattar idén som sin egen; de griper den och utarbetar den i praktiken. Envar betraktar det som sitt särskilda privilegium att göra detta, och på grund av den enskildes speciella förmåga och spontana ansvarskänsla kommer var och en för sig att lägga hela sin energi på att arbeta och kämpa för sin tankeform.

Ett exempel på detta förlopp finns i historien om Nationernas förbund. En av visdomens mästare, Serapis, försökte (innan han tog på sig sitt speciella arbete) att genomföra en konstruktiv idé för att hjälpa mänskligheten. Han serverade idén om världsenhet på ett politiskt plan, vilken skulle ta form genom en intelligent sammanslutning av nationerna i syfte att skapa internationell fred. Han presenterade idén för adepternas konklav, och man var säker på att något kunde göras.
Mästaren Jesus åtog sig att ge idén vidare till sin grupp av discipler då han arbetade i väst. En av dessa lärjungar på det inre planet grep förslaget och gav det vidare (eller rättare sagt nedtrappade det), intill dess att överste House
(president Wilson's rådgivare, övers anm) kunde uppfatta den i sin hjärna. Utan att erkänna varifrån idén kom (härom var han alldeles ovetande) lade han fram den för en sjättestråleaspirant vid namn Woodrow Wilson. Därefter blev idén, nu stärkt av en mängd liknande tankar i mångas sinnen, presenterad för världen.
Man måste komma ihåg att en discipels uppgift är att fokusera en energiström av en eller annan art på det fysiska planet, där den kan bli ett magnetiskt kraftcenter som kan dra till sig liknande idéer och tankeströmmar, som inte är starka nog för självständigt liv eller för att utöva ett tillräckligt starkt inflytande på mänskliga medvetenheten.

Telepati är sensitivitetens konst
Avslutningsvis ska tillfogas, innan vi går över till att beskriva de olika typerna av telepati, att telepati tillhör sensitivitetens konst.

Hela evolutionen är riktad mot syftet att uppnå en förmåga att respondera på intryck och svara på dem. Denna sensitivitet utvecklades först på det fysiska planet via de fem sinnena, senare blev den astrala och mentala sensitiviteten utvecklad. I vårt vardagsliv praktiserar vi förmågan att stå i relation till våra medmänniskor. Vi är sensitiva för deras behov, men framkallar också själva reaktioner från dem med baserade på våra egna reaktioner. Varje mänskligt möte innebär därför en åkallande (invokativ) och besvarande (evokativ) aktivitet som löper åt båda håll. Det låter tekniskt men är i verkligheten det som kärlek handlar om, att respondera på de sanna behov som lever i våra medmänniskors hjärtan. Telepati är en del av den konsten och vi bör utveckla en färdighet i att kunna påverka vår omgivning på telepatisk väg.

Får men det? Det är en bra fråga, eftersom det kan involvera manipulation. Men svaret är att vi omedvetet gör det hela tiden och oftast med själviska motiv. Nu är tiden inne för att ta den telepatiska utvecklingen på allvar, och medvetet överväga vilka telepatiska strömmar vi vill tillåta oss att sända ut. De stora idéerna har nämligen alltid blivit utbredda telepatiskt.

FORTS del 2

 

Hämtad från Kentaurnet
Översatt från danska av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-27 20:41 #1 av: Loet_old

Oj, det här var långt och intressant,får dela upp det så i lagoma stycken. 

Anmäl
2009-04-27 20:51 #2 av: [Mariann]

#1 Ett tips i sammanhanget är att skriva ut eller kopiera in i word och där lättare få en bättre överblick. Glad

 

Till alla läsare: Får jag också peka på andra bra relaterad artiklar i ämnet, ifall man tycker sig behöva fler ord på saken och närliggande ting så kan denna vara av intresse

Högre och lägre psykism

av samma författare och ur samma bok. Glad

Anmäl
2009-04-28 15:09 #3 av: Choklad

Jag läste allt..med stort intresse!..Glad Tack så mycket!

U R us

Anmäl
2009-04-28 17:57 #4 av: evrekaw

#2 Eller... terminalglasögon - tantvarning eller ej... De är bra!

