Övrigt

Rosenkorset i vår tid 2

2009-06-08 09:44 #0 av: [Mariann]

Andra delen i den inledande artikeln om Rosenkorset.

Rosenkorsets första tid:

År 1616 hade Andreae grundat Fraternitas Christi, 1620 Societas Christiana och 1628 Unio Christiana och var själv medlem i Hess´ Societas, men om det vid utgivandet av manifesten verkligen funnits eller då grundats något Fraternitas Roseae Crucis finns det inga belägg för. Likväl uttrycker Andreae år 1619 i sin skrift Torris Babel sive Judiciorum de Fraternitate Roseae Crucis Chaos (Babels torn eller dom över oredan inom Rosenkorsets Brödraskap) sin djupa bestörtning och besvikelse över utvecklingen inom Brödraskapet och manar till bättre urskillning vid antagandet av adepter och högre moralisk målsättning. Brödraskapet skulle inte vara en inrättning för lycksökare och guldmakare, menade han, och påminner om att redan manifesten varnat för det. Således tar han inte avstånd från manifesten eller dess innebörd.

Man kan säga att Jan Amos Comenius (1592-1670) var den som först utvecklade ett känt brödraskap med Rosenkorset som förebild. Född i Tjeckien under namnet Ámos Komenský hade han avancerat till protestantisk biskop men efter slaget vid Vita Bergen hade han tvingats gå i landsflykt. Han blev ett stort namn inom pedagogiken och har haft inflytande på både Rosseau och Pestalozzi. Comenius besökte många länder, bl.a Sverige där han förde djupa samtal med Axel Oxenstierna och drottning Kristina. I London var han medgrundare till ett utopiskt sällskap och 1667 grundade han i Amsterdam Collegium Lucis (Ljusets råd) med rosenkorstanken som förebild. I sin bok Via Lucis (Ljusets väg) uppmanar han som Fama till en allmän och världsomfattande reformation.

I Nürnberg i Bayern grundades ungefär samtidigt det av Rosenkorset inspirerade Alchemische Gesellschaft. Där finner vi matematikern Gottfried von Leibniz som upptäckte differentialkalkylen och dessutom var rådgivare åt tsar Peter den Store av Ryssland. Vad gäller den esoteriska delen av sitt arbete, vidareutvecklade han den pythagoreiska monadläran där i Leibniz´ tolkning monaderna utgörs av små klotliknande urbeståndsdelar, liknande atomer, och finns som andlig urmateria mitt bland den vanliga materiens beståndsdelar, alltså en gnostisk idé i manikéisk anda. Den synliga materien ansåg han extraherad ur dessa urbeståndsdelar.

I England uppträdde strax efter manifestens tillkomst hermetiska filosofer som Robert Fludd och Francis Bacon. De kan, förutom eget tankegods, ha tagit del av manifesten men säkert är att de tagit djupa intryck av universalgeniet och landsmannen John Dee (1527-1608) vars symbol monashieroglyfen finns införd i Andreaes bok det Alkemiska Bröllopet. Troligtvis hade Andreae upptäckt den i en alkemisk skrift[9] för han hade i övrigt sannolikt ingen kännedom om Dee.

Under 1700-talet uppstod en mängd rosenkorsrörelser och frimurarna och rosenkorsarna tycks ha påverkat varandra. Så hade det inom de av Hess och Andreae grundade sällskapen inte funnits något gradsystem men sådana strukturer kom nu in i rosenkorsrörelserna, måhända en påverkan av frimureriet. Vi finner under denna tid de gyllene rosenkorsarna eller Brüderschaft des Ordens des Gülden- und Rosen-Creutzes i Tyskland och i Frankrike fanns en rosenkorsliknade rörelse Réau-Croix som hade gnostiska element och där man talade om mystikerna Jacob Böhme och Emanuel Swedenborg. Frimuraren och den världsberömde författaren Johann Wolfgang von Goethe visar i några av sina dikter inflytanden från Andreae liksom dito Wolfgang Amadeus Mozart i Trollflöjten. Via frimureriet fördes också rosenkorsets idéer till Ryssland. Mystikern Karl von Eckartshausen var i sin ungdom broder av Illuminati men lämnade dessa i bestörtning sedan han funnit dem vara religionsfientliga anarkister och inga sanna frimurare.

