Esoteriskt/Teosofiskt

Själens musik

2009-08-27 13:46 #0 av: Eremitha

Kosmos vibrerar av ljud i otaliga frekvenser. Och våra själar svarar. Själen är en musiker i den stora universella orkestern, och personligheten är dess instrument. Ju mer utvecklad personlighet, desto renare toner förmår själen frambringa.

 

Av Søren Hauge

 

Universum med alla dess former – från den största till den minsta – kan betraktas som en gigantisk symfoni som uppförs mot bakgrund av den kosmiska stillheten. Sett ur esoterisk betraktelse är allt i en mening en fråga om energi, och energi är vibration, som i en aspekt kan kallas ljud. Våra själar är musiker som övar i den stora orkestern, och våra yttre personligheter är instrumenten som ska användas i konserten.

Det skapande ljudet

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

 

Så börjar Johannesevangeliet i Nya Testamentet. Allt har blivit skapat i kraft av detta ord, som på grekiska heter logos. Det kallas också begynnelsen och slutet, alfa och omega. Lgogs kan översättas på många sätt och betyda både förnuft, verksam kraft, intelligens, och ord. Livets intelligenta skaparkraft är den vibration som har satt allt i rörelse, som har frambringat alla former, och som i sitt innersta väsen är kärlek. Detta är den grundton som bildar bakgrund för livets utveckling. Den esoteriska läran bekräftar att detta solsystem är frambringat ur och utvecklas på kärlekens frekvens. Indiernas urgamla Mandukya Upanishade säger samma sak, blott på ett annat sätt:

”AUM. Detta ord är universum. Det förklaras som forntid, nutid och framtid. Allt är uteslutande AUM. Även det som är bortom den trefaldiga tiden är AUM.”

Logos är ordet eller ljudet som frambringar skapelsen. Detta ljud kär känt i många andliga traditioner som Aum (Om), Amen, Amon, Amin, Alfa & Omega.

Bibeln säger att människan är skapad till Guds avbild. Därför gäller samma princip för oss som för kosmos eller ett solsystem. Som i det stora, så ock i det lilla. Som i himlen, så också på jorden. Människans själ uttalar sitt Logos, sitt skapande ”Om”, och vibrationen fortplantar sig ner i formens världar för att frambringa ett mikrouniversum, en personlighet. Såsom universums verksamma kraft är kärlekens logos, så är människans inneboende skapare själen, som frambringar en persona, en mask, varigenom ljudet kommer. Själens logoskraft frambringar ett medium som kan genljuda eller spegla det inre i det yttre, per sona (=genom ljud, övers anm.)

Det trefaldiga klangmönstret

Själen är medvetenhetens bakgrund, som föder en skapande ton. Denna ton fälls ned och nyanseras i tre tempi, och blir till personligheten. Den mänskliga personligheten är således ett vibrerande energifält som försätter sig i tre nivåer, eller vibratoriska oktaver. Den finaste och snabbast vibrerande svängningsnivån är det mentala energifältet, som i lysande och svängande mönster förmedlar våra tankar och föreställningar. Mental energi har en hög frekvens och utgör därför personlighetens högsta oktav, som med mycket stor hastighet transformerar ned själens idéer till konkreta bilder och tankeföljder. Den mentala auran har sitt centrum i det område som omger det fysiska huvudet, och strålar ut mot sidorna och genomtränger de övriga aurorna i mångfaldiga mönster och konfigurationer.

Därnäst följer det komplexa astrala energifältet, som på en lägre oktav förmedlar själens intuitiva och kärleksfulla natur i form av sensitivitet, känslor och begör. Den astrala auran är normalt ett oupphörligen skiftande sceneri, som är centrerat kring kroppens solar plexus och omger oss i en oval aura med många färger, strukturer och frekvenser. Det astrala fältet är mättat med alla de vibrerande energier som vi kallar sinnesstämningar och känslor, från längtan och aversion till sorg och glädje. På grund av vårt nuvarande utvecklingsstadium är vi ännu starkt fokuserade i denna astrala energioktav, men med en snabbt tilltagande mental utveckling som gradvis flyttar fokus från emotionala polariseringar till mentala förståelsemönster.

Slutligen har själen sin yttersta utpost, den eteriska energiväven, som genom sina oupphörliga svängningsmönster frambringar den materiska förtätning som vi kallar den fysiska kroppen. Eterkroppen och dess aura är kroppens levande energimatris, som förnyar, upprätthåller och utvecklar kroppens utseende och fysiologiska tillstånd.

Genom dessa tre nämnda nivåer vibrerar den upprätthållande kraften genom den ström som kallas livstråden eller sutratma (sutra = tråd, atma = liv). Livstråden är – som ordet visar – den ”tråd” eller ström av liv som utgår från själen och som på var och en av de tre energioktaverna har en knutpunkt av kraft som kallas permanenta enheter. Som pärlor på en tråd bildar dessa stationer av energi en koncentrerad klangbild, omkring vilken de mentala, astrala och eteriska energifälten vibrerar och struktureras.

