Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Psykiska och andliga förmågor

ANDLIG TELEPATI del 2

2009-04-29 18:00 #0 av: Eremitha

I andra delen av artikeln beskrivs de olika slagen av telepati lite mer ingående.

Olika typer av telepati

I det föregående har den inre telepatin beskrivits, varmed själen kommunicerar med sitt redskap i de tre världarna. Nu ska vi ta tag i de olika slags telepati som existerar mellan människor och från högre källor. Vi ska starta med de mest utbredda formerna av telepati och avsluta med den form av telepatisk kontakt som är målet för oss alla. Det är flera slag av telepati  vi ska studera. De typer som försiggår mellan enskilda människor inbördes benämner vi telepati mellan:

a.  själ och själ

b.  sinne och sinne

c.  solarplexus och solarplexus

d.  alla dessa samtidigt, avseende mycket långt komna människor

Vi ska senare studera följande grupptelepatiska varianter som visar sig vid vägledning:

a.  mellan en mästare och hans lärjunge/lärjungar

b.  mellan en mästare och hans grupp/grupper av sensitiva och aspiranter på det fysiska planet

c.  mellan subjektiva och objektiva grupper

d.  mellan den upplysta hierarkin och grupper av lärjungar på det fysiska planet

e.  mellan hierarkin och den nya världstjänargruppen (upplysta humanister), för att därigenom nå mänskligheten och lyfta den närmare dess mål

Alla de ovan nämnda slagen av telepati kan vi kategorisera under följande tre huvudgrupper:

1.  Instinktiv telepati
Från magområdet och solarplexuscentret till magområde och solarplexuscenter.

2.  Mental telepati
Från halscenter till halscenter.

3.  Intuitiv telepati
Från huvud- och hjärtcenter till huvud- och hjärtcenter.

Det bör tillfogas att den instinktiva telepatin inte räknas som en sann telepati, då den inte sker medvetet och kontrollerat. Sann telepati är en direkt mental kommunikation från sinne till sinne, och i en mer avancerad form från själ till själ. Därtill kan vi lägga att det alltid förekommer tre element i en telepatisk process:

1.  Avsändaren av ett meddelande, vilken fungerar medvetet eller omedvetet.

2.  Mottagaren, som tar emot meddelandet på tankens vingar (i bästa fall).

3.  Mediet, den metod som används, vilken kan vara intuitiv, mental eller instinktiv.

 

Telepati mellan enskilda människor


Eterisk telepati från magområde till magområde
Den lägsta formen av instinktiv telepati är baserad på energiimpulser som kommer från en eterkropp och skapar intryck i en annan. Magområdet omkring solarplexus, men inte själva solarplexuscentret, är sensitivt för dessa impulser, då det är i direkt "kontakt" med astralkroppen på denna nivå.

I förhistorisk tid (den lemuriska fasen) var denna kommunikationsform den vanligaste, och ersatte i stort sett tal och tanke. Det handlade om två slags intryck som förmedlades på detta vis: det som rör självbevarelsedriften (rotcentret) och fortplantningsdriften (sakralcentret).

Detta slags telepati visar sig också när fågelflockar rör sig i samlad flock och plötsligt vänder, eller när fiskstim gör det. Den visar sig också i brevduvors, katters, hundars och hästars förmåga att hitta hem över stora avstånd.

Astral telepati från solarplexus till solarplexus
Numera är en något högre form at instinktiv telepati vanlig. Vi känner den i dagligt tal som: "jag har en förnimmelse av ..." Förnimmandetelepatin verkar genom den astrala substansen från solarplexusområde till solarplexusområde. Den är inte eterisk även om den använder sig av etern som medium. Denna "känslotelepati" använder solarplexus som mottagare, medan den utstrålande parten använder hela magregionen. Den instinktiva telepatin är okontrollerad och är något som "sker av sig själv".