Under 1800-talet instiftades i England Societas Rosicruciana in Anglia med de gyllene rosenkorsarna som förebild. Inom Societas uppkom det välkända Golden Dawn. Mot slutet av århundradet grundades i Österrike och Tyskland Ordo Templi Orientis. Till orden anslöt sig Spencer H. Lewis som senare lämnade den och grundade AMORC som också är en rosenkorsorden.

Assisi 22-29 sept 2007053.jpg

Rosenkorset i modern tid:

Mot slutet av 1800-talet fick Västerlandet en ny impuls som fick stor betydelse även för Rosenkorset. År 1875 grundade Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) det Teosofiska Samfundet. Hon hade mottagit stor andlig inspiration från mästare från Himalaya. Hennes mest kända bokverk är den omfattande Hemliga Läran. Den inleder hon, trots dess hinduiska och buddhistiska karaktär, med Jesu ord: "Min lära är icke min utan dens som har sänt mig"[10]. H.P Blavatsky såg i alla religioner ett ursprungligt förenande element som framstår klart om de belyses i det universella ljuset och fattade tidigt intresse för rosenkorsarna men skrev aldrig om dem. Hon betonar, att hon inte ville skapa en ny religion utan insikt i de redan existerande.

Under inflytande av teosofin uppträdde två gestalter som kom att ingående kasta ljus över rosenkorsfilosofin, båda efter att ha mött en broder av Rosenkorset. Dessa två var Dr Rudolf Steiner och Greve Louise von Grasshof som senare tog sig namnet Max Heindel. Rudolf Steiner (1861-1925) ägnade stor uppmärksamhet åt Christian Rosenkreutz´person och mission men är mest känd som grundaren av Antroposofin som frambringat såväl waldorfpedagogiken som den biodynamiska odlingen. Steiner analyserade också djupgående Goethes verk och fick stor inspiration genom dessa. Max Heindel (1865-1919) ägnade sig helt åt Rosenkorset och grundade 1909 The Rosicrucian Fellowship. Hans mest kända verk är Rosenkreuzarnas Världsåskådning. Både Steiner och Heindel hade ett visst samarbete i början fastän Atlanten låg emellan dem.

Samma år Max Heindel avled fick bröderna Wilhem (1892-1938) och Jan Leene (1896-1968) i Nederländerna en vision från Rosenkorsets Brödraskap och gjorde från år 1924 stora ansträngningar att vidareutveckla Rosicrucian Fellowship i Nederländerna och 1935 grundade de i Haarlem ett eget verk, det som senare blev Lectorium Rosicrucianum, även kallat det Gyllene rosenkorsets Internationella Skola, nu tillsammans med Fru Hennie Stok-Huyser. Jan Leene antog senare namnet J. van Rijckenborgh och Hennie Stok-Huyser namnet Catharose de Petri. Rörelsen är numera den största inom detta fält.

J. van Rijckenborgh har i omfattande verk tolkat Manifesten; Corpus Hermeticum, kallad den egyptiska Urgnosis och Lao Tzes Tao Teh King som han kallar Den kinesiska Gnosis. I Calw (Württemberg) lät han uppföra Christian Rosenkreuz Heim.

