Esoteriskt/Teosofiskt

De sju strålarna

2008-06-10 09:26 #0 av: [Mariann]

De sju strålarna är de grundläggande byggstenarna i detta solsystem. Allt vad som existerar är energi i sju frekvenser och dessa kallar den esoteriska läran för de sju strålarna.

»Varje planet är en brännpunkt, varigenom krafter och energier cirkulerar och oupphörligen strömmar, och dessa energier kommer från det yttre kosmos eller själva universumet, från det solsystem som hans egen planet är en del av, och som vår sol är mittpunkten i«.
Alice A Bailey

Av Kenneth Sørensen.
Artikeln är hämtad från boken: "Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion"

 

En av den eviga visdomsläran kärnpunkter är läran om de sju strålarna och varje bok, precis som denna, vilken försöker att beskriva de energier, som påverkar och utgör människan, måste ta med ett avsnitt om de sju strålarna. Det är ett otroligt omfattande och till viss del svårt ämne, som jag bara kan behandla lite ytligt, men jag vill hänvisa till litteraturhänvisningen s. 309. Här finns en rad bra böcker om ämnet. Detta avsnitt baserar sig primärt på Esoterisk Psykologi I av Alice Bailey.

De sju strålarna är i verkligheten uttryck för ett (1) stort universellt liv, som först differentierar sig i tre aspekter och därefter i fyra sekundära kvaliteter, allt som allt i sju strålar. Strålarna är levande liv och uttryck för vissa levande planetväsens utstrålning, som når människan på samma sätt som vår omgivnings känslo- och tankeliv har inflytande på oss.

Men innan jag behandlar de sju strålarna i den ordning som de ger sig till känna, vill jag först redogöra för det esoteriska grundantagandet.

 

 

Den hylozoistiska läran

Läran om de sju strålarna och esoterisk kosmologi baserar sig på det antagandet att allt i universum från en atom till en galax, är levande organismer med intelligens. Detta antagande kallas den hylozoistiska teorin. Teorin postulerar att det finns ett (1) liv i universum, som uttrycker sig genom myriader av  livsväsen vilka upplever. Genom det enda livets andetag bringas allt vi känner till levande aktivitet. Det finns enligt denna teori, inget oorganiskt stoff. I den minsta atomen finns det ett levande liv, och även i den grövsta mineralen bor det ett pulserande liv, som söker erfarenheter.

Teorin betonar vidare att alla former (t.ex kroppceller) består av mindre liv (molekyler), som tillsamman utgör ett större livsväsen (cellen). Detta livsväsen ingår, tillsammans med andra celler, i ett större livsväsen (t.ex i den mänskliga organismen). Människan, ingår i en större organism, jordklotväsendet. Jordklotväsendet och solsystemets planeter är en del av Sollogos levande organism. Sollogos bildar tillsammans med sex andra solsystem en gigantisk konstellation den eviga visdomsläran kallar en kosmisk logos, eller »Den Enda om vilket inget kan sägas«. Här slutar den eviga visdomsläran sin beskrivning av vårt närmsta universum.

Idéen om att varje organism är en del av en större organism förklarar, varför det finns fler gudar. Det medvetande som har skapat Jorden kallas Planetlogos och är Gud för Jorden, men är själv en del av det större medvetandet och Gud, som har skapat solsystemet, och som visdomsläran kallar för Sollogos. Denne process fortsätter i det oändliga, men för människan är det först och främst Jordlogos och Sollogos, som är viktiga.

 

 

Det enda livet delar sig i tre aspekter

Visdomsläran berättar som sagt att hela kosmos är genomströmmat av ett liv, som belivar alla levande väsen. Detta antagande stöds i hög grad av den enhetslära vi känner till från i synnerhet Österlandets Vedanta-filosofi, men också de västerländska monoteistiska religionerna tror på en Gud. Den enda Guden kan också erkännas i sin tre-faldighet, eller tre aspekter. Esoterisk filosofi berättar att Gud är vilja, kärlek-visdom och intelligens, vilket motsvarar kristendomens Fader, Son och Helige ande. Guds tre aspekter kommer till uttryck genom första, andra och tredje strålen.

Guds viljesaspekt
som utbreder sig genom den första strålen, har med livet som en styrande princip att göra. Första strålen är drivkraften, syftet och motivet bakom evolutionen, livet i varje enskild livsenhet - och oavsett det är en mineral, en människa eller ett solsystem, så utbreder den sig med ett klart syfte. I vårt solsystem är det Guds vilja, att utbreda och utveckla medvetandet och kärleksaspekten, som är förbunden med andra strålen.