I verkligheten är det själens skapande ord eller vibration som ”kodar” och bestämmer de permanenta enheternas särskilda tonmönster. Detta frambringar inkarnationsprocessen, som resulterar i födelsen och uppväxten. På det mentala planet utsänder den mentala enheten en speciell frekvens som drar till sig mental materia, vilken utgör energistrukturen i personlighetens mentalkropp. Motsvarande sker på det astrala och senare det eteriska planet, och resultatet blir tre inbördes förbundna energilager som utgör den tänkande, kännande och handlande personligheten – själens uttryckta bild i överensstämmelse med karma (orsak-verkan) och dharma (den inre bestämmelsen eller livsuppgiften).

Själens skapande av personligheten är alltså en sammanhängande ström av ljud som bärs upp av en mäktig grundton. Denna bakgrundston differentieras i tre oktaver. På var och en av de tre nivåerna differentieras svängningarna ytterligare genom de mentala, astrala och eteriska chakrana eller energicentren. Den eteriska kroppens sju primära centra rymmer således sju undertoner, som i sin totalitet återklingar själens skapande grundton. Själen är på detta sätt den gudomliga musiker som frambringar personlighetens instrument och övar sig i att lära sig spela på det. I tre oktaver tränar sig själen på att uttrycka harmonier på sin sjusträngade lyra. Personligheten är instrumentet som efter hand ska komma under musikerns kontroll. I början är det stora disharmonier, men långsamt och gradvis ersätts de kakofoniska missljuden av kända rytmer, melodier och harmonier. Detta är varje människas livsmission: Att bli en duktig musiker som kan spela själens musik.

Samklang, resonans och rätt tal

Om en musiker ska bli bra på att frambringa toner måste ett gott förhållande till instrumentet upprättas. Samtidigt är det viktigt att instrumentet är uppbyggt av gott material och att det fortlöpande hålls i gott skick. Som personligheter i den yttre världen måste vi försäkra oss om att våra mentala, astrala och eteriska oktaver av energi kan svänga rent och klart. Vi måste disciplinera och förfina vårt instrument så att vårt sanna jag kan använda det på bästa sätt. Detta kräver disciplin och självkännedom i vardagens många situationer. Det är en stor och viktig uppgift att göra personligheten till ett användbart instrument, att skapa samklang mellan det inre och det yttre självet. Icke desto mindre är detta en process som är djupt meningsfull, eftersom det handlar om att fullborda sin bestämmelse.

Våra tankar, känslor och fysiska handlingar ger konstant genljud i omgivningen. Som energimässiga ringar breder de ut sig och har kontinuerlig inflytelse på miljön och på andra levande väsen. Hatfylla, stolta och egoistiska svängningar kommer att fortplanta sig och försöka att reproducera sig i allt omkring sig. På samma sätt kommer vänliga, medmänskliga och välvilliga svängningar att spridas och stärka alla besläktade svängningar i de mentala, astrala och fysiska regionerna. Det är vi, som var och en väljer vilka frekvenser vi vill främja i livets helhet. Vi bidrar konstant till tonartsbyten och vibrerande förändringar i tillvarons mäktiga energihav. Stolthetens och antipatins metalliska och skärande ljud hämmar, medan däremot medkänslans och glädjens milda och ljusa klang främjar livets utveckling. Vi kan bli ljusets, godhetens och den kreativa välviljans dynamiska agenter, och kommer på detta sätt att anslå kraftfulla och djupverkande toner som stämmer överens med den gudomliga planens mäktiga symfoni. I längden kommer de skärande oljudskällorna att minska till fördel för evolutionens oerhörda orkester.

Vi har alla möjlighet att öva oss som musiker, inte bara genom uppbyggliga tankar och harmoniska känslor, utan inte minst genom våra handlingar. Det talade ordet rymmer ljusets och helandets möjligheter om vi försöker att återge själens ackord på det fysiska planet. Buddha har med stor vishet pekat på ”rätt tal” som en kraftfull faktor, och mästaren från Nasaret hade en nyckel till livets konst när han förklarade att ”vad hjärtat är fyllt av, det talar munnen”. Talets makt är stor, särskilt om konsten att tiga och tala i rätt tid bemästras. Man säger att tala är silver och tiga är guld. Detta refererar till halscentrets och hjärtcentrets silveraktiga och gyllene kvaliteter, som klärvoajanta iakttagare har beskrivit. När talets silverström kommer från hjärtat kommer den att tillföras en gyllene fyllning, eftersom stillheten ger ljuden kraft. Vi kan alla öva oss i denna konst genom att träna på, så bra som möjligt, att tala om det som är väiktig, kärleksfullt och sant.