J.van Rijckenborgh utsåg i Fama Fraternitatis´ anda sin efterträdare. Valet föll på sonen Henk Leene (1924) och detta, sa han, "utan att vilja bedriva familjepolitik utan för att det är Brödraskapets[11] uttryckliga vilja". Sedan van Rijckenborgh avlidit år 1968 fann Henk Leene det för svårt att vinna genomslag för sin linje inom det Högsta Råd han tillhörde då de övriga ledamöterna hade en annan uppfattning om arbetets vidareutveckling än han. Därför lämnade han i början av år 1969 Lectorium Rosicrucianum för att från sitt Domaine de Sivas i det sydfranska katarlandet utbreda sin uppfattning av läran. År 2004 överlät han det av sin far mottagna uppdraget åt Robert S. Persaud (1956) i Nederländerna som verkar genom Order van het klassieke Rozenkruis´Fama Fraternitatis` och ansluter sig till Henk Leenes idé att en strikt uppbyggd hierarkisk organisation och därav uppkomna regelsystem egentligen inte är framsprunget ur själva Läran utan bara skapar oro och splittring och kan få medlemmen att tro att organisationen har monopol på sanningen. Liknande tankar uttryckte en gång Madame Blavatsky. Hon hade tvekat om att uttrycka teosofins sanningar i organisatorisk form.

Ytterligare en av den nya tidens rosenkorsrörelser är Ordern A.M.O.R.C (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis). Den grundades 1909 av den tidigare nämnde Spencer H. Lewis, som fått en invigning i Toulouse. Ordern har sitt säte i USA och undervisar sina adepter i mystik med rötter tillbaka till den gamla egyptiska tiden och man studerar inom ett gradsystem. AMORC är tämligen olikt de ovannämnda rörelserna då det inte är en del av protestantismen utan i princip står utanför det religiösa fältet.

Ingen av nämnda rörelser kan åberopa obruten succession från Andreaes tid men det är att märka att samtliga fått uppdrag av synliga eller osynliga "Bröder av Rosenkorset".

Klassiska Rosenkorsets Orden `Fama Fraternitatis´ som författat detta inlägg, försöker nu gå ut med sitt budskap även i Sverige och ytterligare information kan erhållas genom att skicka ett mejl till

klassiskarosenkorset@sverige.nu

 

1 ) Tiden ungefär 1350-1600

[2] Ej att förväxla med de s.k Dödahavsrullarna som hittades vid Qumran år 1947 och som mer sorterar under begreppet Judaica

[3] Grek.katharos som betyder ren

[4] En del förväxlade honom med den grekiske guden Hermes, dvs. romarnas Merkurius eller den egyptiske Thot.. På latin kallas han ibland Mercurius Trismegistus

[5] Även inom islam finns en mysterielära, i västerlandet kallad sufismen

[6] Exempel på svenska mystiker är Heliga Birgitta av Sverige,. Europas skyddspatron; de likaledes internationellt kända Emanuel Swedenborg och förre generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjöld

[7] C Gilly Adam Haslmayr - der erste Verkünder der Manifeste der Rosenkreuzer Amsterdam 1994

[8] Se även samma författares artikel Rosenkorset i Norden i JR Ritman et al Rosenkorsets Väg Haarlem 2002 samt Rose Cross over the Baltic Leiden 1998

[9] Andreae syns ha tolkat hieroglyfen som en symbol för Hermes skrift Tabula Smaragdina. Se bl.a C Gilly Cimelia Rhodostaurotica Amsterdam 1995 (tyska)

[10] Joh. 7:16

[11] Brödraskapet eller Broderskapet, de entiteter på högre plan som anses inspirera det jordiska verket

Här kan man då läsa del tre, som är den avslutande delen av artikel serien.

Anmäl
2009-06-10 03:48 #1 av: Wargmane

Ja jag förmodar att det är KROFF man ska tacka här trots utebliven signatur!

Jätteintressant!

B.B //Kristina

Målet Är Att Livet ska Levas...
...tha mi a' lorg...

Medarbetare på Existens 

  

Anmäl
2009-06-10 08:52 #2 av: [KROFF]
introduktion.pdf

... ja det är det !

Info:

klassiskarosenkorset@sverige.nu

Anmäl
2009-06-10 16:47 #3 av: Aldebaran

Instämmer.. Mycket intressant och fängslande..Glad

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Anmäl
2010-07-29 16:28 #4 av: andtic

är det någon som vet hur det har gått med den svenska översättningen av de rosenkorsiska manifesten?

skulle vara intressant att få läsa dem på svenska. har bara läst dem på engelska änså länge

Anmäl
2010-07-30 12:16 #5 av: [KROFF]

kommer att ges ut i höst

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.