Guds kärleksaspekt utbreder sig genom den andra strålen och är den universella sammanhållande kraften, den kraft som håller elektronerna fast i deras bana omkring kärnan och planeterna omkring Solen. Det är också den kvalitet, vi kallar medvetande, och som utbreder sig progressivt i människan. Kärlek och medvetande är synonyma begrepp i esoterisk filosofi.

Andra strålen får människan att successivt erkänna sig, som ett själsmedvetet väsen i samhörighet med först och främst sin familj och nära vänner. Senare utvidgar människan sitt medvetande (kärlek) till att omfatta större grupper oavsett alla skillnader, tills han erkänner sin förbundenhet med allt liv. När det stadiet har nåtts, har människan blivit en mästare. Guds kärleksaspekt är, sett i det ljuset, den kraften som bygger relationer mellan Gud och människan, och människor emellan.

Guds intelligensaspekt utbreder sig genom den tredje strålen, och kallas också för aktiv intelligens eller intelligent aktivitet. Vi vet från naturvetenskapen, att naturen fungerar intelligent, styrd som den är av en rad lagar och system. Vi vet också att intelligens uttryckt genom människor är den kvalitet, som ordnar och reglerar samhällsslivet  genom t.ex lagar och organisation. Intelligens är med andra ord en naturgiven sak, som i människoriket är knuten till människans mentala princip, och som vi försöker att använde till olika syften. Hur stor intelligens vi har beror på hur bra vi är på att tänka och därmed använda Guds intelligensaspekt. Men intelligens kan användas både till goda och onda syften och innehåller inte i sig själv någon moralisk faktor. Först när det kombineras med kärleksaspekten får vi visdom, den intelligenta kärleken omsatt till praktik.

Det är Guds syfte (första aspekten) genom hjälp av intelligensaspekten, att uppenbara sin kärlek i det fysiska genom människans intelligenta och kärleksfulla hjälp.

Det kommer till uttryck på det samhällssmässiga planet, genom att vi försöker, medvetet/omedvetet, att reglera och utveckla det fysiska vardagslivet på Jorden, så att det avspeglar Guds vilja. Det gör vi konkret genom rättfärdiga lagar, god undervisning, exakt vetenskap, upphöjd konst, religiös och organisatorisk aktivitet. Dessa aktiviteter är ett uttryck för samhällets högsta ideal, och det kollektiva erkännandet av Guds vilja. På så vis är mänskligheten Guds förlängda arm på det fysiska planet. Med tiden kommer det att medföra, att Gud genom mänskligheten, kan manifestera alla sina gudomliga kvaliteter i det fysiska, och då är syftet uppfyllt för denna planet. I det stora, såsom i det lilla.

De fyra övriga strålarna kallas för attributstrålar i den betydelsen att de är understrålar och egenskaper genom den tredje aspekten. De är differentieringar av den grundläggande tredje strålens speciella intelligenskvaliteter som stödjer de tre aspekternas syfte. De tre aspekterna är det primära uttrycket för Guds syfte att manifestera kärleken genom formen. De fyra attributstrålarna har som syfte att utveckla dessa kvaliteter och karaktärsegenskaper i mänskligheten, de gör detta syfte möjligt, genom att utveckla konstnärlig, vetenskaplig, religiös och organisatorisk intelligens och aktivitet. Jag kommer senare i detta avsnitt kort presentera alla sju strålarnas särskilda psykologiska egenskaper.

 

 

 

De sju strålarnas ursprung

Det enda livet uttrycker sig alltså primärt genom sju kvaliteter som skapar och upprätthåller allt vad som existerar i vårt universum. Vi känner fenomenet från fysiken: När vitt ljus passerar i genom ett prisma, får vi sju spektralfärger. D.K. slår fast:

»I verkligheten finns det inget i hela solsystemet, vilket evolutionssteg det än må befinna sig på, som inte hör in under en av de sju strålarna och alltid har gjort det«.3.

Teorin om de sju strålarna är inte ny, det finns antydningar av dessa kvaliteter i talrika religiösa skrifter. I Det Nya Testamentet känner vi dem som »de sju andarna framför guds tron«, de motsvarar de sju heliga planeterna i vårt solsystem, där var och en av dem transmitterar en av de sju strålarna. De kommer jag senare att komma in på. Den indiska Rig Veda talar om »Solens sju strålar«. Den hermetiska filosofin uttalar, att »Naturen skapade sju människor i överensstämmelse med de sju kvaliteter av de sju andarna«.

De universella sammanhangen och förbindelser blev förut porträtterade och berättade genom mytologin. I stället för att tala om andra strålen, beskrev man dess inflytande genom himmelsguden Jupiter eller Zeus aktiviteter. I dag kan mänskligheten förstå dessa sammanhang mentalt, så därför har den moderna esoteriska läran om de sju strålarna utvidgat de gamla myterna.