I den förhistoriska fasen vilken den andliga vetenskapen benämner som "den atlantiska", var få eller inga tankar involverade. Idag är detta ännu den mest utbredda formen av telepati, och även om den omfattar ett starkare mentalt innehåll numera så består grundsubstansen av känslor som hat, fruktan, avsky, kärlek och begär. Det är denna typ av kommunikation som till exempel betyder att kvinnor registrerar och instinktivt vet när män begär dem. I nio fall av tio handlar budskapet dock om att ett närstående väsen är i nöd.

Alice Bailey beskriver denna typ av telepati på följande vis:

Det är detta som sker när till exempel en mor "känner" att hennes barn är i fara, eller att något håller på att ske i förbindelse med hennes barn. Hon är då ibland via sin instinktiva kärlek i stånd att sända en mycket tydlig varning. Solarplexus är involverat avseende mottagaren; området kring mellangärdet är involverat när det rör sig om avsändaren.

(Telepati, s. 26)

Det är likaså denna form av instinktiv telepati som är orsaken till vad man kan kalla "masspsykologi" och som visar sig vid folkomröstningar. Det är via denna kontakt som den offentliga meningen utövar press på enskilda medlemmar i samhället.

Den kan även iakttagas när så kallade primitiva människor kommunicerar med varandra över stora avstånd.

Det finns också en sorts instinktiv telepati som Alice Bailey beskriver som en form av klärvoajans, så en människa instinktivt uppfattar det som är dolt, till exempel symbolerna på ett kort som ligger nedåtvänt på ett bord.

Instinktiv telepati är också enligt Alice Bailey den vanligaste metoden som medier använder sig av under spiritistiska seanser. Där etablerar mediet helt omedvetet en telepatisk förbindelse med människor i kretsen, deras känslor, sorger och bekymmer avläses och blir till en del av tolkningen.

Astral-mental telepati från solarplexus till halscenter
Det finns också en variant av den instinktiva telepatin då en känslobetonad "solarplexusmänniska" sänder ett budskap som uppfångas av en mental människa i vederbörandes solarplexus- och halscenter. Förutsättningen är att det ingår något mentalt innehåll i budskapet.

Mental telepati från sinne till sinne via halscentren
Den mentala telepatin involverar naturligtvis två eller flera tankar och processen försiggår i mentalplanets substans från sinne till sinne, även om mediet fortfarande består av etern. Idag ser vi en begynnande mental telepati bland den utbildade del av befolkningen som har lärt sig att använda tankesinnet. Den rena mentala telepatin är dock fortsatt ytterst sällsynt. Det är ofta tal om en blandning av instinktiv och mental telepati, som vi berörde förut. Halscentret är i fokus och sänder budskapet, då detta center är mediet för allt skapande arbete. Men hjärtcentret bör också samarbeta i denna process, och det skall ses i ljuset av det vi berörde under telepatins förutsättningar.

Kärlekskraften som verkar genom hjärtcentret förenar och förbinder människor. Den är den bärande våg som telepatin måste flyta igenom om den ska nå sitt mål. Hjärtat förbinder humanistiskt och andligt strävande människor med varandra och världen.

Det är dock inte så vanligt att hjärtcentret är involverat, men det förekommer nästan alltid någon solarplexusaktivitet. Ofta sänder avsändaren genom halscentret och mottagaren får intrycket genom solarplexus, vilket naturligtvis ger problem då mentala budskap som tas emot via känslocentret alltid förvrängs.

Det är ett stor problem att många inte vet varifrån de tankar kommer som uppstår i deras sinne, för identifikationen med dem bär skuld till många mentala problem. Att uppehålla sig i en miljö där stora problem finns kan ofta få socialarbetare att bryta samman, eftersom de utsätts för en stark påverkan från den omgivande miljön.

Den mentala telepatin omfattar också förmågan att respondera på och tanka ner de kollektiva tankeformer som tänkare över hela världen bidrar med. Ofta är människor i samma vetenskapliga miljöer i tät telepatisk kontakt eftersom de ställer in sig på samma mentala frekvenser. Det betyder att det framöver blir mycket svårare att hemlighålla forskningsresultat, för så snart de är formulerade i tankematerien kan de "hämtas ned" av tänkare som arbetar i besläktade banor.

