Psykiska och andliga förmågor

Kommunikation med de inre ljusvärldarna

2008-02-21 20:15 #0 av: [Mariann]

Efterhand som slöjorna dras åt sidan mellan den yttre världen och de inre världarna, uppstår en rik variation av förbindelselinjer och kommunikationsformer. Denna artikel är ett bidrag till att skapa en överblick och till att träna urskiljningsförmågan.

Dens huvudsyfte är att visa, att den esoteriska skillnaden mellan psykiska förmågor (som bör höra dåtiden till) och andliga förmågor (som hör framtiden till). Nu ska suppleras med förståelsen av ett mellanområde, som kan kallas begynnande global telepatisk kontakt.

 

Den begynnande globala telepatin skapas dels genom väckelsen av människornas astrala och mentala chakran, till en starkare öppenhet för vårt hem universum på de inre planen och den skapas dels genom en medveten insats från Det Stora Vita Broderskapets sida. När det inre ljuset stimuleras, får fler och fler väckt den förståelse, som vi har när vi inte är inkarnerade. Samtidigt skapas ett telepatiskt nätverk under Den Nya Gruppen av Världstjänare och under Den Nya Kristusimpulsen. Detta nätverk sträcker sig från Hierarkiens departement och strålashramen genom mentalplanet till det finaste astrala planet. Det telepatiska nätverket kopplas nu i stigande grad in i inkarnerade människors medvetande, så vi får lättare att samarbeta med Guds ljusvärldar om nedsänkningen av den lysande civilisationen. Förståelsen av Guds ljusvärldar håller nu på att förmedlas till mänskligheten genom de många telepatiska leden.

Under kommunikationsformerna mellan det inre och det yttre planen i det telepatiska nätverket skiljs det mellan överstrålning, telepatiskt diktat, inspirerad kanalisering, personlighetskanalisering och inspiration. Det är en glidande övergång mellan dessa.

 


Överstrålning

En överstrålning är en mycket nära kommunikationsform, där en mästare, en högre ängel eller ett annat högt utvecklat väsen skapar en direkt kontakt till en högt tränad discipel, att mästaren kan vare närvarande i kroppen på discipeln i en eller annan grad. Överstrålning föregår genom de högre chakran. Eventuellt kan det skapas en beskyddad konisk form, som ska säkra att överstrålningen kan komma rent igenom, även om personligheten kanske ännu inte är helt utrensad. En överstrålning kan också kallas för en transmission. Överstrålning är så speciellt, att bara några få hundra människor används på detta sätt nu för tiden.

Den personlighet, som ställer sig till förfogande som redskap, är fullt medveten på det yttre planet och upplever den upplyftelse, som det är att förenas delvis med det högre väsendet.

Det mest kända exemplet på överstrålning är Kristus överstrålning av Jesus, den var så intensiv, att de två nästan smälte samman under tre år. Innan överstrålningen började, måste Jesus genom en djup andlig träning och genom Helige andens uppmjukning av kropparna genom dopet. De vackraste meningarna och det vackraste arbetet skapades, när Kristus var helt närvarande i Jesus och därför blev närvarande i människornas värld.

En överstrålning kan ta formen av ett direkt tal, där det överstrålande väsen - kanske Kristus - är delvis närvarande i redskapets kropp och talar direkt till åhörarna. Samtidigt som vibrationen från väsendet och från talet nedsänks genom redskapets inre kroppar och sprids till mänskligheten och Jorden. En överstrålning kan också vara en ljusöverstrålning, där huvudsyftet är att nedsänka ett visst ljus utan att det talas i det yttre.

En musiker, en kompositör, en religiös talare eller en politiker, som genom inkarnationers uppträning av antahkaranakanalen är öppen för detta, kan vid speciella tillfällen uppleva en delvis överstrålning.
En överstrålning kan vara så partiell, att den närmar sig ett telepatisk diktamen, eftersom det överstrålande väsen bara låter en ganska liten del av sin vibration vara närvarande under talet.


Telepatisk diktamen

Den telepatiska diktamen är i dag en ofta använd undervisningsform från Hierarkien till mänskligheten. Det klassiska exemplet är Mästaren D.Ks diktamen genom A A Bailey. A A Bailey mottog informationerna som små "informationspaket av ljus", som i hennes medvetande blev omformat till meningar.
Efterhand blev meningarna helt färdigbildande, innan de nådde hennes dagsmedvetande. Mästaren etablerade och beskyddade en ljuskanal till hennes medvetande, så att standarden av undervisningen kunde bli jämn och hög.

