3. Den esoteriska läran

Den esoteriska läran, del 4

2009-10-26 13:57 #0 av: Eremitha

Människan och naturens sju plan.

Den esoteriska läran berättar att det i solsystemet finns sju olika materievärldar eller plan.
Med ett materieplan menar man en värld som består av partiklar vilka är sammanvävda till strukturer på ett sådant sätt att vi uppfattar dem som en sammanhängande helhet. Partiklarna är karakteristiska med snabba svängningar, och därför säger man att de vibrerar med en bestämd frekvens, beroende av partikelstorleken.

Än så länge är de flesta människor endast medvetna om den fysiska världen med dess atomer och molekyler, men om vi ser närmare på fysiska atomer upptäcker vi att det är ett stort avstånd mellan atomkärnan och de omgivande elektronerna. Fysiken säger oss nämligen att atomkärnans diameter är omkring 100 000 gånger mindre än hela atomens diameter.

Det betyder att det finns ett stort "tomrum" inuti de fysiska atomerna, och i detta tomrum finns mindre partiklar - så små att man aldrig kan se dem med fysiska instrument. De hänger också samman i strukturer och bildar en värld som är precis lika sammanhängande som den fysiska världen.

Inne i denna världs partiklar finns åter igen ett stort tomrum, där det finns ännu mindre "partiklar" som bildar nästa värld, och så fortsätter det tills vi har sju materieplan inuti varandra.

Varje plan är alltså karakteristiskt avseende materiepartiklar av en bestämd storlek och frekvens, och det representerar ett aktivitetsfält inom vilket den mänskliga medvetenheten kan utveckla sig.

Det nämns ofta att människan lever i tre världar, och med detta menar man att vi har en kropp eller form bestående av de tre "lägsta" världarnas materia - de fysiska, astrala och mentala planen, som de kallas.

Varje plan har sju underplan eller tillståndsformer, och som fysiskt inkarnerade människor har vi en fysisk kropp som består av de tre "lägsta" underplanens materia, det vill säga fasta, flytande och gasformiga strukturer, samt en eterkropp bestående av partiklar från de "högre" eller eteriska underplanen.

Men dessutom har vi, som nämnts ovan, en emotional- eller astralkropp, bestående av materia från den "näst lägsta" eller astrala världen, en tanke- eller mentalkropp som består av materia från den "tredje lägsta" eller mentala världen, och en kausal- eller själskropp bestående av materia från den övre delen av mentalplanet.

Det är dessa medvetenhetsredskap vi använder för att tillägna oss kunskap och erfarenheter i de tre världarna, men därutöver har människan sina "högre" andliga instanser, som genom evolutionen kommer att utvecklas till fullo.

EsotLär7.jpg

Schematisk framställning av människans struktur

 

Detta betyder att det finns en mening när Bibeln säger att mäniskan består av kropp, själ och ande. Esoteriskt använder man lite andra beteckningar, men i princip är det samma uppbyggnad det talas om. Därför kan vi nu ge en översikt över människans uppbyggnad eller konstitution så som den esoteriska läran framställer den:

1.  Innerst eller "överst" har vi den rena anden, eller monaden, som betyder "odelbar enhet". Den bildar övergången mellan sitt upphov, Planetlogos, och den individuella människan, och det är svårt att säga vilken av dessa två parter den är närmast knuten till, liksom det kan vara svårt att avgöra om den befruktade äggcellen i livmodern tillhör modern eller barnet.

Monaden inrymmer "den genetiska koden" till, eller en miniatyrbild av, Logos. Det vill säga, att den på förhand är utrustad med potentiella egenskaper som sätter den i stånd att utveckla sig till ett väsen med samma utvecklingsnivå som sitt upphov. Vi är alltså, som det sägs i Bibeln, helt konkret "skapade till Guds avbild".

Som liknelsen om den förlorade sonen säger oss, är det monadens uppgift att ge sig ut på den långa pilgrimsresan, evolutionen, som kommer att föra den genom alla naturrikena, inklusive människoriket, och tillbaka till "fadershemmet" utrustad med all den kunskap och erfarenhet som ger den kapacitet att fungera som ett mäktigt planterariskt väsen.

2.  Nästa led är själen, som den heter med ett bibliskt uttryck. Den bor i kausalkroppen och är en brännpunkt för monadens andliga energier, vilka den trappar ned eller nedtransformerar så att de blir tillgängliga för den inkarnerade människan.

På nuvarande utvecklingsnivå är människan inte kapabel att få kontakt med själva monaden, och därför fungerar själen som monadens representant och den innersta, andliga instans människan än så länge kan sträva efter att nå. Den är sätet för "jag-medvetenheten" och den egentliga viljan, och kan betraktas som en slags dator som sparar essensen av de många upplevelser och erfarenheter människan samlar på sig genom talrika inkarnationer i de tre världarna, och omvandlar dem till egenskaper. Själen är alltså människans inre "gudom" som utvecklar sig genom att inkarnera i de tre världarna, och det är vårt nuvarande evolutionsmål att få kontakt med den i vår fysiska hjärna.

3.  Ytterst eller "nederst" har vi personligheten, som är den aspekt av oss själva vi är mest bekanta med, eftersom den är den person vi är när vi är vakna och medvetna i vardagen. Personligheten är det samlade redskap i vilket själen inkarnerar i de tre världarna, och är därför en kombination av de tre redskap vi nämnde ovan:

Den fysiska kroppen i dess två aspekter: Fast form och eterform. Den är det redskap varmed vi är fysiskt medvetna, och kan göra erfarenheter, och röra oss runt i den fysiska världen.