Intuitiv telepati från själ till själ
Den högre formen av mental telepati kallar man också för intuitiv telepati, och den sker från själ till själ. Det slags telepati som verkar i förbindelse med själen och det abstrakta sinnet befattar sig uteslutande med den gudomliga planen, således som hierarkin önskar att den utarbetas i de tre världarna. Detta är för mänskligheten den högsta möjliga telepatin, och det är den formen av telepati som har producerat de heliga skrifterna.

Telepati från sinne till sinne förutsätter en integrerad personlighet med en förbindelse mellan sinne och hjärna. Den försiggår på de lägre mentala planen. Intuitiv telepati förutsätter att kontakten mellan själ, sinne och hjärna är etablerad.

Denna förbindelse gör människan medveten om själens naturliga vetande; eller om det där är själens gruppliv på dess eget plan, här står den i kontinuerlig telepatisk kontakt med andra själar. Detta är vad intuitiv telepati verkligen betyder. Alice Bailey beskriver det så här:

Genom denna kommunikationsmetod blir discipelns sinne befruktat med nya andliga idéer. Han blir medveten om den stora planen och hans intuition har vaknat. Det måste här påminnas om, för det är en punkt som ofta glöms bort: Inströmningen av nya idéer från buddhiska nivåer, vilka då väcker discipelns intuitiva medvetenhetsaspekt, är tecken på att hans själ börjar att  integreras medvetet och på avgörande sätt i den andliga triaden, och därför mindre och mindre identifierar sig med den lägre återspeglingen, personligheten.
(Telepati, s. 29)

Den andliga triaden är andens tredelning i vilja, kärlek/visdom och intelligens.

Intuitiv vägledning
I förbindelse med mottagande av vägledning från mästaren eller andra själar i de inre världarna finns flera möjliga metoder:

1.  Direkt mental kommunikation från sinne till sinne och i en avancerad form från själ till själ, så sinnet används för att formulera och konkretisera intrycket. Det finns flera varianter av denna kommunikation.

2.  Formlös telepati: Några registrerar intrycket utan form, det vill säga ordlöst. De erkänner momentant utan mellanstadier den meddelade kommunikationen.

3.  Telepati som form: Andra mottagare ger ögonblickligen intrycket en form. De kan se budskapet, orden eller upplysningen framför sina ögon som om de var på bio. Andra tankar ner informationen så de hör den. Denna sorts telepati gör sig gällande när en människa använder sina lägre klärvoajanta eller kläraudienta förmågor i förbindelse med mental telepati. Skillnaden mellan detta slags telepatisk klärvoajans och astral klärvoajans och kläraudiens är att det nu är fullständig mental kontroll över det som uppfattas. Den emotionella varianten av de lägre förmågorna är utan kontroll, de väljer inte själva vad de hör och ser, och förstår ofta inte det de ser och hör.

Det kan dock ta dagar eller veckor innan intrycket uppfattas och registreras medvetet i mottagarens hjärna på grund av en instabil förbindelse mellan själ-sinne-hjärna.

Det är tre center involverade i den intuitiva telepatin. Huvudcentret mottager de högre intrycken. Panncentret samordnar och verkar som projicerade kraft. Strupcentrat används som den skapande faktor som formulerar det som uppfattats till tankeformer, och ikläder det en form genom till exempel det skrivna och talade ordet.

 

Grupptelepati

Vi är nu redo att gå igenom hur olika grupper står i telepatisk förbindelse med varandra. I den esoteriska litteraturen framhävs det att grupptelepati är framtiden. I detta nu utförs stora försök att inspirera grupper av människor som arbetar med att höja mänsklighetens medvetenhet. Tiden vid fullmåne är särkilt gynnsam för denna typ av gruppinspiration.