Ursprunget till de sju strålarna, vad angår vårt solsystem, kommer astrologiskt sett från en triangel av konstellationer, vi känner dem som Stora Björns sju stjärnor, Solen Sirius och Plejaderna . De blandar sig därifrån med krafterna från de tolv stjärnbilderna, som via en triangel av stjärnbilder, sänder varje enskild stråle vidare till vår Sollogos, som ombildar och präglar dem med sin speciella andrastrålekvalitet, innan de går vidare till de sju heliga och fem icke-heliga planeterna i vårt solsystem. Härifrån når de vår jord och genom de andliga centren på Jorden, når de mänskligheten. Den individuella människan mottar de sju strålarna genom ett av sina sju eteriska center, som visas på figuren sidan 214.

Det är väsentligt att förstå, att alla strålar i detta solsystem är en understråle av Sollogos andrastrålekvalitet, för syftet med detta solsystem är att utveckla kärlek och visdom genom utveckling av medvetande. Därför är alla de många kvaliteter i detta solsystem, härunder vilja och intelligens, alltid färgad av kärlekens kvalitet. Varje stråle innehåller alltid alla de andra strålarna i sig, som understrålar eller underfrekvenser, som ovanstående exempel med det vita ljuset visade, men understrålarna är inte så rena i sitt uttryck, som den ursprungliga strålen. Vi har därför sju strålar, med var sina sju understrålar, allt som allt 49 differentieringar eller kvaliteter.

Nedanstående beskrivning är en rätt så ytlig betraktning. Hela ämnet om strålarnas förbindelser är väldigt omfattande och komplicerat.

 

 

Klicka här FORTS DEL II

 

Anmäl
2008-09-06 08:40 #1 av: [Mariann]

Det sägs ju att människan är skapad till Guds avbild.... och det stämmer nog för vi har alla i oss dessa tre aspekter vilja, kärlek och intelligens.. i den trefaldiga flamman...

så här står det  i artikeln om intelligens aspekten:

Guds intelligensaspekt utbreder sig genom den tredje strålen, och kallas också för aktiv intelligens eller intelligent aktivitet. Vi vet från naturvetenskapen, att naturen fungerar intelligent, styrd som den är av en rad lagar och system. Vi vet också att intelligens uttryckt genom människor är den kvalitet, som ordnar och reglerar samhällsslivet  genom t.ex lagar och organisation. Intelligens är med andra ord en naturgiven sak, som i människoriket är knuten till människans mentala princip, och som vi försöker att använde till olika syften. Hur stor intelligens vi har beror på hur bra vi är på att tänka och därmed använda Guds intelligensaspekt. Men intelligens kan användas både till goda och onda syften och innehåller inte i sig själv någon moralisk faktor. Först när det kombineras med kärleksaspekten får vi visdom, den intelligenta kärleken omsatt till praktik.

 

Anmäl
2009-02-05 14:53 #2 av: [Mariann]

Vill också tillägga här att 3 strålen, intelligens aspekten, också är Moder Gud, Helige Anden, dvs den feminina aspekten av Guds väsen.

Står säkert i artikeln.... men jag förtydligar ändå...

Anmäl
2009-06-22 02:07 #3 av: [Myy2000]

Har strålarna någon särskild färg? Jag var med om en upplevelse där jag vaknade av att en magentafärgad stråle sken in genom fönstret och träffade två olika chakran i min kropp. Det låter lite knasigt men jag vaknade till två gånger och samma ljusstråle "arbetade" med mina energicentran.

Fast det kanske var någon annan sorts stråle.Obestämd

Anmäl
2009-06-22 08:49 #4 av: [Mariann]

Strålarna har olika färger.

Det finns ytterligare en artikel om dessa strålar HÄR

Där kan du se en lista på vilken färg man brukar placera på vilken stråle.

Du kan ju ha fått någon form av helande hjälp från dina hjälpare (devor o änglar) som använde magenta som en hjälp till dig. Obestämd

Anmäl
2011-05-23 22:00 #5 av: [Lotta potta]

Hej,

 Den där bilden med alla färger. Hur kan jag få tag i den och sätt upp på väggen hemma?

Den är enormt stark i healing. kraftfullaste jag sett.

 Namaste /Lotta potta

Anmäl
2011-11-28 07:35 #6 av: Kalendula

Detta var väldigt intressant att läsa.

Uppskattar att bli tilltalad "Kalendula" när man svarar mig på inlägg.

"If you kill all my demons, maybe all my angels will die to. If you kill all my angels, my demons will survive"

Anmäl