Då det informerande väsendet inte själv är närvarande i mottagarens medvetande, kommer frekvensen i informationerna inte att motsvara det högre väsendets egen nivå. Det uppstår därför lätt en obalans mellan de torra informationerna och det universum av upphöjd visdom och kärlek, som de kommer från. Först när läsaren själv kan uppta mästarens vibration av fullhet, liv, värme, kärlek och universalitet i sig genom sitt eget hjärta, uppfångas informationerna som en verklig förståelse. Mycken "esoterisk fariseism" har uppstått, för att läsare studerar med hjärnan utan att fånga mästarens vibration bakom.

Telepatiska diktamen kan vara skapade genom en informationsström, där beskyddet går hela vägen genom mottagarens inre kroppar och genom den eteriska hjärnan. Om beskyddet är stark och intakt, beror informations nivån av mottagarens träning, särskilt med hänsyn till antahkaranakanalens tillstånd, hjärtats djup, förmågan till receptivitet och vibrationen i den fysiska-eteriska hjärnan.

I de flesta tillfällen får mottagarens egna erfarenheter, tankeformer, engagemang och strålkombinationer lov till att skapa en färgning av själva budskapet, liksom det chakra, som är mest aktivt under mottagningen, kommer at påverka frekvensen av det som mottages. Man kan därför skilja mellan 3.ögats frekvens, strupcentrets frekvens och hjärtcenter frekvens (i olika djup) samt kombinationer av dessa.

Diktamen kan komma direkt från en mästare, som därför är involverad i nogsamt, vilka informationer som ska ges, och som håller ljuslinjen som säkerhet för den valda kvaliteten. Diktamen kan också utges i en mästares namn, där det i verkligheten är mästarna chelas (nära discipel/lärjunge) på de inre planen, som ger vidare informationerna i mästarnas namn. Nivån av informationerna och överblicken i dom visar, hur nära avsändaren är på mästaren själv. Därför kan man stöta på dikterade böcker på en nivå och med en överblick, som "bara" motsvara den nivån och den överblicken, som man själv känner från sitt eget hemuniversum på de inre planen (t.ex. 1. invignings nivån på det lägre mentala planet). Ju mer en mästardiktamen förmedlas av disciplar på de inre planen, ju mer närmar det sig den form, som kan kallas inspirerad kanalisering.

 


Inspirerad kanalisering

En inspirerad kanalisering är en telepatisk överföring av budskap och informationer, som är mindre planlagda, mindre dikterade och mindre kontrollerade än det telepatiska diktamen
I kanaliseringar är det ljusutströmningar från väsen och fokus, som bär informationerna. Vibrationen kan vare viktigare än själva budskapet.

Kanaliseringar uppstår särskilt genom intoning med de väsen, i vars utstrålning det är skapat ett starkt utbyggt nätverk av förmedlare på de inre planen - t.ex. Jesus, Kristus, Maria, Greven och en del av ärkeänglarna. I inspirerade kanaliseringar kan de stora väsendenas utstrålning och uppmärksamhet vara närvarnade i tusentals av mottagare på en gång via de änglar, som arbetar i deras namn och i deras vibrationer.
De kanaliseringar, som skapas av en högre utvecklad avsändare, kan kallas för inspirerade kanaliseringar, högre kanaliseringar eller verbalinspiration. I dessa tillfällen är det ett högre väsen - eller en ängel eller discipel som arbetar i dennes namn - som väljer en mottagare, riktar en ström av det högre väsendets vibration mot mottagaren, låter denna ström gå in i mottagarens inre kroppar och hjärtcenter och börjar att fylla mottagarens kroppar med ljusströmmens vibration.
Mottagaren kommer att uppleva ett brinnande i hjärtat och ett successivt skifte, som om man glider in i det väsendet eller den kärleksström, som använder en. Särskilt de människor, som er inkarnerade änglar, har lätt att känna det, som om ett aspekt av Gud själv är närvarande inuti. Änglarnas grundvibration är i sin essens en del af Guds kärleksväsen. Därför har inkarnerade änglar, vars hjärtan är luttrade, den möjligheten att assimileras in i ett högre väsen, så att det högre väsendet kan träda igenom det inkarnerade redskap utan dissonanser. Gränserna för samklangen ligger i utvecklingen av hjärtats blad och i frekvensen av de inre kropparna. De vackraste kanaliseringar skapas, när mottagarens innersta hjärtblad är i samklang med Guds medkännande kärlek.