Idag är uppgiften för alla andliga grupper att lära sig att stå i telepatisk förbindelse med varandra. Det förutsätter: gruppkärlek (rent motiv), mental polarisering, opersonlighet och att avstå från att med sin vilja påföra andra sina tankar och sin teknik. Det är inte viljan utan kärleken som ska vara bärande våg i den telepatiska processen. Man bör heller inte tala om sina telepatiska experiment, det ödelägger den tankeform man står i begrepp att överföra, därför är tystnad också ett krav. Den viktigaste regeln för att styrka denna gruppförbindelse är: "Tänk utifrån kärlek till varandra."

Det är den starka aspirationen från många människor som har gjort möjliggjort att mästarna idag kan arbeta med gruppinspiration framför individuell träning av utvalda disciplar, som tidigare var fallet.

Grupper med hög och osjälvisk känsla, hängivenhet, aspiration, och som arbetar med kärleksaspekten, kan kommunicera från hjärta till hjärta och mellan grupper inbördes. Denna typ av grupptelepati från hjärtcenter till hjärtcenter är ett högre uttryck för instinktiv telepati och rör endast grupper, och berör också förmågan att ställa in sig på medmänniskors smärta och veta vad de behöver.

De som önskar veta mer om grupptelepati kan studera Alice Bailey's bok Discipelskap i den nya tidsåldern, del 1. På de första hundra sidorna ges en omfattande instruktion i detta ämne.

Vi ska nu gå igenom de olika typer av grupptelepati som ställdes upp i punkter ovan. Nedan, i avsnittet respons på gruppvibration, finns en beskrivning av de grupper själen är knuten till och varför den responderar på denna kontakt. De nedanstående informationerna är alla hämtade från Alice Bailey's författarskap och särskilt boken Telepati.

1.  Telepati mellan en mästare (som brännpunkt för en grupp) och en discipel i världen
Förbindelsen själ-sinne-hjärna måste vara etablerad innan kontakt med mästaren är möjlig. Mästaren påverkar lärjungen med gruppidéer vis lärjungens egen själ, som kommunicerar idén vidare ner i den inkarnerade medvetenheten. Mästarens grupp är förbunden med en telepatisk och magnetisk tankeform som levandegörs av mästarens vilja. Det betyder att man blir en del av gruppen genom att fånga upp gruppidéer och börja utföra arbetet. Ett litet fåtal idéer uppfattas direkt från intuitionens plan av lärjungen, men nedtrappas av mästaren så att discipeln via mental telepati kan uppfatta den.

2.  Telepati mellan en mästare och hans grupp
Det är den metod en mästare arbetar med i förhållande till sina lärjungar. Han påverkar dem samtidigt med en idé och inväntar deras reaktion, och på det sättet värderar han gruppen.

3.  Telepati mellan subjektiva och objektiva grupper
Här avses en grupp av lärjungar som arbetar medvetet tillsammans på de inre planen och som försöker att etablera kontakt med andra grupper på yttre plan, vilka inte är en del av deras egen grupp.

En förutsättning för denna kontakt är att de yttre gruppmedlemmarnas hjärtcenter är väckta. Ett vaket hjärta indikerar inklusivitet, gruppförståelse, gruppkontakt, och även grupptänkande och livsaktivitet. Telepati mellan grupper förökas genom en attityd av konstant reflektivt tänkande och orubblig inbördes kärlek.

4.  Telepati mellan hierarkins mästare som en grupp eller en del av hierarkin och grupper av lärjungar
Detta är ett experiment som det inte kan sägas mycket om utöver att det rör ett försök att inspirera de mest framträdande grupperna av människor som man bland annat kallar världstjänargruppen. (Läs artikel på www.kentaurnet.dk)

 

Forskning och försök med telepati

I Alice Bailey's bok Telepati ställer hon upp en rad förutsättningar för att genomföra experimentella försök med telepati. Det är inte möjligt att inom ramen för denna bok beskriva allt vad som sägs där, men jag vill ändå kort beröra några väsentliga punkter.