Intressant att läsa om alla de olika ställen telepatisk förmåga härrör från... Frågan är hur man vet vilken av dem man egentligen använder sig utav... Är det alltid bara en eller kan det även vara en kombination av två eller flera?Obestämd

Anmäl
2009-04-28 18:39 #5 av: Eremitha

I nästa del av artikeln (kommer imorgon) går man in lite mer utförligt på det, evrekaw Glad

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-28 18:44 #6 av: evrekaw

#5 Ska bli spännande! Skrattande

Anmäl
2009-04-29 22:36 #7 av: Choklad

Ja det ska bli mycket intressant!Tungan ute

U R us

Anmäl
2009-05-04 10:53 #8 av: SilvianLuna

Ja, telepati är riktigt intressant. Glad

Anmäl
2009-05-09 21:55 #9 av: Alwyn

Tack för en underbart intressant och förhoppningsvis mkt givande artikel! :)

Anmäl
2009-05-09 23:29 #10 av: [Hukanson]

Jag tror att det är viktigt att förstå att visst är chakrastegen viktig men den är ändå bara den nödvändiga livsenergiomvandlarstegen mellan dna-spiralen och vårt högre-kosmiska-självcenter beläget i huvudets centrala hjärnsubstans .

Eller med andra ord mellan fysiska biokemiska kroppen och vårt aktiva andliga högre Självjag finns en energifördelningsmekanism som kallas chakrastegen .

Våra själsförmögenheter uppväcks och kontrolleras av vårt högre andejag och detta är ju också en kollektiv process med materiella hjälpmedel .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-05-10 18:46 #11 av: evrekaw

#10 Tack för en simplifierad sammanfattning av det komplicerade vidomfattande Hukanson...Flört

Anmäl
2013-06-22 22:38 #12 av: Älvan

Intressant artickel. Jag slås dock av hur komplicerat telepatin görs i just denna artickel. Jag får en känsla av att man måste vara mycket gammal med livserfarenhet och träning för att kunna komma långt med telepatin.Funderar

Min uppfattning är att telepatin är något mycket enkelt som kommer helt intuitivt och att spädbarn kan denna konst. Det är till och med så tror jag att det är de små barnen är bäst på telepatin. Sedan blir man av olika anledningar sämre på detta.

Redan innan mitt yngsta barn föddes kände jag att vi stod i kommunikation till varann.Förlägen Då hon hade fötts kände jag även när hon var i ett annat rum hennes behov och önskningar.Hjärta Jag har flera barn och många gånger hann jag inte gå till henne utan sände en bild som skulle lugna henne. Det fungerade mycket bra! Ex sände jag bild och känsla om att somna. SomnarNär hon kommunicerade med mig fick jag en känsla av värme mitt i pannan.Funderar Har någon annan känt det?

Det som jag tror är bärande för denna typ av kommunikation mellan mor och spädbarn är att barnet och mamman delat känslor/kropp/aura under 9 månader att barnet och mamman i början inte är separerade från varann. Det är också kärleken som nämns i artikeln som bär telepatin. Senare kan barnet uttrycka sina behov på andra sätt än telepatin så detta avtar.

Någon annan som har erfarenhet eller funderingar om telepati mellan förälder-barn?Funderar

Anmäl
2013-06-23 12:29 #13 av: [Bettanbop]

Väldigt intressant, inväntar del två Glad Anmäl
2013-06-30 13:36 #14 av: Alwyn

#12 Värmen i pannan du nämner har jag upplevt en gång då jag bad min guide om hjälp att bli kvitt mardrömmar och få sova lugnt. Då kände jag denna värme, som händer på min panna. Och vips så sov jag drömfritt hela natten för första gånger på flera veckor.

Kanske inte samma sak, men pannan är nog ett bra ställe för överföring av energier.

Anmäl
2013-07-04 11:49 #15 av: [Hukanson]


Värme är andlig eldenergi , ett typiskt inslag i vår sociala verklighet i denna tid av himmelen. Tänkvärt att bön är en telepati mellan två parter. Hur cool att man skulle kunna telepatisera med så många om man stillar sig och ber. Kanske det inträffar spontant, också mellan människor i förbifarten. 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2019-11-18 17:54 #16 av: magistra

Varför kan jag inte läsa del 2?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.