När det finns en tillräckligt stor samklang, kan det kanaliseras religiöse budskap och informationer, som är beräknad till en bestämd situation. Om det skrivs böcker på detta sätt, kommer de att skilja sig från det telepatiska diktamen genom att innehålla mer av änglarnas vibration, genom att tala mer till hjärtat och genom att vara mindre styrd och dikterad från en bestämd telepatisk avsändare. Det är lika mycket vikt på att förmedla ljusströmmen som på att förmedla noggranna informationer.

Under en kanalisering kan namnet uppträda på det väsen, som ljusströmmen kommer från, som om det är det väsen själv, som är närvarande och talar - t.ex. som om det är Jesus själv, som talar. I de flesta tillfällen skulle det vara mest riktigt att säga "Jag är ljusströmmen från Jesus", "Jag är en emanation av Jesus", "Jag är en vibration från Jesus", "jag är en ängel, som verkar i Jesu aura och i Hans namn" eller "jag är ett led i den kedja av väsen, som förmedlar Jesu kärlek och förståelse". Ibland är avsändaren tydligtvis en grupp av väsen från änglariket och/eller från en inre ashram och/eller från rymdfolket. Hemligheten vid avsändarens identitet förstås först, när vi förstår, hur väsen kan verka inne i väsen genom samma essens.


Personlighetskanalisering

En kanalisering kan vara skapad av mottagaren på de sätt, att det inte är högre väsen direkt involverade i kanaliseringen. Mottagaren ställer in på ljusströmmen från ett bestämt högre väsen - t.ex. Jesus eller Ärkeängeln Gabriel - ber om en inre kommunikation, gör sig receptiv och därefter formar i ord, vad ljusströmmen innehåller av budskap och informationer.
Det kan därför hållas små tal utgivet för att komma från t.ex. Kristus, utan att varken Kristus eller några av Hans änglar eller disciplar är direkt involverade i talet. En sådan obeskyddad kanalisering kan kallas personlighetskanalisering, eftersom den försiggår på den mottagande personlighetens eget plan och utan beskydd från rymdfolk, änglar eller de inre ashramen.

Då mottagarens egen vilja och önskningar (medvetet eller omedvetet) är starkt medverkande, är denna form av kanalisering under en särskild stor fara för förvrängning och för inblandning från de medvetna negativa krafterna eller från omedvetna astrala väsen. Denna form av kanalisering är inte önskad från Hierarkiens sida.

 


Inspiration

Genom inspiration är mottagaren själv aktiv på det sätt, att hans/hennes mentala kroppar på det inre planet själv har den kunskapen, som kommer som en inspiration, eller den är så nära knutet in i den delen av Guds universella tankesinne, att det utan en direkt telepatisk avsändare kan hämta informationen. Ibland skapas en mellanform, där man undervisas på de inre planen genom bilder och högre perspektiv.

Inspiration innehåller en inre förståelse eller upplevelse, som byggs in i mottagarens inre kroppar, och som är resultatet av egna erfarenheter och egen växt genom många inkarnationer. Genom inspiration öppnas något av dagsmedvetandet för det perspektiv som man har, när man inte är inkarnerad. Genom inspiration kan man få insikter t.ex. om Den Nye Kristusimpulsen eller om Guds nåd, som kommer som en stark inre förnimmelse eller förståelse, utan at man får helt klara dagsmedvetna upplevelser omkring det. Inspirerad kunskap kan komma via den undervisning, som man kan deltaga i på andliga universitet om natten, men som man inte direkte erinrar sig på dagen

Den högsta formen av inspiration sker genom den mystiska enhetsupplevelse, där perspektivet är hävd över tid och rum. Erkännandemystikerna som Martinus kan skifta medvetande från dagsmedvetandets plan till det högre mentala planet eller det buddhiska planet och därifrån "hämta" en övermedveten förståelse, som så kan ges vidare på det yttre plan.

Konstnärer, filosofer och religiösa lärare verkar ofta genom egen inspiration, där något av deras väsen ser det högre perspektivet, som de framställer på det yttre planet. Eventuellt kan man vara tillkopplad ett större telepatiskt nätverk på det lägre eller högre mentala planet.

Discipler tränar i att bli inspirerad från deras discipelgrupp i det inre ashramet, som de tillhör. Genom uppträning av inspiration uppstår de högre andliga förmågorna.