Stillhetens tal

I boken Esoterisk psykologi del 2 (s 135f) talar Tibetanen om vad som kännetecknar den sanna tjänaren. Här framhåller han tre saker, nämligen harmlöshet, en villighet att låta andra tjäna som de finner bäst, och glädje. Om glädjen säger han: ”Glädje ersätter kritik (denna orsak till mycket elände) och är stillhetens tysta språk. Det skulle vara bra att fundera över de sistnämnda orden, för deras sanna betydelse kan inte återges i ord, bara genom ett liv helgat åt nya rytmer och tjänande för helheten. Då kan denna ”stillhetens talande glädje” och ”glädjebringande talande stillhet” låta sin sanna betydelse lysa igenom.” Och på detta sätt visar ljuden vägen till stillhetens skapande bakgrund. Mycket kan uttryckas, men som Hamlet säger till sist: ”Vad övrigt är, är är tystnad.”

Søren Hauge är magister i idéhistoria och filosofi och undervisar i teosofi og holism.

www.wiseheart.dk

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-08-29 00:44 #1 av: [yodhe]

 

Tack för en fin artikel.

det stämmer så bra med vibrationerna, musik i alla former, även den i rörelse är viktig, att hitta sin rytm och att följa den för att förstå sig själv.

Anmäl
2009-08-29 07:39 #2 av: [Mariann]

Helt klart en underbar artikel och de ord som fastnade denna gång jag läste den var:

”Glädje ersätter kritik (denna orsak till mycket elände) och är stillhetens tysta språk. Det skulle vara bra att fundera över de sistnämnda orden, för deras sanna betydelse kan inte återges i ord, bara genom ett liv helgat åt nya rytmer och tjänande för helheten."

Anmäl
2009-08-29 19:34 #3 av: szirius

 en villighet att låta andra tjäna som de finner bäst

Intressant att läsa dessa ord, har funderat på detta mkt denna sommar. Dalai Lama säger : det finns inget andligt i att vilja förändra en annan människa".

Jag tycker att detta är mkt kloka, djupa funderingar som man behöver ge tid till...fundera över i sina relationer...

Det sannaste och största är att kunna låta människor vara som de ÄR, kunna skilja detta från sig själv och sina åsikter..och ändå älska dem...

Stolthetens och antipatins metalliska och skärande ljud hämmar, medan däremot medkänslans och glädjens milda och ljusa klang främjar livets utveckling.

Visst är det så...tänk att det där metalliska ljudet likväl håller en fast iblandSkäms ...( kan inte låta bli att dra paralleller till feng shui och de olika elementen.Har man överskott på metall, visar det sig just som stolthet, reservation,stelhet,dömande.Flört)

Anmäl
2009-08-29 19:35 #4 av: szirius

Och TACK Eremitha för fin artikel!Kyss

Anmäl
2009-08-29 20:15 #5 av: amier

En artikel värd att läsa om och om igen, för att den ska hamna på rätta stället hos mig. Helande. Jag är mycket glad att få ta del av den. Den hjälper mig där jag befinner mig. Tack.

Anmäl
2009-09-01 11:19 #6 av: [Mariann]

jag tror också att det är viktigt att låta människor vara där de är och respektera detta. Fina ord av Dalai Lama (som vanligt)

Vi är ju där vi själva är så... och vem önskar inte respekt för det?

 

Anmäl
2009-09-10 16:01 #7 av: Anne-Lil

Mycket, mycket "stark", bra och fin artikel.

Namaste

/Cathe Anne-Lil

Anmäl
2009-09-11 13:55 #8 av: Tride

Dalai Lama? Njaee - -- visst, fina ord. Men sen då?

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-09-12 07:55 #9 av: [Mariann]

#8  Obestämd Hänger inte med nu....

Anmäl
2009-09-12 12:55 #10 av: Tride

Nej, där har vi nog helt olika uppfattning.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-09-13 08:57 #11 av: [Mariann]

#10 Om vad? Hänger fortfarande inte med...

Anmäl
2009-09-13 20:30 #12 av: Tride

Om Dalai Lama. Jag menar att han uttrykcer sig fint, men jag ifrågasätter mycket i samband med honom själv och hans kultur. Till saken hör att jag bott i Indien under långa perioder, vistats på ett tibetanskt nunnekloster i närheten av Dharamsala, där den tibetanska exil-regeringen finns. Jag har också samarbetat med en tibetansk familj i Dharamsala, samt träffat Dalai Lama vid ett par tillfällen och intervjuat honom.

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Anmäl
2009-09-14 09:13 #13 av: [Mariann]

Så spännande!

jag själv är inte heller 100% fascinerad av denna kultur Oskyldig trots jag inte sett den på nära håll. Jag ifrågasätter somligt inom den...

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.