Astral- eller emotionalkroppen, vilken som namnet antyder är den "finare" kropp som själen känner och upplever igenom. Den består av en "tätare" del som är en exakt kopia av den fysiska kroppen, och en "finare" del som sträcker sig utanför den tätare formen likt en äggformad oval som populärt kallas den astrala auran. Den är fylld av lysande färger, som uttrycker inte bara de varaktiga känslouttryck man kallar karaktären, utan också plötsliga emotionella tillstånd som sköljer över den.

När vi är vakna eller "dagsmedvetna", överförs emotionalkroppens känslotillstånd till det autonoma nervsystemet via solarplexuscentret, så vi blir medvetna om dem i den fysiska världen. Men när vi somnar inträder vi i vår emotionalkropp i den enorma astrala/emotionala värld som genomtränger och omsluter hela planeten, och här är vi precis lika vakna och medvetna som i den fysiska världen.

Emotionalplanet är liksom alla andra plan indelat i sju underplan, som var för sig är hemvist för bestämda känslotillstånd. De "lägsta" underplanen inrymmer de grövsta och mest primitiva känslotillstånden, och därefter blir de "finare" och mer "förädlade" för varje underplan i "uppåtgående" riktning.

Mental- eller tankeplanet är det redskap med vilket själen tänker i relation till konkreta förhållanden. Liksom emotionalkroppen består den av en "tätare" del som är en exakt kopia av den fysiska formen, samt en "finare" del som sträcker sig utanför kroppsformen likt en äggformad oval som kallas den mentala auran. Den är fylld av ännu mer lysande färger än astralauran, och uttrycker inte bara de permanenta tankemönstren i karaktären utan också tillfälliga tankeprocesser och associationer.

Mentalplanet är indelat i sju underplan, men mentalkroppen innehåller endast materia från de fyra "lägsta" underplanen. Liksom för emotionalplanets vidkommande finner vi de "grova" mest hänsynslösa och egoistiska tankarna på sjunde underplanet, och de "finare" och mer "förädlade" tankeprocesserna på de efterföljande underplanen.

De "högre" planen, från och med de tre "högre" underplanen av mentalplanet, är det svårt att säga något om eftersom de uttrycker tillstånd som är så skilda från de fysiska tillstånd vi uppfattar med hjärnmedvetandet, att vi inte har ord för dem. Men det är ändå av stor betydelse att bilda sig ett intryck av dem, och därför kommer vi här att försöka ge några nyckelord om vart och ett av dessa medvetenhetsplan.

Kausalplanet, det högre mentalplanet, kallas tillsammans med det lägre mentalplanet också för det "manasiska" planet efter principen "manas", som betyder den universella tanken. Kausalplanet är de abstrakta idéernas, symbolernas och de opersonliga och principiella tankarnas värld. Det är själens hemvist, och här finns de andliga, arketypiska frön eller bildmallar som ligger till grund för hela evolutionsprocessen. Det är detta som har givit denna värld dess namn; kausalplanet, det vill säga orsaksplanet. I loppet av evolutionen gör människan sin mentalkropp till redskap för denna "högre" mentala funktion.

Det buddhiska planet har namn efter principen "buddhi", som betyder den universella själen. Den är hemvist för enhetsmedvetandet, den rena, intuitiva insikt, den andliga kärlek och visdom som många kallar Kristusmedvetenheten. Här återfinns den "högre" motsvarigheten till känslolivet, och det är alla människors uppgift att genom evolutionen göra sin emotionalkropp till en spegel för dessa tillstånd.

Det atmiska planet manifesterar principen "atma", som betyder den universella anden. Här finner vi den rena, koncentrerade energin, den andliga viljan, avsikten, syftet med evolutionsimpulsen, den dynamiska drivkraften, som leder alla livsenheter genom evolutionen och tillbaka till deras andliga utgångspunkt - nirvana. Genom de "högre" andliga utvecklingsnivåerna gör människan sin fysiska livsvilja, självbevarelsedriften, till redskap för atmas andliga vilja.

Det monadiska planet har fått namn efter alla livsenheters innersta andliga kärna, monaden, den odifferentierade, gudomliga "gnista" som är utgångspunkten för all utveckling på planeten och i solsystemet. Här finns de tre andliga aspekterna - vilja, kärlek/visdom och intelligens - vilka monaden projicerar "ned" i "atma-buddhi-manas" samlade till en helhet som kan betraktas som en cell i den mäktiga planetariska manifestationskroppen.

Det logoiska planet uttrycker som namnet antyder själva den logoiska "gudomens" princip i sin renaste form. Detta är det högsta planet i solsystemet, och vi har med vårt mänskliga förstånd ingen möjlighet att föreställa oss de tillstånd som kan realiseras på detta plan.

 

 

Från e-boken Den esoteriske lære av Hardy Bennis

Hämtat från Visdomsnettet

Löpsedelsbild:  © Marie Sundberg

Översatt av Eremitha

Forts Del 5

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl
2009-10-29 00:39 #1 av: [yodhe]

 

Tack för en bra artikel,

väldigt lätt förklarat i ett svårt ämne..

Anmäl
2009-10-29 10:14 #2 av: nillanb

Tack

Anmäl
2009-10-29 13:10 #3 av: Eremitha

Ja, jag tyckte också att den är väldigt pedagogisk :-)

Fair Winds and Following Seas!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.