De människor som inleder försök med telepati kan med fördel ta följande anvisningar under övervägande. En lyckad telepatisk överföring förutsätter följande:

  • Önskan om att uppnå resultat eller rädsla för misslyckande omöjliggör telepatisk verksamhet. Emotion eller begär hos mottagaren skapar en utåtgående energiström som kastar tillbaka eller stöter bort det som söker kontakt, som till exempel den medvetet utsända tanken från någon som försöker skapa kontakt.
  • Om tankeströmmarna från avsändaren är utsända med stark intention verkar de som en bumerang och återvänder till det center varifrån de blev utsända. De dras tillbaka av kraften från den vibration som sände ut dem. Om avsändaren därför när en stark önskan om att skapa kontakt returnerar tanken till avsändaren.
  • Det är också värt att bemärka att om mottagaren försöker hålla tillbaka sina önskningar, omger sig vederbörande med en ogenomtränglig mur som avvisar den sända tänken. Därför är en obunden och neutral hållning den mest effektiva.
  • Människor som är polariserade i var sina center kan inte kommunicera telepatiskt, därför måste man finna personer som fungerar på samma medvetenhetsnivå.
  • När två mentala typer söker telepatisk kontakt och den ena parten är stressad eller upptagen av något mentalt problem och därför omgiven av en mental mur, kan telepati inte heller förekomma.

När ett telepatiskt försök ska utföras, gör då följande:

  • Det får inte vara någon barriär mellan sändare och mottagare, bland annat kritik, misstro eller avsaknad av sympati eller kärlek.
  • Den som är sändare ska först och främst vara fokuserad på klarheten i sin symbol, av ordet eller tanken, och inte av mottagaren. En snabb blick i riktning mot mottagaren och utsändande av kärlek och ögonkontakt är nog för att etablera en kod kontakt.
  • Låt mottagaren i en minut eller två tänka med kärlek och hängivenhet på den som är sändare, och därefter glömma personligheten. Nu är energitråden etablerad.
  • Låt mottagaren arbeta obundet avstå från att koncentrera sig på att ta emot korrekt eller försöka se symbolen eller tanken. Det ska vara obesvärat och obekymrat, samt en uppmärksamhet på hjärnans bildskapande förmåga. Hjärnan registrerar automatiskt sinnets innehåll, när sinne, känslor och kropp är avspända och mottagliga.

Det är viktigt att alla former av telepatisk verksamhet kontrolleras och dubbelkontrolleras, endast så får vi en telepatisk vetenskap baserad på sanning.

Det är också viktigt att skapa en omgivande miljö av lugn och avspändhet, eftersom stökighet inverkar hindrande på telepatisk verksamhet.

 

Av Kenneth Sørensen
Hämtat från Kentaurnet

Del 1

Översatt av Eremitha

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-04-29 20:08 #1 av: evrekaw

Mmm.. Tack Eremitha! Då hör jag nog hemma under intuitiv vägledning, telepati som form... Mycket intressant att läsa. Glad

Anmäl
2009-04-29 20:45 #2 av: Aldebaran

Tack Eremitha... dessa artiklar var mycket intressanta...

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2009-04-30 08:06 #3 av: [Mariann]

intressant blir ju då att här notera att när det nämns bla mental polarisering som en av förutsättningarna för intuitiv telepati, kan det kanske vara bra att veta att mental polarisering uppstår (genom eget hårt arbete) strax före eller efter 2 invigningen= accepterad discipel. Vill man då läsa lite om det så titta här.

Anmäl
2009-04-30 10:57 #4 av: tyyppi

Det finns ofta ett mönster hur vi människor skriver i någon bestämd forum. De flesta deltagare lär mönstret och fogar sig till detta, mestadels omedvetet skulle jag vilja påstå, när de skriver i forumet. Kanske finns det också någonslags tankeform, förbunden med forumet, som telepatisk påverkar forumdeltagare och deras uppfattning om vad som vore godtagbar forumbeteende.

Dessa inlägg om andlig telepati har varit intressanta at läsa. Vi människor tycks inte vara särskild fri och oberoende i våra tänkande, kännande och handlande.

 

Anmäl
2019-11-19 10:37 #5 av: Gaiatri

Puttar upp artikeln.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.