Förvrängning

Under alla fem formerna kan det ske förvrängningar av den kunskap, som transmitteras ner. Förvrängningarnas orsak som huvudregel, är att mottagaren inte är lika så högt utvecklat som avsändaren, därmed kan det inte uppnås en full harmonisering och vibrationsmässig samklang. En annan ofta förekommande orsak till färgning är begränsningar i mottagarens tankebilder, universalitet och kärleken till sin nästa. Även under överstrålningar kan mottagarens verklighetsförståelse skapa en förvrängning, om beskyddet är svagt p.g.a. missbruk av andlig auktoritet.

För mottagaren är det bästa beskyddet mot förvrängningar daglig meditation som en övergivning till att bli en ansiktslös graal, som Gud kan använda, kombinerad med skapandet av en ljusstråle mellan hjärtat och Själen via de mentala chakran. Samtidigt måste mottagaren vare ytterst uppmärksam på för dolda motiv om att vilja vara en andlig auktoritet, om att respekteras och om att vilja lära andra. Oförlösta ambitioner, oförlöst vrede över mänskligheten, oförlöst fanatism, avsaknad av förståelse för Helligandens verkan, djup i hjärtat och avsaknad av expansiv universalitet, kan färga budskapena och successivt låta de negativa krafterna styra mer och mer av dom.

Generellt kan vi se, att vi måste leva med, att det är begränsningar i den telepatiska överföringen av kunskap från de högre planen. Genom dessa begränsningar anpassas Gudomens undervisning av människorna till många utvecklingsnivåer och till många temperament. Samtidigt ger begränsningarna oss möjlighet för att uppleva universum efter universum av mångfaldig i Gudomens stora kropp, tills den dag, där vi själv är redo till att förstå och uppleva i en direkt samvaro med Guds hjärta och Guds universella visdomscenter.

 

 

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel


Översättning Mariann Andersson

 

 

 

Anmäl
2008-03-01 12:22 #1 av: [BigMama]

Å, Mariann... Finns det inte lite lättare skrifter att läsa? Du vet, klartext t ex, som man kan lyssna på radion - nyheter i "vardagsspråk"?

Jag försöker verkligen ta in det som skrivs, men det försvinner någonstans på vägen. Generad

 

Anmäl
2008-03-01 14:10 #2 av: [Mariann]

Sorry... men om man läser pyttelite i taget... ett stycke liksom... kan det gå bättre då? Eller är det konstiga ord? Kanske jag översatt knäppt, dvs inte korrekt svenska?

Anmäl
2008-09-26 21:19 #3 av: TantAlma

Det var mastigt med information och mycket intressant. Glad

Jag fick läsa ett stycke i taget och sen läsa om det.

Jag kände riktigt hur energierna omkring mig förändrades och först förstod jag inte riktigt vad jag läste, men sen trillade ett par poletter ner och sen några till. Skrattande 

Alma

Anmäl
2008-09-27 17:10 #4 av: kybele

mycket intressant läsning.. mycket

Anmäl
2008-09-29 09:24 #5 av: [Mariann]

Kul att höra, jag själv har haft stor nytta av den i min träning i att skilja mellan vad som är vad.

Och så som du gjorde TantAlma, är det enda rätta ( höll jag på att säga ;)  )

Man måste ta nästan alla våra artiklar i munsbitar och idissla. Det är studiematerial de allra flesta.

Visa tuggar man fort andra tar tid!

Tack för att ni tog er tiden båda två! Kyss

Anmäl
2009-06-22 14:50 #6 av: Choklad

Discipler är det lärjungar? eller aspiranter? Sama sak? Jag förstod allting, jag tycker att detta är mycket intressant läsning...lättare än de övriga ..Tackar så mycket för detta!Glad

U R us

Anmäl
2009-06-22 15:31 #7 av: [Mariann]

japp discipler är samma som lärjungar!

Anmäl
2009-06-23 08:54 #8 av: [Mariann]

"Hemligheten vid avsändarens identitet förstås först, när vi förstår, hur väsen kan verka inne i väsen genom samma essens."

det  här är intressanta rader också... hur väsen verkar inne i väsen... från det högsta till det lägsta i en obruten kedja av ljusvibration...

Anmäl
2009-07-03 10:50 #9 av: adnanas

Ärkerängeln Michael säger att det som finns i hjärtat går inte att beskriva med ord

 

 

Anmäl
2009-07-04 16:37 #10 av: amier

Denna artikel är så danande och ger mig viktiga reflektioner då jag koneverserar dagligen med min guide.

Vad är mitt och vad är guidens budskap ? Detta är min utmaning innan jag kan gå vidare i denna underbara kontakt jag nu äntligen fått.

Så tack Asger för denna inspiration och Marianne för att du delger den.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.